Leidsch Dagblad Kabinet twijfelt aan tolheffing V D kampt ook dit jaar met verlies Poolse parlement trotseert Walesa Water Chaudfontaine voorlopig uit de handel Inbrekers saboteren telefoon steeds vaker Zaterdag 22 juni 1991 opger. 1 maart 1860 Nr. 39576 Losse nummers f 1,45 BINNENLAND Journalisten eindelijk op debarri caden Invasie nazi's door Duitsers en Sovjets herdacht POTSDAM-MOSKOU «AP Zowel in de Sovjetunie als in Duitsland is gisteren de Duitse invasie in de Sovjetunie her dacht. Deze invasie vond van daag precies vijftig jaar geleden plaats. Het Sovjet-parlement nam een minuut stilte in acht. In een rede zei Sovjet-president Gorbatsjov dat de Sovjetunie „verwoed het pad bewandelt van algehele verzoening" met Duitsland. Zie ook pagina 2 Lubbers: Spijt van snelle autorit WESTDORPE GPD Minister-president Lubbers heeft zijn spijt betuigd aan het Zeeuwse voorlichtingsteam van Veilig Verkeer Nederland (WN) over zijn rijgedrag en dat van minister van defensie Ter Beek. Na uitzending van een pro gramma (10 mei) waarin snel heidsovertredingen van beide bewindslieden werd getoond, kregen de WN'ers geen voet meer aan de grond bij een snel heidscontrole in Hulst. „Negen van de tien reacties waren in de trant van: Vertel dat Lubbers en Ter Beek maar", aldus een woordvoerder. HEES&HES Plantsoen 41, Leiden. Tel. 071-122541. dNk T omado-jachtbommen werpers van de Britse luchtmacht vliegen over St. Pauls Cathedral in Lon den, waar gisteren op ingetogen wijze de geallieerde overwinning in de Golfoorlog werd gevierd. Ruim vijftigduizend Britten beke ken de militaire parade in de 'Ci ty', het zakelijke hart van de Britse hoofdstad. Voorafgegaan door brigadegeneraal Cordingley mar cheerden enkele duizenden onge wapende militairen door de stra ten. De parade werd ook bijge woond door koningin Elizabeth, premier Major en de oppositielei ders Kinnock en Ashdown. Ook ex-premier Thatcher was aanwe zig. Zij was het die vorig jaar het besluit nam veertigduizend Britse militairen naar de Golf te sturen. In een rede tot de aanwezigen betuigde kroonprins Charles zijn sympathie met de slachtoffers aan Iraakse zijde. Hij sprak van „arme, misbruikte, Iraakse dienstplichti gen. Dat een enkel menselijk we zen zoveel ellende kan veroorza- NIEUWSLIJN Broer Escobar geeft zich over In navolging van zijn broer heeft drugsbaas Roberto Escobar zich gisteren overgegeven aan de Colombiaanse autoriteiten. Pablo Escobar, Colombia's grootste drugshandelaar die verant woordelijk wordt gehouden voor honderden moorden, gaf zich donderdag al over aan de autoriteiten. De 44-jarige Roberto is volgens de Colombiaanse autoriteiten Pablo's meest naaste me dewerker. De Escobars gaven zich over nadat het Colombiaanse parlement beloofde hen niet uit te leveren aan de VS. In ruil voor hun overgave komen ze in aanmerking voor strafvermindering. Spanje treedt toe tot Schengen Spanje treedt toe tot het Schengen-akkoord, waar ook Neder land deel van uitmaakt. Portugal, dat ook tot toetreding besloot, zal samen met Spanje het akkoord dinsdag in Bonn tekenen. Al leen Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Griekenland hebben nog geen stappen gezet in de richting van toetreding tot het Schengen-akkoord, dat onder meer vrij personenverkeer re gelt tussen de Schengen-landen. Telfout bij stemming Bondsdag Bij de telling van de stemmen in de Bondsdag over de toekom stige Duitse regerings- en parlementszetel is donderdag een tel fout gemaakt. Dat verandert echter niets aan het besluit om de Duitse regering in Berlijn te huisvesten. Het kantoor van de Bondsdag maakte gisteren bekend dat de beslissing niet met 17 maar met 15 stemmen verschil in het voordeel van Berlijn is uit gevallen. In totaal kozen 336 parlementariërs voor Berlijn en 321 voor Bonn. Eerder was meegedeeld dat Berlijn 337 stemmen had gekregen en Bonn 320. AMSTERDAM ANP-CPD De warenhuizen van Vroom &Dreesmann blijven ook dit jaar in de rode cijfers steken. Vorig jaar leden de warenhui zen al een verlies van 70 mil joen gulden. In de eerste maan den van dit jaar is de situatie niet verbeterd. Dat heeft Ven- dex-bestuursvoorzitter J. Hes sels gisteren gezegd tijdens een toelichting op het jaarverslag. De warenhuizen van Vroom &Dreesmann, onderdeel van het Vendex-concem, kampen al geruime tijd met moeilijkheden. De problemen rond de reorga nisatie die het noodlijdende wa renhuisconcern weer op de been moeten helpen, kostten topman J. Kessels vorige week de kop. Hij is opgevolgd door P. KUNST Kunstenaarsduo's j Sociale Dienst samen in project met dependence 'Double Dutch' Iin Leiden-Noord VRUETUD Passiviteit troef bij modernkar pervissen Nog geen abonnee nri 071 - 161400 DCL. 071 161353 Nieuw overleg met alle betrokkenen nodig HET WOORD IS AAN De kabinetsplannen voor tolheffing op snelwegen in de Randstad staan in hun huidige vorm op losse schroeven. Het kabinet heeft gisteren besloten de invoering van tol heffing te heroverwegen omdat er „politieke en bestuur lijke bezwaren" aan blijken te kleven. Nieuw overleg met alle betrokkenen is nodig om vragen en onzekerheden rond de plannen uit de weg te ruimen. DEN HAAG GPD Vooral in de Kamer bestaan grote bedenkingen tegen de tolplannen. Dat geldt ook voor provincies en gemeenten. Waar overlegpartners nog bezwaren zien, zal het kabinet proberen deze bezwaren nader te analy seren en voorstellen uitwerken om daaraan tegemoet te ko men. Na afloop van de minister raad zei premier Lubbers dat het kabinet bereid is alternatie ven voor tolheffing te bezien, mits het terugdringen van het ZATERDAGS autogebruik voorop blijft staan. In afwachting van het nadere onderzoek, handhaaft het kabi net echter vooralsnog de oor spronkelijke plannen voor 24 plannen in en rond de Rand stad. In deze regio staan tolplei- nen gepland op de A4 tussen Schiphol en Leiden en de A9 tussen de Velsertunnel en het Rottepolderplein. Het kabinet hoopt nog dit jaar definitief knopen door te hakken over de tolheffing of de alternatieven daarvoor. De regering besprak gisteren de invoering van tolheffing bij de uiteindelijke vaststelling van het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW). Het debat over het SW staat voor komende week op de agenda van de Tweede Kamer. Volgens de oorspronkelijke kabinetsplannen zullen tolplei- nen op de snelwegen in de Randstad over vijf jaar een feit zijn. De opbrengsten zouden onder meer gebruikt worden voor de uitvoering van alle wer ken die in het SW staan, zoals de verbetering van drie spoorlij nen en de aanleg of verbetering van vier wegennetten. De spoorverbeteringen zijn: Amsterdam - Noord Holland, Groningen - Leeuwarden en Nijmegen - Roermond. De weg- projecten zijn: Nijega Leeuwarden (A31), Roermond - Duitse grens (A68), Botlek - Maasvlakte (A15) en de rond weg bij Sneek (A7). Het SW loopt tot het jaar 2010. ken, is moeilijk te begrijpen", al dus de prins. Terwijl de militairen door de straten paradeerden, kwamen uit de grijze hemel de Tornado-bom menwerpers te voorschijn die zo'n vitale rol hebben gespeeld bij het vernietigen van de vijandelijke vliegvelden. Van de gebouwen wapperden honderden vlaggen. Ook veel aanwezigen waren uit gerust met de Union Jack. FOTO AP JOHN STILLWELL Wijzigingen Kieswet verworpen Harold S. Hul bert VANDAAG VANDAAG PAGINA'S- Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen2 Financiën14,15 Info16 Programma's Regio Religie Sport- Zaterdags Bijvoegsel 35 t/m 43 VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 19 HET WEER Een enkele bui Af en toe zon en vooral in de middag en avond enkele bui en, mogelijk met onweer en windstoten. Middagtempe- ratuur omstreeks 19 graden. Matige zuidwestenwind, aan de kust en op het Usselmeer af en toe krachtig. Caravandieven slaan meer toe Hamming. Momenteel onderzoekt Ven- dex in samenwerking met het organisatiebureau McKinsey hoe de warenhuizen weer winstgevend kunnen worden gemaakt. Onder leiding van cri sismanager Hamming moet het roer drastisch om. „Een snelle sanering van de warenhuizen is een levensnoodzaak", aldus Hessels. Hij verwacht dat de verliezen van V D dit jaar „aanmerkelijk onder de 70 mil joen gulden" zullen liggen. In het afgelopen boekjaar zakte het bedrijfsresultaat van twintig miljoen gulden naar nul. De omzet daalde met 6 procent. In de eerste maanden van dit jaar is de omzet echter geste gen. j BIJVOEGSEL Op 45-jarige leeftijd staat Jessye Norman op het hoogtepunt van naar carrière. Vanavond zingt ze in het Amsterdamse Concertgebouw. Palestijnen hebben meer angst voor eigen straatbendes dan voor Israëlisch leger. Prins Bernhard wordt volgende week zaterdag tachtig jaar. Bij het Nederlandse volk is hij nog altijd populair Bill Speckmann voer 25 jaar lang op een cruise schip. Over zijn avonturen schreef hij een boek. Denkwijzer: over zwarte kleding en een gevoel van onbehagen Besnijdenis van vrouwen. In zo'n twintig Afrikaanse landen nog altijd een gruwelijke traditie. In Lisse helpen 130 vrijwilligers een i gehandicapte jongen met een zeer intensieve therapie. Is dat zinvol of zinloos? BUDAPEST RUNA HELUNGA CORRESPONDENT In Polen dreigt het parlement te worden ontbonden. De Sejm weigerde gisteren akkoord te gaan met voorstellen van presi dent Walesa voor een wijziging van de Kieswet. Walesa heeft eerder deze week gedreigd de Sejm te ontbinden als zijn voor- I stellen niet werden aangeno men. De Senaat ging gisteren wel akkoord met de wetswijzi ging- Twee derde van de parlemen tariërs weigerde gisteren te bui gen voor het dreigement van de president en stemde voor het alternatieve wetsontweip dat vorige week door het parlement werd opgesteld. Walesa is fel tegen dat alter natief. Volgens hem profiteren vooral de kleine partijen daar van omdat er op individuele personen kan worden gestemd. Hij vreest dat het parlement daardoor na de verkiezingen zeer versplinterd zal raken. Er staan in Polen al meer dan tweehonderd partijen inge schreven. Walesa's voormalige politieke medestander Bronislaw Gere- mek (Solidariteit) haalde in een zeer felle speech in het parle ment uit naar de president. Vol gens hem gaat de discussie al lang niet meer over de vraag waar het kruisje op het stembil jet gezet moet worden, maar over machtspolitiek en over de vraag of het parlement gehoor zaamheid aan iemand is ver schuldigd. DEN HAAG «ANP Er zijn dit jaar tot nu toe 60 pro cent meer caravans gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat het veelal gaat om caravans die net bij de nieuwe eigenaar zijn afgeleverd. Dat heeft de Europeesche Ver- zekerings Maatschappij gisteren bekendgemaakt. Het betreft zo wel nieuwe als tweedehands ca ravans. Niet-verzekerde cara vans worden niet meegeteld. Afgelopen winter ziin bii cara- vanbedrijven enige honderden registratiebewijzen gestolen. Bij de verzekeraar bestaat het ster ke vermoeden dat de dieven bij passende caravans stelen bii re gistratiebewijzen en het chas sisnummer aanpassen aan het nummer vermeid op het regi stratiebewijs. betaal ik daarna: Par maand (f 26.451 via eutome- tische betaling* Par kwartaal (f 76.75) via accapt- Onderzoek toont dichloorethyleen aan BRUSSEL «ANP De bron in het Belgische Chaudfontaine die gebruikt wordt voor 'AH Bronwater' van Albert Heijn, mag voorlopig niet meer worden geëxploiteerd. Dat heeft de Belgische staatssecreta ris voor volksgezondheid, Deli- zee, gisteren bepaald. Met het mineraalwater van het merk 'Chaudfontaine' blijkt niets aan de hand te zijn. Een onderzoek naar de kwali teit van het bronwater afkom stig uit Chaudfontaine heeft uit gewezen dat het water dichloor ethyleen bevat. Delizee gaf op 11 juni opdracht om het bron water te onderzoeken. Dat ge beurde nadat Albert Heijn zijn huismerk bronwater uit de han del had genomen omdat er di chloorethyleen in was aange troffen. Volgens de staatssecretaris wordt het water uit Chaudfon taine alleen in Nederland ver kocht. het verbod tot exploite ren van de bron blijft van kracht tot het mineraalwater weer vol doet aan de vereiste kwaliteits normen, zo zei de staatssecreta ris. DEN HAAG PATRICK VAN DEN HURK De georganiseerde misdaad in Nederland telefoonnet, zodat ongestoord gazijnen, pakhuizen, winkels en gemeente huizen kunnen worden leeggeroofd. Vrijwel elk alarmsysteem werkt via onbeveiligde te lefoonlijnen. Als de kabels worden doorge knipt of een verdeelhuisje onklaar wordt ge maakt, werkt naast de telefoon ook het alarm niet meer. De Centrale Recherche Informatiedienst registreerde vorig jaar zo'n zeventig grote inbraken waarbij het alarm op deze manier was uitgeschakeld. Daaronder waren ook enkele inbraken in gemeentehuizen, waar blanco paspoorten en rijbewijzen werden ontvreemd. Op grond van de cijfers over de eerste maanden van dit jaar, verwacht de CRI in 1991 een nog hoger aantal van deze kraken. Vorig jaar werd in een aantal gevallen het telefoonnet met grof geweld onbruikbaar gemaakt, bijvoorbeeld door met een auto, een verdelerkast omver te rijden. Meestal werd de verbinding echter met grote pro fessionaliteit onklaar gemaakt. Een speciaal rechercheteam dat een aantal inbraken in de provincie Utrecht onderzocht, sprak zelfs de verdenking uit dat onderaannemers van de PTT of PTT'ers zelf bij de kraken be trokken zijn. Volgens A. Voerman van de Hoofdafde ling Politiële Criminaliteitspreventie van het ministerie van justitie zijn de inbraken vrij wel zeker het werk van de georganiseerde misdaad. „Je ziet het aan de professionele aanpak en aan het feit dat de buit in die kringen wordt aangeboden. We hebben weinig twijfels over de afkomst van de da ders", aldus Voermans. „Sabotage aan het telefoonnet is een jaar of vijf geleden voor het eerst opgedoken. De alarminstallaties werden steeds beter. De betrokken criminelen zochten daarom naar het zwakste punt in de beveiliging. Dan kom je al heel snel op de telefoonverbin ding. En als de kabel wordt doorgesneden, werkt zelfs de beste installatie niet meer", zegt Voermans. Bedrijven die zich tegen de 'kabelsnij ders' willen weren, zullen daarvoor behoor lijk in de buidel moeten tasten. Een zoge noemde huurlijn is de beste remedie. Bij zo'n verbinding gaat wel een alarm af als ie mand er de draadtang inzet, bii een norma le lijn niet. Voermans: „Een huurlijn kost echter wel 420 gulden per maand. Elk be drijf zal dat voor zich moeten afzetten tegen het risico dat het loopt en tegen de waarde van bijvoorbeeld de voorraad." Een tweede mogelijkheid is een alarmsys teem dat zowel via een gewone telefoonlijn als via het niet-kabelgebonden net van de autotelefoon werkt. Volgens Voermans wijst het ministerie van justitie bedrijven en in stellingen op beide opties. Staatssecretaris Kosto heeft gemeentebesturen inmiddels ook aangeraden de gemeentehuizen op een van beide manieren te beveiligen. Voermans is er een voorstander van dat 'gevoelige' bedrijven betalen voor de bevei liging van verdeelpunten in het telefoonnet, als daarop bijvoorbeeld ook een ziekenhuis of een brandweerkazerne is aangesloten. „Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat zo'n instelling niet meer te bereiken zou zijn, omdat inbrekers het hebben gemunt op een nabijgelegen bedrijf waar veel te ha len is", aldus Voermans. Volledige beveiliging van het telefoonnet is volgens hem onhaalbaar. „Het is te uitge breid en te kwetsbaar. Als bedrijven en in stellingen hun lijnen echter doelgericht be veiligen. is deze vorm van inbraak al snel niet meer interessant." Marokkanen onder hoede leger 'idioot' Het idee om het leger in te schakelen bij opvang en oplei ding van criminele Marokkaan se jongeren is „belachelijk". Dat zegt A. Menebhi, woordvoerder van het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN), in reactie op het gisteren gelan ceerde plan van de Amsterdam se ambtenaarBeerenhout. Hij maakt verder deel uit van de projectgroep Sociale Vernieu wing. Volgens Beerenhout heeft de krijgsmacht „alle middelen" om jonge Marokkanen uit het criminele circuit te halen. Vol gens Menebhi wordt er te veel gepraat over en niet mét de Marokkaanse gemeenschap. Menebhi ontkent niet dat er problemen zijn met Marok kaanse jongeren. „Die worden echter versterkt doordat allerlei speciale voorzieningen door de bezuinigingen zijn verdwenen." Zie verder pagina 5 Telefoon (i vm, controle bezorging) Nummer benk/girorekening. n envelop, zonder Leidsch D eg bied twoordnummer 10050 2300 VB Leider 8 712141"400053

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 1