Het Gezicht van de NS-stalling is weg Geen opslag 'De Does 'stom' Verwarring na de bevrijding 5 mei 1945 Bijna 1000 bezoekers cd- en platenbeurs Bollenexport kan miljoenen terugeisen Politie Rijsenhout knokt met discojeugd Politie deelt 150 bonnen uit Maandag 22 april 1991 Redactie 071-161400 Eindredactie RAYMOND PEIL Vormgeving: HENK BUIS 8 DE TUD VAN TOEN door Bram Verhoog Op de avond van de vierde mei 1945 was het volgens oogge tuigen nogal druk in de stad. I )i ukker dan normaal. Vooral veel fietsers, die zich bijna ze nuwachtig spoedden van het ene adres naar het andere. Voor een deel werd de drukte in de avonduren veroorzaakt door het feit, dat je na 9 uur thuis moest zijn. De Duitsers konden heel vervelend worden als zeje daar na nog op straat aantroffen. Het grote aantal mensen op straat op 4 mei had ook een an dere oorzaak. Opwindende ver halen gingen van mond tot mond. Maar veel mensen aar zelden. ze herinnerden zich Dolle Dinsdag en waren hang voor een nieuwe teleurstelling. Je Frans moest ook goed zijn, want: de mededeling was te be luisteren geweest in de Franse uitzending van de BBC. Medewerkers van deze En gelse omroep organisatie wisten te mel den dat de Duitsers in west-Neder land hadden gecapituleerd. Op zaterdag 5 mei wist ie dereen het ze- ker. In de hele stad heerste een opgeluch te stemming. Mensen die lange maanden en soms jaren niet op straat waren geweest, wisten niet wat ze overkwam. Ze hoef den zich niet langer te verschui len, ze konden weer naar bui ten. In en rond het stadhuis was het een drukte van een belang. De 'soldaten' van het verzet, die zich nu trots de Binnenlandse Strijdkrachten noemden, brach ten de oude burgemeester Van de Sande Bakhuyzen terug naar de Breestraat. Zo liepen er op 5 mei twee burgemeester rond op het Stadhuis. De NSB-burge- meester De Ruyter van Steve- ninck vond dat hij op zijn post moest blijven. Hoge ambtena ren verzochten de NSB-burge- meester op te stappen. Maar 's middags keerde hij in het gezel schap van enige SS-officieren terug. De onzekerheid over zijn positie duurde tot maandag 8 mei. De Duitse commandant in Leiden bleek niet of niet goed ingelicht. Op maandag kwam aan alle twijfel een einde. De Ruyter van Steveninck werd door de Bin nenlandse Strijdkrachten gear resteerd. Herdenkinsdienst Naast de vele buurtfeesten kwa men nu ook de officiële herden- kingsplechtighe- den op gang. Op zondag 6 mei was de Pieters kerk compleet vol. De herden kingsdienst on der leiding van de dominees kuilman en Hel der werd een emotionele en volgens velen onvergetelijke bijeenkomst. Intussen wachtte iedereen op de komst van de bevrijders. Op 9 mei was het zo ver. Met een 50-tal voertuigen naderden de Canadezen de stad. Ze kwamen van de Hoge Rijndijk en trokken via Leven daal, Breestraat. Prinsessekade, Stationsweg en Rijnsburgerweg naar Oegstgeest. Daar sloegen ze hun tenten op in een open veld bij het landgoed Oud Poel geest Toen later op de dag e i afde ling van de Prinses Irene briga de de stad bereikte, was het he- j lemaal feest. De leidse v lijke jeugd had nog nooit aan trekkelijker dat lieten za DedagnM plechtigheden en festiviteiten waaraan geen einde leek te ko men. Een probleem was dit niet. iedereep vond het prima. Op 14 mei werd bij begraaf plaats Rijnhof een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis van de gevallenen in de meida gen van 1940. Diezelfde dag werd een zangfeest voor kinde ren georganiseerd op het Stad huisplein. Op 17 mei nam de 3- Octobervereniging het initiatief voor een taptoe. Vijf dagen la ter, op 22 mei. vond er een mili taire demonstratie plaats op het Schuttersveld. Op 2 juni een plechtigheid in de Stadsgehoor zaal. Eind juni een officilële do denherdenking in de Pieters kerk, met toespraken van domi nee Touw en pater Sanders. Ondergeschikt Ook daarna gingen de feestelijk heden door. De feitelijke macht in deze periode berustte bij de geallieerde militaire autoritei ten. Deze hadden ook een afde ling voor burgerlijke zaken. Deze afdeling vormde, aange vuld met enige Nederlandse of ficieren. het Militair Gezag, in Leiden onder commando van mr. E.P.E. Bloemaerts. Het ge meentebestuur was hieraan on dergeschikt. Op 10 mei 1945 vergaderde dit gemeentebesuur weer voor het eerst. Voorlopig bestond het uit uit burgemeester Van de Sande Bakhuyzen en de wethouders Wilbrink en verwey. Een gemeenteraad was er nog niet. Het was ook niet de be doeling dat het oude gemeente bestuur zou terugkeren. De Leidse bevolking werd geacht vertenwoordigd te worden door vier adviseurs, de heren Wilmer, Beekekamp. Ter Haar en Kok. Eenmaal per week overlegden B en W met dit groepje. De eerste naoorlogse gemeente raad in Leiden had een tijdelijk karakter. Een kiescollege van 105 leden koos op 19 oktober de 35 leden van de raad. Tot wet houder werden gekozen: Ver wey. Menken. Riedel en Van Schaik. Bekende namen in de naoorlogse geschiedenis van Leiden. Een groot probleem voor het gemeentebestuur vormde de positie van die amb tenaren die in de oorlog al te enthousiast met de Duitsers hadden samengewerkt. Als ze lid waren geweest van de NSB was het probleeip betrekkelijk gering, deze leden werden gear resteerd. Maar de anderen, de ambtena ren die in mindere of meerdere mate met de Duitsers hadden gesympathiseerd. Bij alle ge meentelijke diensten werden zuiveringscommissies ingesteld. Voor een deel gekozen uit werk nemers. voor een ander deel ge kozen uit de illigaliteit. Deze commissies hadden betrekkelijk weinig macht, maar konden in de gespannen naoorlogse ver houdingen mensen wel flink beschadigen. Via de commissies werden ook persoonlijke vetes en tegenstellingen uitgevoch ten. De procedures duurden vaak lang te lang en sommige uitspraken waren op z'n zachtst gezegd aanvechtbaar. Van de 2051 leden van het ge- meentepersoneel werden er aanvankelijk 176 getroffen door disciplinaire maatregelen zoals schorsing. In aanwezigheid van koningin Wilhelmina en prinses luliana werd op 17 september de Leidse universiteit heropend. Drie dagen vierde de universi taire gemeenschap feest. Plech tigheden en sportwedstrijden wisselden elkaar af. Sprekers bij de opening waren onder ande ren Geertsema. praeses van het studentencorps en Cleveringa, praeses van de reünisten. Bijna leek alles in Leiden weer normaal, zeker toen ook de uni versiteit haar werkzaamheden hervatte. Met nadruk: leek. want de opwinding rond de zuive ringscommissie bewees hoeveel door de oorlog geslagen won - den nog niet waren geheeld. BRAM VERHOOG Alphenaren aangehouden Twee Alphenaren zijn zaterdag ochtend vroeg om half vijf aan gehouden op de Rijnhavenkade in Alphen aan den Rijn. Het tweetal, 51 en 18 jaar oud, had een Mercedes bestelauto half boven het water geparkeerd. De auto was eerder die avond ge stolen aan de Hoorn in Alphen. De twee mannen waren daar na met de auto naar Boskoop gereden waar zij uit een winkel drank meenamen. Bij terugkeer in Alphen wilde het tweetal de auto in het water dumpen. Door een tip kwam de Al- phen§c politie op tijd om de mannen te arresteren. Ze zijn zaterdagavond laat weer op vrije voeten gesteld. VRUETUD Postzegels Vereniging De Postzegelvrienden noudt maandag 22 april een ruilavond in wijk gebouw De Linde aan de Herenstraat 64 Zaal open vanaf 19 00 uur Gitaarritmes Hans Elzmga begint op 23 april met een gitaarcursus, waarbij ritmes u>! Zo d amerika. Mexico en de Cariben worden toegepast op leidjes uit deze streken Zanghstigen ook welkom. Cursus be staat uit 7 lessen van 1.5 uur en kost 110 gulden. Inlichtingen: 071 - 127006. Diabeten De internist R. Hoogma houdt op dms dag 23 april een lezing over diabetes en hart- en vaatziekten Voorafgaand aan de lezemg wordt de ledenvergadering van de Diabetes Vereniging gehouden Plaat de aula van gebouw 50 van het AZL. Wassenaarseweg 6 Aanvang 20 00 uur Informatieavond De Sector Opleidingen Sociaie Aroeid (S0SA), onderdeel van de Hogeschool Haarlem verzorgt m Leiden 3 opleidm gen: MBO Sociale Dienstverlening. MBO Arbeidsmarktpolitiek en Personee'sbe leid en HBO Maatschappelijk We«* Voor hen die belangstelling hebben voor een van de opleidingen van SOSA. word» op woensdag 24 april een informatie avond gehouden m het SOSA gebouw aan de Boerhaavelaan 345 Aanvang 1900 uur 'h AAN ALLE TWIJFEL i f T kwam een einde toen i |H I II 1 burgemeester De Ruyter M 1 JV M B X. W van Steveninck door de Binnenlandse Strijdkrach ten werd gearresteerd. GESTOLEN IS ER DE afgelopen tien jaar nooit een fiets onder het wa kend oog van Dirk On derwater Dronken disco-gangers bezorgden politie han denvol werk. Fietsenbewaker Onderwater na 26 jaar met pensioen LEIDEN MARINSKE HORSTMAN MEDEWERKSTER De fietsers die hun rijwielen stallen aan de achterzijde van het Leidse NS-station, zullen het vriendelijke 'Goeiemorgen' van beheerder Dirk Onderwater (64) missen. Na 26 jaar beheer der van de NS-fietsenstallingen te zijn geweest, is hij vrijdag met pensioen gegaan. Het ver trouwde gezicht aan de ingang van de fietsenstalling is niet meer. Met zijn afscheid ver dwijnt ook de fietsenstalling zelf. Iedere werkdag stond Onder water om half zeven op de eer ste vroege treinreizigers te wachten. "Op een gegeven mo ment ken je alles wat erin en er- uil gaat", vertelt Onderwater. "Veel klanten vinden het jam mer dat ik wegga. Ik ben ge woon in loondienst. Je kunt dan wel dóórgaan, maar dan moet Je zoveel belasting betalen dat je er geen gulden aan overhoudt", is de nuchtere redenering van de fietsenbewaker. Het is toeval dat met zijn ver trek ook de oude fietsenstalling verdwijnt. "Dat zat allang in de pen. De fietsenstalling moet plaats maken voor de verbou wing van het station. Er komt overigens noodstalling, tegen de «lijf In 1965 Is de Oegstgeester be gonnen als beheerder in de fiet senstalling aan de voorzijde van het station. "Het werd me daar te gortig en ik moest het wat kalmer aandoen. Ongeveer 1800 mensen stallen daar elke dag hun fiets. Aan de achterzijde van het station is het aanzienlijk rustiger. Hier komen er maar een paar honderd". 'Veel klanten vinden het jammer dat ik wegga In de afgelopen tien jaar is er onder zijn wakend oog nooit een fiets gestolen. Onderwater: "Wel is er ooit een verwisseld. De man die dat had gedaan, kwam twee maanden later op nieuw zijn fiets stallen. Ik vertel de hem toen dat hij de verkeer de fiets had meegenomen. De fietsen leken precies op elkaar en de man had al die tijd niets doorgehad. "Wanneer er ie mand rondsnuffelt in de fiet senstalling loopt Onderwater er op af. "Dan vraag ik waar hij naar zoekt. Als die persoon dan vertelt dat hij de fiets van zijn vriendin komt ophalen, zeg ik dat dat niet doorgaat. Ook al heeft hij een fietssleuteltje bij zich". Spaken De fietsenbewaker plakt ook af en toe een band of repareert een paar spaken. Problemen met zijn klanten heeft hij nooit gehad. "De toon maakt de mu ziek", zegt hij zelf. "Het ligt aan je eigen instelling. Ik heb eens samengewerkt met een jonge knul van wie de klanten zeiden dat er bij hem niet eens een 'goeiemorgen' afkan". Onderwater kent praktisch ie dere Fietser, die zijn fiets komt stallen. "Er komt hier een hoop elite en ook veel studenten. Een stucadoor of schilder zul je niet gauw tegenkomen", vertelt On derwater. Van de meeste klan ten weet hij wel waar ze van daan komen en waar ze naar toe reizen. Hij vindt het jammer dat hij er mee ophoudt, al laat hij het niet direct merken. "Ik heb genoeg om handen, maar het contact met de mensen zal ik wel missen". Fietsenbewaker Dirk Onderwater "Er komt hier een hoop elite en studenten". FOTO W1M OUKAAAN I gemeente Leiderdorp wil de schade bij het sportcomplex De Does door ontwerp fouten verhalen op bureau Bouwkosten Management. Dit bureau is destijds inge huurd omdat het de technische kennis be zit voor het bouwen van zwembaden. Een woordvoerder van dit bedrijf ontkent echter alle verantwoordelijkheid. Onlangs constateerde ingenieursbureau Poels maar liefst 37 min of meer ernstige gebreken aan het complex. Een deel hier van betreft fouten die zijn veroorzaakt door gebruik van verkeerde materialen. Andere zaken zijn een gevolg van ontwerpfouten. De schade loopt naar schatting in de ton nen. De gemeente Leiderdorp verwiit Bouw kosten Management ook een slordige ople vering van het gebouw. Toen had het ad viesbureau gebreken moeten constateren. Het rapport-Poels stelde bij voorbeeld vast dat een verkeerde mortelsoort voor de te gels van het recreatiebad is gebruikt en dat de buffers voor whirlpool, wedstrijd- en re creatiebad lek zijn. Vervelender voor de gemeente is het weg laten van een signaleringssysteem voor sto ringen bij de toevoeging van chloor en zwa velzuur. Indien deze stoffen onverdund bij elkaar komen kunnen door chemische re acties gevaarlijke gassen ontstaan. Dit moet voortdurend in de gaten worden gehouden. 'Ontstellend stom', vindt woordvoerder Van der Peet het weglaten van een opslagruimte voor verschillende chemicaliën. Met bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg is vergaande overeenstemming over herstel van bepaalde uitvoeringsfouten zoals de te gelvloer van het recreatiebad en de lekkage van de buffers van de baden. De gemeente Leiderdorp heeft een advocaat, mr. Lever, in de arm genomen om de schade op de bedrijven te verhalen. Het bedrag dat bloembollen- en plantenexporteurs van het mi nisterie van landbouw kunnen terugvorderen voor de te veel in rekening gebrachte keurings kosten, kan in de miljoenen gul dens lopen. Deze mogelijkheid tot terug vordering geldt in elk geval voor die exporteurs de te hoge keu ringsrekeningen van het minis terie 'onder protest' hebben be taald. Het is nog onzeker of ex porteurs die nooit bezwaar heb ben gemaakt tegen de rekenin gen, het te veel betaalde kun nen terugvorderen. Dit zegt de Katwijkse advocaat J. van der Plas naar aanleiding van de uit spraak van de Hoge Raad in een zaak tussen het ministerie en de Hillegomse bloembollenexpor teur P. Bakker. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat het ministerie al tijd veel te hoge rekeningen heeft uitgeschreven voor de ver plichte keuringen van bloem bollen en planten die voor de export zijn bestemd. Zo betaal de Bakker over de jaren 1974- 1977 317.000 gulden terwijl het ministerie slechts een bedrag van 27.000 gulden in rekening had mogen brengen. Het is nog onduidelijk hoeveel Bakker te rugkrijgt van de keuringen die sinds 1978 zijn uitgevoerd. Over deze periode betaalde hij 1 mil joen gulden aan het ministerie. Volgens de Hoge Raad mag het ministerie alleen de werke lijke keuringskosten in rekening brengen bij de bollen- en plan tenexporteurs. De minister be rekende de keuringskosten ech ter aan de hand van het gewicht van de te keuren partij of de waarde van het exportprodukt, waardoor de rekeningen veel hoger uitvielen. Van der Plas is inmiddels be naderd door verschillende grote bloembollen- en plantenexpor teurs met de vraag of zij het te veel betaalde kunnen terugvor deren. "We moeten de zaak nog goed bestuderen om uit te zoe ken wat haalbaar is. In elk geval bestaat er een wet waarin is vastgelegd dat de Staat nooit verder dan vijf iaar terug derge lijke bedragen noeft terug beta- Punkers op zoek naar platen van The Cult en The Damned, oma's uitkijkend naar oude schijfjes van de Zangeres Zonder Naam of 78- toerenplaten. Dat was afgelopen zaterdag het beeld in de beurshal Florida in Boskoop. Daar werd de eerste cd- en platenbeurs van de Alphense regio gehouden. "Dat is het leuke van die beurzen", vindt organisator Rob Broek- huysen. "Iedereen zoekt gewoon naar zijn eigen zaken en praat daar ook over. In Arnhem, waar ik woon, organiseer ik al een jaar of vijf van deze beurzen. Daar komen heel wat mensen op af In Boskoop kwamen zaterdag 978 mensen. "Dat lijkt niet veel. Maar er zijn elders in Nederland beurzen, die al jaren draaien, waar dat aantal niet wordt gehaald In Rijsenhout heeft de politie zaterdagmorgen vroeg een 17- jarige jongen uit Hoofddorp en 21-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden na een op stootje bij een discotheek aan de Schouwstraat. De vechtpartij begon toen de beheerder van de discotheek de 17-jarige jongen buiten wilde zetten wegens dronkenschap. Buiten probeerden vier in middels gewaarschuwde agen ten de jongen uit een groep van twaalf man te verwijderen. De groep viel vervolgens de politie van de Haarlemmermeer aan. Eén van de agenten kreeg een karatetrap en kneusde daarbij zijn hand. Uiteindelijk lukte het de agenten de 17-jarige jongen in de politiewagen te stoppen en af te voeren. De arrestant richtte in de auto nog wat vernielingen aan en spuugde één van de agenten in het gezicht. De 21-jarige man werd wegens betrokkenheid bij de vechtpartij aangehouden toen hij zich meldde bij het po litiebureau. De vier agenten moeten een nieuw tenue aan schaffen omdat bij het op stootje diverse kledingstukken werden vernield. Antilliaans feest in de Stadsge hoorzaal. Bij vorige gelegenhe den liet de politie het bij waar schuwingen. De chaos op de wegen en in de stegen leidde dit keer tot een strengere aanpak. De politie heeft in de nacht var zaterdag op zondag 150 auto'; bekeurd in de omgeving van dc Stadsgehoorzaal. De parkeer- drukte had te maken met eer Negen mei 1945: de hoofdmoot van de Canadese bevrijdingstroepen trekt Leiden binnen. FOTO GEMEENTEARCHIEF LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 8