Kunst 0» =DIGR0S= 2.9S Leidse 'Orestes' met grote namen Museum Weekend succesvol Vonk van Orpheus springt net niet over li' 15» MOB: ensemble werk van hoge kwaliteit Hoop op subsidie literaire klassieken „«aap Maandag 22 april 1991 Redactie 071-161400 CEES VAN HOORE ANNEMIEK RUYGROK JAN RUSDAM SAS WA STOEUNGA Eindredactie RAYMOND PBL Vormgeving; RUTGER J HOGERDUK 6 MUSEUMWEEKEINDE: "Ik had de indruk dat mensen dachten nu eens alles te kunnen zien, wat ze normaal aan de huis arts moeten vragen' DE HELE OLYMPISCHE godenfamilie, tuk op een verzetje, vergezelt Or pheus naar de onderwe reld. NIEUWSLIJN Boekenweekgeschenk 1992 A.F.Th, van der Heijden schrijft het Boekenweekgeschenk 1992. Dat heeft de opdrachtgeefster, de stichting Collectieve Propa ganda van het Nederlandse Boek (CPNB) gisteren bekendge maakt. Het boekje van Van der Heijden zal het 57ste zijn in de reeks Boekenweekgeschenken. Vanaf 1984 geeft de CPNB de op dracht aan een literair schrijver. De Boekenweek 1992 wordt gehouden van 11 tot en met 21 maart onder het thema ,,'t Prachtig rijk van InsulindeDaarmee wil de CPNB de aandacht vestigen op de relatie van de Neder landse literatuur met Nederlands-Indië en Indonesië. Popster Steve Marriott dood De vroegere leider van de groepen Small Faces en Humble Pie, Steve Marriott, is zaterdag om het leven gekomen bij een brand in zijn woning. Hij was 44 jaar oud. Volgens een woordvoerder is het vuur mogelijk veroorzaakt door een brandende sigaret in een slaapkamer van de 16e eeuw- se woning in Essex in het oosten van Groot -Brittannië. Hij werd dood aangetroffen naast zijn uitgebrande bed. Marriott, die net was teruggekeerd van een twee weken duren de opname-sessie in de Verenigde Staten met zijn Amerikaanse collega Peter Frampton, was bezig met een comebackpoging. Enkele van zijn grote hits in de jaren zestig waren: "Itchycoo Park", "Sha la la la la lee" en "All or Nothing". In de jaren zeven tig stopte hij met muziekopnames na zijn breuk met de Small Faces. tA„ vaste, invallers. Zo deden Joost Buis op trombone, Daniele d'Agaro op klarinet en Jacco Schoonderwoerd op bas en Al lan "Gunga" Purves op drums de afwezigheid van Wolter Wierbos, Jan Willem van der Ham, Emst Glerum en Han Bennink makkelijk vergeten. De MOB staat nu niet bepaald be kend om zijn consistentie, maar van die reputatie was dit maal niets van te merken. De overgangen van vrije stuk ken naar meestal op de kwela en daaraan verwante Zuidafri kaans - Bergin's vaderland - ge tinte jazz verliepen over het al gemeen natuurlijk en zonder grote misverstanden. Een vroeg hoogtepunt werd bereikt toen de leider en Tobias Delius, bei den op tenorsax, een ouder wets,- aan de vrije jaren zestig herinnerend duel aangingen, de samengebalde Gerardjan Rijnders. Hans Croiset, Ellen Vogel bij LAK Hel LAK-thealer zal in de laatste week van augustus met stuk om de gunst van Ellen Vo medewerking van Het Nationale Toneel en Toneelgroep 8el- Ze was meteen enthousiast ii.,, tir-rs mnt> te rlnfn Haarmop nnl. Amsterdam de produktie Orestes uitbrengen. Orestes is een tragi-komedie in berijmde alexandrijnen, speciaal voor het IAK geschreven door dramaturg en vertaler Laurens Spoor. De rollen zullen geheel belange loos worden gespeeld door Ge- vertaler en dramaturg. Hij heeft twee jaar geleden in opdracht ardjan Rijnders (Toneelgroep van Toneelgroep Amsterdam een prachtige 'Iphieeneia' ee- j schreven. Nu heeft hij dus 'Orestes' gemaakt, een tragiko medie in berijmde alexandrij nen. Hij kwam ermee naar me toe en al snel onstond het plan om er een LAK-produktie van te maken. Ik had al vlug in de ga ten dat je voor dit stuk gerouti- Amsterdam). Hans Croiset (Na tionale Toneel), Ellen Vogel, joop Admiraal en Jacqueline Blom. De titelrol van 'Orestes' is voor de Leidse acteur Hugo Eekhof. Voor de financiering van onder meer het decor, de onkutttiweiguediiiyn voor de acteurs en het honorarium regisseur Laurens Spoor wacht neerde acteurs nodig zou heb- het LAK-theater nog op een ben. De vraag was alleen: RECENSIE «KEN VOS Optreden Sean Bergin's MOB met in het voorprogramma net Hot House Workshoporkest onder leiding van Wlady Podsada r,20/4«HolHOU*.d»Wilg, subsidie. De geschiedenis van Orestes' speelt tien jaar na het uitbreken daan?" van de Trojaanse Oorlog. Aga memnon keert terug van het slagveld. Zijn echtgenote Kly- taimnestra neeft inmiddels een minnaar genomen. Met ge mengde gevoelens ziet zij haar het voor de lol zouden willen echtgenoot dan ook terugkeren, opvoeren. Laurens Spoor kwam haal je met ons kleine budget die professionele acteurs van- Cast Helmer van het LAK: "Laurens Spoor is een eminent i met Gerardjan Rijnders c Hans Croiset. Zij dingen in c te doen. Daarmee ont stond een heel aardige dubbele bodem: twee toonaangevende toneelmakers die dingen om de hand van Ellen Vogel, een actri ce die toch staat voor hèt Ne derlandse toneel". "De mooie wendingen die Laurens Spoor erin heeft aange bracht, kwamen er tijdens de eerste repetitie al meteen uit. Met Joop Admiraal zijn we zeer blij: hij speelt in dit stuk de ge drochtelijke voedster, wederom een vrouwenrol dus. Hugo Eek hof. een Leids acteur die hier bij het LAK-theater als cursist erva ring heeft opgedaan, speelt de titelrol. Laurens vond hem er uitermate geschikt voor". "Ik ben zelf enorm benieuwd wat het gaat worden. Voorzover ik weet is een produktie als deze niet eerder in Nederland ver toond. Ik verwacht landelijk ge zien dan ook grote belangstel ling. Wij zijn blij dat acteurs van naam er belangeloos aan mee werken. De première van 'Orestes' heeft eind augustus plaats in De Balie in Amsterdam. De eerste week van september is 'Orestes' te zien in het LAK-theater. De acteurs die 'Orestes' van Laurens Spoor gaan spelen. Boven, v.l.n.r. Gerardjan Rijnders, Joop Admiraal, Hans Ooiset Onder, v.l.n.r. Jacqueline Blom, Ellen Vogel, Hugo Eekhof. FOTO KEES DE GRAJ Leiden Voor de verandering werd het Hot House-concert van afgelo pen zaterdag zeer goed bezocht. Aan de tournee van de MOB (een afkorting van "My Own Band", maar ook het Engelse woord voor bende) van Bergin was al veel aandacht besteed in de landelijke pers en dat had kennelijk zijn effect. Een optre den van het Workshoporkest van Hot House bracht de stem ming voor de avond er al goed in. Ondanks het feit dat tot dit amateurorkest elk half seizoen nieuwe, niet altijd ervaren leden toetreden, lijkt leider Podsada gie van beide heren tot explosie i geslaagd om een stijgende lijn in de kwaliteit van deze educatieve instelling te bren gen, een op zichzelf bij voorbaat onmogelliK lijkende opguL Natuurlijk was er meer sprake van enthousiasme dan techniek en werden er de nodige valse noten gespeeld, maar die gebre ken werden ruimschoots teniet gedaan door het feit dat eigen composities werden gespeeld en dat, zeker in de medium- tempostukken, het ensemble- werk op een zeer behoorlijk ni veau stond. Ook ruim aan de hooggespannen verwachtingen voldeden de twee sets van de MOB, hoewel een beroep was gedaan op enkele, overigens kwam. Over het niveau van de soli kon zeker niet geklaagd worden, want die waren zeker minder voorspelbaar dan de opbouw van Bergin's stukken, waarvan in de tweede set een zekere conceptuele eenvormigheid (vrije intro, lekker lopend Zuid- afrikaans thema, improvisaties, en/of thema) op ging it dit toch niet ging vervelen, is te danken aan de grote flexibiliteit van de indivi duele leden en de grote speel- lust die het orkest ten toon spreidde. Het was in ieder geval het beste optreden dat ik ooit van Bergin c.s. heb meege maakt. LEIDEN CEES VAN HOORE Er uitzien als keizerin Nefertite. Daar leek het wel een beetje op. na dat dit meisje in het Rijksmuseum van Oudheden was gegrimeerd door de Alphense Marjolein Donkersloot. FOTO ELLEN MARTENS Het Nationale Museum Week end heeft voor een grote be langstelling gezorgd bij de mu sea in Leiden. Over het alge meen bestaat de indruk dat het iets drukker is geweest dan vo rig jaar. Ook in de regio Leiden was er bij enkele musea sprake van een toegenomen bezoe kersaantal. al was voor veel mensen tijdens het zonnige weekeinde een bezoek aan De Keukenhof duidelijk favoriet. Het Rijksmuseum van Oud heden in Leiden, waar als at tractie kinderen zich konden la ten grimeren naar voorbeelden uit de oudheid, kreeg zaterdag 750 bezoekers te verwerken en gisteren 1900 bezoekers. De Leidse Pieterskerk, die in ver band met de rommelmarkt op zaterdag alleen gisteren in het teken stond van het Nationaal Museum Weekend, was even eens bomvol, zo n 1400 mensen kwamen kijken naar de 'Slinger van Foucault' en wierpen vanaf een van de transen een blik op Leiden. Bij het Stedelijk Muse um De Lakenhal liep het vol gens hulp-receptioniste Saskia Leuren "als een trein". "Het is nu kwart voor vijf en de mensen zitten hier nu allemaal lekker aan een drankje. Het lijkt wel een café". Gisteren waren er in De Lakenhal 570 bezoekers, za terdag 123. Het Rijksmuseum voor Vol kenkunde en het Anatomisch Museum Leiden kregen een grote drukte te verwerken. Het eerste museum telde op zater dag 433 bezoekers, op zondag 1984 bezoekers, het Anatomisch Museum trok zaterdag zo'n 1000 belangstellenden en giste ren kwam het bezoekersaantal in de buurt van de 3500. Grote belangstelling was er voor de tentoonstelling 'Het zit 'm in de genen', een expositie over de er felijkheid. Daarnaast was er gro te interesse voor de vaste collec tie. Een medewerker: "Ik had de indruk dat mensen dachten: nu kunnen we eens alles zien wat we normaal aan de huisarts moeten vragen". Bij het Pijpenkabinet in Lei den was het volgens beheerder aantal bezoekers. "Jammer dat Don Duco "een gekkenhuis' Een juiste schatting kon niet worden gegeven. Molen De Valk in Leiden telde gisteren zo'n 600 bezoekers, on geveer honderd minder dan vo rig jaar. Beheerder Jan van Schalkwijk wijt deze daling aan het feit dat de olie "in de taatspot warm liep en ten gevol ge daarvan gisteren niet kon draaien". "Dan is het altijd minder". Zaterdag kwamen er in Molen De Valk 309 bezoe kers. Regio In de regio was het over het al gemeen wat rustiger. Bij het Museum voor de Bloembollen streek in Lisse was het niet drukker dan in andere weeken den. Conservator Koldenhof schrijft dit toe aan de nabijheid toch een toegangsprijs rekenen, want dat maakt zeker wel iets uit. Maar goed, we zijn een heel arm mu seum en moeten wel. Een beetje subsidie zit er voor ons niet in. En de mensen schijnen er toch moeite mee te hebben om dat rijksdaaldertje entree neerteleggen". Bij het Ankermuseum in Al phen aan den Rijn was het vol gens conservator Zwijnenberg op beide dagen "een volle bak". Een schril contrast daarmee vormde het Spinozahuis in Rijnsburg. Vrouw van beheerder Van Dam: "We werden gebeld door de conservator, meneer Van der WerfT. Die vroeg of we nog iets speciaals deden voor het Museum Weekend. Muse um Weekend? Ik zeg: daar weet ik helemaal niks van. Er zijn dan van De Keukenhof, een grote ook geen mensen komen kij- publiekstrekker in dit jaargetij- ken. Maar het had wel gekund. de. Maar ook de entreeprijs volgens hem debet aan het lage hoor. Mijn man en ik, toch altijd thuis". RECENSIE MONICA SCHIKS Willem KoftHing. Bert Simhoffer. Jacco Martin Milrer, regie Hans Fretzer Geren en gehoord 20 apnl Schouwburg. Leiden Renesse Muzikale leiding Nu eens geen Weense operette op het toneel. Voor zijn 45-jarig jubileum heeft de Hoofdstad Operette de schepper van dit lichtvoetige genre van stal ge haald: Jacques Offenbach. Deze cellist en componist leefde in het Parijs van halverwege de vo rige eeuw. De amusementswe reld beleefde een gouden tijd: cabarets schoten uit de grond en niet te vergeten danstuinen, waar 's nachts de can can werd gedanst. Offenbach had een fij ne neus voor amusement, waar in spot en satire do hoofdrol speelden. Onder de vlag van le venslustige en schuimende me lodiën werden allerlei situaties aan de kaak gesteld. De 'Orpheus' is een parodie op het keizerlijk hof dat met banketten en feestgelagen de verveling probeerde te verdrij ven en op de keizer die bekend stond om zijn amoureuze avon tuurtjes. De schijnheiligheid, het binnenskamers houden van schandalen omwille van de ui terlijke schijn, wordt in deze operette gepersonifieerd door De acteurs die 'Ores tes' van Laurens Spoor gaan spelen. Boven, v.l.n.r. Ge rardjan Rijnders, Joop Admiraal. Hans Croi set. Onder, v.l.n.r. Jacqueline Blom. El len Vogel. Hugo Eek hof. FOTO KEES DE GRAAFF de Openbare Mening; i vrouwen persoon om wie men eigenlijk niet heen kan. IX* regisseur had vele midde len toegepast om het satirische karakter van het stuk weer te geven, maar dat blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn. In deze sche zanger, krijgt door zijn be toverende zang- en snarenspel van de heerser van de onderwe reld toestemming om zijn ge storven geliefde. Eurydike. terug zeker niets tijd waarin cabaretiers als Youp van' 't Hek personen en toestan den grof over de hekel halen, verwacht je van een Franse ope rette een luchtiger, ironische toon en veel esprit. Ie kunt ie mand ook fijntjes glimlachend onderuit halen, zoals dat in Zuid-Nederland wel gebeurt ten tijde van het carnaval. De regie had echter van deze uitvoering goeddeels een klucht gemaakt, waarin de televisie en het strip verhaal onmiskenbaar hun aan deel hadden. Waar gaat het ver haal over? Orpheus, de mythi- te halen uit die onderwereld, de plaats waar alle gestorven zielen verblijven. De zanger verliest zijn bruid definitief als hij het verbod van Pluton overtreedt en toch omziet of Eurydike hem werkelijk volgt. In de parodie van Offenbach is Orpheus zijn vrouw liever kwijt dan rijk. Eu rydike wordt geschaakt door Pluton. de god van de onderwe reld. De hele olympische go denfamilie, tuk op een verzetje, vergezelt Orpheus naar de on derwereld. De intrige wordt een warboel en iedereen danst tot slót de can-can. Ondanks goed spel en dans van velen, onder wie een heerlijke Pluton die zich werkelijk schurkte in zijn rol. maakte deze uitvoering ook nu weer de uitspraak waar dat operette een kunstvorm is, moeilijker dan opera. In tegen stelling tot dit dramatische gen re, moet in de operette luchtig heid komen bovendrijven als schuim. De lichtheid van een operette is zwaar te dragen. On danks een enorme inzet en pro fessionaliteit van de medewer ken sprong de vonk nèt niet over. Haarfijn reageerde de zaal daarop met aanvankelijk lauw en vervolgens goedwillend ap plaus. deze eeuw beslaan. Spijkers vindt het de hoogste tijd dat aan' die culturele achterstand een eind wordt gemaakt en wijst daarbij op de Pleïade- reeks in Frankrijk en soortgelijke uitgaven in En geland en Duitsland. Daardoor kunnen lezers in die landen al sinds jaar en dag wel een ruime keus maken uit werken van belangrijke 'oude' schrijvers als Molière, Shakespeare en Schiller. De uitgever heeft een reeks in gedachten met onder meer de Gysbrecht van Aemstel, het Roe- lantslied, de Reis van Sinte Brandaan. de Roman van Walcwein. Tijl Uilenspiegel. De Spaansche Brabander, De Duitse Lier en de gedichten van Staring. Hij wil starten met twee drie boeken per jaar die tussen de 25 en 60 gulden gaan kos ten. "Zonder subsidie zou de prijs tussen de 75 en 200 gulden bedragen en dat is commercieel niet haalbaarzegt Spijkers. Uitgever Spijkers van Prometheus heeft concrete aanwijzingen dat het Produktiefonds positief zal reageren op zijn verzoek om een subsidie van vier ton voor de uitgave van een reeks Nederlandse li teraire klassieken. "Op dit moment zijn de laatste gesprekken gaande, maar ik verwacht binnen en kele weken een positief resultaat. Er kan vrijwel gaan", zegt hij in een I lichting op zijn plannen. Het Produktiefonds is begin dit jaar door minister D'Ancona ingesteld om de letterensubsidies van de overheid te verde len. In de boekhandels en openbare bibliotheken is het vergeefs zoeken naar recente uitgaven van klassieken uit de Nederlandse literatuur die de periode van de Middeleeuwen tot het begin van OVENVERSE GROTE WITTE BOLLEN 8 STUKS geen£32mmo 41 HEERLIJKE dessert PUDDING SET 4 STUKS men^.36 mud HOLLANDSE VERSE KAS ANDIJVIE HEEL POND GEEN 140 MAAR MAGERE BLANKE VARKENS LAPJES HEEL KILO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 6