Financien 'Dure dollar is goed voor ons' VANROYC.S. Chevrolet Corsica. [H^lizinsleven gaouTeetHt^ Commissarissen klagen over 'lage' verdienste HetMotorlju^ Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 023-150224 Eindredactie: JANINE BOSMA Vormgeving: ANDRIES DETMAR ADVOCATEN Rapenburg 55,2311 GH Lalden. TeL (071) 122362 KORT NIEUWS AANDEELHOUDERS van het bouwconcern Koninklijke Vol- ker Stevin zijn afgelopen don derdag tijdens een buitengewo ne aandeelhoudersvergadering in grote meerderheid akkoord gegaan met de voorgenomen verkoop van de baggeractivitei- ten aan branchegenote HBG. Door de toestemming van de aandeelhouders is de weg vrij voor KVS om verder te onder handelen met HBG over de ver koop. REORGANISATIE en heroriën tatie op de markt hebben bij het Energieonderzoek Centrum Ne derland (ECN) het afgelopen jaar hun vruchten afgeworpen. Voor het eerst sinds 1988 is de instelling weer uit de rode cij fers. Het jaar 1990 leverde een positief resultaat op van netto 1,4 miljoen gulden. DE VERENIGDE STATEN heb ben deze week een overeen komst gesloten met Brazilië, Uruguay, Paraguay en Argenti nië voor de verbetering van de onderlinge handel en investe ringen. De ondertekening vormt een onderdeel van de plannen voor de vorming van een pan- Amerikaanse vrijhandelszone. VENDEX INTERNATIONAL wil zich losmaken uit de greep van de ABN-Amro Bank, de belang rijkste huisbankier van het con cern. In 1985 leende ABN-Amro 275 miljoen gulden aan Vendex, met aandelen als onderpand. Zo werd de bank behalve finan cier ook een van de grootste aandeelhouders van het con cern. Vendex wil de lening nu voor 350 miljoen gulden afko pen om aan de grote invloed van ABN-Amro een einde te maken. Dat blijkt uit het jaar verslag van Vendex. DE WAARDE van de aandelen van het Amro All In Fund is vo rig jaar gestegen met 2,1 pro cent tot 83,59 gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag over het boekjaar 1990/1991. Het aantal uitstaande aandelen is vorig jaar gedaald van 28,1 miljoen tot 24,0 miljoen. Het fondsver mogen daalde hierdoor tot 2,0 miljard gulden. Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend per aandeel te verhogen van 4,24 gulden tot 4,68 gulden. POOTAARDAPPELTELERS krij gen van het Landbouwschap 70 procent van de heffingen ver goed die ze vorig jaar hebben betaald. Het gaat om een be drag van 20,9 miljoen gulden. Reden is de snelle afzet van de oogst van vorig jaar. Daardoor hoefde slechts een minimaal overschofvan 11.000 ton uit de markt genomen te worden. DE INDUSTRIËLE produktie is in april, gecorrigeerd voor sei zoensinvloeden, met 2 procent gedaald ten opzichte van maart. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendge maakt. In maart was er nog sprake van een stijging van de industriële produktie ten op zichte van februari. HOOGE HUYS VERZEKERIN GEN uit Alkmaar heeft de eerste eeuw van haar bestaan zeer goed afgesloten. De omzet nam in 1990 toe van 254,6 miljoen gulden tot 312,8 miljoen gul den. De nettowinst groeide van 16,1 miljoen gulden naar 39,6 miljoen gulden. In totaal wordt dertig miljoen gulden als divi dend uitgekeerd aan de aan deelhouder, het Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten. Vorig jaar werd 1,5 miljoen aan divi dend uitgekeerd. De hoge uitke ring over 1990 houdt verband met de verkoopopbrengst van Proteq Verzekeringen Beheer. HET TEKORT op de Ameri kaanse handelsbalans is geste gen van 4,070 miljard dollar in maart tot 4,779 miljard dollar in april. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. Analisten hadden gere kend op een tekort van 6 mil jard dollar. BANQUE NATIONALE de Paris, de Franse staatsbank, heeft een kredietlijn van twee miljard frank (660 miljoen gulden) voor vijf jaar toegekend aan de In dustrial Commercial Bank of China. Het geld is bestemd voor het betalen van aankopen van industriële uitrusting en dienst verlening. De overeenkomst is een nieuw teken van de verbe tering van de betrekkingen tus sen Frankrijk en China. Frank rijk schortte in 1989 alle contac ten op nadat de volksopstand voor meer democratie in China bloedig was r WEEKSTIJGERS MAANDSTIJGERS WEEKDALERS MAANDDALERS Economen positiever dan planbureau Dankzij de hogere dollarkoers en een lagere olieprijs zijn de vooruitzichten van de Nederlandse economie aan merkelijk gunstiger dan het Centraal Planbureau (CPB) kortgeleden voorspelde. Dit concluderen de economen C. Huys en N. Kiene van de ABN-Amro Bank in het eco- nomenvakblad ESB van deze week. De nettowinst van i onverwacht sterk eesteeen dol- het Nederlands bednjtsleven tussen nu en 1994 komt larkoers. Het CPB ging uit van volgens hen miljarden gulden hoger uit dan het CPB in- een koers van 1 gulden 65 schat. DEN HAAG CPD De totale nettowinst van de Ne derlandse bedrijven groeit dit jaar met bijna vijf procent, al dus de economen, en in 1992 met met ongeveer drie procent. In de periode 1993-1994 zullen de winstmarges niet zo veel meer verbeteren, voorspellen zij. De dollarkoers zal in die jaren minder sterk oplopen en bin- dit jaar, oplopend tot 1 gulden 75 in 1994. Inmiddels is de dol lar in recordtempo gestegen tot 1,90. De economen van ABN- nenlandse lastenverzwaringen, zoals milieuheffingen, zullen de Amro verwachten dat de dollar resultaten verder drukken. Vol- eind 1992 2,30 doet. gens de ramingen van het CPB Ook de olieprijs komt volgens deze economen lager uit dan de voorspelling van het CPB. Zij schatten dat een vat olie vanaf 1992 ongeveer tweëeneenhalve dan het echter zal de winstgevendheid van het Nederlands bedrijfsle ven de komende twee jaar net als in 1990 afnemen. In 1993 en 1994 herstellen de winstcijfers dollar goedkoper juist weer. Planbureau raamt. De verschillende scenario's Zowel een duurdere dollar als verklaren Huys en Kiene uit de goedkopere olie is gunstig voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een hogere dollarkoers verbe tert de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven aanzienlijk, zo schrijven Huys en Kiene. Nederlandse export- produkten worden flink goed koper voor landen die in dollars betalen. Bij een hoge dollar koers krijgen zij meer guldens voor hun dollars. Aan de andere kant zijn de exportprodukten van die landen voor Nederland duurder, wat de import afremt. Vooral de vliegtuigbouw, ma chinebouw en electro-techni- sche industrie, bierindustrie en de leder- en schoenenindustrie in Nederland profiteren hier- De hogere invoerprijzen lei den echter met enige vertraging tot hogere inflatie en daarmee tot extra loonstijgingen, die de gunstige gevolgen voor de con currentiepositie deels teniet doen. Daarom komen Huys en Kiene uit op lagere winstver wachtingen na 1992. De lagere olieprijs zorgt voor een groter vertrouwen bij con sumenten en investeerders. Bo vendien drukt een lage olieprijs de energiekosten, wat vooral gunstig is voor bedrijfstakken die veel energie gebruiken, zoals de chemie, de glastuin bouw en de transportsector. Chevrolet Corsica (v.a. f 35.900,-*) UTRECHT ANP Commissarissen doen het rustig aan. Ze besteden gemiddeld dertien dagen per jaar om het reilen en zeilen van de onderne- Waar u ook naar toe rijdt, ze willen allemaal mee. ming waar ze bij zijn betrokken De Chevrolet Corsica biedt namelijk niet alleen kS de bestuurder puur rijplezier. Nee, iedereen uit op gemiddeld achttien da- voelt zich happy in een Chevy. U bestuurt een legendarisch Amerikaans automerk. Met zuinige, schone motoren die wat zak kunnen presteren. 2.2-liter 4-cilinder injektie of de 3.1-liter V6- injektie. Als u vandaag of morgen langskomt, regelen we a la minute een proefrit. You'll be impressed. Vondellaan 80. 2332 AH LEIDEN, TOP-30 AANDELEN TOP-30 OBLIGATIES gen per jaar. Bruto steken de leden van het toezichthoudend orgaan jaar lijks ruim 20.000 gulden in hun i dat vinden de meesten veel te laag. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) en het Utrechtse onderzoeksbureau Hay Management Consultants. Ook directeuren verdienen te weinig, zeker ten opzichte van hun buitenlandse collega's, concluderen de onderzoekers. Volgens het onderzoek komt de Nederlandse directeur interna tionaal gezien op de laatste plaats qua inkomen. Zijn vast inkomen (loon, vakantiegeld) is de afgelopen vier jaar „beschei den" gestegen met gemiddeld OMREKENINGSKOERSEN 5,4 procent per jaar. Deze groei wijkt volgens de NCD nauwe lijks af van de inkomensgroei van de werknemer. Deze zag het gemiddelde inkomen stijgen met circa 5 procent per jaar. Daarentegen zijn de variabele inkomens (onder meer winstde ling) van de topfunctionarissen de afgelopen vier jaar gestegen met zo'n 16 procent per jaar. „Klaarblijkelijk hebben de di recteuren ervoor gekozen de gunstige conjunctuur voorna melijk tot uitdrukking te laten komen in variabel inkomen", aldus de onderzoekers. Daarnaast kunnen de direc teuren nog rekenen op extra's, zoals de bedrijfsauto. Die wordt steeds populairder tot grote vreugde van de leasefirma's. In 1987 reed 70 procent van alle leidinggevenden in een bedrijfs wagen. Momenteel rijdt 86 pro cent van alle directeuren in een wagen van de onderneming. Maar, zo concludeert de NCD: „De Nederlandse directeur rookt geen sigaren meer in een Mercedes, maar in een BMW." Unilever eert. Int. Nederl, Groep ABN AMRO Holding AEGON Ahold, Kon. AMEVcert. Nedlloyd Groep Bührmann-Tett. eert Fokker eert. 69709 59114 44315 33039 29192 25845 22306 21198 20085 19338 19043 18405 16391 13816 13720 13297 12612 9978 9599 9552 8831 8634 7979 7750 6968 6926 6799 6656 6228 5760 (effectief m f 1000) 441715 1817780 270819 286498 567372 673510 262970 138712 171375 229969 354615 414871 257920 448987 114466 159136 235345 288718 170391 188210 249737 344172 100295 76207 47793 130020 190550 78321 93661 160000 67< NL 88-98 VU NL 90-00 9'/* NL 90-00 8V.-NL 91 l-ll-lll 01 7'h NL 8911-99 6'/.- NL 86-96 6'/. NL 86-95 7 NL 891-11-99 VU ABN 86-06 6'/. NL 87-97 9'/« EIB 90-00 7'/. Int Bnk.R&D.89 6'/* NL 89-99 0 BNG 90-02 6'/. NL 8711-95 7'h NL 89-99 8'/« Amro 90-95 6 NL 88-96 8 Rabo bbr.91-01 9 NL 91 I II 01 OBMHSpaarbr 91-06 10 lnt.Ned.Gr.91-01a 9 BMH Bbr 90-94 77* Rabo 89-93 ABN Spa.88-99 7'h NL 85-95 67* NL 861-11-96 10 NL 85-92 206643 70430 46286 36020 20087 14998 12552 10353 10229 10044 7490 7099 6810 6015 5303 5000 4951 4238 4088 3624 3122 2850 2850 2761 2138 2000 2000 1964 1925 1905 Valuta per 21/06 1 Amerikaanse dollar 100 Australische dollar 100 Belgische franken 1 Canadese dollar 100 Deense kronen 100 Duitse marken Europese Rekeneenheid 100 Franse franken 100 Hongkong dollars 1 Nieuwzeelandsedol 100 Spaanse pesetas 10.000 Japanse yen 1 Zuid-Afrikaanse rand 100 Zweedse kronen 100 Zwitserse franken 2,0251 154,92 5.471 1,7735 29,22 112,645 2,3135 33,15 26,1788 15,14 5.471 116,65 28,855 0.50 3,304 1.793 146,11 0,706 31.11 131,33 lezers zien elke zater- dag deze advertentie op de Beurs- pagina's. •v Bel onze advertentie- afdeling. Samas-Groep eert VNU Grolsch eert Holland Sea Search Batenburg Beheer PolyGram Hollandsche Beton Blydenstein-Wilhnk Credit Lyonnais B N Nijverdal-Ten Cate Wyers Frans Maas eert. Amsterdam Rubber Internatio-Mller 21,71 9.23 5,79 5,46 Air Holland eert. Holland Sea Search tondor Wessels Groep Hollandsche Beton Palthe Ned.Springstoff eert Philips Begemann 25,00 12.36 11.76 11.60 9.23 8,96 6.87 6.16 5.49 3.70 3.17 2.94 2.85 2.57 2.32 2.15 IHC Caland Berkei's Patent Volmac Software Gr Hollandia Kloos AIR conv.cum pref Palthe Infotheek Groep eert ACF Holding eert. 3.45 3,37 3.12 2.94 2,94 2,70 2,56 2.46 2.43 2.39 2.37 2.35 2,30 2.22 Volmac Software Gr Geveke Berkei's Patent Macmtteh Breevast eert Rewst Boskalis Westm. eert ACF Holding eert. Boskahs W c pref A dam OptionsTr NBM-Amstetland Schuttersveld Hold 20.00 18.26 13.64 11,29 11.15 11.09 10,49 I 9.09 6.33 U 6.19 - 6.09 1 5.77 5.71 9 5.39 5.18 5.15 5.13 I 5.05 1 Parallelmarkt Grooth.gebouwen eert Public Storage Rood Testhouse eert. Biogrond Belegg. Groenendijk Beh. c Grontmij eert Meile, Van nrc LCI Comp. Group Melle.van 1/75e nrc Avesco Pnc 2.55 2,52 2,25 Nevas 3% st Ordina Beheer Eur Dev Cap Corp Grontmii eert. x»th gebouwen eert Inter/View Europa 15.56 13.04 10.00 9.05 Highlight Developm Pan Pacific VS$ Nedschroef Holding DOC data Neways Elec Int. Berghuizer P l/14ec VHS Onroerend Goed 7.00 6.10 6.00 Nedschroefl/22e LCI Comp. Group Highlight Developm Pan Pacific VS HES Beheer eert Management Share 26,67 16.08 14.29 12.77 1 12,50 1 8.33 a 8.oo 7.79 7,00 U 6.98 BAISSE-POSITIES Elke verkoop van effecten, waarbi) de verkoper de verkochte niet bezit en/of elke verkoop, die wordt/is afgewikkeld door rr leenpost voor rekening van de verkoper ABN-AMRO Cert v Pret AEGON Ahold. Kon. AMEVCert Besouw Kon., van Cert. Bobel Boer Winkelbedrijvenw, De Cert. Boskalis Westminster Cert C Pr Buhrmann-Tetterode Cert Chamotte Urne CVG. Gem Bez Cert CSM CSMnr Cert DAF Delft Instruments Cert Dortsche Petr. Ind Mi| DSM Econosto Elsevier Cert. Fokker Vliegtuigenfabriek Cert. Getronics Getronics Warrant Gist-Brocades Cert. Grolsch Cert. Grontmij Cert. GTI Holding Hagemeyer HAL Trust Units Beton Groep HG B) HCS Technology Hoogovens n.-r. Cert. Hunter Douglas Infotheek Groep Cert l Nederlanden Groep Cert Internatio-Muller Kon. Bijenkort Beh KBB w c. K. Bijenk Beh 3500 i. Luchtvaart Mi| 1 Mij Warrant EHCO - KLM Kleding i Nederlandse Papierfabr KNP Warrant '89 on. Nederl Petroleum Mij Kijhne Hetz LCI Computer Group Océ van der Grinten OTRA Pakhoed Holding Cert Philips Electronics. Pirelli Tyre Holding R avast Reesin k Cert RG Strategische Portefeuille Groen Robeco Staal Bankiers Warrant B Stad Rotterdam Warrant '93' Stork. VMF Tulip Computers Unilever Cert Union VNU Ver Bez VNU Ver Bez. Warr 'OC. Van Ommeren Ceteco.n -r Cert Volmac Software Groep VRG-Groep Behalve twee financieel-economische pagina's op zaterdag, biedt deze krant op dinsdag en donderdag een kijkje in de wereld van de economie Toegankelijk geschreven, geven deze pagina's inzicht in TOTAALOMZET GOUD EN ZILVER Subtotaal Nederlandse oblig Buitenlandse obligaties Handel industrie Lucht scheepvaart Banken Verzekeringsmijen Beleggingsmi|en participatiebewijzen Nederlandse aandelen overig Totaal Nederlandse aandelen Buitenlandse aandelen ASAS Totaal aandelen Claims/stockdividenden Totaalomzet 60779 554860 5809 3774 5461 5293 575197 222568 256693 42190 85725 70464 677640 989 1509 680138 6944 1262279 2610.64 909.30 208 50 91.63 11/10/90 28/09/90 21/06/91 15/01/91 3035.78 119305.00 22089 03/06/91 20/06/91 16/04/91 95.09 30/05/91 woensdag 2955.50 1201.52 197.25 94 11 donderdag 295394 1191.82 197 31 94 40 2965 56 1190 59 197 81 94 33 EUROPA EN JAPAN I Londen FT-SE Frankfort DAX Tokio Nikkei I 2128 30 1366 10 24069.00 I 1974.10 1311.82 19781.70 28/09/90 16/01/91 01/10/901 2555.30 1728 32 27270.30 16/04/91 20/06/91 18/03/91 I 2484 70 1683.03 23996.701 2479 90 2487 50 1687 03 1711 86 24082 201 24275 0 0 CBS-STEMMINGSINDEX et-fin. instellingen Transport/opslag 78,80 66,80 81,20 76,60 82,30 85,90 78,30 laagste index van dit jaar 74.80 16/01/91 61,30 16/01/91 77.40 16/01/91 76,10 16/01/91 77,70 16/01/91 81,60 16/01/91 73,20 14/01/91 99.20 04/04/91 88.30 18/06/91 101.90 04/04/91 96.90 04/04/91 102,90 04/04/91 109,80 04/04/91 98,60 18/06/91 94,90 86,80 96,20 91.40 97,30 105,40 96,20 10.15 95.20 87,50 96,40 91,40 97,50 105,70 96,80 95.20 87.50 96,40 91,40 97.50 gisteren 95,00 87,20 96,20 91.30 97,30 105,50 96.40 gisteren 13.30 95.10 87.40 96.20 91,40 97,30 105,40 96.70 14.30 95,10 87.30 96,20 91.40 97,30 105,40 96.70 ''lÏÏo" 95.10 87.40 96.20 91,40 97.30 105.50 96,70 16.30 95,50 87.60 96,70 91,70 97,90 105,90 97,60 96.90 91.80 97,90 87.20 96.20 91,30 97,30 105,40 96,40 GOEDEREN TERMIJNMARKT OLIEPRODUKTEN ju I 2617 18089 43916 52758 5000 1026 8589 25000 12684 4500 20718 21850 2015 25839 15135 7060 1050 8500 2000 3500 2500 15067 4817 1473 663809 14912 51500 2293 1407 20000 137607 7272 46895 6578 1500 17688 433703 4075 1815 12000 2615 79639 2315 25017 10434 7043 54966 1443 2801 20053 3642 7494 717497 11605 2000 1840 1670 25500 1683 1112 57670 12490 364320 6100 37250 2251 7161 31719 33200 1865 122800 170.75-171.00 171.25-171.50 173.25-173.50 september HEATING OIL New York (dollar/100 gallon) lull I 53,60-53,75 augustus 54,40-54,60 september 55.80-55,90 oktober I 57.40 19,65-19,70 19.78-19.82 20.02-20.05 20.22 173.75-174,00 173.75-174 00 175,00-175.25 54,20-54,50 55,00-55.25 56.20-56.40 57.50 20.20-20.25 20.18 20.23 20.22-2025 AGROPRODUKTEN I Bintje 50 rr juni *91 I 61.00-61.10 Bintje 50 mm april '92 I 25.00-25.50 Londen (Eng.ponden/ton) september i 72.50 CACAO n (Eng.ponden/metric ton) 603.00-604,00 2.780-2.790 2.845 2,850 2950 2.960 198.00-200.40 183.20-184,40 175.00-200.00 114,25-114.00 120,00 129,00 198.10L 201.901 206.90L 241.50 242.00 241.00-241.50 242.25-241.75 SOJABONEN Chicago (doliarct/bushei) juli 568.00-567.00 augustus 570.00-571.00 539.00-540.00 564.00-565.00 585.00-587.00 219.00223.00 190.80-191,00 181.40 186.00 103.50-103.75 109.75-110.00 118.75-118.50 195.00 199.001 204.00-204.30 235.00234.50 234.00-234,25 236.00-235.25 562.50-563.00 563,00-563.50 562,50 562.00 567.50-570.00 FINANCIËLE TERMUNMARKT Amsterdam EOE aandeiemnde* iFTl), op de de obligatiemdex (FTO) van rebben betrekking op 200 x de Prijzen per kilo 23.640-24.240 23.580-24.180 25.840 25.780 279.10 280.39 281.50m 281.50 282.90m 285.30 281.84 283.41 284.50 284.50 285.50 288.00 281.83 281.83 281 83 281.83 I 521.39 524.50 528.00m 529.00m 532.50m 539.50m 526.58 528.50 533.50m 534.00m 535.50m 540.50m 90.10m 90.13m 90.13m 90,15m 90.05m 90.08m 90.08m 90.10m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 15