Info Kerkvoogdij zeer bezorgd Pastoor doet aan marketing Maandag 22 april 1991 *#Urtx 071-161400 WIM DUKMAN MANUELA GROENEWEG WIM SCHRUVER E.ndrwUct.e HANS SONDERS Vormgeving: HENK BUtS 22 "DE KERK is geen we reldvreemd silhouet, dat alleen maar naar de he mel wijst Zij staat midden in de werkelijkheid van het leven", weet pastoor Kerklaan in Noorden. BIOSCOPEN GEESTELIJK LEVEN LEIOEN LUXOR tel. 121239 •Silence of the lambs', dag 18 45 en 21 15 uur, zo. ook 14 30 uur. LIDO 1. 2. 3. 4. en STUDIO tel 124130/133210 'Kindergarten Cop', dag. 18.45 uur, vr., zazo. en woe. ook 14.30 u lr- 'Dances with Wolves', dag. 20.00 uur, zo ook 14 00 uur, al 'Sleeping with the enemy', dag 19.00en 2115 uur, vr.. za.. zo. en i ook 14 30 uur. 12 |r 'The Awakenings', dag 18.45 en 21 15 uur, vr. ook 14.15 uur, al. 'Three men and a little lady', dag. 18 45 en 21 15 uur, vr za zo e ook 14.30 uur. al 'Duck Tales, de film, Het geheim van de Wonderlamp', za., zoen wtx 16 jr. r. al. The Godfather III', dag. 20.45 u TRIANON tel 123875 "Cyrano de Bergerac', dag. 19.00 en 2115 uur. REXtel 125414 'Pruimenbloesem', dag. 21.15 uur, 16 jr. KIJKHUIS tel 142895 'The hot spot', vr. t/m do 19 30 en 21 45 uur 'Tan driver', vr t/m zo 20.00 en 22 15 uur 'Waterloo'.-na 20.00 uur 'Mo'better Blues', di 20 00 en 22.30 uur. 'Goodfellas', woe. 20 00 uur 'Atame! (Tie me up! Tie me down!)', do. 20.00 en 22.15 uur. LVC tel 071 146449 Monthy Python and the holy grail', za 21 15 uur. 'Theo en Thea en de ontmaskering van het tenenkaasimperium', do. 2115 LAK tel 071-124890 'Arieldi. 20.00 uur 'The match factory girl', di. 22.00 uur. ALPHEN EUROCINEMA 1. 2. 3.4 tel 01720-20800 •Sleeping with the enemy', dag 18 45 en 21 15 uur. zo ook 16 15 uur. al n and a Little Lady', dag 21.30 uur. za.. zo en woe ook 13.45 en 'Three n 21.30 uur, zo. ook 16.15 u 'Kindergarten Cop', dag. 18.45 uui 'De kleine zeemeermin', za.. zo en 'Dances with wolves', dag. 20.30 u 12 jr. 14 00 u 13.30 en 17.00 u 'The silence of the lambs', dag. 18.30 en 2115 u 18 30 en 21 15 uur. zo ook 16 00 uur. 16 jr PARK FILMHUIS tel 01720-95600 'Cry Baby', vr 20.30 uur VOORSCHOTEN GREENWAY tel 612566 'The witches', vr t/m zo. dag. 15 45 en 19 00 u 'Home alone', vr 19 00 uur. za en zo 14 00 er uur. al 'Sheltering sky', vr. t/m zo. 21 15 uur, ma. en do. 20.15 uur, al 'Eline Vere', vr t/m zo 21 15 uur. ma t/m do. 20.15 uur, 12 |r 'Madam Sousatzka'. 'li en woe. 20 15 uur, al Kindervoorstelling: 'De kleine zeemeermin', vr 15.45 uur, za., zi 14.00 en 15 45 uur, al ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Eike dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13 00 tot zaterdag 13.00 uur (Eli sabeth Ziekenhuis) EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071 178178) dagelijks 14 30-15 15 uur en 19.00-19.45 uur Afde ling intensieve zore 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleeg kundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel 0/1 454545) volwassenen 14 00-14.45 uur en 18 30-19.30 uur. Klasse afd 11 15-12 00 uur. 14 00 14 45 uur en 18 30-19 30 uur. Kraamafdeling gynaecologie 15.00-15.45 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling Spon al Care 14.00-14 30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Intensieve verpleging: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel 071 269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14 15-15.00 uur en 18 30-19 30 uur Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur. 19.00-20.00 uur(AI- leen Partners/echtgenoten met kinderen Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie 14 15 15 00 uur en 18 30-19.30 uur. oogheelkunde en heel kunde 14.15 15 00 uur en 18 30-19 00 uur Kinderklmiek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundi ge RIJNOORD (tel 01/20-63131) 14 30-15 15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewaking 11.00 - 11.30 uur Kraamafdeling bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afde ling Overigen van 14 .30 - 15 15 en van 18 30- 19 30 u LEZERS SCHRUVEN Lezers van deze krant kunnen per brief reageren op de inhoud van de krant. De reacties - mits kort en bondig geformuleerd - worden ge plaatst in onze geregeld verschijnende rubriek 'Lezers schrijven'. Pu- blikatie van brieven kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. Te lange brieven worden ingekort. Elke brief moet zijn onderte kend met naam. adres en woonplaats. Anonieme brieven worden niet in behandeling genomen. Richt uw brieven aan: Hoofdredactie Leids- ch/Alphens Dagblad, postbus 54. 2300 AB Leiden. COLOFON HOOFDKANTOOR Wit ie Singel 1.2311 BG Leiden, telefoon 071 161400 REGIOKANTOREN lulianastraat 19. 2405CG Alphen a/d Rijn. 01720-93961. Vuurbaakplein 11,2225 )B Katwijk. 071-12383. irachtwcg 53a. 2161 HM Usse, 02521 13634. POSTADRESSEN Postbus 54. 2300 AB leiden. Postbus 83. 2400 AB Alphen a/d Rijn. TELEFAX leiden advertenties071 143480. Ix-iden redactie 07I I61488. Alphen 01720-73933. ADVERTENTIES ma vrij. van 08.00-1700 uur. Telefoon 071-161400. UITSLUITEND VOOR RU BRIEKSADVERTENTIES (Sleuteltjes): Telefoon 071- 143545. ABONNEMENTEN Tel 071 161400 bij vooruitbetaling (incl. BTW) per kwartaal76.75 per jaar298,60 per maand (Automatische incasso) f SMS VERZENDING PER POST: per kwartaal108,25 KABE1JCRANT: Redactie 071-161420 Advertenties 071 -161363 UTRECHT» ANP Ook de hervormde kerkvoogden (beheerders) vinden dat de Her vormde Kerk snel haar bestuur lijk apparaat moet afslanken. De Vereniging vna Kerkvoogdij en heeft zaterdag unaniem In sloten er bij de synode op aan te dringen snel met een herstruc- teringsplan te komen, dat de te ring naar de nering zet. Daarmee heeft de landelijke) vergadering zich achter de Frie se afdeling geschaard, die reeds een jaar geleden op bezuinigin gen in de Her vormde Kerk had aangedrongen. Ook zaterdag toonde de Friese voorzitter S. Hee- res ziich "zeer verontrust". De landelijke kerk slaagt er volgens hem niet in in-1 komsten en uit gaven in balans te houden. De aandacht die de F kerkvoogden van de landelijke schouwen, (synodale) organen kregen naar aanleiding van hun hartekreet kregen, viel hen tegen. Die heb ben alleen maar ten doel de| kerk financieel overeind te hou- den, aldus Heeres. Naar aanleiding van de Friese) activiteiten zei de voorzitter van de Vereniging van Kerkvoogdij en, mr. JA. van Riessen, dat het hoofdbestuur een enquête op touw heeft gezet over de ont wikkelingen bij plaatselijke ge meenten in de afgelopen tien jaar. De bedoeling hiervan is dat de resultaten ervan zullen lei den tot een herbezinning op de de Her vormde Kerk. Van Riessen sprak de hoop uit dat op grond daar van het toekomstig beleid van de synode zich vooral op het goed functioneren van de plaat selijke gemeenten zal richten. Zending en diakonaal krijgen wel aandacht in de opleiding, geldwerving niet. Winstpunt Het grootste deel van de verga dering was gewijd aan het op stellen van een gemeentelijk be leidsplan, waarvoor de kerk voogdijvereniging reeds vele ja ren heeft gepleit. Daartoe heeft het hoofdbestuur aan alle kerk voogdijen voor- zver die lid zijn, een handleiding en een model voor een be leidsplan toege zonden. Het is volgens Van Ris sen een zeer groot winstpunt als de kerkvoog dijen het werken een beleidsplan als iets Ifsprekends zullen be- plaats en functie De kortgeleden afgetreden se cretaris van de Hervormde commissie geldwerving, ds. W.H. den Ouden, stelde voor dat bij de vorming van predi kanten meer aandacht aan geldwerving wordt besteed. Zending en diakonaat krijgen wel aandacht in de opleiding, geldwerving niet. De Vereniging van Kerkvoogdijen zou hierover contact moeten opnemen met de commissie theologisch-we- tenschappelijk onderwijs en zou ook de mogelijkheid van een studiefonds voor dit doel moe ten onderzoeken. Pastoor Kerklaan bij 'zijn' bord langs de grasmat van NSV in Noorden. FOTO WIM DUKMAN Elk bedrijf doet aan marketing, waarom zou de kerk dat niet doen? Zo dacht pastoor drs. I. Kerklaan van de rk St. Martinus- kerk in Noorden en hij liet on langs een reclamebord langs het voetbalveld van NSV in zijn dorp plaatsen. "Zo van: wij zijn er ook nog". Het initiatief van Kerklaan (62) kan gerust uniek worden genoemd. De oud-legeraalmoe zenier doet er zelf laconiek over. "Ik kreeg zo ineens het idee van: joh. waarom zou je je daar niet als kerk laten zien? Voetbal is hier in het dorp essentieel. In elk gezin is er wel iemand die voetbalt of bij de club betrokken Het verdriet de bewogen pas toor dat de kerk naar de zijlijn van het maatschappelijk veld is teruggedrongen. Met het recla mebord langs de grasmat van de voetbalclub wil hij tonen, want "kerk en wereld horen bij elkaar. De kerk is geen wereld vreemd silhouet, dat alleen maar naar de hemel wijst. Zij staat midden in de werkelijk heid van het leven". De pastoor betaalt uit eigen zak het jaargeld voor het bord, dat 'pro deo' door de Nieuw- koopse schilder Wim Kwakken- bos is vervaardigd. Hij ver moedt dat zijn tijd als 'aal' er debet aan is dat hij op zo n ma nier de kerk aan de man brengt. "In het leger begon je niet meteen over de kerk. maar sprak je eerst over de gewone zaken in het leven". Opa-achtig Kerklaan is afgestudeerd psy choloog. Als jonge kapelaan as sisteerde hij indertijd in De Zilk dr. K. Stuur, die wegens zijn op vattingen als hoogleraar aan het seminarie in Warmond door Rome was 'uitgerangeerd'. "Hij zei tegen mij: je moet ook iets anders gaan studeren dan.theo- logie, dat is alleen maar ge zond". Voor de aalmoezenier was de overgang naar de parochie in Noorden heel groot. "Ik wist bijvoorbeeld niet eens meer hoe je moest dopen. En in dienst heb ik mijn miskoffer bij wijze' van spreken maar drie of vier keeropengehad Maar zijn jaren in de krijgs macht kan hij niet verlooche nen. "Iemand zei laatst: U bent een aardige pastoor, alleen: u vloekt zo! Tja, ik ben er niet groots op, maar je wordt toch wel wat bepaald door je omge ving. Je kunt nu eenmaal niet tegen die jongens in dienst zeg gen: wil je. niet zo vervelend doen?" Voor de jongeren betreurt Kerklaan het, dal er nog zo wei nig jonge priesters zijn. Zelf richt hij zich, afgezien van het bord, niet speciaal op de jeugd. "Ik ben nu zo opa-achtig". ROTTERDAM ANPI Zo'n vijfduizend mensen heb ben volgens een schatting van de organisatoren de manifesta tie 'Kerk te Kijk' in de Rotter damse Laurenskerk van het bis dom Rotterdam bezocht. "Veer tig jaar geleden was zo'n mani festatie niet nodig geweest, het werk van de kerk was bekend zei Bar, die zich zeer tevreden over de manifestatie toonde. De kerk zoekt nu nieuwe we gen "voor verlossing van de we reld en tot heil van de samenle ving". Zo was het te begrijpen dat er niet alleen aandacht was voor binnenkerkelijk werk, maar ook voor bijvoorbeeld het werk van zwerfreligieuzen on der drugsverslaafden en andere groepen aan de rand van de sa- menleving.Op de manifestatie was aangedrongen door be stuurders van de provincie Zuid-Holland en van de ge meenten. Zij betreurden het dat de kerk in de publiciteit nogal eens zo slecht naar voren komt en dat het kerkewerk vaak on zichtbaar blijft. BEROEPINGSWERK Hervormde Kerk benoemd: tot bijstand in het pastoraat Aarlanderveen J M D van den B-."g Wer kendam; beroepen: te Maastricht ais studentenpastoraat (toez H.J.J. Drost Oude-Mijnstreek. door de synode als functionaris voor het contact tussen Mo lukse en Nederlandse Kerken J.M. van 't Kruis Oegstgeest. Gereformeerde Kerken beroepen-, te Streekgemeente Midden- Betuwe G. Lubberts Nieuwe Pekela. Geref. Kerken vrijgemaakt beroepen: te Gouda P.M. de Wit Ber- gentheim. Christelijke Geref. Kerken beroepen: te Eemdijk H. de Graaf Dro- geham. ANNO 1891 - Men schrijft aan het „Hbl." van Terschelling: met den oos- j tenwind zijn in de vorige week geheele vluchten vreemde vo gels komen aanvliegen, welke i veel overeenkomst hebben met de reeds bekende steppenhoen- ders, doch een slagje grooter j zijn en wat langeren hals en bek hebben. In tegenstelling met de laatstgenoemde vogels, die in i het zand leggen, zoeken deze de ruigte op. Hunne kleur is bruin als die der meeuwen. Zij voeden zich met zeedieren. Men zal thans trachten eenige dezer die- j ren levend in handen te krijgen. - Een tiental jongens te Tilburg van 9 a 10 jaar vermaakte zich al spelende voor het huis van zekeren S. in de Schijfstraat en bemerkten de dochter, die niet wel bij het hoofd is en voor het raam zat. Zij begonnen haar te plagen, waarom zij naar buiten kwam en een der jongens een oor bijna geheel afsneed en ver- schillende wonden toebracht, j Onze vaste fotograaf Wim Dijk man doorkruist dagelijks een PANDA groot gedeelte van de streek om r 1 het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei zaken die niet direct 'hot news' vormen, maar het zeker waard zijn om aan het lezerspu bliek te presenteren. Dat doet hij dagelijks op deze pagina. Zomaar een interessante foto uit uw eigen woon- of/en werkgebied. Heeft u suggesties voor een fraaie of opmerkelijke prent dan kunt u Wim Dijkman op werkda gen bellen tussen 's ochtends 08.30 en 09.00 uur via telefoon, nummer 071-161400. Vandaag: De dakgevel van het pand van het warenhuis Vroom Dreesman aan de Breestraat in Leiden. ANNO 1966 Voor het eerst kan men dit jaar op de Keukenhof een bolgewas j aanschouwen, dat sedert kort in het centrum van de belangstel ling is komen te staan. Het be treft de Eucharis Amazonica, een tropisch bolgewas, dat in de bollenstreek bij Lisse wordt ge kweekt en waarvan op 10 maart het bruidsboeket van Prinses Beatrix werd gemaakt. Van deze Eucharisbloemen, die tijdens de j bruidsdagen in de wandeling als „platgeslagen trompetnar- cissen" werden aangeduid, ma- ken bloemisten van de Keuken hof steeds een vers bruidsboe- J ket. dat in het Paviljoen van de bloemensierkunst op de Keu kenhof tentoongesteld wordt. - „De jongste verklaring van de nieuwe Iraakse president over de kwestie van de Koerden is negatief aldus een communi que. dat gisteren door de verte genwoordiging van „de com- mandoraad van de revolutie in Iraaks Koerdistan" in Lausanne j aan de pers werd overhandigd. Dit naar aanleiding van een ver klaring waar in ontkend werd dat het nieuwe regime in Iraak de Koerden autonomie zal ver lenen. Open huis van bisdom succes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 22