Kunst Gekrakeel over monument voor democratie Muziek en cabaret op Muzenhof programma Internationaal Theaterschool Festival op herhaling Studenten Tooneel voelt cynisme aan ftrez Perfecte 'Schöpfung Hosanna Vrijdag 24 mei 1991 Redactie. 071-161400 CEES VAN HOORE ANNEMJEK RUYGROK JAN RIJ SO AM SASWA STOEUNGA Eindredactie: RAYMOND POL Vormgeving; HENK BUS 7 'ALLES WAS GOED' gisteravond tijdens het ju bileumconcert van de christelijke oratonumver- eniging 'Hosanna' in Al phen. DE MUZENHOF in Leiderdorp geeft vol gend seizoen |ong talent een kans Daarnaast staan veel cabaret en muziek op het programma. 'ALLES VOOR DE TUIN' van Albee komtbii Het Letdsch Studenten Toon- eel goed uit de verf NIEU WSLU N Schetsontwerp voor beeld bij nieuwe Tweede Kamer verhit gemoederen Atmosphere in het LVC LEIDEN Onder de naam Atmosphere is er op zaterdag 1 juni in het LVC een presentatie van de belangrijkste Nederlandse dancebands van dit moment. Atmosphere is een reizend party- circus met, naast fantastische dj's, vooral de nadruk op bands die live staan als een huis. Hoewel de moderne danscultuur het bindmiddel is, kent het programma een grote diversiteit aan stij len. De internationale groep Surkus biedt een aanstekelijke mix van reggae, house, rap en funk. Quazar maakt vernieuwende dansmuziek. Eton Crop biedt dansbare muziek die tijdens de LVC swingavonden vaak wordt gedraaid. De Go'Bang, DJ's D- Shake, Dimitri, KC Funkaholic en Freddy B zorgen voor een on weerstaanbare dance-groove. Kaarten kosten 10 gulden zijn vanaf 27 mei te koop bij Plato en de WW. Pardans in Lisse LISSE De dansgroep Pardans geeft op zaterdag 25 mei haar jaarlijkse voorstelling in het cultureel centrum 't Poelhuys te Lis- se. Pardans is een afsplitsing van de balletschool in Schagen en bestaat nu 20 jaar. Het dansrepertoire omvat klassiek, modem, jazz, Spaans en tap. De stukken worden afgewisseld met harp spel van conservatoriumstudente Colet Nierop. Omdat er geen theaterruimte in Schagen kon worden gevonden, wijkt Pardans dit jaar uit naar het Lissese Poelhuys. Aanvang is 20.15 uur. nt haalde de veilingzaal niet. De Nationale Bibliotheek kon het manuscript toen ook x LEIDERDORP JAN RUSDAM Nog maar net bekomen van de laatste voorstelling van dit sei zoen heeft de Muzenhof in Lei derdorp al weer het theaterpro gramma voor het seizoen 1991 - 1992 gepresenteerd waarin mu ziek en cabaret de boventoon voeren. Bekende artiesten als Hariy Sacksioni, Bram Vermeu len, Bert Visscher, De Gigantjes en het Deep River Quartet ko men in het nieuwe seizoen naar de Muzenhof, maar er staan ook voorstellingen van veelbe lovend 'jong' talent geprogram meerd, zoals: Hester Macran- der, één van de finalisten van Leids Cabaret Festival 1990, en het Tenredi Trio dat een uitvoe ring geeft van oude muziek op modeme instrumenten. Het spits wordt afgebeten op zaterdag 14 september door Bavo Galama met een try out' van zijn solo-programma 'Iets met een kist'. In totaal staan voor het nieuwe seizoen 11 ca baretvoorstellingen op het pro gramma. waaronder die van Paul Haenen, Heren op Zicht, Lebbis en Jansen, Job Schuring, Echte Mannen en De Types. Veel aandacht is er in het nieuwe seizoen voor muziek. Sjef Weyers en Ben Hurrel- brinck, Dmitri Ferschman en Mila Baslawskaya en pianist Ivo Janssen, die in 1987 tot de halve finalisten op het Koningin Elisa beth Concours behoorden, ko- Het had zo mooi kunnen zijn. De minister van wvc biedt het parlement een monumentaal beeld aan, te plaatsen bij het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Een inter nationaal vermaarde kunstenaar, de Grieks/Italiaanse Iannis Kounellis, maakt daarvoor een schetsontwerp. BAS DONKER VAN HEEL MEDEWERKER CPD Het wordt een metershoog on derstel van stalen platen waarin teksten uit de Grondwet zijn ge grift Daarop een metalen korf met zware stukken steenkool. d'Ancona schrijft een begelei dende brief. En dan barst het gekrakeel los. de minister, in haar 'vertrou welijke' schrijven: "De sokkel draagt dus geen ruiter, engel of ander symbool van door de He mel verleende macht, maar een hoop uit de aarde opgedolven versteende energie. Democratie is mensenwerk". Dat was tegen het zere been van menig confessioneel ka merlid. Van Vlijmen (CDA), voorzitter van de commissie die de totstandkoming van het nieuwe Tweede Kamergebouw begeleidt, spreekt van een 'faux pas'. Hij ergert zich aan de in terpretatie van d'Ancona die hij al snel niet meer los kan zien van het geplande beeld van Kounellis. Adviseur Rudi Fuchs, direc teur van het Haags Gemeente museum, werpt zich op als pleitbezorger. Hij legt nog eens uit dat het staal en het steen kool symbolen zijn van de in dustriële revolutie, de periode in de vorige eeuw waarin de mens zijn lot in eigen hand zou hebben genomen. Samen met Kounellis bezoekt hij de bouw commissie om het schetsont werp toe te lichten. Van Vlijmen: 'Toen bleek dat Kounellis helemaal geen uit spraken wilde doen. Iedereen moest het zelf interpreteren, zei hij. Fuchs was dus met ziin visie veel verder gegaan dan de kun stenaar zelf. Die Kounellis was bovendien helemaal niet op de hoogte van wat er hier gaande is". Maar ook de andere leden van de commissie hebben hun bedenkingen. leltsje van Nieu- wenhoven (PvdA) denkt dat het beeld een negatieve uitstraling zal hebben. "Ik mis de mense lijke maat in dit ontwerp. Ik heb het nu niet over smaak, maar als je vindt dat democratie mensenwerk is en doorzichtig moet zijn, dan voldoet dit beeld niet Ik plaats er grote vraagte kens bij' En mevrouw lorritsma (WD): "Het advies dat de bouwcom missie na de bespreking aan het presidium van de Kamer gaat geven is niet openbaar, maar wij vinden het verkeerd dat de Nederlandse kunstenaars bij voorbaat buitenspel zijn gezet". Van enig enthousiasme is ook bij haar geen sprake Een \Tolijk gestemde Aad Nuis (D'66) bagatelliseert de weei standen: "Ik hecht niet zo veel waarde aan die tekst van de minister Ik vond die betrekke lijk vrijblijvend. Hij viel gewoon wat ongelukkig uit. Kounellis heeft een behoorlijke, interna tionale reputatie. En waarom zouden Nederlandse kunste naars bij gelegenheid niet een beeld ontwerpen ergens in het buitenland, aat voor ons toch erg groot is?" De suggestie om het beeld tien jaar op proef te laten staan vindt Nuis niet zo gek. "Inder daad. waarom zouden we da beeld later niet bij Kröller MQl Ier kunnen plaatsen7 Een mo nument? Voor mij is het ge woon een pleintje waar iets moois moet komen Op 15 mei komt de commis sie oij elkaar en discussieert over het advies Slechts één dag na het uitbrengen van het 'ge heime' advies van de bouw commissie is de uitslag al be kend: de meerderheid vindt dat de minister van wvc haar plan voor het monument maar 'in heroverweging' moet nemen. Er zou een open procedure moe ten komen waarvoor ook Ne derlandse kunstenaars zich moeten kunnen inschrijven. "Gewoon, een pleintje waar iets moois moet komen." De woorden van Nuis blijven han gen. Zoals het pleintje voor het Mauritshuis. op een steenworp anonieme schenking, een i baar bronzen beeld van de Duitse kunstenaar Lüpertz wor den geiinstalleerd. Maar de nieuwe directeur van het Mau- ntshuis /iet er van «I HÉ winti het beeld "qua vormgeving en kleur niet in overeenstemming met het voorplein en de gev el Wie zich de jarenlange dis cussies over het Wilhelminamo nument en hel kermisbeeldjc van Wim Kan op het Leids plein in herinnering roept knigt een idee van wat er aan de hand is: in Nederland lijkt iedereen zelf het laatste woord te willerr hebben als het gaat over monu mentale beidden. Het gekrakeel over het schetsontwerp van Kounellis legt zo de stand van zaken in on/e democratie bloot Dat is wel een monument waard. men voor concerten naar de Muzenhof. Montezuma's Re venge zal a capella popsongs ten gehore brengen en er is mu zikaal entertainment van The Shooting Party. Kinderprogramma weer enkele Leiderdorpse na men voor, zoals: Theater To- Ver-Lei dat ter gelegenheid van haar derde lustrum een spekta kelstuk met zang, dans en mu ziek brengt en het Leiderdorps Operette Gezelschap dat 'Der Zigeunerbaron' van Johann Strauss op de planken van de Muzenhof zal brengen. In het nieuwe seizoen staat ook weer een flink aantal kin dervoorstellingen op het pro gramma, waaronder Theater platform met de voorstelling 'Karton', Stichting Rinoceros met Opgestaan, plaats ver gaan', Aad Wieman met 'De To venaarsleerling', Sanders .Ko met 'De Brillenman' en Theater Thije met 'Ijsbeer'. Het programmaboekje van De Muzenhof wordt in Leider dorp huis-aan-huis verspreid Andere belangstellenden kun nen het boekje op aanvraag toe gestuurd krijgen (tel. 071 410957). Het programmaboekje geeft ook informatie over de abonnementenverkoop en de vrije verkoop. De Nationale Balletacademie, een van de Nederlandse deelnemers, tijdens een repetitie voor het Theaterschool Festival. FOTO tO*r> VAN 8f NNt rOM ANDRE LAMMERSE MEDEWERKER Voor de tweede achtereenvol gende keer vindt dit jaar het In ternationaal Theaterschool Fes tival in Amsterdam plaats. Van maandag 17 tot en met zaterdag 29 juni presenteren binnen- en buitenlandse theateracademies hun afstudeerprojecten in de Stadsschouwburg en drie ande re Amsterdamse theaterzalen Verder bestaat het programma uit workshops, lessen, en lezin gen. Het aanbod van voorstellin gen is groter en diverser dan verleden jaar klassiek ballet, mime, drama, experimentele dans en jazz ballet vormen de bestandelen van het evene ment. Er kan dit jaar meer aan dacht aan dans worden gege ven, omdat het Theaterschool Festival de beschikking heeft over ruimere zalen. De Neder landse bijdragen worden gele verd door de Amsterdamse The aterschool (met tal van dans en toneelopleidingen) en de To neelscholen van Arnhem en Maastricht. Het buitenland wordt vertegenwoordigd door dans- en drama-opleidingen uit onder andere Madrid. Antwer pen, Londen, New York en Ber lijn. De doelstelling van het festi val is de afstuderende studen ten kennis te laten maken met Te zien 24 mei (besloten voortelling) De afdeling toneel van Minerva, het Leidsch Studenten Tooneel. heeft om zo te zeggen de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal herontdekt. Het betrekkelijk smalle toneel tje levert door toevoeging van een breed podium in de zaal een flink speelvlak op dat in de produktie 'Alles voor de tuin' optimaal wordt benut. Op deze manier is deze ruim te voor dit soort manifestaties eigenlijk zo gek nog niet De voorstelling van Al bees veelgespeelde stuk komt er in elk geval goed uit de verf. 'Alles voor de tuin' gaat over mensen die koste wat het kost hun 'standing' willen op houden. Als je met name ten behoeve van je sociale contacten verplicht bent om er een bepaalde welstand op na te houden, dan kost dat geld, véél geld. En aangezien je al dat geld niet zo maar verdient, zullen er een paar scrupules overboord gezet moeten worden. Albee heeft dat gegeven met een aardig soort cynisme uitgewerkt, en die sfeer wordt door de spelers van het LS.T. goed aangevoeld. Dat is vooral de verdienste van de hoofdrolvertolkers. Thomas Loudon en Jos Stoorvogel die het echtpaar in moeilijk heden spelen. De eerste gesprekken met al dat toneelmatige gedrentel verlopen een beetje geforceerd, maar al snel groeien zij op een overtuigende manier in hun rol. Esther Driessen speelt met overgave een ge heimzinnige bezoekster als een vrouw van de wereld en Pieter Schell mag als half ver teller/half personage een paar snedige commentaren ten beste geven De overige zeven spelers hebben bijrollen die zij rede lijk tot goed invullen. Regisseuse Janne Jansen heeft al vaker met leden van het LS.T. samengewerkt Het is haar gelukt om de acteurs met al dan niet enige podiumervaring tot serieus spel en het creëren van geloofwaardige personages te inspireren. En haar keuze om af en toe 'zware achtergrondmuziek te laten horen, onderstreept met een knipoog weliswaar de tragiek van het stuk. VERBOUWINGS OPRUIMING Jiwel, ons «taneur won» grondig vernieuwd en verfraaid Dal betekent ener7i|ds rond vliegende spaanders en ander ongemak Maar andeffljds betekent dat voor u Ook daar vliegen de stukken van al. rou ie kunnen reggen Kom dus vlug naar onre grote Vertxjuwmgs-Opruiming «t VMr de mooiste tapi|ttn gevlogen n(al PERZBQf TAPIJTEN hei theaterpubliek en hun pro dukties langs deze wegondcr de aandacht te brengen. Daarnaast is het festival leerzaam voor de Nederlandse en buitenlandse delegaties om hun kennis en er- varing uit te wisselen Meer informatie geeft de Am sterdam se Theaterschool, lel 020 6261241. Ensembles willen miljoen extra subsidie De negen meerjarig nesubM.1i eerde m uziekensem bies willen een verhoging van het subsidie budget van I miljoen gulden Het zijn het Amsterdam Baro que Orchestra, het Asko Ensem bte. het Nederiands Blazers n semble. het Orkest van de XVI llde Eeuw. hei Orkest IV Vol harding, het Schönberg Envm We. de Slagwerkcrsgrnep Den Haag en bet Willem Breuker KoOectief Daarnaast pinten zij in een nota voor een verhoging ran het mssubstdiebudgel van drie ton. Oftoord 23 m* «Si Bonrfaouifcr* Aiphrt «jn dm R*n In tegenstelling tot de vele ora toria van andere componisten die aan 'Die Schöpfung zijn voorafgegaan, beeft Haydn m dit werk (première 1789 in We- ncn) een heel nieuw element toegelaten in muziek overge zette natuurbeelden. Dit wordt al aangekondigd in het fantasie beeld dat het orkest 'schetst' tn de inleiding: dc chaos voor het begin NB <lr m hrpping Deze frisse en ontvankelijke belangstelling voor nieuwe vor men en ideeen kwam gister avond tot leven in dc AJphensr Bonifaciuskerk. In het Mozart - jaar, tevens jubileumjaar van de Chr. Oratoriumvereniging 'Hosanna, waagde Barend Schuurman zich aan het werk van een intieme vriend en be wonderaar van Mozart (Wj Haydn's begrafenis speelde men dan ook het Requiem van Mozarl. de componist die hij als de grootste had hev houwd) Alles was goed deze avond. Een met recht beeldend en schilderend Randstedelijk Rege leidings orkest een jubilerend koor «ol wrvc. klankkleur cn dynamiek, drie gloedvolle zeer expressief zingende solisten, ge dingecrd door een van on/e beste koordirigenten die van deze dnc grootheden een hech te eenheid smeedde Was er dan helemaal niets mis aan dit concert7 iigenli|k niet. want het opmerken van kleine onregelmatigheden in zon fantastische uitvocnng komt in dc huurt van muggr/if ten. Hooguit was soms de ba lans tussen koor en orkest niet helemaal volmaakt Zo over heenend bet orkest was in 'Dié Himmrt erzAhlen die Ehre (*»i tes', zo in evenwicht en bijna zwevend weerklonken koor en orkest in het "Vollende! 1st das grosze Werk' Ook een juweel van samenspel ontstond in het slotkoor 'Singt dem Herm alle Stimmen' Ik neb dit koor (mis schien) nog nooit zo mooi. /o dynamise h, zo absoluut zuiver en homogeen horen zingen. Wat een dirigent niet kan be werkstelligen met een gewoon amateurkoor Tot slot een paar voorbeelden van perfecte solozang. Indruk wekkend zong de bas Huub j met i zijn zware partlj met iR gevoileerde buigen de stcmvorrlng, in hei bijzon der hei lied van Raphael TXl nimtrnt den Odrm weg, in Staub zrrfallen sic Ook bet du et met de sopraan Hanneke Kaasst hu-ter (Adam en Eva) werd door beiden grpasuo neerd èn stralend gezongen Da betrekkelijk kleine rol die de te nor Nico ran der McH Is tnrbc drrid. vond zijn hoogtrtiunt in het rersir recitatief van hei dn de deri Au* Rosrnwoikrn bncht. grwrekt durrh sussen Klang, der Morgrn jung und schAn'. zeer overtuigend en in volmaakte rust gr zongen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 7