Regio Voorschotense wijk weigert hogere huur Burgerronde weer sluitstuk wielerdag Buurtgroep Haaswijk organiseert Pleintjesfeest Scouting Voorschoten mag clubhuis bouwen Verenigingen moeten volledige huur Voorschotens bad betalen Honden geweerd van Voorschotense gazons Oegstgeest verzamelt klein chemisch afval NIEUWSLIJN Alouettes en Lenteklokjes De christelijke jeugdkoren 'Alouettes' en de 'Lenteklokjes' uit Voorschoten geven komende zaterdag de jaarlijkse uitvoering. Dit jaar is de titel van de uitvoering 'Liedjes door de jaren heen'. Plaats van handeling is het Cultureel Centrum aan de Marijkelaan. Aan het programma werken mee Rob van Dijk (piano), Han Kanaan (hobo) en Otto de Graaf (slagwerk). Het geheel staat onacr leiding van Rita Eriks. Aanvang zaterdag avond half acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden en 's avonds aan de zaal. ZOETERWOUDE De inschrijving voor de Burger ronde van Zoeterwoude, die volgende week zondag wordt verreden, is geopend. Traditie getrouw is deze ronde het sluit stuk van de wielerdag. Om kwart voor vijf beginnen de da mes. heren-B en heren-A aan hun wedstrijd. De inschrijving sluit zaterdag. De leerlingen van de basis scholen kunnen meedoen aan de 'grutronde' die om kwart over één wordt verreden. Deel name is gratis, mits de jeugd zich uiterlijk zaterdag opgeeft. Bij de senioren zitten alle ca- tegoriëen gelijktijdig in de koers. De afstanden zijn even wel verschillend. Zo rijden de dames 30 kilometer, de B-rij ders moeten een afstand van 35 kilometer overbruggen terwijl de A-rijders 50 kilometer voor de wielen hebben. Alleen inwoners van Zoeter woude en Stompwijk van 16 jaar en ouder kunnen aan de Burgerronde meedoen. Hou ders van een KNWU-licentie zijn van deelname uitgesloten. Aan de 'grutronde' kunnen al leen kinderen uit Zoeterwoude meedoen. Het algemeen in- schrijfadres is André Hilgersom, Dorpsstraat 40. Vernieling is vernieuwing VOORSCHOTEN Vergissing. Een oplettende Voorschotenaar belde gister middag om zes uur de plaatse lijke politie met de mededeling dat vandalen bezig zouden zijn ruiten te vernielen van station De Vink. Niets bleek minder waar. Medewerkers van de NS waren bezig vernielde ruiten te vervangen. jaren krijgen nieuwe bewoners dat niet meer voor elkaar. Som mige verbeteringen voeren ze noodgedwongen zelf uit. De bewoners zijn de onzeker heid goed zat. De aangekondig de huurverhoging van 5,5 pro cent was voor de bewoners de druppel die de emmer deed overlopen. Ze vinden dat tegen over deze verhoging een verbe tering van het woongenot moet staan. Vierentwintig bewoners van de Van der Houwendreef en de Dourleindreef schreven 22 mei een brief aan de gemeente waarin ze duidelijkheid eisen over de renovatiedatum. "We weten nu gewoon niet waarop we kunnen rekenenaldus Nimwegen, die vertelt dat de bewoners nog geen reactie heb ben gehad van de gemeente. Een groot nadeel van die on zekerheid is dat bewoners niet weten wanneer ze zelf verande ringen aan hun woning kunnen aanbrengen. 'We kunnen zelf niets opknappen, omdat we de kans lopen dat de gemeente de veranderingen afwijst", aldus Verburg. Bovendien kunnen be woners te maken krijgen met een financiële strop, wanneer de gemeente de woningen bin nenkort toch nog zou renove ren. Zo zouden door de bewo ners aangebrachte ramen wel licht niet meer passen in de op geknapte woningen. Overigens willen de bewoners na de renovatie niet opdraaien voor kosten die zijn veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Alleen voor gewenste extra's zoals de aanleg van centrale verwarming willen ze een hoge re huur betalen. "We hebben een huis gehuurd met goede ra men en kozijnen. Die ramen moeten worden vervangen zon der dat daar direct een torenho- Donderdag 6 juni 1991 Redactie 071-161400 MIEP DE GRAAFf UESBETH RUTIN* WIM KOEVOET DORfTH UGTVOCT ERIC JAN WETERJNGS Eindiedacfae RAYMOND PEIL Vormgeving: PIET KOREMAN •WE HEBBEN ZEVEN ALLE HUISHOUDENS gaatjes in het plafond in Oegstgeest krijgen een moeten boren om een box voor klein chemisch lamp op te hangen', ver- afval en containers voor telt een Boschgeest-be- groente-, fruit- en tuinaf- LEIDEN woonster val Op verschillende plaatsen in de Oegstgeesler nieuwbouwwijk Haaswijk zal zich komende za terdag het 'Pleintjesfeest' afspe len. Buurtgroep Haaswijk orga niseert dit jaarlijks terugkerend evenement dat vooral kinderen (en hun ouders) is bedoeld, om één uur van start gaat en tot vijf uur duurt. Zoals de naam aangeeft, zijn de diverse 'pleintjes' in Haas wijk het decor voor het feest. Zo is er een klimwand opgesteld aan het Richard Holpad, wacht de kinderen een traktatie op het Bocrhaaveplein, staan er een springmatras aan de Martinus Nijhoffiaan en een mini-motor- baan op het Hclla Ilaasseplant- soen. Aan het Anna Bijnsplant- soen wacht limonade en daar staan bewoners van het project Centraal Wonen klaar om be langstellenden in en om hun woonplek rond te leiden. long en oud kan skelteren in het Willem Kloospad of meerij den met de paardentram die vanaf het Greet Koemanplein vertrekt. Een mini-rupsbaan is er in de Hendrik Andriessen- laan, een piratenschip-schom- mel in de Van Beinumlaan. Bots-cars ten slotte wachten op berijders in de Kerckwervelaan. Deelnemerskaarten kunnen zaterdag tussen elf en één uur worden afgehaald op het gras veld aan net Richard Holpad. Ook bij regen gaat het Pleintjes feest, voor zover mogelijk, ge woon door. Voor leden van de Buurtgroep is deelname gratis, anderen betalen vijf gulden. Gemeente trekt miljoen voor gebouwen uit VOORSCHOTEN PORITH LIGTVOET De Voorschotense scoutingver- cniging Leif Erikson krijgt 525.000 gulden van de gemeen te om een nieuw gebouw neer te zetten. Ook krijgen de pad vinders waarschijnlijk een sub sidie van 150.000 gulden van het bureau Jongeren bouwen voor Jongeren. Hierdoor kan de vereniging waarschijnlijk de ge wenste 450 meter grote accom modatie houwen. De leden van de raadscom missie welzijn in Voorschoten hadden gisteravond weinig pro blemen met de accommodatie notitie van B en W. waarin het college geld uittrekt voor nieu we gebouwen in de gemeente. Naast de ruim vijf ton voor de waterpadvinders wil het college geld uittrekken voor verbou wing van het gebouw Onderdak en net Lucas College aan de Prins Bemhardlaan. De bouw plannen kosten bij elkaar ruim een miljoen gulden. Voor reste rende bouwwensen van andere instellingen resteert nog een miljoen. In het gebouw Onderdak hui zen een peuterspeelzaal, het le vensbeschouwelijk en het open jeugd- en jongerenwerk. In het gebouw komt extra kantoor- en vergaderruimte en de gemeente wil extra toiletten installeren. Het lokaal van het open jeugd- en jongerenwerk kriigt een aparte ingang om overlast voor de andere gebruikers te voorko men. De gehele verbouwing kost ruim een ton. Raadsleden vonden de aparte ingang niet de mooiste oplossing, maar za gen weinig andere mogelijkhe den. Wethouder M. Breunesse (PvdA) vertelde dat de noodza kelijke verbouwing van De Kimshoeve van scoutingggroep kimb.il O'Hara aan de Sir Ba den Powell weg nog niet in de notitie is opgenomen. Dat komt omdat de verbouwing meer dan vijf ton kost en de gemeente wil dat ook andere verenigingen en instellingen van het nieuwe ge bouw gebruik kunnen maken. Breunesse kondigde aan dat een klein stukje van het terrein rond de Kimshoeve aan de Ein- steinlaan moet worden be bouwd om aan extra geld te ko men voor de nieuwbouw. "Maar dat is nog maar een ideetje". In een later stadium komt de gemeente met een apart voorstel v datie voor de padvinders. LEZERS SCHRUVEN Triathlon Leiderdorp Bij deze wil ik reageren op uw artikel 'Schaatsfamilie wint triathlon Leiderdorp', in het LD van 3 juni jongstleden. In dit artikel werd melding gemaakt van een vlekkeloze or ganisatie van de triathlon, maar dat was het duidelijk niet. Ge tuige alleen al hoe T. van Houdt cie uitslag heeft doorgegeven aan het II). De familie Borst was met een eindtijd van een uur, twee minuten en 25 secon den weliswaar snel. maar mijn team (bestaande uit Casper van de Burg. Rinse van de Ouweden en ondergetekende, de laatste twee overigens ook schaatsers) was met een totaaltijd van slechts 58 minuten en 11 secon den nog sneller! Waarschijnlijk is de tweede hands uitslagenlijst hier debet aan: voor het gemak had men bij ons een tijd van 1.58.11 op geschreven. Dit zou betekenen dat onze zwemmer 66.5 minu ten nodig had voor 500 meter, maar dat waren er toch echt niet meer dan 6.5. Dat scheelt één uur en de eerste plaats! Al met al was de opzet leuk van deze eerste trio-triathlon. maar de organisatie kan echt* stukken beter, voorzover er een organisatie was. Eelco Hoogvorst Wilhelminastraat 27 2151 GS i ddwfap Bewoners Boschgeest willen eerst renovatie Bewoners van gemeentewoningen aan de Van der Hou wendreef en de Dourleindreef in de Voorschotense wijk Boschgeest zijn niet van plan de huurverhoging van 5,5 procent te betalen. Ze willen eerst weten wanneer hun woningen worden gerenoveerd. De gemeente weet niet hoe lang dat nog zal duren. VOORSCHOTEN PORITH LIGTVOET De huurwoningen bestaan 25 jaar. Inmiddels is een opknap beurt hard nodig. De raamkozij nen zijn verrot, de verf bladdert af en de rijtjeshuizen zijn toch tig en meestal niet voorzien van centrale verwarming. Sommige woningen hebben nog steeds een plafond van hard-board. "We hebben zeven gaatjes in het plafond moeten boren om een lamp op te hangen", vertelt bewoonster M.C. Werner. "De raamkozijnen zijn verrot, dus is het tochtig. We hebben een to renhoge energierekening", vult bewoonster HA Verburg aan. "Anno 1991 heeft bijna ieder een nog een lavet in de badka mer. En sommige mensen heb ben nog steeds een granieten aanrecht. Wij wonen hier nu vijf jaar en toen we hier kwamen wonen hebben we om een alu minium aanrecht moeten sme ken". aldus Verburg. Wemer. die pas vijf maanden in een wo ning aan de Van der Houwen dreef woont, is het niet gelukt om een aluminium aanrecht te krijgen. "We gaan binnenkort renoveren", was het antwoord. IGeine of broodnodige repa raties zoals een ontstopping van toilet of gootsteen worden wel direct uitgevoerd door de ge meente. Maar wanneer bewo ners veranderingen wensen die de staat van de woning daad werkelijk verbeteren, geeft de gemeente niet thuis vinden de bewoners. Hetzelfde verhaal "Steeds horen we hetzelfde ver haal. We doen hier niet veel meer aan, want er is een reno vatie op komst", vertelt be woonster R. van Nimwegen, die ai vanaf de oplevering van de huizen in de Van der Houwen dreef woont. Ze vertelt dat de gemeenten enkele jaren gele den een dakraam in haar wo ning heeft vervangen. De laatste Zoeterwoudse raadsleden hebben gistermiddag papier geprikt rond de Zoeterwoudse Klaverhal aan de Hondsdrafweg. CDA-wethouder R.LC. Hogenelst ging samen met raadslid A.M. de Lange-Kooiman (Progressief Zoeterwoude) mee met een chemokar die door het dorp reed. Op het Dorpsplein was een informatiestand ingericht waar informatie werd gegeven over afval en de verwerking ervan. Ook werden folders van net ministerie van Verkeer Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) uitgedeeld. foto henk bouwman De twee Voorschotense zwem verenigingen moeten voortaan de volledige huur van het plaat selijke zwembad 't Wedde beta len tijdens de uren dat ze lessen geven. Ook wordt de jeugd- sportsubsidie voor de lesklant- jes vanaf 1993 afgebouwd. Be halve D66 konden de raadsle den van de commissie welzijn zich gisteravond in deze colle gevoorstellen vinden. Alleen D66 nam het op voor de verenigingen. De fractie vindt dat het raadsvoorstel 'te veel kiest voor Sportfondsen'. Dit is het bedrijf dat 't Wedde exploiteert. "Het stuk ademt de sfeer uit dat verenigingen de kans krijgen om het instructie- zwemmen voort te zetten, maar aan de andere kant wordt het ze feitelijk onmogelijk gemaakt vond fractievoorzitter V. Molen kamp. Wethouder M. Breunesse her innerde echter aan afspraken die de vorige raad heeft ge maakt: het tekort van het zwembad moet dalen. Daarom moet Sportfondsen zoveel mo gelijk de kans krijgen om winst gevende lessen te geven. Even als de fracties vindt ze het jam mer dat de twee verenigingen, de Eerste Voorschotense Zwem Vereniging (EVZV) en De Wa tervrienden. het idee van een zwemschool hebben afgewe zen. In dit samenwerkingsver band zouden de verenigingen en Sportfondsen hun krachten bundelen. Het personeel voor de lessen zou in dienst treden van Sportfondsen. Het college wil de zwem school graag hebben, omdat Sportfondsen dan veel zwem lessen kan geven. Hierdoor daalt het tekort van het bad. Verder denkt de gemeente dat de zwemsport door een totaal- aanbod van activiteiten beter kan concurreren met andere takken van sport. De voorzitter van de Water vrienden, Schrijvers, maakte gisteravond duidelijk dat zijn vereniging niet kan meedoen met een zwemschool, omdat de huidige lessen worden gegeven door vrijwilligers. Wanneer een deel van de instructeurs door Sportfondsen zou worden be taald, zou een tweedeling bin nen de vereniging ontstaan. "We zouden betaalde en onbe taalde krachten in dienst te hebben. Dat is onverteerbaar en zou leiden tot een leegloop van medewerkers". Volgens de wethouder wordt desondanks nog een uiterste poging ondernomen om een zwemschool op te richten. Maar ze had weinig hoop dat het sa menwerkingsverband er komt. Honden mogen in Voorschoten niet meer op de gazons lopen, omdat hondepoep te veel over last voor spelende kinderen ver oorzaakt. Ter compensatie moet het aantal plaatsen waar de dieren wèl los mogen lopen worden uitgebreid. Ook op sloot- en wegbermen mogen honden blijven poepen. Deze raadsvoorstellen worden van avond in de commissie openba re werken besproken. Het college wil de plaatsen waar honden los mogen lopen onder de aandacht van honden bezitters brengen door het plaatsen van bordjes en aan kondigingen in de gemeentelij ke voorlichtingsrubriek. Ook willen B en W een brochure met informatie samenstellen voor de eigenaars van honden. De maatregelen kosten bij el kaar 10.000 gulden. Waar dit geld vandaan moet komen is nog onduidelijk. Een verhoging van de hondenbelasting wordt niet uitgesloten. Volgens burge meester en wethouders is het Voorschotense tarief aan de la ge kant. Burgers betalen voor een hond 55 gulden en voor een tweede hond 83 gulden. Wie nog een derde hond heeft be taalt 110 gulden. OEGSTGEEST» De gemeente Oegstgeest wil alle KCA (JGein Chemisch Afval) ge- schelden inzamelen. Om dit doel dichterbij te brengen krij gen alle burgers een speciale KCA-box en gaat de chemokar vaker rijden. De extra kosten voor de verwerking van dit afval worden doorberekend in de rei nigingsrechten. Per eengezins woning komt dat neer op 70 cent per maand. De raadscom missie voor milieuzaken buigt zich vanavond over deze voor stellen van burgemeester en wethouders. Door de aanschaf van een tweede chemokar is het moge lijk een combinatie van een haal- en brengsysteem voor KCA in te voeren. Onderzoeken wijzen uit dat met dit systeem de beste resultaten worden be haald. De tweede kar wordt, evenals het exemplaar dat nu al rijdt, samen met een aantal re giogemeenten gebruikt. De wa gen is besteld en zal waarschijn lijk al in het najaar kunnen wor den ingezet. Bij het haalsysteem rijdt de chemokar vier keer per jaar door Oegstgeest. Twee mensen lopen mee om huis-aan-huis aan te bellen om Oegstgeeste- naren op de komst van de kar te attenderen. Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen zij de KCA-box naar de chemokar brengen. Met ingang van vol gend jaar moet dit vier keer per •jaar gaan gebeuren. Naast dit haalsysteem is er ook een brengsysteem. Vanaf het najaar zal de chemokar elke eerste en derde zaterdag in Oegstgeest aanwezig zijn. Net als nu kan ook bij 17 winkeliers KCA worden ingeleverd. Daar naast zamelen verschillende scholen batterijen in. Alle huishoudens in Oegst geest krijgen een KCA-box. Waarschijnlijk worden deze in de tweede helft van september geleverd. Tegelijkertijd wil de gemeente GFT-containers (voor groente-, fruit- en tuinafval) uit zetten. Om alle milieumaatre gelen in goede banen te leiden volgt nog een voorlichtingscam pagne. Het extra afval wordt op geslagen in een depot van de gemeente Leiden. Dat kost Oegstgeest volgend jaar waar schijnlijk 5300 gulden. VRUETUD Vogelexcursie Natuurliefhebbers kunnen aan staande zondag meedoen aan een vogelexcursie in het heem- gebied Kromme Aar bij Alphen aan den Rijn, georganiseerd door de Vogelwerkgroep Kou- dekerk/Hazerswoude. Vertrek om zes uur 's morgens vanaf de parkeerplaats van de kinder boerderij aan de Bruins Slotsin- gel in Alphen. Dansavond Het Witte Huis in Oegstgeest houdt zaterdag 8 juni een dans avond "voor gezellige danslief hebbers". Er wordt gedanst op de klanken van de band 'Mara- bunta' die volgens de organisa tie swingende muziek brengt. Aanvang negen uur in het Witte Huis. Telefonisch kunnen kaar ten worden besteld via nummer 071-153853. Keukenbrand blijft beperkt OEOSTCKST De brandweer in Oegstgeest heeft gistermiddag een begin nend keukenbrandje in de Star- kenburglaan snel kunnen blus sen. Om ongeveer vier uur had een jongen popcorn op het vuur gezet. Nadat hij TV was gaan kijken vergat hij zijn versnape ring. Toen de vlam in de pan sloeg probeerde hij met water het vuur te doven, maar het ge volg was dat de afzuigkap in lichterlaaie kwam te staan. Hij rende toen naar een buur vrouw, die de brandweer belde. Inbraak bij juwelier in Winkelhof LEIDERDORP» Bij de juwelier in het Leider- dorpse winkelcentrum Winkel- hof is vannacht ingebroken. Om ongeveer half vier vernielden onbekenden de glazen toe gangsdeur naar het centrum en sloegen daarna de ruiten van de juwelier in. De omvang van de buit is niet bekend. De politie verzoekt iedereen die inlichten kan verschaffen even te -bellen (tel. 071-614993). RECTIFICATIE In het bericht gisteren op deze pagina over de Franse dag van winkelcentrum Santhorst is een fout geslopen. Er stond dat er morgen een kin- dermarkt is, maar dat moet aanstaande zaterdag zijn. H.A. Verburg. bewoonster van de Van der Houwendreef voor het tochtige r ben een torenhoge energierekening". >e huur tegenover staat", aldus Nimwegen. Vertraging Het hoofd van de afdeling bouwkunde Van Berkum heeft de brief van de bewoners gele zen, maar kan geen uitsluitsel geven over de renovatiedatum. De gemeente is afhankelijk van het Rijk. "Vorig jaar is een reno vatieproject van 44 woningen in de omgeving van de Wijngaar denlaan afgewezen. Daardoor lopen andere projecten weer vertraging op". Hij is niet posi tief over de toekomst. Ten eer ste krijgen de grote steden op dit moment voorrang bij reno vatieprojecten. Ook wordt de Rijksregeling momenteel op de helling gezet en gaat er volgend jaar een en ander veranderen. "We zijn afhankelijk van wat het Rijk beslist".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 22