Buitenland Kohl verliest 'Heimat' Israël ontkent crisis met VS Amerikanen krijgen vrije doorgang in Irak Oppositie Kuwayt boos op kabinet vol al-Sabah's 'Soldaten India moorden' Maandag 22apnl1991 Redactie 023-150225 RONALD FRISART (the!) ONNO HAVERMANS HANS JACOBS JAN PREENEN Vertalingen MARGREET HESUNGA LUUTJE NIEMANTSVERDR1ET Vormgeving JAN KUNGE ER ZIJN SLECHTS 22 Iraakse vliegtuigen ti|dens de Golfoorlog in Iran ge land. en met. zoals Irak eerder meldde 148 Dat is in Teheran bekend ge maakt POOLSE BIERLIEFHEB BERS hebben een eigen partij opgencht De 'Bier- vnendenparti|' doet in ok tober mee aan de parle mentsverkiezingen NIEUWSLIJN Cholera-epidemie De cholera-epidemie in Latijns-Amerika zou zes miljoen men sen kunnen treffen, waarvan veertigduizend zullen sterven. Dat zei het hoofd van de Panamerikaanse gezondheidsorganisatie vrijdag in Lima. de hoofdstad van Peru. De ziekte kan lang blij ven heersen als gevolg van het ontbreken van hygiëne onder de armen. De cholera-epidemie is inmiddels van Peru overgeslagen naar Colombia. Ecuador en Chili. De ministers van acht Zuidamerikaanse landen en Spanje zijn zaterdag in Bolivia een conferentie begonnen over de bestrijding van de epidemie. SPD profileert in Rijnland-Palts van 'leugenover belastingverhoging Zalige vrouwen Paus Johannes Paulus II heeft gisteren drie vrouwen zalig ver klaard, onder wie de Belgische Johanna Haze (1782 - 1876). Zij richtte in 1833 de orde van de Dochters van het Heilige Kruis op, die zich toelegde op onderwijs aan arme kinderen en ziekenver zorging. Ook twee Italiaanse vrouwen werden zalig verklaard, het laatste stadium voor een heiligverklaring. De kiezers in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts hebben kanselier Kohl gisteren gestraft voor 'de leugen' van de Duitse eenwording. Kohls CDU leed bij de deelstaatver kiezingen in zijn Heimat een vernietigende nederlaag. Na 44 jaar CDU-heerschappij viel de deelstaat in handen van de SPD. De sociaal-democraat Rudolf Scharping (43) wordt de nieuwe regeringsleider. Hij kan met de Groenen of met de liberale FDP een regering vormen. Geen recht op seks Een Brits gerechtshof heeft een man tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zijn vrouw, met wie hij nog samenwoon de, onder bedreiging van een mes tot seksuele omgang dwong. Het is het voor het eerst dat een Britse rechtbank de beschuldi ging van verkrachting binnen het huwelijk niet op juridische gronden verwerpt. Vorige maand maakte een rechtbank ge schiedenis door te bepalen dat een huwelijk niet betekent dat mannen automatisch recht op seks hebben zoals een Britse wet uit 1736 bepaalt. BERLUN HANS HOOGENDUK CORRESPONDENT De CDU bleef steken op ruim 38 procent. Vier jaar geleden was dat nog 45,1 procent. De SPD won meer dan zes procent en kwam op 45 procent. De FDP bleef met bijna zeven pro cent ongeveer gelijk. De Groe nen herstelden zich met bijna zeven procent van het debacle bij de algemene verkiezingen van december vorig jaar. Door de machtswissel in deze Rijnland-Palts raakt de rege ringscoalitie van kanselier Kohl ook de meerderheid in de Bondsraad, een soort I erste k.i mer. kwijt aan de SPD. De Duit se regeringsleider zal daardoor in de toekomst veel meer dan tot nu toe compromissen moe ten sluiten met de oppositie. Veel kiezers nemen het Kohl kwalijk dat hij de belastingen verhoogt om de economische wederopbouw van de voormali ge DDR te ftnacieren. Vóór de algemene verkiezingen van de cember hield de kanselier bij hoog en bij laag vol dat de voor malige Westduitsers niet extra voor de eenwording zouden hoeven betalen. Hij behaalde toen een overweldigende over winning. Kohl laat ook bij verkie zingsnederlagen nooit lang op zich wachten als het om com mentaar gaat. Maar deze keer zweeg zijn bureau urenlang in alle talen. Kohl was zacht ge zegd buitengewoon ontstemd over het dramatische machts verlies in zijn Heimat Het is een van de bitterste ne derlagen in zijn politieke carriè re. Dm nederlaag die ook voor zijn functioneren als leider van de rechts-liberale coalitie in Bonn verstrekkende gevolgen zal hebben. In de Duitse poli tiek geldt een ongeschreven wet dat wie eerst de zeggenschap verliest in de gemeenteraden en daama ook zijn meerderheid in de Bondsraad kwijt raakt, uit eindelijk uit de regenngscentra- le wordt verdreven. Op plaatse- 111 k niveau was de Sri el de sterksten en nu heeft de partij ook aan de tweede voorwaarde voldaan. In het westen van Duitsland is alleen Baden-Württemberg nog in handen van de CDU en bestuurt de eigenzinnige CSU de Vijjeuw beleren Kohle machtsbasis stoelt verder op vier van de vt|f deelstaten in de voormalige DDR Maar de re gionale heersers hier willen de belangen van hun eigen pnlle deelstaten behartigen en die zijn met regelmaat in strijd met die van de centrale regering. Bovendien wijzen opiniepeilin gen mi dal als de 11 Mtdiütaere nu nog eens naar de stembus zouden gaan, de CDU heel wat veren zou moeten laten. Dak komt omlaag Zeven mensen zijn zaterdagavond om het leven gekomen toen het dak van een kerk in het Zuidfranse Pompignan, in de omge ving van Toulouse, instortte. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, luisterden tientallen mensen in de kerk naar een con cert met klassieke muziek. Aanval met Scuds Bij een raketaanval door het regeringsleger op de door rebellen beheerste stad Asadabad in hel oosten van Afghanistan zijn za terdag volgens de verzetsgroep Hezb-I-Islami zeker driehonderd doden en vijfhonderd gewonden gevallen. Volgens Hezb-I-lsla- mi hebben ten minste twee Scud-raketten de hoofdstad van de provincie Kunar geraakt. Een trof een drukbezochte bazaar. Infiltranten gedood Israëlische soldaten hebben gisteravond twee zwaarbewapende Arabische guerrillastrijders gedood die vanuit Libanon in het noorden van Israël waren geinfiltreerd. Het was voor het eerst sinds bijna twee jaar dat infiltranten erin slaagden de Israëli sche- Libanese grens te passeren. Eerste Karden deze week naar kamp Een jong Kurdisch meisje giet regenwater in een waterfles in een vluch telingenkamp bij de Turks-lraakse grens. Het afgelopen weekeinde zijn de eerste buitenlandse militairen in het gebied aangekomen om de hulpvoorziening in betere banen te leiden. foto afp ZAKHO MAURICE WILBRINK Vervolg van de voorpagina) Amerikaanse officieren hebben met het Iraakse leger overeen stemming bereikt over de vor ming van een gezamenlijke mi litair coördinatiecentrum. Dat moet ervoor zorgen dat de hul poperatie in het noorden van Irak niet wordt gehinderd door troepen van Saddam Hussayn. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger heb ben de Iraakse troepen zich in middels teruggetrokken tot op dertig kilomeier ten zuiden van Zakho. Het Amerikaanse leger heeft tot nu toe geen contacten gehad met Kurdische guerrilla strijders. de zogeheten Pesh- merga. Amerikaanse soldaten hebben instructies om iedereen in het gebied dat zij controle ren. te ontwapenen Een vluchteling die vrijdag in het kamp Isikvere. in Zuidoost- Turkije arriveerde, had tijdens zijn tocht door Noord Irak nog gevechten meegemaakt tussen Peshmerga's en Iraakse troe pen. De eerste Kurden die in het Amerikaanse kamp in Noord Irak worden verwacht, zullen af komstig zijn Silopi. Daar is door het Turkse leger een verza- melkamp opgezet, waar de af gelopen dagen duizenden Kur den arriveerden, die eerst hun toevlucht in de bergen hadden gezocht. Het Amerikaanse en Britse le ger zullen Kurden, die te zwak zijn om zelf de bergen over te steken naar Noord-Irak. per he likopter en \Tachtwagens trans porteren. De meeste Kurden zullen de tocht echter te voet moeien afleggen Hoge Amerikaanse militairen zeggen dat er geen incidenten zijn geweest tussen geallieerde troepen en Iraakse soldaten sinds men afspraken maakte over de veiligheid in het gebied. Enkele journalisten, die gisteren onder begeleiding van Ameri kaanse mariniers in Zakho wa ren. stuitten echter op tweehon derd man geüniformeerde en bewapende Iraakse politie In woners van Zakho vertelden dat ze over de radio hadden verno men dat het Iraakse leger zich uit de stad zou terugtrekken en dat hun plaats zou worden in genomen door politiemannen uit de stad Mosul. De Ameri- pleet verrast door de aanwezig heid van de gewapende Irak ezen. Irak heelt inmiddels aan gekondigd ook de politiemacht uit Zakho terug te trekken. De Duitse politie heeft zaterdag meer dan tweehonderd neo-nazi's ge arresteerd. Neo-nazl's in heel Duitsland herdachten de geboortedag van Adolf Hitler met rumoerige betogingen en gewelddadige aanvallen op buitenlanders. Meldingen van ernstige gewonden bleven echter uit. De meeste ongeregeldheden vonden plaats in de voormalige DDR, dat KUWAYT STAD AP Zeven oppositiegroepen hebben gisteren in een zeldzame aanval op de Kuwaytse koninklijke familie een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin zij de regerende al-Sabah's beschuldigen van al leenheerschappij en het negeren van eisen voor democratisering. De oppositie laakt in de verklaring de samenstelling van de nieu we regering. ..Het regime heeft opnieuw zijn wantrouwen in het volk gedemonstreerd door de belangrijkste kabinetsposten voor zichzelf op te eisen", aldus het communique De premier, kroonprins Sa'ad al-Abdallah alSabah, presenteerde zaterdag een nieuwe regering, waarin van de 21 posten er vijf wor den bezet door al-Sabah's. srinagar ap Inwoners van de Indiase deel staat Jammu-Kashmir beschul digen Indiase troepen van moorden op willekeurige bur gers, blijkbaar als vergelding paratisten. Zondag werden in Idgah bij een wraakactie een militante moslim en vijf burgers gedood Zaterdag kwamen in het nabij gelegen Malangam een guerrillastrijder en zeven biagen om Een getuige verklaarde dat ACHTERGROND THE INDEPENDENT MOSKOU PETER PRINCLE Gorbatsjov wacht zware week De orthodox-communistische groep Sojoez (Unie) wil bei oogres van VolualgBvaai digden, het volledige Sovjetparlement, bij eenroepen voor een bijzondere zitting om (iorbatsjovs bevoegdheden in te perken en de staat van beleg in de Sovjetunie af te kondigen. Sojoez besloot dit gisteren, aan het einde van een tweedaags congres in Moskou. Het Volkscongres moet bijeen ko men als 20 procent van de 2225 afgevaar digden de oproep daartoe steunt. Sojoez zegt dat aantal van 445 parlementariërs makkeli|k te halen. Sojoez wil de economische en politieke problemen in de Sovjetunie bestrijden met orthodox-marxistische middelen. Voorzitter foeri Blochin. een Moldavtschc Rus. pleitte er afgelopen weekeinde voor deelstaten die zich willen afscheiden desnoods met ge weid binnen de Unie te houden Verder wil hij de liberale pers aanpakken, vervoers middelen onder militaire controle plaatsen, de net verhoogde prijzen weer verlagen en de privatisering afremmen. Stanislav Sjataiin. voormalige economisch adviseur van tiorbatsjov, nep de president President Gorbatsjov staat voor een van de meest riskante weken sinds zijn aan treden als leider van de Sovjetunie Net terug van een deels mislukt bezoek aan Japan en Zuid-Korea. moet hij een aan val van de conservatieve communisten op zijn positie zien af te slaan. Intussen moet hij proberen de golf van stakingen te doorbreken en de vastgedraaide eco nomie weer vlot te trekken juist op een coalitieregering te vormen met de hervormers om pijnlijke maar noodzake lijke economische hervormingen door te voeren. Behalve de prijsver hogingen van begin deze maand heeft Sjataiin geen goed woord over voor het beleid van premier Pa vlov. De Opperste Sovjet, het dagelijkse parle ment. bespreekt vandaag Pavlovs anti cri sisplan. Dat behelst ondermeer de prijsver hogingen. een begin met de privatisering van staatsbedrijven en een stakingsverbod. Volgens Pavlov hebben de stakingen du- van de mijnen zijn overgeslagen naar ande re takken van de industrie de economie nog verder in het slop gebracht De vraag is echter wat Pavlov en C»orbat.*jov doen als het parlement deze week instemt met het plan stakingen tot het einde van het jaar te verbieden De mijnwerkers in Si berié en de Oekraïne hebben het anti crisis plan al van de hand gewezen. Door troepen te sturen, lokt de regering ren confrontatie uit die als een lont in het kruitvat zou kun nen werken In Minks, de hoofdstad van de tot voor kort zo volgzame republiek Witnjs land. is voor morgen een betoging tegen de prijsverhogingen aangrkondtgd. waarvoor tienduizenden arbeiders worden verwacht. Intussen maakt de communistische partij zich op voor de zoveelste slag om een men we partijlijn. Woensdag komt het Centraal Comitë bijeen om te praten over het ecxmo mischc beleid van Gorbatsjov. Ook hut zul len de conservatieven proberen de mac ht van (iorbatsjov te breken, door zijn positie als secretaris generaal ter discussie te stel Om de geboortedag van Lenin wat kleur te geven rijn op verschillende plaatsen in Moskou extra portretten van de stichter van de Sovjet-staat opgehangen. Lenin werd op 22 april 1870 geboren en zou vandaag dus 121 jaar zijn geworden. foto era ad bioemendaal economisch zwaar in zware problemen zit. In Dresden trokken ongeveer honderd jonge mannen op naar het in de Tweede Wereldoorlog door geallieerde bombardementen verwoeste stadscentrum, terwijl ze de Hitlergroet brachten. «foto epa het incident in Idgah begon toen een schutter vanuit een bosje het vuur opende op een patrouillewagen van de parami litaire politie. De schutter werd gedood toen de soldaten terug schoten De politie verklaarde dat behalve een guerril last rijder vijf burgers waren gedood, maar gaf verder geen bijzonderheden. Zaterdag hadden leden van de paramilitaire Grensbewaking volgens dorpelingen in Ma langam een militante moslim en zeven burgers tegen een muur gezet en doodgeschoten correspondent De Amerikaanse minister Baker (buitenlandse zaken) keert mor genavond terug in Israël om op nieuw te praten over het bijeen roepen van een regionale vre desconferentie. Premier Shamir heeft gisteren hem hten in de Israëlische pers over een ernsti ge crisis met de Verenigde Sta ten tegengesproken. Volgens die berichten had Baker Israël een ultimatum gesteld en was hij alleen bereid terug te keren naar leruzjilem als Israël een positief antwoord zou geven op een reeks Amerikaanse- \Tagen Volgens premier Shamir zijn er meningsverschillen met Was hington. maar die mogen niet worden omschreven als een „crisis". Niettemin ziet men in Jeruzalem Bakers besluit terug te keren als een laatste poging Shamir te bewegen tot grotere •oepefhdd voot wal betref! hal bijeenroepen van een interna tionale of regionale bijeen komst. Volgens Ej^yptischc regcrings functionarissen wil Israel dat al leen Egypte. Jordanië. Syrië. Li banon. de Verenigde Staten en Sovjets bli j met resultaat bezoek Korea cheju AP-EtrDPA Sovjet president Gorbatsjov heeft tijdens zijn korte bezoek aan Zuid-Korea laten doorsche meren mogeli|k bereid te zijn steun tc verlenen aan het ver langen van Seoul lid te worden van de Verenigde Naties Bij be sprekingen op het eilandje he- jti hebben beide landen beslo ten tot een nauwe economische samenwerking. Onderdeel daar van zal zijn een gezamenlijk aardgasnntwikkelingsprojeit In het uiterste oosten van de Sov- (rtunie Roh sprak na afloop van het bezoek van (Wirhatsjov van ..een historische ontmoeting", die de basis had gelegd „voor de be ëindiging van de Koude Oorlog, bet wegnemen van het gevaar voor oorlog en het realiverrn van dc eenwording van Noord en Zuid-Korea" Het was voor bet eerst dat een Sovjet staatshoofd Zuid Korea bezocht Het bezoek heeft dc woede opgewekt v an Sovjet- bondgenoot Noord Korea, dat Zuid Korea beschouwt als zijn aartsvijand Sovjet functionarissen toon den zkh opgetogen over het re sultaat van de b«-sprckingrn op Cheju. in het bijzonder over het vooruitzicht op economische samenwerking waardoor de noodttjdrndr Sovjrteconomie voomit kan woolen grhotprn I erder deze week is liet (»or hatsjov niet gelukt financiële steun van enige bctrkrnis los te krijgen van lapan wellicht de Sovjetunie delega ties sturen Van een afzonderlij ke Palestijnse afvaardiging zou geen sprake kunnen zj|ii Als er al „een of twee Palcstijncn zouden meepraten dan zouden die lid moeten zijn van de Jordaanse vertegenwoordiging en moeten zijn ..goedgekeurd door Israël. Baker vindt dat ook de Euro peanen bij een vredesproces moeten worden betrokken, maar de Israëlische regering voelt daar niets voor omuat ze Europa bc*v houwt als pro Pa lestijns. Afgelopen zaterdag sprak een Palestijnse delegatie, onder leiding van Eaysal al Hussavni. In Jeruzalem met de Amenkaanse minister Hussay- ni verklaarde na afloop dat hij nu optimistischer is dan na dc eerste twee gesprekken die hij in de afgelopen paar weken met Baker heeft gevoerd. Het afgelopen v^ sprak Baker in de Inrdi venstad Akaba met koning Hu** sein en later in airo met prrsi dent Hosni Mubarak. Gister ■vond aulvMiife hfl In Saudi Arabië. een land dat volgen hem „een belangrijke, zij het in directe" rol in het vredesprocc kan vervullen. ha Conservatieven komen net te kort op IJsland tiWnlfftt'PyWinnkr lijkheidsjvartij van llsland is za terdag bij de parlementsverkie zingen als winnaar uit de bus gekomen Maar de zege bleek niet groot genoeg om de cen trum linkse coalitie van het re genngspluche te verwijderen. Dc Onafliankclijkhcidspartij knjgt 26 van de 6.1 zetels in de Althing het llslandse park- ment. en is daarmee de grootste partij geworden. Dc overwin ning van de conservatieven was cht. blo wel achter bij de prognose* die c hen 40 procent van de stem mi tot zelfs een absolute meerde beid toedachten. De magere steun voor de r genngspartijen lijkt plannen torpederen voor een overgar van een stelsel met twee kame naar eens staatkundig stch met een kamer IV drie link regrnngs|>.uU|»T) BOdW samenwerking kunnen vooi zetten, aangezien zr toch n« 12 zrtHs in <k* Althing bezitte Maar het is niet zrkrr of de s- Va kris I-Democraten t zullen blijven de vier regen r Ie Burgrrparli| de klappen Zij verliest al haar zrvrn zetels en verdwijnt uit de Althing IV ProgrrsAievrn van premier Hrrmansson krijgen dertien zetels, de Sociaal Drtno- craten tien en dc Volks Alliantie ncgrn Daarmee behoudt de coalitie met 12 zetels een krap pr meerderheid IV Vrouwen partij moei ren van haar ze* ze tri* prijsgrven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 5