Leiden 'Vuiltarieven lopen de spuigaten uit' Huizen Burggravenlaan gaan in de uitverkoop Krakers 'veroveren' Morsweg Handtekeningen tegen flat bij Gooimeerlaan Rijnland gedoogt vervuiling tegen wil en dank 'Vrijdag 21 |uni 1991 REGIOGEMEENTEN be- RECHTBANKEN in Rijn- talen straks misschien 325 land-gebied hebben ieder gulden meer dan anderen eigen aanpak milieudelic- voor verwerking ton afval ten NIEUWSLIJN 'Energieverbruik moet omlaag' De gemeente Leiden is van plan de komende jaren het ener gieverbruik flink terug te dringen. De afgelopen tien jaar is al een aantal maatregelen genomen om zuiniger om te springen met gas en licht..Maar je merkt dat de aandacht wat ver slapt," aldus H. van Wirdum, bestuursmedewerker van milieu-wethouder H. de la Mar. Om het energieverbruik radicaal te verminderen, worden allerlei werkgroepen ingesteld. Zo gaat een groepje volkshuis vestingsambtenaren zich bezighouden met de vraag hoe nieuwe woningen zo energiezuinig en milieu-vriendelijk kun nen worden gebouwd. Ook op het gebied van vervoer moet nóg behoorlijk bespaard kunnen worden, verwacht het colle ge van B en W. Inzamelingsactie kerken geslaagd Een inzamelingsactie van dertien Leidse kerken heeft zeven tien volle vrachtwagens opgeleverd. De gekregen goederen zijn bestemd voor Derde-Wereldlanden. Op 5 juni werden bi totaal 145 fietsen, 60 naaimachines en 65 typemachines opgehaald. Verder nog twee rolstoelen, al lerlei geréedschap en véle onderdelen, waaronder ruim 30 fietswielen. De goederen worden door jongeren verwerkt in zogeheten 'soliaariteitswerkplaatsen'. Leids GFT-afval naar Drenthe Letds groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt samen met dat van 34 andere gemeenten in westelijk Zuid-Holland naar de VAM in Drenthe vervoerd. Daartoe Werd een contract afgeslo ten dat tot mei 1993 doorloopt. Tegen die tijd heeft Zuid Hol land waarschijnlijk zelf voldoende composteringscapaciteit. 'Kanjer' van huisarts in Vreewijk De Leidse arts A. de Lom, die door het college van B en W wordt gezien als 'een kanjer', wordt met ingang van 1 juli de nieuwe huisarts in de Leidse Vreewijk. Zij neemt de praktijk aan de Witte Singel over van de huidige huisarts Jaspers, die met pensioen gaat. De Lorn is onlangs teruggekeerd uit de Verenigde Staten, waar zij 1,5 jaar medisch onderzoek heeft verricht onder be jaarden. Daarvoor heeft De Lom» die haar medicijnenstudie in Leiden heeft gedaan, 3 jaar gewerkt in een Indonesisch blindenziekenhuis. De hoogte van de vuilverwerkingstarieven in Leiden en omgeving lopen nu echt de spuigaten uit, vinden de ver schillende gemeentebesturen in de regio. Ze zijn niet van plan een nieuwe verhoging van 58 gulden per ton huis vuil te gaan betalen. De ministers van milieu en financi ën en de Tweede Kamer wordt in een brandbrief op nieuw gevraagd in te grijpen. De regiogemeenten en Lei den betalen al bijna driehonderd gulden meer om een ton afval te verwerken dan gemiddeld in het Nederland wordt berekend. Volgens de Leidse wethouder H. de la Mar is het onaanvaardbaar dat daar nog een een extra ver hoging bovenop komt. „Ze móeten wat doen", vindt hij. De la Mar is voorzitter van het alge meen bestuur van de Gemeen schappelijke Vuilverwerking Leiden en omstreken (gevulei), waarvan ook de gemeenten Lei derdorp, Alkemade, Oegstgeest, Sassenheim, Voorschoten, War mond, Zoeterwoude en Wasse naar deel uit maken. Hij is fel tegen een nieuwe verhoging van de vuilverwerkingsprijs. „Als ze in de Kamer urenlang debatteren over de benzineprijs die met een dubbeltje of kwartje omhoog gaat, dan moeten ze ook aandacht besteden aan dit probleem." De gevulei betaalt 375 gulden per ton huisvuil, terwijl de ge middelde kostprijs in Nederland 100 gulden bedraagt. „Wij zijn dus 275 gulden duurder uit en daar dreigt nog eens 50 gulden bovenop te komen." Meteen toen de Proav, het provinciale afvalverwerkingsbe drijf deze nieuwe verhoging aankondigde, nam De la Mar contact op met milieu-gedepu teerde H. van der Vlist. Die zei toen volgens De la Mar dat de aankondiging een vergissing was. „Maar nu blijkt het dus geen vergissing te zijn." Al eerder deed de Gevulei een beroep op het Rijk. Gevraagd werd om kwijtschelding van de BTW (35 gulden per ton) omdat de reinigingsrechten in Leiden omhoog schoten toen de vuil verbranding twee jaar geleden werd gesloten. Milieu-minister Alders heeft afwijzend gerea geerd op dit verzoek. De la Mar wil daarover met de bewinds man gaan praten. Slecht geregeld Volgens De la Mar wordt de ver hoging veroorzaakt doordat de Proav niet meer accepteert dat de Gevulei bepaalde kosten ge spreid betaalt. Die moet ze nu allemaal in één keer voldoen. Directeur De Jong van de Praov ontkent dit. Volgens hem is de prijsverhoging het gevolg van het feit dat de vuilafvoer in Zuid-Holland slecht is geregeld. „Er zijn te weinig stortplaatsen, en daar bloeden we nu voor." Het algemeen bestuur van de Gevulei praat maandag over de brief aan het Rijk, die is opge steld door het dagelijks bestuur. Ook wordt dan gesproken over de mogelijkheid om afval uit de Leidse regio te gaan verwerken in Oost-Europa. De Proav is daarover in onderhandeling met onder meer Polen en denkt dat er 90 procent kans is dat dit doorgaat. Het dagelijks bestuur wil zijn afkeur daarover kenbaar maken aan de Proav. De Gevulei denkt dat in Ne derland voldoende plaatsen zijn waar het afval kan worden ver werkt maar dat ruzies tussen gemeentebesturen dat onmoge lijk maken. Bovendien bestaat de vrees dat de stortplaatsen in Oost-Europa niet voldoen aan de huidige milieu-eisen. Daarbij komt nog dar het een erg dure oplossing is, vooral gezien de hoge transportkosten. Ronnie Voigt (in rolstoel) met een paar andere krakers van de Morsweg-panden. „We gaan een stichting op richten tot behoud en opvang van de Morsweg 304/338." foto holvast Bewoners van de Morsweg-kraakpanden hebben hun bezetting uitgebreid. Twee aangrenzende slooppanden zijn gekraakt. De komende dagen willen de krakers nog een aantal huizen bezetten. Om de panden voor sloop te behoeden wordt bo vendien de stichting 'Behoud en opvang Mors weg 304/338' opgericht. In totaal zijn nu zeven panden bezet door een groep van zo'n 15 a 20 krakers. Het gaat om de woningen langs het stukje Morsweg naast de Dr. Lelylaan en de spoorrails op het zogeheten Wer- nink-terrein. De panden zijn in eigendom van de gemeente maar mochten tijdelijk worden ge bruikt voor het huisvesten van studenten. Op 1 juli moet de stichting de panden leeg opleveren aan de gemeente. Het is nog onduidelijk wanneer de overige pan den tegen de grond gaan. In een van de door de gemeente aangekochte woningen woont een be jaarde vtouw voor wie nog geen vervangende woonruimte is gevonden. Een ander pand is nog in eigendom van een particulier en eveneens be woond. De gemeente kan het met de eigenaar niet eens worden over de verkoop van het huis. Ronnie Voigt, een van de krakers in het Mors- weg-complex, zegt dat er 'vrij veel sympathisan ten' van de krakers zijn die bereid zijn om nieuwe panden te bezetten. "We hebben de weg opge knapt en willen dat de panden blijven bestaan, daarom gaan we nu ook een stichting oprichten." De gemeente heeft een aantal van de leeg staande panden inmiddels ongeschikt gemaakt voor bewoning. De krakers zeggen de boel weer te willen opknappen. De gemeente wil de Morsweg-panden slopen om op die plek een bedrijfspanden te bouwen. De ene zijde van de straat (huisnummers 153 tot en met 203) is inmiddels gesloopt. De huizen moesten wijken voor een verdubbeling van de spoorrails tussen Leiden en Den Haag. „„„c «o„u..,,t opnieuw verhuurd maar v<Socl 'Slaan van eerste paal school drie wethouders overdreven' LEIDEN «KAREL BERKHOUT De Leidse onroerendgoedhandelaar J. Schipper j gooit in Leiden en Oegstgeest ongeveer 160 wo ningen in de verkoop, die zijn bedrijf Neman on langs kocht. De woningen staan aan onder meer aan de Burggravenlaan (78 stuks), de Verdilaan j en de Haagweg (bij elkaar 40 stuks), terwijl Ne man in Oegstgeest ongeveer 40 huurappartemen- ten verkoopt. De huurders van deze woningen I kunnen daardoor problemen krijgen, als zij elders I in de stad een woning willen betrekken. Op 1 mei van dit jaar verkocht het Bedrijfspen- i sioenfonds voor de Metaalnijverheid 160 wonin gen in Leiden en 125 woningen in Oegstgeest, die werden beheerd door de vastgoedmaatschappij NOG, aan Neman. Volgens de Leidse beheers- maatschappij Regron, die de woningen nu uit baat, worden de huurhuizen de komende jaren 'uitgepond'. Een woordvoerder licht toe: „Zodra een huurder vertrekt, wordt de de woning niet opnieuw verhuurd maar verkocht". Deze klus wordt geklaard door het makelaarsbedrijf Unie van Leyden. Voor de huurders die de woning verlaten kan dat vervelende gevolgen hebben als zij elders in Leiden een huis willen kopen. Iemand die bij voorbeeld in de Koebel of de Stevenshof in aan merking wil komen voor een premie-woning, moet aan de gemeente een verklaring overleggen dat de woning die achterblijft een huurwoning is. De eigenaar van de woning kan zo'n 'werderver- huurverklaring' niet afgeven, omdat de woning in de verkoop gaat. De Leidse Wethouder T. van Rij (volkshuisves ting) en zijn collega T. Kohlbeck in Oegstgeest, waar dezelfde problemen spelen, hopen in over leg met de makelaar het 'uitponden' binnen de perken te houden. Zoveel mogelijk appartemen ten moeten huurwoningen blijven, 'maar alle maal zal wel niet lukken', verwacht Van Rij. Ondanks veel verzet van de Vrienden hoek van de Antonie Duycklaan en de Houtlaan. LEIDEN EMIEL FANGMANN De Vrienden van de Leidse Hout vinden het 'ongehoord, extra wrang en onbegrijpelijk' dat maar liefst twee wethouders en een oud-wethouder woens dag de eerste paal slaan van het nieuwe onderkomen van de Woutertje Pieterse-school. „Het is net of men de overwinning nog even wil benadrukken door met drie tegelijk te komen," licht secretaris R. Mante toe, die tevergeefs heeft gestreden tegen de nieuwbouw, waarvoor een trainingsveld voor korfbal werd opgeofferd. De nieuwe school wordt gebouwd op de hoek van de Antonie Duycklaan en de Houtlaan. Plaatsvervangend hoofd N. de Leidse Hout wordt de Woutertje Pieterse-school gebouwd op de Smulders van de gemeentelijke foto holvast directie onderwijs gaat niet op de kritiek in. Maar hij vindt het niet uitzonderlijk dat verschil lende wethouders bij dergelijke gebeurtenissen aanwezig zijn. „Hennie Koek is de nieuwe wet houder van onderwijs, Henriët- te van Dongen is degene die als oud-wethouder er het meest mee te maken heeft gehad. En Tjeerd van Rij heeft de ruimte lijke ordening in zijn portefeuil le." Smulders geeft wel toe dat er om de Woutertje Pieterse school mogelijk te maken 'extra nauw is samengewerkt tussen de directies onderwijs en ruim telijke ordening'. „Meer dan normaal bij schoolbouw." La chend voegt hij toe, dat er niet drie tegelijk een eerste steen kunnen leggen. „Maar hier gaat het om een hendel van een kraan, dus daar kunnen er wel drie tegelijk aan trekken." Verdachte steekpartij aangehouden In een café aan de Rembrandt- straat is vannacht een 18-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt er van verdacht eer der een 31-jarige Leidenaar een aantal messteken te hebben toegebracht. Dat gebeurde op 30 mei in hetzelfde café. De vermoedelijke dader werd vannacht rond half een door gasten van het café, onder wie het slachtoffer, herkend. Zijn signalement was bij de politie bekend. Pompbediende pakt overvaller aan Levendaal Een bediende van een benzine pomp aan het Levendaal heeft gistermiddag rond kwart over drie een 20-jarige overvaller uit Alphen aan den Rijn in be dwang gehouden. De Alphenaar had hem gevraagd of er vakan tiewerk bij de pomp was. Terwijl de 41-jarige bediende zich even later met een klant bezig hield, hoorde hij het ge luid van de kassaklep. Daarop hield hij de Alphenaar aan, bij wie de politie na fouillering een paar honderd gulden uit de ga- ragekas aantrof. De Alphenaar is in verzekerde bewaring ge steld. Gebrekkige wetgeving speelt hoogheemraadschap parten Bewoners van de Appelbes en omgeving zijn niet blij met het plan om een flat te bouwen aan de Gooimeerlaan, bij de brand weerkazerne. Tegen het bouw plan voor 59 drie-kamerappar tementen en 8 eengezinswonin gen zijn 135 handtekeningen verzameld. Die werden gister avond tijdens een commissie vergadering aangeboden aan wethouder T. van Rij (ruimtelij ke ordening). De omwonenden vinden de flat, die op een klein gedeelte vijf verdiepingen telt, niet pas sen in de omgeving waar vooral bungalows staan. Ze denken dat de nieuwe buren bij hen naar binnen kunnen kijken en ze vinden dat hun uitzicht ver slechtert. Het bouwplan past in grote lijnen in het bestemmingsplan, dat een hoge flat toelaat. Tegen dat onderdeel van het plan heb ben de omwonenden jarenlang bezwaar gemaakt. De gemeente trok echter aan het langste eind. De protesten lijken nu weer weinig resultaat op te leveren. Alle fracties bleken gisteravond tijdens een commissievergade ring geen moeite te hebben met het bouwplan. Ze stemden in met een wijziging van het be stemmingsplan, dat nodig is omdat in het plan staat dat mi nimaal 80 woningen moeten komen op het terrein. Indertijd werd echter uitgegaan van de bouw van 1 - en 2-kamerwonin- gen. Nu is gekozen voor drie kamerwoningen is het totaal aantal woningen gedaald. Verder wordt op één punt de bebouwing hoger dan is toege staan. De verwachting is dat dat geen problemen oplevert omdat het om een heel kleine wijziging gaat. LEIOEN Horeca wil soepele controle van sluitingstijden Lakenfeesten week voorstellen gelanceerd om strenger op de sluitingstijden te gaan letten. Bij de horeca is dat in het verkeerde keelgat gescho ten, maar zeker tijdens de La kenfeesten van 4 tot en met 14 juli zou een strengere controle onterecht zijn, menen de kroeg bazen. C. Hugens, VW-direc- teur en voorzitter van het Leidse Evenementenfonds, is het met de kritiek van Kenter eens en zegde toe dit onderwerp met de gemeente en politie op te ne- De Leidse horeca wil niet dat de verscherpte sluitingstijdencon trole op cafés en terrassen ook tijdens de Lakenfeesten geldt. Met name Ruud Kenter, eige naar van de Grote Beer, voelt zich door de gemeente 'gestraft' voor het enthousiast organise ren van (culturele)evenementen in en rond zijn zaak: „En dan buiten om kwart over tien 'laatste ronde' moeten roepen, dat zie ik niet zitten." De gemeente heeft vorige LEIDEN ERNA STRAATSMA Het hoogheemraadschap van Rijnland komt er net als andere overheden niet onderuit som mige schadelijke lozingen oog luikend toe te staan. Ontoerei kende milieuwetgeving is daar van de belangrijkste oorzaak. Maar 'gedogen' is geen woord dat vaak wordt gebruikt in de Leidse kantoren van het hoog heemraadschap, verzekert dijk graaf E.H. van Tuyll van Seroos- kerken. Uit promotie-onderzoek van een medewerker van Rijkswa terstaat bleek onlangs dat de overheid meer dan de helft van de illegale lozingen in opper vlaktewater toestaat. De baas van Rijnland noemt zelf de ach terstand in vergunningaanvra gen van kassenbedrijven. „Dat is eigenlijk het enige grote pro ject dat in ons gebied wordt ge doogd. Nog geen enkel kassen- bedrijf heeft een vergunning van ons. Eind van dit jaar wordt de eerste vergunning verstrekt." Rijnland telt in totaal zo'n 2.000 kassenbedrijven. Maar behalve met het weg werken van achterstanden heeft Rijnland ook te maken met te kortschietende wetgeving. Zo kan er bijvoorbeeld weinig wor den gedaan aan boeren die gif tige stoffen, zoals bestrijdings middelen, over hun land uit- sproeien. De Wet verontreini ging oppervlaktewateren (uit 1970) staat alleen een bestraf fend optreden van het hoog heemraadschap toe als de ille gale lozing wordt veroorzaakt door 'een werk'. En dat 'werk' is er niet altijd, zegt de dijkgraaf. „Bij akker bouw lopen de stoffen van het land af de sloot in. Er zijn ner gens pijpen of andere 'werken' te zien. De wet biedt mij dus geen mogelijkheden om op te treden. De wetgever heeft nooit gedacht aan het zogenaamde 'uitspoelen' van grond." Hetzelfde geldt voor het lekwater dat vanonder de Al- phense Coupépolder de omlig gende sloten instroomt. Ook dat gebeurt zonder dat er sprake is van een 'werk'. „Wij kunnen daar gewoon niets aan doen, en daar zit dus een element van gedogen in. Maar ook daar zijn geen pijpen te zien, het gaat via het grondwater." vinden dat overheden alleen overtredingen mogen gedogen als er sprake is van overmacht of een overgangssituatie. Als voorbeeld van dit laatste heeft het hoogheemraadschap een 'gedoogtermijn' ingesteld voor het gebruik van geïmpregneerd hout voor beschoeiingen. Be drijven mogen dit materiaal na januari 1993 niet meer gebrui ken. Tot die tijd krijgen ze de gelegenheid hun werkwijze aan te passen en ander materiaal te zoeken. „Juridisch ligt dat niet makke lijk," zegt Van Tuyll van Seroos- kerken over het verbieden van geïmpregneerd hout, dat na verloop van tijd milieuschadelij ke stoffen afscheidt in het wa ter. „Ook deze vorm van lozen beroepsgroep heeft ons al een schrijven gestuurd dat ze niet erg blij zijn met ons besluit. Dijkgraaf E.H. Wij zijn in ieder geval bereid om tot de bodem te gaan als er een proefproces komt." Rechtbanken Het hoogheemraadschap kan sinds kort kleine illegale lozers zelf beboeten. Met de milieu-of ficier in Den Haag is afgespro ken dat bekeuringen tot 2.500 gulden zelf afgehandeld kunnen worden. De dijkgraaf is daar blij mee. De regeling spaart volgens hem veel geld en werk uit. Nog niet zo lang geleden werd zo'n 40 procent van de door het hoogheemraadschap bij justitie aangekaarte milieudelicten niet foto loek zuyderduin behandeld. „Dan belden we op om te vragen waar iets bleef en dan konden ze het dossier niet vinden. Pas heel recent is de ad ministratie bij justitie geauto matiseerd en komt zoiets niet meer voor. In Den Haag is justi tie bovendien enorm overbe last. dus ik verwijt hen niets." Haagse gerechtshof groot deel. Zo'n 60 procent van de kleine vergrijp Leiden afgehandelc gelegd. Rijnland heeft daarbij met vier verschillende gerechts hoven te maken, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. Probleem is dat de vier rechtbanken verschillende criteria hanteren voor het ver volgen van milieudelicten. „Dat is voor ons niet duide lijk. Iedere rechtbank heeft zijn eigen aanpak. Den Haag wil bij voorbeeld niet met ons punten systeem voor overtredingen werken en Haarlem wel. Maar tot nu toe hebben we nog geen problemen gehad." Het hoogheemraadschap kan behalve bekeuren ook dwang sommen opleggen of illegale lo zingen stopzetten. „Stel aat een garagebedrijf geen gehoor geeft aan onze oproep met bepaalde lozingen te stoppen dan kun nen wij afvoerpijpen met beton dichtstorten. Dat hebben we wel eens gedaan. We kunnen ook een dwangsom opleggen, maar hebben dat tot nu toe nog nooit gedaan. Wel is er diverse malen mee gedreigd, dat helpt meestal al

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 15