Regio 'In alles hebben we onze zin gekregen' Golden Earring onderstreept bijzondere band met Zoeterwoude 'Dit is geen snel vak vol glamour' Warmonder in hechtenis voor moord op Hagenaar Vier jaar cel geëist voor verkrachting op strand Woningbouwvereniging protesteert tegen TGV Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 MIEP DE GRAAFF LIESBETH BUITINK WIM KOEVOET DORITH LIGTVOET ERIC JAN WETERINGS Eindredactie: RAYMOND PEIL Vormgeving: HENK BUIS LEIDEN DANKZU EEN SCHENKING heeft het cultuur-historisch museum in Ter Aar een uitgebreide collectie opgezette dieren in het bezit gekregen De nieuwe aanwinst is afkomstig van de Nieuwveense G. Spijker. Het zijn dieren die voorkomen in het wa ter- en veenrijke gebied van deze streek Een deel van de collectie is dit weekeinde te bezichtigen in het museum aan de Westkanaalweg 118. Ook te zien zijn de voorwerpen die in de glastuinbouw zijn gebruikt. Het museum is vandaag en mor gen te bezoeken tussen 14.00 uur en 16 00 uur. NIEUWSLIJN Clean the Beach andermaal uitgesteld NOORWIJK De actie 'Clean the Beach' die door de school kinderen van Noordwijk op het strand van de bloemenbad- plaats wordt gehouden, is opnieuw uitgesteld. Aanvankelijk stond de actie vorige week zaterdag gepland. Vanwege langdu rige regenval is toen 's morgens besloten de activiteit af te bla zen. In overleg met sponsor en na raadpleging van Meteo Val kenburg is nu besloten de schoonmaakactie te verschuiven van vandaag naar zaterdag 6 juli. What's in a name? OEGSTGEEST De weg op het voormalig terrein van trans portbedrijf Van der Luyt aan de Oegstgeester Dorpsstraat moet Groenhoeve gaan heten, vinden B en W. Of hiermee een einde is gekomen aan deze slepende straatnaamgevingskwestie wordt in de gemeenteraadsvergadering van donderdag duide lijk. Eerder dienden B en W het voorstel Pastorielaan in. Die naam werd echter te weinig historisch geacht door rdad en zich ermee bemoeiende burgers. BARNEVELD/WARMOND ANP De Warmonder (30) en de Ha genaar (20) die eerder deze week werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 33-jarige Hagenaar Dick Willard zijn gis teren op last van de rechter commissaris in Utrecht in voor lopige hechtenis genomen. Bei de mannen hebben nog geen verklaringen afgelegd over hun eventuele betrokkenheid bij de moord. De Hagenaar werd in de nacht van 4 op 5 juni doodge schoten nabij de camping in Voorthuizen, waar hij na zijn vertrek uit Leiden in een staca ravan verbleef. In Den Haag werd gisteren een 17-jarige vrouw als derde verdachte in de zaak gearresteerd. De politie wilde niet zeggen of bij de 6 huiszoekingen in Den Haag, nieuwe aanwijzingen zijn ge vonden in de zaak van het ver dwenen dochtertje van de ver moorde man. Wel heeft de Haagse politie de spoorloze ver dwijning van het meisje in 1985 opnieuw in behandeling geno men. In Den Haag werd gisteren een 17-jarige vrouw als derde ver dachte in de zaak gearresteerd. Oegstgeester basisschool voor 1,7 miljoen verbouwd Frans Terken, directeur van de openbare basisschool Ge- vers-Deutz Terwee wenst niet arrogant over te komen. Toch wil hij kwijt dat door de verbouwingen zijn school aan de Terweeweg 'de mooiste van Oegstgeest, vrijwel zeker de mooiste van Zuid-Holland en mogelijk zelfs de mooiste van Nederland' is geworden. Met de operatie is 1,7 miljoen gulden gemoeid. Het rijk vergoedt 9,5 ton, de gemeente Oegstgeest betaalt de rest. wege de ingrijpende verbou wingen overgeslagen en wordt in september gevierd. Gevers- Deutz Terwee werd in 1978 voor het eerst verbouwd. Vol gens Terken betrof het toen vooral 'groot onderhoud'. Van de zeven lokalen werd er één opgeofferd aan de gemeen schapsruimte. Nu zijn er drie lokalen voor de jongste groepen bijgebouwd aan de Juffermans- straat-zijde van de school. Het toegevoegde stuk school har monieert volgens de directeur volop met de voorkant. De eerste twee dagen van juli worden verhuisdagen voor de nu nog lege Gevers-Deutz Terwee. Een deel van de school bevolking heeft een jaar lang in het gebouw van de naar Haas- wijk verhuisde Joris de Witte- school gebivakkeerd. De jongste leerlingen kregen gedurende de ingrijpende verbouwing les aan de Lijtweg. Binnenkort zitten ze alle 240 onder één dak. Terken doet niet al te zuur over het gegeven dat hij straks oud meubilair in zijn hevig ver nieuwde school heeft staan. „Volgens de Londo-normen is het meubilair nog niet aan Geen gymzaal Het gymlokaal is verloren ge vanging toe. Daarover discus- gaan. Het ministerie van onder- siëren heeft geen enkele zin. We wijs vindt dat Oegstgeest toch al hebben straks oude spullen in rijkelijk is bedeeld met gymlo- de school staan. Dat is de alles- kalen en heeft de gemeente zins te verteren consequentie". gdwongen daarin te snoeien. De school bestond in 1990 60 Voor lichamelijke oefening kun- jaar, maar dat jubileum is van- nen de leerlingen van Gevers Deutz Terwee in de Rijnstreek hal aan de Apollolaan terecht. Hoewel de kleuters nu op gaan in het grote geheel van Ge vers-Deutz Terwee kan door meterslange schuifwanden, die geluid tot 40 decibel tegenhou den, 'de eigen identiteit van de kleuters en hun acitiveiten wor den afgeschermd'. Zegt Terkens in onberispelijke onderwijstaal. Als beide wanden opzij zijn geschoven, kan er worden be schikt over een enorme ruimte 'waar we met z'n allen tegelijk' wat kunnen doen. „Bonte avondjes met muziek hoeven niet meer over drie sessies te worden uitgesmeerd." Terken is blij dat de bouwstijl (Amsterdamse School) is ge handhaafd. Aan de hand van een plattegrond staaft hij zijn theorie dat de architect zich destijds heeft laten inspireren door de luchtvaart, die toen in opkomst was. Van bovenaf oogt het gebouw inderdaad als een vliegtuig met vleugels, staart, motoren en een middenstuk. „Door de verbouwingen is nu als het ware het middenschip verbreed." „Ook is Gevers-Deutz Terwee multi-functioneel gebleven," grapt Terken. In de Tweede We reldoorlog deed het gebouw iVHli - fjr 9Mt m'-c Frans Terken voor de verbouwde Gevers-Deutz Terweeschool: 'de mooiste in Oegstgeest... met zijn beeldbepalende toren tje dienst als zowel wachtpost voor de Duitsers als onderduik adres voor joden. Tegenwoordig maken een plaatselijke kunst schilder en de modelbouwvere niging gebruik van ruimtes in de school. Metamorfose Aan de buitenkant lijkt er niet veel te zijn veranderd. Binnen kan van een metamorfose wor den gesproken. De steunkleu ren bruin en geel, die de naar geestigheid benadrukten, zijn verdreven door wit. Met de 'pri maire kleuren' rood, geel en blauw is geprobeerd de gangen een eigen karakter mee te ge ven. De jongste leerlingen zal worden bijgebracht dat zij hun jassen aan de gele kapstokken moeten achterlaten. Voor de jongsten is een apar te speelplaats met zandbak en klimrek gemaakt, die via een aparte ingang kan worden be reikt. Het herbestrate speelplein aan de Terweeweg-zijde van het gebouw is voor de groepen drie tot en met acht. Het aantal nis sen, door vandalen gebruikt als schuilplaatsen bij slecht weer, is flink teruggebracht. Voor de computers en het kopieerappa raat is een aparte ruimte ge maakt. Terken merkt tijdens de rond- FOTO HIELCO KUIPERS leiding op dat uiteindelijk aan! alle wensen van het schoolteam is voldaan. Na heel lang naden ken komt hij toch op een onver vulde wens. "Een buitenkraan. Maar met de brandslangen kunnen we de badjes op het schoolplein van de jongsten ook vullen". Om ook anderen deelgenoot te maken van de vreugde ovef de vernieuwde Gevers-Deutz Terwee wordt er van 16 tot en met 20 september een feest- week gehouden. Die wordt in geluid met een herhaling van de GDT-fietstochten voor het hele gezin. Die vielen eerder deze maand letterlijk en fi guurlijk in het water. ZOETERWOUDE Neerlands rots in de rockbran- ding, Golden Earring, treedt za terdag 17 augustus op in Zoe terwoude. De kaarten voor het open-luchtoptreden op het Loetheveld kosten 17,50 gulden en zijn vanaf 1 juli verkrijgbaar bij Don Bosco aan de Zuid- buurtseweg. Voorlopig worden slechts 1200 kaarten verkocht, zodat bij eventueel slecht weer het concert kan worden ver plaatst naar de nabijgelegen Klaverhal. Deze sporthal kan niet méér mensen bergen dan ongeveer dat aantal, vandaar de voorzichtigheid met de kaart verkoop. Mocht in de week voorafgaande aan het concert blijken dat het weer goed ge noeg is, dan wordt de kaartver koop hervat. De leden van de Earring heb ben altijd een speciale band met Zoeterwoude en Don Bosco omdat ze jarenlang regelmatig in het zalencentrum hebben ge repeteerd. Naar aanleiding van het 25- jarig bestaan van Jan van der Geests zalencentrum Don Bos co gaf de Golden Earring twee jaar geleden voor het eerst een open-luchtoptreden in Zoeter woude. Toen werden ruim 2000 kaarten verkocht. Jan van der Geest daarover: „Dat was natuurlijk een gewel dig succes. Voor de mensen zelf en voor de fanclub. Het was meteen duidelijk dat het moest worden herhaald. Vorig jaar be gon ik al een visje uit te gooien, maar Earring-manager Rob Gerritsen wilde eerst wachten tot de groep weer een hit had. Die hebben ze nu en in augus tus bleken ze nog ruimte të hebben. De belangstelling voor het optreden is nu al groot. „Z zeuren nu al om kaarten, maar die liggen nog bij de drukker." Van der Geest weet wel waar hij aan begint: de organisatie i6 Fotograaf verbouwt gymzaal tot studio LEIDERDORP LIESBETH BUITINK In de gymnastiekzaal aan de Leiderdorpse Lijnbaan komt een studio van fotograaf F. Dor ren. Dorren heeft het pand ge kocht van de gemeente en hoopt het na een verbouwing in april volgend jaar te betrekken. Studio Dorren is gespecialiseerd in zogenaamde big set-fotogra fie, culinaire en produkt-foto- grafie. De verhuizing betekent een vernieuwing voor de studio. Dorren: „We breiden niet wer kelijk uit in de gymzaal. Maar toen we in ons huidige pand aan de Weversbaan trokken, was onze specialisatie nog niet echt bepaald. We hebben het pand toen anders verbouwd dan we het nu gebruiken. Hier liggen de werkplaats, de ver schillende opslagruimten en de studio zo vreemd verspreid door het gebouw, dat je voort durend heen en weer moet lo pen." De indeling in de gymzaal moet vooral praktisch worden. „Aan de Lijnbaan komt de op slagruimte exact naast de ruim te waar de decors worden ge bouwd. En er komt een hele mooie keuken voor het culinai re werk." Het uiterlijk van het gebouw blijft vrijwel hetzelfde. „Daarom was de koop voor de gemeente aantrekkelijk. We la ten het gebouw intact; er wordt alleen een klein stukje aange bouwd, maar het zicht veran dert niet." Dorren betrok in 1982 het huurpand aan de Weversbaan. „Toen ging zo'n groot gebouw eigenlijk een beetje boven mijn niveau. Het was te omvangrijk en eigenlijk te kostbaar. Maar we zijn er gelukkig goed uitge komen." Voor de uiteenlopende speciali saties van de studio is zowel een grote ruimte voor een big set nodig, als een kleine voor de cu linaire fotografie. „Je hebt een volkomen andere belichting no dig," verklaart Dorren, die zelf de big set-fotografie voor zijn re kening neemt. „We bouwen in de studio een decor op en zet ten daar een cast in, meestal ac teurs. Dat is allemaal reclame- werk, voor gewone tijdschriften is het te kostbaar. Ik zit niet achter de camera, maar doe de regie. Alle mensen moeten met precies de juiste mimiek wor den gefotografeerd." „Big set is echt een specialisa tie waarvoor je een grote studio nodig hebt. Het traject van voorbereiding neemt het mees te werk in beslag en eigenlijk ook de grootste kosten. Het uit zoeken van je decor, de decor bouw, de schildering, de cas ting. Daarbij gebruiken we de zelfde bureaus als filmmaat schappijen. Als je bij voorbeeld een dikke vrouw nodig hebt, moet je niet naar een modellen bureau met fashionmodels." Moderne montagetechnieken ètaan centraal bij Dorrens big ser-fotografie. „Ik wilde een straatje uit Montmartre nabou wen om te laten zien wat we in de studio allemaal kunnen. Als je dat op ware grote doet, heb je al gauw een maand studiobe zetting, je moet de cast over la ten komen uit Frankrijk; daar hangt een prijskaartje aan. We hebben het straatje dus op een schaal van één op tien nage bouwd, de mensen apart gefo tografeerd en in de foto gemon teerd." Dorren toont het eindresul taat op de omslag van een vak tijdschrift. „Het is een leuke combinatie, modelmaking en montage. Zodra je stopt met fo tograferen, kun je nog heel veel doen met rnontage." Studio Dorren werkt met de cu linaire fotografie vooral voor het Albert Heyn-blad Allerhande. „Wij zijn min of meer de huisfo tograaf van Allerhande. Daar naast doen we boekomslagen voor uitgevers en ook reclame. De culinaire fotografie is wel veranderd de laatste jaren. Vroeger was het eten onder de camera eigenlijk niet te eten. Wij hangen nu de tendens aan: laat maar zien dat het eten écht is. Laat cake maar brokkelen, daaraan zie je de smaak. Laat ijs maar een beetje smelten, dat ziet er juist zo lekker uit." PAUL DE VUEGER Tegen de man die op 28 augus tus van het vorig jaar een 22-ja- rige Amerikaanse vrouw ver krachtte op het strand van Noordwijk is vier jaar onvoor waardelijke gevangenisstraf ge ëist. De rechtszitting vond ach ter gesloten deuren plaats. In de behandeling van de zaak stond de vraag naar de juiste leeftijd van de man centraal. De ver dachte zelf beweert 15 te zijn. Het openbaar ministerie zegt dat hij minstens 19 is. De leeftijd van de man is cru ciaal in dit verband, omdat de verdachte maximaal een half jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij inderdaad 15 is. Hij valt in dat geval onder het jeugd recht. Is hij 19 of ouder, zoals het openbaar ministerie be weert, dan is oplegging van een langdurige gevangenisstraf wel mogelijk. De man, wiens identi teit een klein jaar na zijn arres tatie nog altijd niet vaststaat, verkrachtte de 22-jarige toeriste Uit New York op een warme zo meravond in augustus. Dq vrouw maakte een strandwan deling vanuit Noordwijk eri werd circa twee kilometer teil noorden van de vuurtoren door de man aangesproken. Hij sloeg haar en wurgde haar bijna toen de Amerikaanse begon te gillen, Door zich heftig te verweren, bracht de vrouw haar belager verwondingen in het gezicht toe. De verdachte kon worden aangehouden dankzij een tip die bij de politie binnenkwam nadat het signalement van dé man in de pers was verspreid. bouw, een denksportcentrum, een praktijkruimte, een benzi nestation. een school, zes villa's, 115 woningen en 35 garages." zo rekent de woningbouwvere niging voor. „Voeg hier nog aan toe de ingrijpende gevolgen van de verbreding van rijksweg A4 voor de bestaande bebouwing, dan zal het een ieder duidelijk zijn dat deze afbraak de draag kracht van de leiderdorpse sa menleving vér te boven gaat!" Volgens de AWL is de kwali teit van het wonen meer dan het zo goed mogelijk in stand houden van het woningbezit. „Ook de woonomgeving heeft onze aandacht, waarvan het leefmilieu onderdeel uitmaakt De geluidsbelasting op de aan grenzende woonwijken heeft tot gevolg dat er in de tuinen van honderden woningen een on houdbare situatie ontstaat Door de aanleg van hel baanvak boven het straatniveau zal er bovendien een visuele barrièr? tussen twee woonwijken ont* staan waardoor een deel van leiderdorp als het ware wordt geamputeerd." LEIDERDORP UESBETH BUITINK De Algemene Woningbouwver eniging Leiderdorp (AWL) heeft een bezwaarschrift ingediend bij de Inspraak nota hogesnel heidsspoorverbinding. „Vastge steld kan worden dat de tijdwinst door aanleg van een geheel nieuw tracé van onder geschikt belang is in verhouding tot de belangen van de inwo ners van Leiderdorp," vindt de AWL. „Het beleid van de overheid dat erop is gericht verkeersop stoppingen op de weg en in de lucht te voorkomen door het stimuleren van het openbaar vervoer wordt door ons ge steund, maar niet tegen elke prijs. De prijs die thans wordt gevraagd van een belangrijk deel van de inwoners van Lei derdorp. is onaanvaardbaar," schrijft de AWL. „Voor de aanleg van een nieuw tracé dwars door Leider dorp dienen volgens onze bere kening minimaal te worden ge sloopt: een kerk, een gemeen schapsruimte, een bankge- Met big set-fotografie zet Dorren in de studio een situatie in scène. Voor de culinaire fotografie is meer nodig dan alleen een bord eten en een fototoestel. Dorren: „We huren altijd een kok en een stilist in, die puur zijn gespecia liseerd op food-fotografie. De kok koopt het eten in, de stilist kleedt de foto aan, dekt de tafel en dergelijke. Het is afhankelijk van het team dat de foto maakt hoe de compositie eruit ziet." „Mensen hebben vaak niet door wat er allemaal achter zit, zelfs de opdrachtgevers niet," merkt Dorren. „We moesten bij voorbeeld laatst sierraden foto graferen. Met drie opnames ben je snel een dag bezig. Het licht luistert heel nauw, want alles reflecteert. En als een ring om valt, moet je die niet alleen op nieuw neerzetten, maar ook tien keer door de camera kijken of de compositie nog klopt. De opdrachtgever dacht dat het in een uurtje gebeurd zou zijn. Maar het is beslist geen snel vak vol glamour." Fotograaf F. Dorren richt in de gymnastiekzaal aan de Lijnbaan zijn studio in.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 25