Regio Kassen wijken voor woningen Overplaatsing personeel Verto 'Er komen hier zelfs kinderen op doktersadvies' Warmond en Vlietland: open dag waterrecreatie Raad Warmond heeft Veertig werknemers naar vestigingen in Dongen en Moerdijk Vrijdag 24 met 1991 Redactie 071-161400 MIEP DC GRAAFF UES8ETH BUfTtNK WIM KOEVOET DORITH UCTVOCT ERIC JAN WFTCRINGS EirxJrrdact* PAUL DC TOMBE Vomgtv^ «ET KOORCMAN 15 LEIDEN OEGSTCEEST Na de bouwvakvakantie begint op het terrein van het inmiddels vertiuisde transportbedrijf Van der Luyt aan de Oegstgeester Dorpsstraat de bouw van een wijkje van 57 woningen. Acht daarvan zijn bedoeld als premie-A- en 12 als premie-C-koopwoningen. De andere 37 worden vrije sector woningen die zo'n 4,5 ton moeten gaan kosten. De huizen worden in het najaar van 1992 opgeleverd foto hun Warmond koopt grond Watnero WARMONO BBC JAN WFTT RINGS De gemeenteraad van War mond heeft gisteravond defini tief besloten om het kassen complex van handelskwekerij Wamero aan te kopen voor 1.340.000 gulden. Op het biin.i I000 VisknlB meter pos complex aan de Herenweg wor den over ongeveer drie jaar wo ningen gebouwd. B en W willen zoveel mogelijk sociale woningbouw op het ter rein. omdat er voor deze huizen al jarenlang een forse wachtlijst bestaat. Om van het provincie bestuur toestemming te krijgen de grond aan te kopen, moet Warmond echter een deugdelij ke exploitatie-opzet indienen Daaruit blijkt dat ook een aantal duurdere woningen op het ter rein moeten worden gebouwd om uit de kosten te komen. Volgens de huidige plannen van B en W is er ruimte voor dertien woningwetwoningen, tien premie-c woningen (vrije sektor met een eenmalige rijks bijdrage) en veertien vtiic Nk tor woningen. Burgemeester Van der \V< I WllriwÜI avond de raadsleden dat mo menteel iprafce li vsi n n haal plan "Wij wachten nog »p het woningbehoefte onder zoek" Ook is van belang in hoeven e het rijk geld beschikbaar blijft stellen voor de bouw van wo ningwet- en premiewoningen. Diverse raadsleden vroegen zich af of niet alle te houwen huizen exclusief voor Warmon ders bestemd kunnen worden CDA-wethouder Wassenaar vei klaarde het daar mee eens te zijn. maar voor de w NdOi woningen geen garanties te kunnen geven 'We kunnen de Zhuizcnmarkt niet dwingen' NIEUWSLIJN Duizenden scouts naar Oegstgeest OEGSTGEEST Een paar duizend padvinders oftewel scouts zullen morgen Oegstgeest bevolken vanwege de 45ste Sint Joris- marsen. Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest is het verzamel punt van deze traditionele wandeltochten. De gepensioneerde groepscommandant van de Oegstgeester politie. A. Gelderblom. zal het startsein geven voor de jubileum mars. Gelderblom is hiervoor door Scouting Oegstgeest uitgeno digd omdat hij als politieman heel lang medewerking aan de Sint Jorismarsen heeft gegeven. De marsen beginnen om twee uur en eindigen met de prijsuitreiking rond half zes. In de tus sentijd worden in het bos van Oud Poelgeest diverse demonstra ties gehouden, o.m. van de folkloristische dansgroep Feta. Scou- tingbands treden eveneens op. Ook niet-scouts zijn daarbij wel kom. 'Partner' Voorschoten op bezoek VOORSCHOTEN De Belgische gemeente Schoten brengt morgen een bezoek aan de gemeente Voorschoten. Een her nieuwde kennismaking tussen beide gemeentebesturen en een kwart eeuw jumelage staan tijdens het bezoek centraal. Om tien uur worden de gasten in het gemeentehuis aan de Leidseweg ontvangen. Burgemeester P. Cannegieter houdt een inleiding over lokaal bestuur en het burgemeestersambt in Nederland. Vervolgens bezichtigt de delegatie het gemeentehuis. Om 14.30 uur staat een boottocht vanaf de Kagerplassen naar Voorschoten op het programma, om 16.00 uur gevolgd door een busrit door de gemeente. Om 17.30 uur opent wethouder M. Breunesse (PvdA) officieel de vernieuwde openbare bibliotheek. Om 18.30 uur krijgen de Schotense bezoekers een rondleiding in kasteel Duivenvoorde, waar een uur later wordt gedineerd. WARMOND ERIC JAN WETERINGS "Progressief Warmond is in dis krediet gebracht omdat burge meester en wethouders ons me de-verantwoordelijk hebben ge maakt voor ontduiking van de wet en de gemeentesecretaris suggereert dat rechtsongelijk heid is te billijken". Fractievoorzitter D. Duijnho- ven van Progressief Warmond (PW) trok in de Dekker-zaak' fel van leer. gisteravond tijdens de vergadering van de gemeente raad. Uitleg van het college stemde hem nauwelijks milder. "In goed Warmonds vind ik dit een labbekakkerige gang van za ken". Reden voor Duijnhoven's boosheid is de nieuwe fabrieks hal die de firma Dekker van burgemeester en wethouders bij de Groote Sloot mag bouwen op een strook grond waar dat volgens het bestemmmingsplan niet mag. Door een bouwver gunning te verlenen doorliepen B en W niet de vereiste wettelij ke procedures. Wethouder J. Wassenaar (CDA) verklaarde eerder dat'dat 'in het algemeen belang' was gebeurd. Als B en W de vergunning niet hadden afgegeven had de ge meente geen grond met Dekker kunnen ruilen, waardoor ter plaatse een verkeersknelpunt kan worden opgelost. Twee le den van provinciale staten stel den over de kwestie vragen aan het provinciebestuur. Duynhoven eisttte gister avond dat de wethouder on dubbelzinnig zou verklaren dat PW niet op de hoogte was van de 'wetsovertreding'. Eerder verklaarde Wassenaar dat 'de zaak in alle openheid' was be handeld in raadscommissies en de gemeenteraad. Ook zou B en W zich volgens Duijnhoven moeten distanciëren van de woorden van gemeentesecreta ris Lautenbach. Die verklaarde in deze krant: "Soms is de prak tijk sterker dan de leer. Tenzij je een fanaat in dogma's bent". Duijnhoven beweerde dat door de handelwijze van het college 'de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid in het ge ding zijn'. De met Dekker ge maakte deal zou voor 'gewone Warmonders die een vergun ning voor hun schutting nodig hebben' niet zijn weggelegd, zo stelde de PW-er vast. De woor den van Lautenbach zouden 'suggereren dat rechtsongelijk heid te billijken is'. Zorgvuldig Wassenaar verklaarde dat 'het niet mijn bedoeling is mensen in diskrediet te brengen'. Hij constateerde 'vooruit te zijn ge lopen op de herziening van het bestemmingsplan' en daarbij 'een uiterst zorgvuldige afwe ging' te hebben gemaakt. De loods was er toch gekomen, maar als de gemeente Dekker niet terwille was geweest was deze een paar meter verderop toch gebouwd, want dat mocht wèl volgens het bestemmings plan. Daarna zou echter aanleg van een lus in de weg ter oplos sing van verkeersproblemen met meer mogelijk zijn. "We hebben nog een brief ge kregen van omwonenden over die verkeersproblemen en we hadden nu de laatste mogelijk heid die op te lossen. Misschien zijn we als B en W meer ge fixeerd geweest op het oplossen van een probleem dan op de procedure", verklaarde de wet houder. Tenslotte verzekerde hij dat 'het omzeilen van wettelijk vastgelegde procedures hier be slist geen bestuurscultuur is'. Burgemeester G.van der Wel constateerde dat 'we via de krant met elkaar hebben ge communiceerd'. "Ik heb de in druk dat dat bewust is gebeurd en ik ben daar niet gelukkig mee". Over de door Duijnhoven geuite beschuldigingen consta teerde zij: "Wij hebben als col lege na een zorgvuldige afwe ging op een eenmalige en unie ke wijze een probleem opge lost". Ook CDA-raadslid Den Ou den verklaarde het 'niet prettig te vinden via de krant met el kaar te praten'. Zij zei het eens te zijn met de door B en W ge volgde handelwijze. "Er is een probleem opgelost en niemand heeft daarvan nadeel ondervon den". WD-raadslid Saris sloot zich bij deze woorden aan. Wel vroeg zij 'de volgende keer om een duidelijker presentatie van voorstellen, zodat dit soort mis verstanden wordt voorkomen'. Duijnhoven was met de ant woorden van Wassenaar niet te vreden. Het is niet relevant als het college zich beroept op de term 'algemeen belang' als het de wet overtreedt, zei hij. "En ik heb nog steeds niet gehoord dat PW daar niet medeverantwoor delijk voor is". Wassenaar ver klaarde daarop de door het col lege gevolgde handelwijze 'ken nelijk ten onrechte bij iedereen bekend verondersteld te heb ben'. "En ik wil best vaststellen dat PW hier niet aan heeft mee gewerkt". Over de woorden van de ge meentesecretaris tevens ge- meentevoorlichter werd gis teravond niet gesproken, omdat hij niet aanwezig was. Op voor stel van Van der Wel gaat Duijn hoven binnenkort met hem praten. "Dat hoeft niet weer via de krant". De antwoorden van het provinciebestuur op de vra gen van de statenleden worden over een twee weken ver wacht. De komende vier jaar zul len 40 van de in totaal 115 werknemers van de staal- kabelfabriek Verto in Lei derdorp worden overge plaatst naar vestigingen in Dongen en Moerdijk. Bij deze inkrimping zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Dit heeft de directie van het kabel- en touwcon- cem, met vestigingen in Dongen, Capelle aan den IJssel en Leiderdorp, gister middag bekend gemaakt. LEIDERDORP/CAPELLE AAN DEN USSEL CAROLINE VAN OVERBEEKE Dit jaar en volgend jaar zullen de eerste twintig werknemers uit Leiderdorp vertrekken, in 1992 en 1994 volgen de laatste twintig. De Leiderdorpse vesti ging blijft open maar zal zich gaan toeleggen op de produktie van dikke kabels. De vervuilde grond op het fabrieksterrein dat VOORSCHOTEN DORITH UCTVOCT "Ondanks allerlei problemen waarmee de scouting in haar bestaan heeft geworsteld, blijft zij levensvatbaar. Ik denk dat het goed zal blijven gaan". G. Gelderblom. voorzitter van de Voorschotense padvindersgroep Kimball O'Hara ziet de toe komst voor de scouting zonnig in. De vereniging viert volgende week zaterdag een koperen ju bileum. Kimball O'Hara onstond toen drie padvindersgroepen, die huisden in het gebouw de Kimshoeve aan de Lord Baden Powellweg in de Voorschotense Vlietwijk, fuseerden. Op dit mo ment is de vereniging hoofd huurder van het gebouw en zijn de Mauritsgroep, een groep voor gehandicapte scouts, en de Engelstalige Boys-scouts onder huurders. Nog steeds komen kinderen van vier tot zestien jaar elke za terdag naar de Kimshoeve toe om daar onder leiding van vrij willigers allerlei padvindersspel letjes te doen. Af en toe gaan de kinderen een weekeinde weg. Hoogtepunt is het jaarlijkse zo merkamp. Andere dingen ver anderen. "De activiteiten zijn natuurlijk wel in de geest van de padvinderij, maar we zijn min der streng in de leer geworden", weet de voorzitter die al vanaf zijn achtste scout is Het officiële padvindersuni form heeft de vereniging al ge ruime tiid afgeschaft. De zestig jeugdleden dragen nu een sweater met het embleem van de vereniging en een gekleurde niet door Verto wordt gebruikt, wordt verkocht en gesaneerd. Dit staat in een nieuw beleids plan van Verto waarin is uitge werkt hoe de reorganisatie van het bedrijf tot 1994 gestalte moet krijgen. Verto heeft vorig jaar een ver lies geleden van 15,7 miljoen gulden. Het beleidsplan is erop gericht de produktiekosten van het concern drastisch te ver minderen. In de plannen staat volgens voorzitter van de raad van bestuur, HAL Drenth, de herverdeling van de produktie centraal. "De Leiderdorpse ves tiging zal zich gaan concentre ren op de produktie van dikke kabels voor de offshore-indu strie. De fabriek in Dongen gaat zich juist toeleggen op net ma ken van de middelgrote en dun ne kabels. Daarnaast gaan we kwantum kabels inkopen wat onze produktiekosten vermin dert. We zullen intern verschil lende kostenbesparende maat regelen nemen en ons werkka pitaal terugdringen. Dat moet forse besparingen opleveren". das. "Die petjes raakten ze toch snel kwijt", merkt Gelderblom op. "Persoonlijk vond ik het uniform ook niet zo mooi". Moeilijk Padvindersverenigingen heb ben een moeilijke periode door gemaakt, waarin de uniformen, de vastomlijnde activiteiten en het imago niet populair waren. Ook Kimball O Hara had hier mee te kampen. "Maar de laatste vier tot vijf jaar gaat het weer beter", zegt de voorzitter. Een verklaring voor die opleving heeft hij niet. "Misschien ligt het aan het imago, het buiten- gebeuren of komt het door be tere spelactiviteiten Het spelaanbod is in de loop der jaren beter geworden, vindt de voorzitter. Hij leidt dit bij voorbeeld af uit de tijdsduur dat kinderen lid blijven. "Je ziet hier oudere kinderen die al vanaf hun achtste jaar lid zijn Ze blij ven omdat het ze bevalt". De officiële padvindersthe ma's. zoals het gebruik van het jungleboek voor de welpen (7 tot 10-jarigen) liggen vast. maar Kimball O'Hara gehniikt ze slrrhts af en loe als ltfggngl punt bij spelletjes. Wel staan steeds het overbrengen van so ciale vaardigheden, het geza menlijk ondernemen van activi teiten en het buitenspel cen traal Het /i|n /aken die scouts al sinds het ontstaan van de padvinderij hoog in het vaandel nebben staan "Het leuke van scouting is dat je een georgani seerde groep hebt. die jaar in jaar uit bij elkaar is", noemt Schoonmaken Volgens Drenth is het nog niet bekend wie de vervuilde grond in Leiderdorp zal kopen. "De besprekingen zijn nog in volle gang. er zijn verschillende be langstellenden. We weten ook nog niet hoe en wanneer de vervuilde grond wordt schoon gemaakt. Wel zijn we daarover in gesprek met de provincie Zuid-Holland". De kosten voor het schoonmaken van het ter rein worden geschat op een be drag tussen de 10 en 20 miljoen pilden. De vervuiling in Leiderdorp was vorig jaar voor de Britse branchegenoot Bridon reden om van overname van het be drijf af te Eken. Geruchten als zouden nieuw besprekingen met Bridon gaande zijn over overname van Verto, worden door Drenth ontzenuwd. "Op dit moment voeren we geen ge sprekken. Er is voor Bridon geen oplossine voorhanden om het rnilieuprooleem te omzei len. Wel is geopperd dat Bridon Gelderblom dan ook zelf als boeiendste aspect van de pad vinderij. Dat kinderen iets opsteken van de padvinderij is voor Gel derblom zo jdaar als een klont- jc iici iinma vn bocWe vaardigheden is nooit slecht, ze doen er hun voordeel mee. Er zijn zelfs kinderen die op dok tersadvies bij ons komen In het begin hebben ze veel moeite om in een groep te functione ren. maar later zie je ze opbloei Volgende week houdt de vereni ging een rëunie voor oud-leden. alles zou overnemen exclusief onroerend goed. maar dat is nn-i bÊÊËmt I >.it sou beteke nen dat je een soort huursitua tie moet pan creëren, en dat is financieel absoluut niet aan trekkelijk. in de toekomst sluit ik niet uit dat we opnieuw met Bridon of andere ondernemin gen in gesprek raken, maar vooralsnog is daar geen sprake Vorige maand nog staakten de werknemers in leiderdorp. Ze dreigden de fabriek te bezet ten omdat ze bang waren dat de vestiging zou worden opge doekt. Aanleiding was de ver huizing' van een machine naar i tongen. DCi duldde fen de ogen van de wrrknrmns op MOMI voeging met andere vestigin- gen. De voorzitter van de onderne mingsraad van de Leiderdorpse vestiging B.van der Geest, wil nog geen commentaar geven op de overplaatsing. Wellicht is het de laatste kerT dat de scouts met z'n allen in de Kimshoeve terecht kunnen, want de toestand van het ge bouw is zo slecht dat het moet «vonk n g loopt Butan gent het bijna even hard als Dbmm veneb Mdabton i It bouwvallige muren vertonen kieren en gaten rn dakgoten zijn niet meer te redden. Een toekomstwens van Kim ball O'Hara is dan ook een nieu we accommodatie De vereni ging is hierover in onderhande ling met de gemeente Nieuw bouw is duur en bestaande. WARMONO/VOORSCHOTEN Warmond doet morgen mee aan dt ItuHp OpgMtt 'open dag van de watcrrecrea- tftt tO dt hüriot dat er op di verse plaatsen in het dorp van alles te doen is wat maar met het water te maken heeft. Zo houden de watersportbe drijven, de campings en de zeil makerij de hele dag (tussen tien en vijf uur) open huis. Er is mu ziek in de versierde Dorpsstraat rn hrl PfckMjt U| dt Poop worat vanaf twaalf uur elk heel uur een modeshow gehouden. Achtereenvolgens komen De Magneet (12 uur). Ventura Store uui Hm k mtd Whttt (14 uur) en kinderboetiek Pino (15 uur) aan bod. Vanaf de Gemeentchavrn zijn er gratis rondvaarten. Water taxi's varen on en neer naar dc watersport beo rijven aan de Grote Sloot. Er is een duikde- monstratie (met uitleg) tussen drie en vier uur. Bij de Gemeen tehaven staat ook een informa tfMttod nb deVW Op recreatie-eiland Kouden- hoom (voor onbekenden: via de leegstaande gebnuwrn zijn er momenteel niet. "We proberen er haast achter te zetten, want rT moet snel iets gebeuren Om dat het gebouw plat pat, doet de gemeente nu ook zo min mogelijk aan onderhoud' f»êidcrt»iom hoopt dat de Mauntsgroep in ieder geval kan meeverhuizen naar een andere accommodatie. Binnenkort wil de gemeente de huurpri|/rn van grmrentelijke accommoda ties verhogen Om aan grid te komen, zullen veie verenigin gen noodgrwongrn mei ande ren gebruik moeten maken van een pand rn dr kosten deirn Als je kan kiezen is het natuur lijk het leukst om met een gr hjksoorttgr groep een nieuw pand te delen Desondanks wil HÉM O Hara grrn rnkrlr vereniging of instelling als me dehuurder uitsluiten. brug bij de Gemeentchavrn te bereiken) gebeurt ook een en Êttdm 11 li an mam ran Ion zeilen en roeien met de wa terscouts, kanoën en surfen op een surfsimulator rn meezeilen met een t)alk. In 't loppc liggen historische schepen voor anker IV Kaagsocieteit houdt open huis met onder meer een de monstratie thuis bier brouwen i n ma éom k m om hiH vit een demonstratie kanosport hij de Gemeentehaven, waaronder een duik met kano vanaf dc brug bij Koudcnhoom Vlietland Ook recreatiegebied Vlietland. gelegen tussen Voorschoten en Zoctcrwoudc. haakt In op de open dag voor dr waterreerra tic. De consument kan er mor gen op alle mogelijke manieren kennismaken met hel water als recreatie oord. TV zcilscholcn zijn vertegenwoordigd, evenals de surfclubs en diverse insiellin ■hi dn- Informatie p ven 1 dc ANWB en een aantal VWs Om tien uur. ëën uur en dne uur kunnen de liefhebber», een tochtje met cm botter maken Tv-ploeg filmt in Wassenaar WASSENAAR Een filmploeg van ID TV en een aantal acteurs zal komende zondag de hele dag hij de Was- M-naarse voetbalvereniging Blauw/wart bivakkeren 11| dens het wijken voet bal toernooi op sportpark De Schulpwri zal II) I\ opnames maken VDOf een eerste proeffilm. een zoge naamde pilot van een drama sene VDOI de V K\ Mfovkfo Het gaat om een serie grdmma tiseerde documentaires over het maken van keuzes in noodsitu atles Het is dt bedoeling dt dt 11 deligr sene volgend tv komt De uit Wassenaar afkomst ïgr •cenarioschnfvrr Chris Hout man laat ziln drama beginnen op het veld van rtlauw /wart. waar een Idnd bij een voetbal wrdstnjd zoek raakt De opnames vinden vanaf ne gen UUT ochtends plaats Voor sommige scenes zijn nog figu rantrn nodig, zoals op de hoofdtribune van het Blauw zwart veld VRUETUD De Warmondse iiscluh. die pre cics een eeuw bestaat, houdt zondag ren jubileum-fictspuz- zHtocht. Startpunt het clungr bouw van de ijscluh in de Veer pokier IA Inschrijvingen Mart tussen 10 en 11 uur Buurtgroep Haas wijk organ i seen morgen een rommel markt. Van 12 tot 15 00 uur op hei Boerhaavepiein Stichting SffO in Orgstgrcsl or ganiseert zondag een kinder theater l»r BrtUenn kindeten van 5 tot 10 jaar Aan vang twee uur in 't Gfoot Proffijt aan het Boerhaavepiein Toe gang drie gulden Voorzitter Gelderblom van de jubilerende scoutingverenlging Kimball O'Hara bij de Kirmhoeve In Voorscho ten. Het gebouw is zo slecht dat het moet worden gesloopt K .T> A'. T Voorschotense padvindersclub Kimball O 'Hara viert jubileum

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 15