Binnenland Bond wil harde straf bij vangstovertreding FNV dreigt met acties wegvervoer 'Nederlandse mest in België massaal gedumpt' Fraude met pensioengelden Ter Veld: voldoende tijd om wao aan te pakken 1 Maandag 22 apnl 1991 r: 023-150225 janine b ALT AN ERDOGAN RONALD FR1SART PATRICK VAN DEN HURK MARGOT KLOMPMAKER SJAAK SMAKMAN FRANS VISSER Vomy^r^ MARIANNE VERSCHUREN NEDERLANDSE mest wordt massaal in België gedumpt, soms vermengd met chemisch afval De Vlaamse politicus Ceysels wil actie STAKINGEN bij het weg vervoer zijn onafwend baar als er geen betere cao-voorstellen komen, dreigt de Vervoersbond FNV NIEUWSLIJN Van der Valk bouwt in vroegere DDR Het Van der Valk-concern gaat hotels en restaurants bouwen in de voormalige DDR. Het concern heeft vier definitieve conces sies en twee opties. De hotels en restaurants moeten komen in de omgeving van Berlijn, in Magdeburg en in Leipzig. Met de bouw is een investering gemoeid van 100 tot 120 miljoen gul den. Als de plannen doorgaan, kan eind dit jaar de eerste spade de grond in. In de nieuwe vestigingen zal werk zijn vooreen kleine 600 mensen. De bevoorrading zal voor een belangrijk deel vanuit Nederland plaatsvinden. Supporter door auto overreden Een supporter van FC Groningen is zaterdag ernstig gewond ge raakt toen hij in Hengelo werd overreden door een auto. Het slachtoffer was met een groep supporters op weg naar de wed strijd FC Twente-FC Groningen in Enschede. De groep bedreig de een automobilist, die stilstond voor een zebrapad. Toen de achterruit werd ingeslagen, raakte de bestuurder in paniek. Hij reed het fietspad op en overreed daarbij de supporter. De politie heeft zeven supporters van Groningen aangehouden. Brandpunt niet betrokken bij overval Een cameraploeg van de KRO-actualiteitenrubriek Brandpunt heeft de overval op een bank in Hilversum volgens de politie niet in scène gezet. Brandpunt maakte een reportage over de psychische gevolgen van bankovervallen voor het personeel, toen een man met een neppistool kwam aanlopen die 'Uberfall' mompelde. De ploeg volgde hem, en liet in de bank pas na enige tijd weten niet bij de man te horen. De politie zag de nepover- valier met de reporters naar buiten komen, en concludeerde dat het team bij de overval betrokken was. "De val van het pausdom is nabij' Niets staat een spoedige val van het pausdom en het Vaticaan meer in de weg, na een bezoek van vijf leden van het comité 'Het Profetisch Woord' aan „dit hoofdkwartier van de Satan". Dat zei de Hervormde predikant ds. I. den Admirant zaterdag op een bijeenkomst van het comité. Vijf leden van Het Profetisch Woord waren in Rome om het pausdom haar val aan te zeggen en de joodse en christelijke gemeente op te roepen de stad zo snel mogelijk te verlaten. Vorig jaar waarschuwde de Gerefor meerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk tegen het co mité. Dat zegt echter ook in de Nederlandse protestante kerken iets van „Babyion" terug te vinden. den haag anp Voorzitter wijst vissers op eigen verantwoordelijkheid Vissers die bij het invoeren van een zeedagenregeling toch nog de regels overtreden moeten hard worden ge straft. Hun vangstrechten of vislicentie zouden moeten worden ingetrokken. Dat heeft voorzitter Johan Nooitge- dagt van de Nederlandse Vissersbond gezegd op de jaar vergadering van zijn bond afgelopen zaterdag in Aker sloot. akersloot eu vlessing-gpd De Vissersbond is warm voor stander van het instellen van een zeedagenregeling, die de huidige controlemaatregelen van de overheid moet vervan gen. Ook minister Bukman van visserij voelt veel voor zo'n re geling. Volgens Bukman zouden al leen vissers met voldoende quo tum van de overheid een licen tie moeten krijgen. Afhankelijk van het motorvermogen van hun schip, krijgen zij een van tevoren vastgesteld aantal da gen toegewezen. In die periode mogen vissers zo veel vangen als ze willen. Bukman en de Vissersbond menen dat dit systeem de visse rijcontrole makkelijker maakt. Nu moet elke kotter elke week door de Algemene Inspectie Dienst worden bezocht om vast te stellen hoeveel vis is gevan gen. Dit systeem wordt door de vissers al jarenlang op grote schaal ontdoken. Bij invoering van een zeedugrnrrg. Img bod alleen maar gekeken te worden of het schip op zee of in de ha- De Nederlandse Vissersbond wil ook dat vissers weer de gele genheid krijgen om hun indivi duele quota onder te brengen in een groepscontingent. Samen met de zeedagenregeling kan de visser zo een gezond bedrijf runnen. Voorzitter Nooitge dacht deed daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijk heid van de visser om zich te houden aan de vangstvoor schriften. „Omdat niemand op de lange duur iets opschiet met quota-overschnjdingen moeten we ons daar niet meer mee be zig houden", aldus Nooitge- dacht Nooitgedacht brak verder een lans voor herstel van de vene visserij in de noordelijke Noord zee. Met behulp van satellieten zou het volgens hem mogelijk moeten zijn vast te stellen welke vissersschepen zich daar op een bepaald moment bevinden. In verband met de grotere afstan den die dan moeten worden af gelegd om de noordelijke vis gronden te bereiken, zouden die vissers in aanmerking moe ten komen voor meer zeedagen. Nederlandse mest wordt op grote schaal in België gedumpt. In sommige gevallen is de mest vermengd met chemisch afval, dat op die manier illegaal wordt gestort. Dat beweert de Belgi sche politicus Jos Geysels, frac tieleider van Agalev (Anders gaan leven) in de Vlaamsche Raad. Volgens Geysels is er in België de laatste weken sprake van een intensieve import van mest vanuit Nederland. Uit Neder landse cijfers van oud-minister Braks blijkt dat jaarlijks 10.000 ton mest naar België wordt ge transporteerd. Die mest wordt vervolgens uitgereden op land dat in eigendom is van Neder landse boeren. Volgens Geysels komen deze cijfers allerminst overeen met de werkelijkheid. Uit gegevens van de Openbare Vlaamsche Af- valmaatschappij zou er jaarlijks 100.000 tot 150.000 ton mest vanuit Nederland naar België gaan. Bovendien worden de mesttransporten volgens Gey sels in sommige gevallen ge bruikt als dekmantel om che misch afval in België te storten. Volgens Geysels wordt de meeste mest naar de Kempen getransporteerd, via de grens overgangen bij Poppel en Pos tel. De Belgische Kempen kun nen de Nederlandse mest vol gens Geysels niet gebruiken, omdat er al sprake is van een mestoverschot door de eigen intensieve veehouderij. „We hebben al genoeg stront in de Kempen. Onze drinkwaterput ten zijn al vervuild met nitraat." Een bepakte en bezakte marinier stapt op de vliegbasis Valkenburg aan boord van een vliegtuig met bestemming Noord-lrak. Een eer ste groep van zes mariniers en zes landmachtmilitairen vertrok zater dag naar het Turks-lraakse grens gebied, om de komst van Neder landse troepen naar de streek rond de grensplaats Zakho voor te bereiden. De militairen moeten daar hun Amerikaanse en Engelse ACHTERGROND DEN HAAG HENRI KRUITHOF Het kabinet moet aan het werk, anders loopt het fout Vorige week zei Brinkman al dat het tijd was geworden dat het kabinet de eigen ver antwoordelijkheid eindelijk oppakt, en con crete maatregelen neemt om de arbeidson geschiktheid en het ziekteverzuim terug te dringen. Kennelijk vond hij al na een week dat die oproep niet goed is verstaan. In een interview in de Volkskrant gooide hij er af gelopen zaterdag een flinke schep bovenop. Nu was het geen aansporing meer aan het adres van het kabinet, maar een regelrecht dreigement. „Als het kabinet niet binnen een paar weken met concrete acties tegen de steeds maar oplopende arbeidsonge schiktheid komt, kan het CDA geen steun geven aan de voorgestelde verhoging van de benzine-accijns en van het huurwaarde forfait", zo luidde kort maar krachtig zijn boodschap. Wat verwacht werd. gebeurde. De PvdA. staatssecretaris Ter Veld en de vakbeweging vielen massaal over de CDA'er heen. Hoe haalde Brinkman het in zijn hoofd niet meer te willen wachten óp het advies van de sociale partners over deze problemen, vroegen zij zich eensgezind af. 'Brinkman brengt het kabinetsbeleid in gevaar', vindt de PvdA. 'Dit is het failliet van de overleg economie', meent de vakbeweging. Wat bezielde de CDA-fractievoorzitter ei genlijk? Het ligt voor de hand te veronder stellen dat Brinkman deze keiharde actie in overleg met premier Lubbers heeft uitge voerd. Van de premier is bekend dat hij zich al maanden ergert aan de trage besluitvor ming. De samenwerking met de PvdA is niet echt slecht, maar verloopt veel te stroef Toen de sociaal democraten vorige maand ook nog eens desastreus verloren bij de provinciale verkiezingen, leek het alleen maar erger te worden. Lubbers zelf kan uitspraken als die van CDA-fractievoorzitter El co Brinkman is het zat spuugzat. Bij spreekbeurten in het land krijgt hij steeds vaker het ver wijt dat dit kabinet niets doet. Plannetjes genoeg, maar concreet beleid, ho maar. En dat moet afgelopen zijn. Brinkman niet doen. Dan kan hij maar beter direct naar de koningin gaan. Daarom moest zijn gedoodverfde opvolger, Elco Brinkman, de kastanjes maar uit het vuur halen. Die deed dat met graagte. De uitspraken van de CDA-fractievoorzitter komen gevaarlijk dicht in de buurt van chantage. Het was voorspeld en krachtig ontkend: na de verkiezingen zou het CDA iets van de gewij zigde machtverhoudingen willen er/ik. r. n Het lijkt nu toch te gebeuren. De PvdA staat nogal huiverig tegenover al te harde ingrepen in ons stelsel van sociale zekerheid. Maar vol gens het CDA is daaraan niet meer te ontko men. Brinkman wil de CDA-wensen nu op korte termijn doordrukken, ook al moet dat tegen de zin van de coalitiepartner in. Strikt zakelijk gezien is er wel wat voor de op stelling van Brinkman te zeggen Werkgevers en werknemers hebben al laten blijken dat ze zeker niet tot een eensluidend advies over de aanpak van ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen komen. Wat heeft het dan nog voor zin om op zo'n advies te wachten? Dan moet het kabinet zelf maar knopen doorhakken. De werkgevers hebben er. gezien eerdere uit spraken van de nieuwe VNO-voorzitter Rin nooy Kan. weinie moeite mee dat het kabinet zelf met voorstellen komt. Zij bleven dit weekend, na de harde taal van Brinkman, dan ook muisstil. De vakbeweging daarentegen schreeuwde meteen moord en brand. Zij vreest drastische ingrepen in het uitkerings stelsel en wil die zo lang mogelijk tegen houden. Het is overigens nog de vraag of Brinkman zijn harde standpunt kan volhouden. In het gewraakte interview beklemtoonde hij dat hij niet uit is op een kabinetscrisis. Dat meende hij waarschijnlijk nog ook. Het CDA heeft met de VVD al lang geen meer derheid meer. nog afgezien van de vraag of het CDA met de WD van nu zou willen re geren. De aanval van Brinkman lijkt dan ook meer ingegeven door de angst voor verdere afkal ving van het CDA. Het gaat nog niet hard. maar het CDA verliest ontegenzeggelijk iets van zijn aanhang en dan ook nog aan de partij die het kabinetsbeleid op grote lijnen steunt: D66. Brinkman wil die afkalving zo snel mogelijk stoppen en denkt met een harde toon de kiezers aan zich te kunnen binden. Het is een gok van de CDA'er. Hij kan zich niet veroorloven de harde woorden van af gelopen weekend weer in te slikken. Dan is zijn imago al behoorlijk beschadigd voordat hij feitelijk leider van de grootste partij in ons land is geworden. Een breuk met de PvdA is echter al evenmin aantrekkelijk In één opzicht zijn de uitspraken van Brink man heel doordacht. Hij drijft PvdA en WD een stukje uit elkaar. De WD is het name lijk meer dan eens met het CDA. Wat de li beralen betreft, waren er al veel eerder in grijpende maatregelen genomen tegen de arbeidsongeschiktheid en ziekte. Mochten de waarschuwingen van de CDA-fractie voorzitter aan het adres van het kabinet de inleiding vormen voor een crisis, dan ligt het niet voor de hand dat PvdA en WD in eikaars armen gedreven worden. Dat is winst voor het CDA. collega's gaan helpen bij de in- naar de Turkse luchtmachtbasis richting van kampen voor de hon- Diyarbakir. Ze krijgen vermoede- derdduizenden gevluchte Kurden. lijk halverwege de volgende week Vannacht volgen nog eens hon- versterking van zeshonderd mili- derd mariniers. Woensdag vliegen tal ren van de landmacht foto anr de laatste driehonderd mariniers raui stolk groningen gpo Een topfunctionaris van de Nederlandse Gasunie in Groningen heeft enkele miljoenen guldens gestolen uit het bednjfspensioen- fonds. De man gebruikte het geld voor pnvé beleggingen. De Gas unie heeft het geplunderde fonds inmiddels aangevuld Teddy Koliek, de burgemeester van Jeruzalem, poseert met een Urker vissersvrouw. Koliek was zaterdag op het voormalige eiland om een cheque van twee miljoen in ontvangst te nemen Het bedrag was in het kader van de actie Steun Uittocht Russische Joden ingezameld door de 'Christenen voor Israël'. foto an/ UTRECHT ANf Stakingen bij het wegvervoer zijn ..onafwendbaar' als de werkgeversorganisaties NOB en CVO aanstaande woensdag niet met betere cao-eindvoorstellen komen. Dat heeft de Vervoers bond FNV' afgelopen weekeinde pMvl Het bod van de werkgevers voor een dnejarige cao werd af gelopen afgelopen wivkeindc unaniem verworpen tijdens een bijeenkomst van FNV-kaderfe- den in Utrecht. Komende woensdag komen werkgevers en bonden bijeen voor een laatste overleg over de cao. die geldt voor zrstigdm zend werknemers NOB en CVO bieden in totaal 7.75 procent loonsverhoging: 3.75 procent dit jaar. 3 procent volgend jaar en 1 procent in 1993 bovenop de prijscompensatie Volgens de oond is het echter onmogelijk om de ontwikkeling van de lo ncn en pnizen over zo'n lange periode te berekenen. Verder is de bond tegen de keus tussen vergoeding van overwerk In geld of vrije tijd. iiLL—um weviLii in de bqpodng v.hh 1992. aldus de staatssecretaris Als er aanvullende wetgeving nodig is zal de regering snH handelen, verzekerde Ter Veld. Een haastjo-rep-je beleid' is n<x»it goed. waarschuwde zij. „Wij praten over inhoud en niet over kreten." D66 zal premier lubbers dezr week ondervragen over de uit spraken van Brinkman De par tij wil weten wat Lubbers vindt van de suggesties van Brinkman en of het kabinet inderdaad met zal wachten op het advies van de SER. Bovendien moet lub bers maar eens duidelijk maken wat hij vindt van de koppeling die zijn partijgenoot legt tussen de wao en de verhoging van de benzine-accijns en het huur waardeforfait. stHt de partij. pervole fxigirui 1- Er mag geen koppeling worden gelegd tussen bezuinigingen op wao uitkerin gen en verhoging van benzine accijns en huurwaardeforfait Dat zegt staassecretaris Ter Veld van sociale zaken in een reactie op de uitspraken van CDA-frac tievoorzitter Brinkman Een koppeling zou de discussie al leen maar bemoeilijken, stelt I er Ie J Ter Veld verwerpt bovendien Bnnkmans verwijt dat het kabi net onvoldoende haast maakt met maatregelen om het groei end aantal wao'ers in te perken De Sociaal Economische Raad zal op 12 juli een advies uit brengen. Daarna is er voldoen de tijd om alle adviezen te ver- Smit Tak aast op contract voor Haven denhaag»anr Het Rotterdamse bergingsbe drijf Smit Tak uit Rotterdam probeert een contract te krijgen voor de berging van de super tanker Haven dtê nnm mb week geleden voor de kust van de Italiaanse havenstad (ienua zonk. Vonge week maakte ber rinpbnUp \Vi|smullrr ml Ifmuiden al bekend zich in de strijd te werpen voor een con tract voor zowel de berging van het schip als het lossen van de resterende olie. Smit Tak mikt voornamelijk op een contract om de olie te lossen. Volgens het bedrijf is berging van de tanker niet noodzakelijk omdat de Haven zeventig meter onder het water oppervlak ligt. buiten belangnj- ke scheepvaartroutes. Smit Tak wil de olie onder water lossen vla een geavan ceerde techniek waarbij gaten door de scheepsromp in de nog gevulde olietanks worden g« boord. Met behulp van een slang wordt de tanker vervol gens zonder lekkage leegge pompt. Elke dag oprueuw 30000 thuislozen "jawel, en dat zijn MENSEN ZOALS WIJ!" Jc schreeuwt, huilt Het is die een zaamheid. de echtscheiding, alcohol en werkloosheid Je loopt "zomaar" weg. Op zo'n moment ts er geen "ander". Nederland telt honderdduizenden als nsKogroep. Elke dag gaat het om 30000 thuislozen! Dak- en thuislozen. Tijdig begrip kan veel ellende voorkomen Reageer: (030) 33.15.49 ook in uw omgeving kan bet voorkomen Bon. Stuur mij nadere informatie. De/a bon /mdcn naar Vnj/innig Protestant* Centrum. Antwoordnummer 9089. 3500 ZA Utrecht. Giro 585.66 79

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 3