Regio 'Voor opknappen is wel 1,7 miljoen gulden nodig' Dieren krijgen tunnel onder rijksweg Monumentale pastorie te koop Maandag 22apnl1991 Redactie 071-161400 MIER DE GRAAFF UESBETH ENGELENBURG VV1M KOEVOET DORJTH UGTVOET ERJC JAN WETERINGS Eindfedactoe WIM KOEVOET Vom^rvin^ RUTGER J HOOGERDUK LEIDEN NIEUWSLIJN File door afsluiten brug De afsluiting van de Leedebrug in Oegstgeest heeft vanochtend direct tot lange files geleid op de Haarlemmerstraatweg. Volgens de politie zijn er ook klachten binnengekomen over de te kleine borden waarop de afsluiting wordt aangekondigd. Verkeerswet houder H. Rijks (WD) deelt de kritiek op de borden niet. De Leedebrug. goed voor 8.000 voertuigen per etmaal, is met ingang van vandaag afgesloten in verband met reparatiewerk zaamheden van de eigenaar, het Hoogheemraadschap van Rijn land. Vrijdag aanstaande kan het verkeer op de Abtspoelweg richting Voorhout weer gewoon de brug en de Haarlemmertrek vaart (S54) over. Volgens Rijks was het mogelijk geweest om een rijstrook bij de brug voor het verkeer vrij te houden. "Alleen had hetwerk dan vier keer zo lang geduurd en waren de kosten ook veel hoger uitgevallen. Auto's gekraakt in Voorschoten VOORSCHOTEN Het afgelopen weekeinde is in Voorschoten autokraker actief geweest Uit vijf auto's, die voornamelijk geparkeerd ston den op het parkeerterrein Noordhofland is de autoradio gestolen. De kraker haalde de autoradio door middel van het inslaan van een ruit uit de auto. Golf autokraken Passagier bromfiets gewond Een Oegstgeester jongeman heeft zaterdag bij een botsing op de kruising Lange Voort/Frans Halslaan zijn kaak verwond. Ook liep hij enkele keuzingen op. De jongen zat achterop een brom fiets die door een 17-jarige jongen uit Roelofarendsveen werd bestuurd. Ter hoogte van de voorrangskruising haalde de twee een fiet ser in. Een 28-jarige Leidse automobilist, die de Lange Voort op wilde rijden en voorrang moest verlenen, zag de bromfiets over het hoofd en reed het duo aan. De bestuurder van de bromfiets mankeert niet. Menken gaat samenwerken Het Wassenaarse zuivel- en frisdrankenbedrijf Menken-Land- bouw Holding bv gaat vanaf 1 mei structureel samenwerken met Polderland Zuivel bv uit Oldenzaal, een zuivelonderneming. Menken-Landbouw denkt hiermee haar activiteiten te kunnen uitbreiden tot onder meer de bakkerij- en horecamarkt. Polder land Zuivel wil gebruik maken van het internationale commer ciële netwerk van Menken Landbouw en van de professionele onderzoeksfaciliteiten van deze onderneming. Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag overspoeld door een golf van autokraken. Zeker uit zestien auto's werden autoradio's gestolen. De auto's stonden voornamelijk gepar keerd in de wijk Weteringpark I. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. Rectificatie VOORSCHOTEN In het verhaal over het 125-jarig bestaan van de Voorschotense Gevers Deijnootschool dat za terdag in deze krant stond, is door een technische fout een telefoonnummer weggevallen. Belangstellenden voor de rëunie die op zaterdag 5 oktober wordt gehouden kunnen zich opgeven via het nummer 071 - 613121. De karakteristieke pastorie aan de Sir Winston Churchillweg in Voorschoten is nog niet verkocht. De gemeen te zelf heeft geen belangstelling. foto wim dukman Voorschotense raadsleden bij de Kimshoeve van de scoutingvereniging Kimball O' hara. Uiterst links voorzitter G. Gelderblom. rechts op de fiets welzijnswethooder M Breunesse (PvdA). FOTO EUiN Mi Raadsleden Voorschoten inspecteren clubhuizen Een lange tocht door smalle gangetjes, lage zolders en vochtige ruimten stond zaterdagochtend op de agenda van de raadsleden van de commissie welzijn in Voor schoten. Ze maakten op de fiets een rondtocht door ge bouwen in de gemeente die moeten worden opgeknapt. Ook namen ze een kijkje in beter geoutilleerde gebou wen, die door verschillende organisaties worden gedeeld. Nu moeten de raadsleden volgende maand beter kunnen beoordelen welke gebouwen aan vervanging toe zijn en welke bouwwerken eventueel kunnen worden gedeeld door meerdere instellingen. VOORSCHOTEN DL Aan het bezoek ligt een accom modatienotitie ten grondslag. Dat hieruit naar voren kwam dat het college de gebouwen van de scoutinggroep Leif Erikson aan de Rouwkooplaan en van Kimball O'hara aan de Lord Baden Powellweg wil slo pen wekte geen verbazing. De voorzitters van beide verenigin gen trakteerden de raadsleden op koffie, maar gaven vervol gens een lange klaagzang over de bouwkundige staat van bei de gebouwen. Verzakte ramen, opkruipend vocht, lekkende da ken en ruimtegebrek kenmerk ten de verhalen Het gebouw van een andere scoutingclub. Impeesa, zag er beter uit. Hoewel deze vereni ging, die zetelt aan de Mozart - laan. geen nieuw gebouw waagt, wil zij wel graag uitbrei den. "Wethouder M. Breunesse verzuchtte al fietsend, dat de scoutingverenigingen meer ruimte wensen, terwijl ze de ge bouwen hoofdzakelijk op zater dag gebruiken. "Het is toch zonde dal die gebouwen een groot deel van de week leeg Meer begrip Behalve het bezoek aan de pad vindersgebouwen namen de raadsleden ook een kijkje in ge bouwen die al door verschillen de instellingen worden gedeeld In het gebouw van het vroegere Lucascollege aan de Prins Bern- hardlaan zetelen twee organisa ties die elkaar de laatste tijd be ter begrijpen dan vroeger het geval was. 'De Hummelhof ver welkomt Bibelebon stond er tot grote tevredenheid van de raadsleden op een spandoek bij de ingang van het gebouw te Ie De Stichting Kinderopvang en de Stichting Bibebelon, de twee kinderopvanginstellingen in Voorschoten zetelen sinds kort in het gebouw van het vroegere iAicascollege aan de Prins Bem- hardlaan De Stichting Bibele bon zetelt in de linkervleugel, tot het multi functionele ge bouw m Noord Hofland gereed is. terwijl de Stichting Kinderop vang in de rechtervleugel een plaatsje heeft gevonden "Samen in een pand zitten heeft zijn voordelen. De leid- sien sten dlA m t<>< h \<»>t een groot deel hetzelfde wordt ge werkt, je leent eens wat van el kaar. je hoort wat van elkaar aldus een woordvoerster van Bi belebon. Hoewel het gebouw 'wat gehorig blijkt', toonden 'Zonde dat gebouwen groot deel van de week leegstaan beide instellingen zich tevreden over de lokalen waar bedjes rij na rij nast elkaar waren gezet en speelgoed rijen hoog lag opge stapeld. Wethouder Breunesse hoopte dat de verbeterde ver standhouding het begin mag zijn van het werken naar een stichting, een wens van het Voorschotense gemeentebe stuur. Verhuizing Ook het gebouw Onderdak aan de Prins Bernhardlaan bood het toneel van slepende en verhui zende mensen. Een bonte rij van gebruikers moet dit gebouw straks delen Behalve De leugd raad )p Blote Voeten en de Kringgang, het levensbcschou welijk leugdwerk, zetelt ook de peutenpedaal H01 KwcQn nest in dit gebouw Onlangs heeft echter ook het Open leugd en Jongerenwerk een lo kaal in deze vroeger school ge kregen. De jongeren waren nog hard aan het werk. maar een ge zcllige bar was al prominent aanwezig. De leugdraad had tot nu toe het rijk alleen en maakten van het Irezoek van de raadsleden gebruik om te pleiten voor een eigen toiletblok en een eigen opgang I Booij van de leugd raad zei vooral bang te zijn dat het geloop van jongeren in de gang overlast zou veroorzaken. Ook was hij bang dat het open jeugd- en jongerenwerk de be zoekers van de het levensbr schouwelijk werk zouden af schrikken. T. Mimpen. vooritter van de stichting Open leugd -en jongerenwerk in oprichting sloot zich bij zijn pleidooi aan "Wat heb je aan ergernis7 Een apart voorportaal en tolilctten kosten misschien 50 000 gul dm m.i.u .iis cv ovarian om staat is niemand daarbij ge haat". De raadsleden en de ambte naren keken toch wat zuinig. Maar ze keken beslist nog een stuk zuiniger toen ze de verba len hoorden van muziekverem ging laurentius, die een stuk aan de FJnsteinlaan wil bijbou wen. De vereniging heeft meer ruimte nodig voor repetities en andere activiteiten en wil begin nen met een jeugdorkest Laurentius deelt het gebouw nu met de Welfare 'Als de Welfare verhuist, hebben jullie dan wel genoeg ruimte7". was een van de gestelde wagen Na het bevestigende antwoord bleek dat de Welfare, zij het met pijn in het hart. bereid is om te verhuizen naar een andere loca tic. Ze willen dan wel een loca tie met extra bergruimte voor alle goederen die op rommel markten worden verkocht. "Wij hebben een gelukkig huwelijk met laurentius Wc hoeven hier niet weg. want dit is voor ons een ideale locatie, maar wij denken mie met laurentius. IV huurt mag geen last van de mu ziek hebben, voor hen is dit de ideale plek", aldus van der Touw. De wethoudrr ziet ook het-nieuw te bouwen gebouw van de Voorschotense ijscluh nog als mogelijke repeliticruim te voor laurentius. "Ik constateer dat we van morgen al zo n 1.7 miljoen heb ben uitgegeven", zei een van de raadaleden na afloop van de fietstocht Volgende maand komt het colllege met voorstri len over accommodaties die moeten worden vervangen en gaat de raad in op de vraag wel ke verenigingen grbouwrn kun nen delen Gemeente Voorschoten heeft zelf geen belangstelling voorschoten dl De oude pastorie aan de Sir Winston Churchill weg in Voorschoten staat te koop. De villa, die nog steeds de naam 'pastorie' draagt, moet an derhalf miljoen opleveren. Het pand behoorde ooit toe aan de hervormde gemeente van Voor schoten, maar wordt al geruime tijd niet meer als pastorie gebruikt. De laatste jaren zetelde een uit geverij in het pand dat tien kamers telt. De pastorie is een rijksmonument I let precieze bouwjaar is niet bekend, maar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg schat dat de villa 'met za deldak en topgevel uit het einde van de zeven tiende eeuw stamt. Vooral de ommuring van het voorplein en de tuin worden door de dienst 'zeer fraai genoemd. Voor een modaal gezin is de vrijstaande villa met 2700 meter eigen grond en tien kamers aan de ruime kant. Het pand is van moderne gemak ken voorzien, maar heeft haar karakteristieke ui terlijk met een statige entree en bewerkte pla fonds behouden. Omdat het gaat om een rijks monument is het overigens niet toegestaan grote veranderingen in het pand aan te brengen De villa staat nu drie maanden te koop. Volgens een woordvoerder van makelaardij Van Soest, die de villa in verkoop heeft, gebeurt het niet vaak dat een pastorie wordt verkocht. Meestal zijn dit soort panden in handen van kerken". Hij heeft al verschillende gegadigden voor de villa gehad. "We kregen wel biedingen boven het miljoen, maar de eigenaar was niet bereid voor het gebo- dene te verkopen', aldus de woordvoerder De makelaar heeft het pand ook aan de ge meente aangeboden. "Het zou een leuke burge meesterswon jng zijn geweestvindt de woord voerder. 'Bij de gemeente had men echter geen belangstelling Hii kan niet inschatten of het nog geruime tijd zal duren voor de pastorie is ver kocht. "Voor deze prijsklasse is niet zo n brede markt. Maar alles wordt op den duur verkocht". REGIO MONICA WESSELING Voor reeën, bunzingen, marters, dassen en alle andere (zoog)dieren dreigt voed seltekort als ze een te klein leefgebied hebben. Bovendien kan agressie ont staan binnen de groep en bedreigt in teelt het voortbestaan van de dieren. Te weinig 'vers bloed' in een kudde of groep betekent onvermijdelijk degeneratie Door de aanleg van ecotunnels kan die ontwikkeling een halt worden toegeroe- pan De Nederlandse natuurgebieden, voor zover die er al zijn. zijn opgedeeld in postzegeltjes. Snelwegen. n vieren, spoorwegen en hoogspanningslijnen doorkruisen het landschap. Om inteelt tegen te gaan, de rijkdom aan fauna en flora te vergroten en daardoor de waarde van natuurgebieden, is het noodzakelijk de kleine gebieden met elkaar te verbin den. Daarom legt de provincie Zuid-Hol land een zogeheten eco-tunnel aan on der de snelweg Amsterdam/Den Haag ter hoogte van recreatiegebied \1ietlana. De tunnel verbindt het gebied Noord Aa met het natuurgebied Mietland/Stanc- vaart. de nabijgelegen polden» en de bin- nenduinrand. De dieren kunnen van het ene gebied naar het andere oversteken waardoor ze uiteindelijk een veel groter leefgebied hebben. De keuze voor een tunnel bij Vlietiand is zo zet beleidsmedewerker I Kriise v an de provincie uiteen, een logische Het gebied vormt geografisch gezien de grens tussen de natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van de snelweg Bovendien heeft de Vlietiand plas ook uit economisch oogpunt een bnangriike functie. De plas kan nog verder woeden uitgegraven, maar hier moet volgens de provincie 'een milieumaatregel tegen over staan. Het geld dat de zandwinning opbrengt, wordt dan ook besteed aan een tunnel ten behoeve van de dieren. Natte dieren Nederland kent nog geen enkele andere ecotunnel. Reeën, voor wie de doorgang in eerste instantie bedoeld is. steken een weg zowel via een viaduct ah via een tunnel over Kriise daarover Reeën zijn uitzonderlijk opportuun. Ze hebben een grote drang tot vergroting van hun leef gebied en steken daarvoor ah bet moet zelfs rivieren over Helaas zijn de oevers vaak tc steil waardoor ze verdrinken Ook hemiclijn. bunzingen en andere dieren hebben geen probleem met een viaduct. Toch h voor een tunnd geko zen Volgens Krüse biedt een tunnel in vergelijking met een viaduct het voor deel dat ook 'nattr dieren znah kikkers en padden de oversteek kunnen maken. I cm kikker of pad zal niet snel op hoogte de oversteek maken. Het is al wel duidelijk dat. om de door steek tussen de twee natuurgebieden zo logisch mogelijk te makrn de tunnel mort worden aangelegd ter hoogtr van het Woefsiootjc I loc hoog en breed «k* tunnel moei worden, is nog met bekend. 'Daarover moeten we nog deskundigrn in het buitenland raadplegen De tunnel wordt toch pas over enkrie jarrn aan gr Icgd Voor de dieren is bet hét best als dr tunnel zo groot, breed en hoog mogelijk 1*. Dan is het ten minste niet zo eng. (rrlri speelt echter natuurlijk ook ren rol".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 9