Feiten Duitsers marcheerden in Rusland naar ondergang Het communisme was zo gek nog niet Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 023-1 ALTAN ERDOGAN RONALD FRISART (chef) ONNO HAVERAAANS PATRICK V HANS JACOBS AAARGOT KLOMPMAKER JAN PREENEN SJAAK SAAAKAAAN Vertalingen: MARGREET HESUNGA LUUTJE NIEMANTSVERDRIET Vormgeving: CLARA K EN MENINGEN Vijftig jaar geleden begon Hitler met 'Operatie Barbarossa „Als de operatie Barbarossa begint, zal de wereld zijn adem inhouden en zwijgen". Een opgewonden Adolf Hitler kon na de vergadering van zijn militaire staf op 3 fe bruari 1941 nauwelijks wachten op de invasie in Rusland. Het beeld dat zijn advi seurs hadden geschetst, zag er goed uit. De Russen hadden geen schijn van kans te gen een superieur Duits leger. Maar de huid van de beer werd te vroeg verkocht. Een fatale vergissing, die een halve eeuw geleden, op zondag 22 juni 1941 werd ingezet. Wat een triomftocht had moeten worden, luidde uiteindelijk de ondergang van nazi- Duitsland in. DEN HAAG GER D De stem van Joseph Goebbels bralt zondag 22 juni 1941 om half zes 's morgens door de Duitse ether. Voorafgegaan door Les Préludes van Liszt meldt Hitiers rijksminister voor propaganda het volk dat Duits land in oorlog is met de Sov jetunie. Twee uur daarvoor rol de de Duitse oorlogsmachine al de Russische grens over. De al maanden geplande opera tie Barbarossa was begonnen. Bijna vijf weken later dan de be doeling was. maar wel op een histori- —mm sche dag. Precies 129 jaar daarvoor leidde Napoleon zijn leger over de Nje- men op weg naar Moskou. Er waren uiteindelijk meer overeenkomsten... Over een front van 2500 kilometer, i de Noorde lijke IJszee tot de Zwarte Zee, werd de aanval ingezet door meer dan drie miljoen soldaten. De grootste operatie in de mili taire geschiedenis, waarbij de Duitsers steun kregen van de Finnen. Ook Roemenië, Slowa kije, Hongarije en Italië ver klaarden de Sovjetunie de oor log. De Russische legerleiding, door de zuiveringen van Stalin be roofd van zijn beste leiders, was volslagen verrast. Toch waren de Russen gewaarschuwd door Engelsen en Amerikanen. Maar die werden hooghartig gene geerd. Niemand in Duitsland die aan de goede afloop van de nieuwe Blitzkrieg twijfelde. Het gewone leven ging gewoon door. 's Mid dags voetbalden Rapid Wien en Schalke'04 om het Duitse voet balkampioenschap. Uitslag 4-3. Vriendschap In augustus 1939 werd de we reld opgeschrikt door het niet- aanvalsverdrag tussen Duits land en de Sovjetunie. Oost-Eu ropa werd in invloedsferen ver deeld. Polen, Finland en de Bal- tische Republieken zouden dat al snel merken. Terwijl de han den van Hitier gebonden waren in het Westen, probeerde Stalin een zo groot mogelijk deel van Oost-Europa binnen te halen. De Duitsers werden daarbij steeds afhankelijker van Russi sche goederen en daardoor van de gunst van Stalin. Een situatie waaruit Hitler met geweld wilde ontsnappen. Rusland moest worden vernietigd. Geen nieuw idee trouwens, want 15 jaar eer der schreef hij in Mein Kampf: Wij roepen de voortdurende Duitse beweging naar het zuiden en het westen van Europa een halt toe en wenden de blik naar de landen in het oosten. Als wij in onze tijd over nieuw grondge bied in Europa spreken, dan moeten wij hoofdzakelijk den ken aan Rusland en de aangren zende vazalstaten. Het lot schijnt ons hier de weg te wijzen. Dit machtige rijk in het oosten is rijp voor de ontbinding en het einde van de joodse overheersing in Europa zal tevens het einde zijn van Rusland als staat... Generaal Wilhelm Keitel, in 1946 wegens zijn aandeel in de nazi-terreur in Neurenberg op gehangen, kon Hitier slechts met moeite overtuigen dat het tijdstip daarvoor (nog) niet ge schikt was. De campagne werd verschoven tot het voorjaar van 1941. Opperbevelhebber Wal- ther von Brauschitsch, door Hit- Ier later een „stropop" ge noemd en in december 1941 vervangen door de Führer zelf, dacht vier tot zes weken nodig te hebben om het Rode Leger te verslaan. Op 15 mei had operatie Barba rossa eigenlijk moeten begin nen. Eep staatsgreep in Joego slavië gooide roet in het eten. De omwenteling met een anti- Duits karakter veroorzaakte bij Hitier een van de wildste woe de-uitbarstingen uit zijn leven. Hij besloot Joegoslavië te ver nietigen. De strafexpeditie die volgde, was de grootste militair- strategische fout uit Hitiers loopbaan. Het vertraagde de operatie Barbarossa vier tot vijf weken. Weken die men tekort kwam toen, met de overwin ning voor het grijpen, de Duitse oorlogsmachine in december voor Moskou vastliep. Hitier werd, net als de Zweedse koning Karei XII en Napo leon voor hem, verslagen door de strenge winter. Een heel kostbaar uit stel, zei veldmaar schalk Von Rundstedt dan ook later over de actie slavië. veldtocht naar Rusland had Hitier zijn generaals laten weten dat de strijd niet volgens gels zou worden lerlijkheid, een ip in de beste Pruisische- aire tradities, zou niet gel- strijd van ideo- verschillende hij zal moeten wor- len gevoerd met een genadelo- ;e, nimmer aflatende hardheid zonder precedent", zei Hitier. Hitier dacht vier tot zes weken nodig te hebben Voor c de normale r De Führer had het vooral ge munt op de politieke commis sarissen, die de 4,7 miljoen sol daten, die het Rode Leger op dat moment telde, op de voet volgden. Zij zouden zonder vorm van proces worden ge dood. Het „commissarissenbe vel" speelde in de processen van Neurenberg een grote rol. Het bracht de Duitse legerlei ding in grote verwarring. De woede van de generaals hierover was groot. Zij protes teerden bij Von Brauschitsch. Maar in Neurenberg gaf deze toe uiteindelijk niets met de kritiek van de generaals te hebben gedaan „omdat niets ter wereld hem (Hit- Ier) van gedachten had kunnen doen veranderen". Op 13 mei vaardigde Keitel namens de Führer een legeror der uit, die nog meer officieren in gewetensconflict zou bren gen. Russische burgers werden vogelvrij verklaard; Duitse sol daten die zich vergrepen aan burgers mochten niet hard wor den aangepakt. Een vrijbrief voor de oorlogsmisdaden die volgden. Operatie Barbarossa kwam niet alleen voor de Russen onver wacht. De Italiaanse leider Mus solini werd pas een half uur voor het begin van de oorlog ge ïnformeerd. Het ergerde de Du- ce verschrikkelijk. „Ik hoop maar een ding", zei hij tegen zijn rechterhand graaf Ciano, „dat de Duitsers in de oorlog flink wat veren moeten laten". Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. De legergroep Zuid rukte op naar Kiev, de leger groep midden naar Minsk, dat al op 29 juni viel, en Smolensk en de legergroep Noord brak door in de richting van Le ningrad. Het Finse leger onder leiding van baron Mannerheim, een veteraan uit 1918, opende een vierde front, maar hield halt toen eind augustus de vroegere Fins-Russische grens was be reikt. De opmars van de Duitse Pfanzerdivisies ging zo snel, dat de infanterie het tempo van 50 tot 60 kilometer per dag niet kon bijhouden. De beruchte KGB-chef Beria, met Stalin, Molotov en Chroet- sjov lid van de defensiecommis sie, zei later dat mmmt^mmmm Stalin op dat mo ment bereid was om Polen, de Bal- tische staten, Wit- Rusland en de Oekraïne over te dragen aan de Duitsers. Op 3 juli liet de Russische dictator via de ra dio voor het eerst weer van zich horen. Hij beval een tactiek van de verschroeide aarde, nam zelf het opperbevel van het leger op zich en ontsloeg de frontbevel hebbers, waarvan een aantal werd gefusilleerd. In zijn „Grote vaderlandse oor log" deed Stalin met succes een broep op de nationalistische ge voelens van de Russen. Wat volgde, was een ongekende pro- pagandastrijd, waarbij oude helden ineens weer als voor- Stalingrad keerpunt in de oorlog aan het oostfront Op 22 juni 1941 om kwart over drie 's morgens begon de Duitse inval in de Sovjetunie. De Duitsers hier op weg naar de Russische grens werden onder andere geholpen door Finnen en Roemenen. •foto opa beeld werden gesteld. Het effect verraste de Duitsers, die hadden verwacht dat de Sovjetunie uit een zou vallen. Toch boekte de Wehrmacht grote successen en werden de Duitsers in eerste instantie in de Oekraïne als helden ingehaald. De Duitsers bezetten een ge bied van 640.000 vierkante kilo meter met 65 miljoen inwoners, ruim een derde van de Sovjet bevolking. Maar tegen de zin van de legerleiding in besloot Hitier dat de verovering van Moskou wel kon wachten. Zijn tweede kostbare fout. Terwijl de hoofdstad volgens de Duitse ge neraals voor het grijpen lag, maakte Hitier een obsessie van de verovering van Leningrad en Stalingrad, de twee „heilige ste den van het communisme". Toen de Führer eindelijk het be vel gaf tot een aanval op Mos kou was het te laat. De herfstre gens hadden de wegen onbe gaanbaar gemaakt en tot over maat van ramp viel de winter al vroeg in, op 3 november. De rupsbanden van de militaire voertuigen liepen vast door ijs- vorming; de tankmotoren kon den pas worden gestart nadat er vuren onder waren aangelegd; brandstof bevroor en olie werd dik; de mitrailleurs braakten geen kogels meer uit als gevolg van de kou. Generaal Blumentritt herinner de zich later dat steeds meer Duitse generaals Caulaincourts verslag over de fatale winter van 1812 lazen. De winter die Napo leon op de knieën had gekre gen. Verzet De Duitsers verkeken zich vanaf het begin-op het hardnekkige verzet van de Russen. Al in de eerste dagen van de opmgrs was gebleken dat ondanks het verrassingseffect onder delen van het Rode Leger zich liever dood vochten dan zich over te geven. De citadel van Brest bijvoorbeeld, vlak bij de vroegere Russisch-Poolse grens, werd wekenlang verdedigd. „Met verbazing en teleurstelling hebben wij ontdekt dat de ver slagen Russen blijkbaar niet be seften dat ze als militaire mo gendheid praktisch hadden op gehouden te bestaan", schreef een Duitse generaal in zijn me- De Duitse legerleiding had de technische kennis van de Rus sen onderschat. De nieuwe Rus sische T-34 tank was superieur aan die van de Duitsers; het Sta- lin-orgel zaaide dood en ver derf. De verliezen aan Duitse zijde tussen 22 juni en 1 decem ber waren groot: 162.314 doden, 33.334 vermisten, 571.767 ge wonden. Een kwart van het oor spronkelijke leger was uitge schakeld. Toch duurde het nog tot no vember 1942 voordat de krijgs kansen keerden ten gunste van de Sovjetunie. De toenemende tactische en strategische be weeglijkheid van het Rode Leger onder maarschalk Timisjenko en de gigantische hoeveelheden geallieerde hulpgoederen stel den de Sovjets in staat het ini tiatief over te nemen. De Wehrmacht moest zijn toe vlucht nemen tot het inzetten van troepen, die werden sa mengesteld uit krijgsgevange nen. Hun aantal bedroeg ten slotte meer dan een miljoen sol daten, vooral afkomstig uit de Oekraïne. Hitier zag dat hele maal niet zitten, want hij streef de niet naar collaboratie. Welis waar probeerde Alfred Rosen berg, de partij-ideoloog ën mi nister voor de bezette gebieden, de niet-Russische volkeren te gen de Russen uit te spelen, maar een echte toekomst had den de nazi's toch niet in petto voor de „Ostische Untermen- schen". Rijk Alleen voor de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) zou na een germaniserings- proces een rol zijn wegge legd, maar dan wel binnen de grenzen van het groot-Duitse rijk. Wat de overige gebieden betreft, stond van tevoren vast dat zij op koloniale wijze zou den worden geëxploiteerd. Mil joenen mensen zouden moeten plaatsmaken voor de naar Le- bensraum hunkerende Edelger- manen. De slag om Stalingrad was het keerpunt in de oorlog aan het oostfront. Op 31 januari 1943 legde Von Paulus de wapens neer en gaf zich met 91.000 man over. Slechts 5500 keerden uiteindelijk terug uit krijgsge vangenschap. Tussen januari en april 1944 be reikte het Rode Leger de vroege re Poolse grens. Dat het nog tot 31 januari 1945 duurde voordat de Russen voor Frankfurt an der Oder stonden, kwam doordat de stootkracht van het Rode Le ger afnam als gevolg van uitput ting en de lange aanvoerlijnen. In april stonden de Russen voor Berlijn, dat op 2 mei capituleer de. De verliezen aan beide kanten waren enorm, maar zijn nooit precies vastgesteld. De Sovjetu nie betreurde 20 miljoen men senlevens, waarvan 14 miljoen militairen. Vier miljoen gevan gen genomen soldaten werden in Duitse kampen omgebracht. Aan Duitse kant vielen aan het Oostfront 1,6 miljoen soldaten. Tussen de een en twee miljoen Duitsers keerden niet terug uit krijgsgevangenschap. COMMENTAAR Voorbeeld overheid ontbreekt Het milieu gaal iedereen aan. De overheid is echter als eerste verantwoordelijk via het nemen van milieumaatregelen en de controle op de uitvoering, Ze behoort een voorbeeldfunctie voor haar burgers te vervullen. De bijna lachwekkende stoelen dans van de laatste tijd rond de verantwoordelijkheid voor milieuschandalen bewijst ech ter dat het in werkelijkheid meer dan eens anders gaat. Pro vincies, gemeenten, het open baar ministerie, de milieu-in spectie en de politie schuiven elkaar publiekelijk de schuld in de schoenen. Het „verketteren" van het ge meentelijk en provinciaal milieubeleid moet afgelopen zijn, verklaarde directeur Dordregter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze week. Politie, openbaar ministerie en milieu-inspectie moeten niet zeuren, zei hij, want lokale overheden hebben geen geld voor een goed milieu beleid. De bevolking valt ondertussen van de ene verbazing in de an dere. De milieuschandalen waarbij ambtenaren en be stuurders een dubieuze ról spe len, volgen elkaar in rap tempo op. Van Groningen tot Maas tricht liggen de twijfelachtige dumpingen en illegale lozingen zo onderhand voor het opra pen. Geldgebrek of niet: de overheid kijkt toe of konkelt in het ergste geval vrolijk mee. De voorlopig laatste climax viel te beleven toen de media de beer put rond de bodemverontreini ging in Alphen aan den Rijn openden. Milieuwetten worden op grote schaal overtreden. De handha ving en controle door politie en justitie verlopen uiterst moei zaam. Rapporten, nota bene opgesteld in opdracht van het ministerie van justitie zelf, ma ken melding van desinteresse, onwil, onmacht en ook nu geldgebrek. Van een verminderde interesse voor het milieu is bij een steeds grqter deel van de bevolking echter weinig te merken. Milieu is nog steeds 'in'. Zich niets aantrekkend van het slechte voorbeeld van de overheid gaan steeds meer mensen gewoon door met het scheiden van afval en de gang naar bio-, glas-, bat terij- en papierbak. Vraag is hoe lang dat zo blijft, zeker als milieu-overtreders maar al te vaak ongestraft hun gang kunnen gaan en als ge konkel van ambtenaren en be stuurders met de mantel der liefde wordt bedekt. Misschien moet de overheid eens een voorbeeld aan haar burgers ne- Een beeld van 'Operatie Barbarossa', de Duitse inval in de Sovjetunie. CORRESPONDENT Voor me staat een oudere vrouw, in de ene hand haar telefoonrekening, in de andere vijfhonderd forint, zo'n 13 gulden. De man achter me houdt een groen briefje van dui zend in de aanslag. Ik voel me ongemakke lijk, ik weet wat er zo meteen gaat gebeu ren. Wat verlegen schuif ik mijn telefoonre kening en de rekeningen voor mijn autover zekering en een of ander abonnement on der het loket door. De lokettiste pakt potlood en papier begint de bedragen ijverig bij elkaar op te tellen. Voor de zekerheid rekent ze het nog even na voor ze, een beetje hoofdschuddend, haar oordeel velt: 88.000 en nog wat forint moet ik betalen, meer dan 2300 gulden. Dat is veel geld, ook in Nederland, maar in Hongarije moeten heel wat gezinnen daar een half jaar van leven. Aangestaard door alle omstanders haal ik mijn geld tevoorschijn, een stapeltje biljet ten van 5000 forint. Kersvers zijn ze. Tot een week geleden was 1000 forint, zo'n 26 gul den, het grootste bankbiljet. In een land waar de girodienst vrijwel onbekend is, is dat knap lastig, want alles, van citroenen tot enorme telefoonrekeningen of villa's met zwembad, moet contant worden betaald. Voor de omstanders op het postkantoor zijn mijn 5000 forint-biljetten duidelijk de eerste die ze in hun leven zien. En dan nog meteen een hele stapel. Ze bekijken het geld nieuwsgierig. Ik voel de ogen in mijn rug branden en verlaat haastig het loket. Te haastig, ik sta nog niet buiten of ik hoor achter me een kreet. De lokettiste heeft ont dekt dat ze me 1000 forint te weinig terug heeft gegeven. Beschaamd slof ik terug, on der de ogen van tientallen mannen en vrou wen die voor dat bedrag twee maanden lang kunnen telefoneren, of er in het ergste geval zelfs een hele week van moeten leven. Ik had nooit kunnen denken dat je je zo be zwaard kunt voelen als je geld hebt, maar in Hongarije overkomt me dat regelmatig. Niet dat ik nu zo uitbundig leef, maar in vergelijking met veel Hongaren geef ik na tuurlijk onnadenkend, en soms ook nood gedwongen, bakken geld uit. Niet alleen heb ik zeer hoge telefoonrekeningen omdat ik nu eenmaal veel met Nederland, Polen, Tsjechoslowakije en de rest van Oost-Euro pa telefoneer. Maar ik koop ook wel eens tomaten in de winter, besteed meer dan 200 forint (ruim vijf gulden) aan een goede fles wijn, eet kipfilet in plaats van kippenek- ken en ga naar een goed restaurant. Mijn beurs kan zich dat permitteren. Maar mijn gemoedsrust? Die heeft het soms moeilijk. Voor oud en nieuw had ik met wat vrienden een feestje gepland. Bovendien waren er gasten uit Ne derland en het was een lang weekeinde met dichte winkels, dus moesten er behoorlijk wat boodschappen worden ingeslagen. Achter onze boordevolle supermarktkarren stond een oud mannetje, met afgetrapte schoenen en een versleten winterjas. In zijn handen hield hij een half brood en een hal ve liter melk. Met een treurige blik keek hij naar onze inkopen, en weer terug naar zijn feestmaal voor de komende dagen. Zachtjes hoorde ik hem onvriendelijke dingen mom pelen. Armoede schijnt nederig te maken, maar niet in Oost-Europa. Hier maakt armoede boos. Het was niet de eerste keer dat ik werd uitgescholden met een vol super marktkarretje. Onder het communisme hadden de meeste Hongaren ongeveer het zelfde inkomen, en daar viel redelijk van te leven. Nu rijdt de een BMW en viert de an der oud en nieuw met brood en melk. Dat dat steekt, krijg je te voelen. En steeds vaker hoor je mensen zeggen dat het communis me zo gek nog niet was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 2