Kunst Tweede Jazz Festival in Noordwijk Expositie Double Dutchgeslaagd in opzet De wereld een dansfeest Poparchief Nederland wil centrum voor documentatie StertenorJosé Carre ras wekt supergevoelens KIJKDAGEN r Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 CEES VAN HOORE ANNEMIEK RUYCROK JAN RUSDAM SASKIA STOELINGA Eindredactie: HANS SONDERS Vormgeving: RUTGER J HOOGERDUK 13 NIEUWSLIJN NOORDWUK WILFRED SIMONS Vorig jaar werd voor het eerst in het Oranje- en Boulevardhotel in Noordwijk het Internationale Jazz Festival gehouden. Nie mand en niet in de laatste plaats de organisator, de Leida- to Beursorganisatie, wist of een festival met vele groepen uit binnen- en buitenland op zeven podia in de bloemenbadplaats zou aanslaan, maar het bleek een groot succes te zijn. Daarom besloot de organisa tie om opnieuw een Internatio naal Jazz Festival in Noordwijk te houden. Op zaterdag 17 au gustus zullen zeker zesentwintig groepen acte de présence geven in het Oranjehotel. Volgens me de-organisator A. de Jong is be sloten om vertegenwoordigers van alle stijlen die de jazz mo menteel kent, aan bod te laten komen, „alleen de geïmprovi seerde muziek niet. Daar komt toch een zeer eigen publiek op af, terwijl wij iets willen bieden voor veel mensen." De begin- en eindtijden vormden vorig jaar een pro bleem bij het Festival. Volgens veel bezoekers zou het te vroeg zijn afgelopen. Daarom heeft de organisatie besloten de optre dens dit jaar al om 20.30 uur te laten beginnen en door te laten lopen tot 3.00 uur 's nachts. Ook zullen er vrijdagavond en zater dagmiddag in het dorp al diver se jazzbands te horen en te zien zijn. Een belangrijke band die de organisatie naar Noordwijk heeft weten te halen, is de mo numentale Dutch Swing College Band. Een andere degelijke groep is de U.S. Black Dogs, waarvan de leden bij prominen ten als Count Basie hebben ge speeld. Maar verrassingen zijn niet uitgesloten: zo is Oost-Eu ropa vertegenwoordigd met de Poolse groep Prowizorska en uit Siberië komt de Novosibirsk Jazzband. Ook het eigen land is vertegenwoordigd met onder anderen Jaap Dekker, het Rob Agerbeek Trio en het Mariska Veres Shocking Jazz Kwintet, die een degelijke mainstream levert. Maar ook hier een ver rassing: de Zoetermeerse Wil- lick Square Jazz Band. Eén van de objecten op de tentoonstelling 'Double Dutch'. RECENSIE ROB SCHOONEN Expositie: "Double Dutch", werk van 9 kunstenaarsduo's. Te zien: Hoogvensestraat 128, Tilburg; tot 5 augustus, dinsdag t/m zondag. 11.00- 17.00 uur- De Stichting Kunst Mondiaal bracht negen westerse kunste naars in contact met evenveel niet-westerse collega's. Doel: de grenzen van verschillende cul turen onderzoeken en samen brengen in een gezamenlijk te maken object of meerdere ob jecten. De tentoonstelling 'Dou ble Dutch' laat zien hoe de ne gen kunstenaarsduo's het er hebben afgebracht. Wellicht krijgt 'Double Dutch' over korte of langere tijd nog een staartje. Het valt althans te hopen dat de kunstenaars, al dan niet als duo, over enige tijd nog eens samen aan een project werken. Het huidige project is zeer geslaagd te noemen omdat uit de tentoongestelde werken, maar ook uit de reakties van de kunstenaars blijkt dat er inder daad sprake is geweest van een intensieve samenwerking. Dat ging zo nu en dan bepaald niet van een leien dakje. Marius Boender bijvoorbeeld heeft heel wat uren gesproken met zijn tijdelijke compaan Kri- kor Momdjian voor ze het bei den eens waren over het con cept voor een presentatie. Op zich begrijpeljk. Daar waar Boender zich in zijn werk stee vast laat leiden door de cultuur, neemt Momdjian consequent de natuur als uitgangspunt voor zijn objecten. Zij vonden elkaar in 'Le diner sans couvert', waar in een tafel twaalf borden draagt waarop diverse voorwer pen zijn geplaatst. Om en om maakten de twee kunstenaars een 'landschap' op de borden. In die zin beantwoorden zij dus letterlijk aan het idee van het project. Zij bleven hun ziens- en werkwijze trouw, maar kwa men, door die discussies, nader tot elkaar, leerden van elkaar en wisten zelfs een beeld samen te stellen. Opmerkelijk is ook het werk van Joseph Semah en Waldo Bien. Met zijn bronzen, Afri kaanse lepels ('African saints') en een afgietsel van en olifants oor roemt Bien de vrije manier waarop in dat werelddeel met 'de vorm' wordt omgesprongen. Semah plaatste twee grote cilin ders op eveneens bronzen vor mpjes die doen denken aan de hoorns van een geit of ram: De restanten van het offerlam dra gen de spannende, geheimzini- ge wereld van de joodse duituur. Heel helder en bijna pragma tisch was het beginpunt van de samenwerking bij Hugo Kaag man en Nour Edinne Jarram. Net als een aantal van hun col lega's lieten zich zij inspireren door de toen losgebarsten Golf oorlog. Een klaslokaal, in een voormalige school, werd door hen vrijwel geheel beschilderd. Jarram: „Ik ging uit van het Ara bische schrift, van rechts naar links. Hugo werkte van links naar rechts. In het midden kwa men we elkaar tegen en zouden we wel zien wat er verder ge beurde." Daar waar Kaagman driftig gebruik maakt van beelden, is de Islamiet Jarram er heel zui nig mee, gebruikt hij uiteraard veelal abstracte tekens. Hoogte punt van die schilderingen is het deel waar Kaagman een compilatie maakte van een 'ge zellig' Nederland dat wordt be stookt door vliegtuigen en tanks. Daarboven zweeft een door JarTam geschilderde, bid dende figuur, opgebouwd uit Arabische tekens. Geleerd Voor de negen kunstenaars duo's moet 'Double Dutch' een goed project zijn geweest. De laboratorium-functie is vooral goed uitgebuit. Bij het tentoon gestelde kun je zo nu en dan vraagtekens plaatsen, maar juist dat voor-traject is een interes sant gebied waar veel uit valt te leren. Zeker op wat langere ter mijn kan dat resulteren in een gewijzigde beeldtaal. Aan de an dere kant is er de wetenschap dat de kunstenaar zich te allen tijde spiegelt aan de maat schappij die hem omringt. In die zin heeft dit project dat slechts versterkt. Leids Ballet Center DANS RECENSIE*INGRlD VAN FRANKENHUYZEN Dance Special 91 van Leids Ballet Center Marjolein Bnèr Gezien 21 /06 de Leidse schouwburg. Te zien vanavond de Leidse Schouw burg Eigenlijk zijn dansvoorstellin gen als die van gisteravond de leukste van het seizoen: je ziet de dans geboren worden bij de plaatselijke balletscholen. Leids Ballet Center Marjolein Briër bood bovendien kwaliteit van de bovenste plank, dus naast de vertederende kleintjes die stee vast de tel kwijt raken en giechelen, lieten de 'volwasse nen' zien wat een echte choreo grafie was. In een bijna drie uur durend programma waarin maar liefst 18 balletten de revue passeerden, bood Marjolein een afwisselend pakket boordevol talent. Haar dansschool is duidelijk gericht op het modernere reper toire met een stevige klassieke ondergrond. Variaties op het Zwanenmeer waren er niet bij en ook de wat esoterische sfe ren van twee jaar geleden, had den plaats gemaakt voor stevige en aardse choreografieën. Een absolute winst zoals ook de dansen zelf veel beter in elkaar zaten. Briër zoekt de dans nog steeds in het lichaam zelf maar dit keer had ze duidelijk aan ruimtelijke structuren gewon- Synchroner Opvallend was ook het niveau van de dansers. Die bewogen synchroner dan menig danser in een professioneel gezelschap en bovendien bleven de per soonlijkheden niet achter. Hoe jong ze ook waren, ieder een stond met volle overtuiging te dansen en zeker in een beg instadium is dat meer dan een verdienste. Voeg daaraan toe dat de choreografieën afwisse lend en creatief waren en het Leids Ballet Center steekt met kop en schouder uit boven een plaatselijke gebeurtenis. Hier wordt niet alleen dans, maar ook de toekomst voor dans ge boren. AMSTERDAM «ANP Het Poparchief Nederland (PN), wil in de beleidsperiode 1993- 1996 een popdocumentatiecen trum realiseren, dat als 'aan spreekpunt van het publiek' moet gaan fungeren. Dat blijkt uit het beleidsplan van het PN. Het Poparchief is een onder deel van de Stichting Popmu ziek Nederland (SPN) dat zich sinds 1987 actief bezighoudt met het verstrekken van infor matie over de Nederlandse pop muziek vanaf 1956. De archive ring van informatie over pop muziek gebeurt volgens het PN tot nu toe sterk verbrokkeld en zonder enige samenhang, waar door de informatie voor de po tentiële gebruiker moeilijk be reikbaar is. Het Poparchief wil daarin verandering brengen LEZERS SCHRIJVEN Boek Mozart Het is onvermijdelijk dat in een Mozartjaar veel boeken ver schijnen over deze componist. Het door Wilfred Simons be sproken boekje van Alexander Witeschnik met verhalen en anecdotes uit Mozart's leven behoort niet tot de slechtste, al heeft bij de schrijver de wens een aardig en vooral leesbaar verhaal te maken duidelijk het meeste gewicht in de schaal ge legd. De bij deze recensie geplaats te foto zal wel ontleend zijn aan de omslag van dit boekje. Het onderschrift is echter onjuist: dit schilderij van Thaddeus Hel- bling uit 1766/67 beeldt niet de jonge Mozart af, maar een leef tijdgenoot die Mozart op zijn reizen naar Italië ontmoet heeft: de zoon van Graf Karl Josef Fir- mian, die in Milaan woonde en vader en zoon Mozart prote geerde. In de oorspronkelijke Duitse uitgave (Paul NefT Verlag 1987) schrijft de uitgever dat hij juist door de oprichting van het pop documentatiecentrum, dat uit een digitale databank, een per manente tentoonstelling, een bibliotheek en diverse kijk- en luistercabines zou moeten be staan. Het centrum wordt mogelijk gehuisvest in het voormalige rioleringsgemaal aan de Am sterdamse Stadhouderskade- /Ruysdaelkade. Eind dit jaar, zo blijkt uit het gepresenteerde be leidsplan. organiseert het PN in de Amsterdamse Melkweg een tentoonstelling over Nederland se platenhoezen. In het najaar van 1992 volgt een grote over- zichtstentoonstellling over de popcultuur in De Beurs van Berlage in Amsterdam, die ook wellicht in andere Europese ste den te zien zal zijn. dit portret voor de omslag van het boek heeft gekozen, omdat het behoort tot de vele (onjuis te) legenden rond Mozart. Ern stiger bezwaren zijn aan te voe ren tegen de kop boven de re censie: hoe groter geest, hoe groter beest, een dooddoener waarmee de amusante, vaak aanstootgevend gevonden brie ven van Mozart weg-verklaard wordt. In veel uitgaven van Mo zart's brieven werden zij ver donkeremaand, omdat zij niet leken te stroken met Mozart's muzikale genialiteit. Wie een goed inzicht wil krij gen in de juiste betekenis van deze brieven, kan veel plezier hebben van het uitstekende boekje 'Mozarts Basle Briefe' door Eibl en Senn, pocketuitga - ve Barenreiter 1978, 3e druk 1991, waarin de volledige tekst van deze brieven voorzien wordt van een historisch ver antwoord en toch uitermate boeiend leesbaar commentaar. Mies Albarda Donsvlinder 2 Leiden AMSTERDAM Deze zomer periode uit de geschiedenis van staat in het Amsterdams Histo- de hoofdstad aan sporen heeft risch Museum 'De Gouden Eeuw' nagelaten in de stad wordt van 1 centraal. In deze eeuw (de zeven- juli tot en met 8 september ge- tiende eeuw) beleefde Amster- toond in de tentoonstelling 'De dam een glorietijd. Wat deze rijke Gouden Eeuw rondom de Dam'. In de expositie staan vooral twee gebouwen centraal die een be langrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Amsterdam: de Nieuwe Kerk en het paleis op De Dam. Op de foto De Dam ge zien naar het noorden op een olieverfschilderij van Gerrit Adri- aansz Berckheijde (1638-1698). RECENSIE ROB VAN DER HILST Concert José Carreras, tenor en Lorenzo Bavaj, piano. Gehoord 20 juni 1991, muziekcentrum Vredenburs burg. Utrecht Wie bereid is om 135 gulden voor een enkel toegangskaartje neer te tellen, gaat natuurlijk met extra hoge verwachten naar zo'n evenement als het optre den van Carreras. Zo'n concert met een wereldwijd geprocla meerde superster mag bij voor baat al niet mislukken, en kèn ook niet mislukken. Carreras zong de sterren van de hemel in een programma lijk opera-aria's (Puccini, Tosti, Verdi, Donizetti en Bellini e.a.) dat duidelijk op de leest van zijn volle stemgeluid was geënt. On- acht de grote warmte en dra gende intensiteit van Carreras' stem, kon ik niet aan de indruk ontsnappen dat hier een kun stenaar actief was, die ooit bete re tijden heeft gekend. Carreras' stem is karakteristiek, zeker. Maar hij heeft in wezen maar een basisldeur (meer?) tot zijn beschikking, die hij afhankelijk van het type aria wel enigszins kan aanpassen. Maar van een groot spectrum aan klankkleu- i zijn collega's Pa- varotti en Domingo getuigen, is helaas eeen sprake (meer?). Toch raakte ik diep onder de in druk van de ingekeerde en zui ver lyrische vertolking van Vor- rei morire' van Francesco Paolo Tosti. Maar ja. wie 'laat mij ster ven' zingt, in de wetenschap dat hij nog maar enkele jaren tevo ren voor de poorten van de dood is weggehaald, maakt zo'n aria tot een persoonlijke getui genis. Indrukwekkend is dan wel de minste kwalificatie. Jon- geren waren er gisteravond in Vredenburg nauwelijks te be kennen: daarvoor was de multi functionele muziekzaal, die ook podium is voor popconcerten. het door de buitengewone financië le drempel tijdelijk onbereik baar geworden. Maar te beluis teren aan het enorme gejoel, gefluit en gestamp laatste programmaonderdeel, 'Menti waande ik mij toch even bij een popconcert. Dit enthousiasme nad effect: Carreras gaf wel drie toegiften, waaronder de ever green 'Granadas'. Collectieve geestdrift groeide tijdens dit concert, met welgeteld zeven ovaties tussendoor en drie tij dens en na de toegiften. Super gevoelens tijdens een supercon cert. VENDUEHUIS 2513 BC 's-Gravcnhagc Der Notarissen te 's-Gravenhage, Telefoon oto-365 88 57» maandag 24 juni 13- 21 uur dinsdag 25 juni 10-14 uur ALGEMENE VEILING Veilingdagen 26, 27 en 28 juni TAXATIEDAG maandag 24 juni van 13.00 tot 20.00 uur waar u uw objecten gratis en vrijblijvend door onze experts kunt laten taxeren. Bcni u op deze dag verhinderd? Neemt u dan contact op met mevr. Y. Meyer voor het maken van een afspraak. Grote Prijs van Nederland ROTTERDAM De Grote Prijs van Nederland, 's lands be langrijkste muziekconcours voor popgroepen, begint op 20 september aan zijn achtste editie. De opzet is voor wat de deel name betreft ongewijzigd: uit ongeveer 150 kandidaten rollen via twintig voorronden en vier halve finales zes finalisten, die op zaterdag 14 december in Paradiso strijden om de hoogste eer en diverse andere beloningen. De jurering is wel veranderd. In elke voorronde wordt thans een 'winnaar van de avond' gekozen, na afloop van alle voor ronden wijst de jury nog twaalf zogeheten 'runners up' aan. In totaal maken dus 32 acts een kans op de halve eindstrijd. KRO, NCRV en AVRO zullen driemaal per week op Radio 3, op een vast tijdstip 'Grote Prijs Journaals' uitzenden. Beeld van jongste kunstenaar DEN HAAG - In de Haagse Schilderswijk is gisteren een kunst werk onthuld van Nederlands jongste kunstenaar, Ibrahim Giyim. Ibrahim (15) is de winnaar van een ontwerpwedstrijd die drie jaar geleden onder een aantal middelbare scholen werd uitgeschreven door de stichting Volksbuurtmuseum. „Als je de tijd wilt weten kijk je naar de lucht, naar de stand van zon en maan", legt Ibrahim zijn kunstwerk met het thema 'Tijd' uit. Drie jaar geleden kwam hij tijdens een handvaardig- heidsles al boetserend tot het windende ontwerp, twee staande palen met in de top een wolk, zon en maan. De inzending van Ibrahim kwam als beste uit de bus vanwege de uitvoerbaarheid, de inpasbaarheid in de omgeving en de re latie met het thema 'Tijd' Jean Arthur overleden CARMEL - De actrice Jean Ar thur is deze week, in haar woonplaats Carmel, op 90-ja- rige leeftijd aan een hartstil stand overleden. Jean Arthur speelde tijdens haar loopbaan samen met vele grote sterren, onder wie James Stewart, Gary Cooper en Gary Grant. Zij was de vaste keuze van re gisseur Frank Capra met wie zij onder meer de films 'Mr. Deeds goes to town', 'Mr. Smith goes to Washington' en "You can't take it with you' maakte. Een van haar beste rollen vervulde zij in de film 'Foreign Affair' van Billy Wil der. Ibrahim Giyim bij zijn kunstwerk Tijd'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 13