Leidsch Dagblad Mariniers vannacht naar Irak Kok grijpt in kas van Duisenberg PvdA en vakbeweging nijdig op Brinkman WITLOF GEHAKT EN VOLKORENBROOD cn Pijpenkabinet weg uit Leiden Nachtvorst vernietigt helft hyacinten corso VS bezorgd over kraken computers uitgeversmaatschappij lcd*h Dagbiad BV. een wericm.utschapp«i v.i- [Ja/rjte HofcfcngBV cxricpe g p arnofcj hoofdredactie n geert Majoor. ruud paauw (adj) nabfzorong frvat/mvnj 18 00 19 30UU' rat 10 00-12 00 uur 071- 1(1400 161499 (ne ook cotofon hdeo •n d't bud) loss! nummers 1 45 VISSERS die de vangstre- gels overtreden moeten hard worden gestraft, vindt de Nederlandse Vis sersbond 3 HELMUT KOHL heeft gisteren een gevoelige nederlaag moeten slik ken. Zijn CDU moet Kohls eigen deelstaat, Rijland- Palts, na 44 jaar opgevei5 SPORT In de persoon van spelbepaler Fred van Haarlem houdt VTL tegenstan der ASC er onder. Wilco van Elk is de 'gemangelde' Oegstgeestenaar. foto-loek zuyderduin VTL terug in KNVB Amerikanen zetten eerste kamp op hij Zaklio Een groep van honderd mariniers van de elfde infanterie compagnie uit Doorn vertrekt in vannacht van Schiphol naar de Turkse plaats Diyarbakir met een vliegtuig van de Britse Royal Air Force. Dit heeft het ministerie van de fensie gisteren bekendgemaakt. VTL keert na een afwezigheid van twee seizoenen terug in de KNVB. De Vliet-club promoveerde gisteren dankzij een 3-2 overwinning op ASC uit de Afdeling naar de vierde klasse. Het was geen hoogstaande wedstrijd. ASC, zelf nog kansrijk voor een periodetitel, speelde zonder al teveel inzet en VTL kwam niet echt in zijn normale ritme. De champagne na afloop smaakte desalniettemin uitstekend. Quick Boys Ruim 2000 Katwijkers reisden afgelopen zaterdag hun ploeg achterna naar Harderwijk. Die massale steun inspireerde Quick Boys tot grote daden, want de Katwijkse vaandeldrager in de eerste klasse won afgetekend met 6-2. Het team van trainer Ar jen van de Werf is nog maaqr 2 punten verwijderd van de felbe geerde titel. Fractieleider CDA daagt kabinet uit den haag gpd CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft dit weekend voor grote spanning in de coalitie gezorgd. In een interview met De Volks krant dreigde hij bezuinigings voorstellen van het kabinet te gen te houden als er niet snel wordt ingegrepen in de wao. Dat heeft tot woedende reacties geleid, onder meer van de PvdA en de vakbeweging. Brinkman vindt dat er eerst iets moet worden gedaan aan het toenemend aantal wao'ers. Anders valt er met het CDA niet te praten over accijnsverhoging op benzine en belastingverho ging op het eigen huis. De CDA-fractievoorzitter vindt dat het kabinet niet moet wachten op advies van de Soci aal-Economische Raad (SER) over aanpak van dq wao. Werk gevers en werknemers komen volgens hem toch niet met een eensluidend standpunt. Het ka binet moet zijn nek maar eens uitsteken en zélf verantwoorde lijkheid durven nemen, meent Brinkman. Een kabinetscrisis heeft vol gens de politicus echter geen zin. Dan duurt het nog langer voor er maatregelen kunnen worden genomen. „Het kabinet moet op zijn kop durven krij gen. Daar is het voor. Ze zitten ervoor om één keer, één keer te zeggen: Nederlandse samenle ving, we pikken het niet langer, het spel is uit". PvdA-fractieleider Wöltgens noemt Brinkmans uitspraken 'schadelijk voor het kabinetsbe leid'. „Brinkman dreigt met zijn uitspraken een gat van miljar den guldens te schieten in het pakket maatregelen van de tus senbalans", aldus Wöltgens. Ook de vakbeweging heeft woedend gereageerd op Brink mans uitspraken. „Een pure chantagepoging aan het kabinet waardoor honderdduizenden wao'ers in de bijstand terecht dreigen te komen", aldus CNV- bestuurder De Geus. FNV-voor- zitter Stekelenburg noemde Brinkman 'een verwend kind' met zijn dreigementen om het kabinetsbeleid te torpederen. Zie verder pagina 3 Ruimt even op deze week. 40% korting op een deel van de collectie. Elke dinsdag en woensdag hebben we vers-aanbiedingen Witlof. 7Q 4} 500 gram J Gehakt h.o.h., 500 gram 5-75 3.99 C QQ kilo 1G4 Volkorenbrood grof, 1 "7Q »'oor« heel. 800 -L./ï/ n ilmiW 's lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. elbeTt heljn haag-zakho De mariniers zullen samen met Britse mariniers van het UK/NL Landing Force doorreizen naar Noord-Irak, waar ze de komst van de 300 overige mariniers en 600 man van de Koninklijke Landmacht zullen voorberei den. De overige mariniers ver trekken woensdag of donder dag. De militairen van de land macht zullen op zijn vroegst over anderhalve week naar Noord-Irak gaan. De Nederlandse militairen zullen een kamp voor acht- a tienduizend Kurdische vluchte lingen opzetten en bewaken in de buurt van de plaats Zakho. Het eerste tentenkamp in Noord-Irak is inmiddels door het Amerikaanse leger in ge reedheid gebracht. Vandaag worden leiders van Kurdische stammen, die nu nog op Türks grondgebied verblijven, overge bracht naar het kamp om hen ervan te overtuigen dat de geal lieerde troepen voor hun veilig heid kunnen instaan. Het kamp, dat gisteren uit on geveer 35 tenten bestond, be vindt zich een kilometer ooste lijk van Zakho. Binnen enkele dagen beginnen de geallieerde troepen met de opbouw van vijf tentenkampen, waar in totaal honderdduizend Kurdische vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. Deze kampen ko men in een vallei die zich uit strekt van de grens, langs Zakho en verder in oostelijke richting. Voor de eerste vijfduizend Kur- den is binnen enkele dagen ac commodatie gereed. De Amerikanen kregen giste ren tot hun verrassing hulp van Iraakse soldaten, die mijnen bij een brug bij de Turks-Iraakse grens opruimden. Zie verder pagina 5 Het was weer druk tijdens het Na tionale Museum Weekend. Ten opzichte van vorig jaar was er een lichte groei in de belangstelling, vooral in Leiden. In de regio liep het wat minder. De Keukenhof 'zoog' in de Bollenstreek veel po tentiële museumbezoekers naar zich toe. De Leidse Pieterskerk, die alleen gisteren in het teken stond van het museumweekend, had over belangstelling niet te klagen. Zo'n 1.400 belangstellen den bekeken het lijk van de pijproker, die rustig in een hoekje van de voormalige kerk. onder glas, als een afschuwelijk Sneeuwwitje ligt te verpulveren. Maar de meeste belangstelling ging uit naar de befaamde 'Slinger van Foucault', die op beeldende wijze laat zien dat de aarde waar op wij leven werkelijk draait, ro TO ELLEN MARTENS Minister wil 850 miljoen gulden Minister Kok van financiën wil, op basis van verwachtingen, tot 1994 850 miljoen gulden afro men van de winstmarges van De Nederlandsche Bank (DNB), waarvan zijn partijgenoot Dui senberg de president is. Dat staat in een uitgelekte versie van de Kaderbrief, waarin de minister de hoofdlijnen van de begroting voor 1992 schetst. In Den Haag werd vanmor gen zeer verbaasd gereageerd. Zowel de PvdA als de WD ont hielden zich van een reactie omdat het nieuws voor hen vol slagen nieuw is. Het CDA zei „ernstige bezwaren" tegen het plan te hebben. Kok claimt alle extra inkomsten van de bank voor het oplossen van zijn fi nanciële problemen, die het niet mogelijk maken het finan cieringstekort dit jaar terug te brengen tot het gewenste ni veau van 4,75 procent van het nationaal inkomen. Voor vol gend jaar kampt Kok met een gat van 3.6 miljard gulden. In 1994 zal dat dalen naar 3 mil jard gulden. Dat Kok geld weghaalt bij DNB is niet vreemd. De Staat is immers enig aandeelhouder. Het mag echter opvallend heten dat de minister alvast een be drag van 850 miljoen gulden in boekt op basis van winstver wachtingen voor de komende jaren. Kok vindt een greep in de LEIDEN CEES VAN HOORF.EMIEL FANG- MANN Het Pijpenkabinet vertrekt definitief uit leiden. Beheerder Don Duco is met twee gemeenten in onderhandeling. Eind dit jaar moet de verhuizing rond zijn. Duco ziet geen mogelijkheden meer zijn collectie pijpen in Leiden nog langer verant woord ten toon te stellen. Doordat de gemeente weigert een subsidie van 12.000 gulden te ver strekken. kan nu maar 7 procent van de collectie worden geëxposeerd. Voor beheerder Duco is dat onaanvaardbaar. handelen. „Toen Van Dongen nog wethouc tuur was beloofde directeur cultuur Yvonne van Baarle een nota te schrijven waarin ze het belang van het museum zou aantonen. Die nota is er nooit gekomen. Van Baerle heeft haar belofte la ter zelfs glashard ontkend leiden heeft zijn kans op dit museum verspeeld. Als ze nu nog willen praten, beschouw ik ze ten opzichte van de ande re twee gemeenten als een concurrent, die niet echt kans meer maakt". 'Niet rampzalig, wel erg lastig' e nieuwenhuuse Het Bloemencorso van de Bol lenstreek ondervindt grote hin der van de nachtvorst. Bijna de helft van de hyacinten is door de lage temperaturen niet meer te gebruiken voor het corso van aanstaande zaterdag. Het gaat hierbij in totaal om bijna een miljoen hyacinten. Een even groot aantal staat al in de koel huizen en wacht bij een tempe ratuur van twee graden op ver werking. Het corso-bestuur is nu naar stig op zoek naar nieuwe exem plaren. Vóór woensdag moeten vervangende exemplaren ge vonden zijn. omdat de bloe- mentuken dn beginnen am hun gigantische klus: het opste ken van de corso-wagens. In Noord-Holland, waar de vorst iets minder hard heeft toegesla gen dan in Zuid-Holland, denkt het corso-bestuur de komende dagen goede zaken te kunnen doen. Vooral de vorst in de nacht van zaterdag op zondag is cata strofaal geweest voor de bloe men. De sapstroom wordt door de vorst verbroken en de cellen breken af. Vooral witte bloemen ondervinden veel last van vorst. Exemplaren met een donkere kleur zijn iets beter bestand te gen temperaturen onder nul. De kwekers ondervinden geen schade van de nachtvorst. om dat de bol door de vorst niet is aangetast. De grond waarin ze zitten biedt namelijk voldoende bescherming De voorzitter van de stichting Bloemencorso Bollenstreek. P. Goemans: ..Het is niet rampza lig. maar wel verschrikkelijk las tig. Op papier hadden we in principe «dies voor elkaar. Ver moedelijk kunnen we wel de beschikking krijgen over nieuwe partijen bloemen, maar je weet niet precies welke kwaliteit je in huis krijgt. Voor de bloemenste- kers is het belangrijk om met een uitstekende kwaliteit te werken". De nachtvorst kwam ook elders in het land zeer ongelegen Een peren- kweker uit het Brabantse Fijnaart zette twee helikopters in die de hele nacht van zaterdag op zondag in touw waren Door relatief warme lucht van tien meter hoogte naar de begane grond te Wazen, werd de tempo ratuur daar met drie graden opgevoerd Zo beschermde hij de bloesem tegen vorstschade foto anp HET WOORD IS AAN Wie heden macht krijgt is n gen zichzelf niet meer. Antoor Vloemam HET WEER Koud en buiig Wisselend bewolkt en enke le winterse buien. Middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige noordwesten wind. kas van de centrale bank een lo gische stap. omdat de winst marges van de bank dit jaar ho ger uitvallen als gevolg van de hoge rente op kortlopende le ningen. Tegelijk is de rente op langlopende leningen in Duits land gestegen Daardoor knjgl dl blok Ot |aar 175 miljoen gulden extra binnen Dat be drag blijft volgens Kok de kn mende drie )aar stabiel (150 mil)oen in 1992 cn 175 miljoen gulden in 1993) om in 1994 te Mijgen naar 350 miljoen gulden. Het plan van Kok is bij coalitie partner GDA slecht gevallen. De christen-democraten vinden dat de bank als „melkkoe wordt gebruikt Verder \Taagi de partij zich af hoe Kok aan liet bedrag van C»n miljoen gulden rentebaten komt. het dubbele van voorgaande jaren. Britse bommen nogal riskant lonocn chs van zweepen correspondent De kernkoppen voor de Britse I ndent -onderzeeërs rijn on vei lig. Ze zouden bij een verkeers ongeval tijdens het vervoer kun nen ontploffen Dit schn)ft de Bntish American Security Information Council (Basic) m een rapport dat deze week wordt gepubliceerd. De bommen worden bijna da gelijks in vrachtwagens over de Bntse wegen vervoerd. Al drie keer is zo n vrachtauto hij een verkeersongeluk betrokken ge wrest, zo zegt Basic Het pro blccm is volgens de onderzoo kers dat de krrnladingrn van de WRfl en W7b-koppen rond het aandnjvingsmechamsmr lig gen. Dit maakt de kemladmg nodeloos kwetsbaar De WB8 kop wordt bovendien tot rxplo ste gebracht met een kwetsbaar, conventioneel explosief De Amenkancn zijn bezig het ex plosieve matenaal dat de kern t >ntploffing moet teweegbren gen. te vervangen. washvgtqn hen* dam CORRESPONDENT De Amerikaanse regering maakt zich ernstig ongerust over de activiteiten van een grocp}e Nederlandse compu ter-krakers ('hackers') dat ille gaal toegang Ml M onder meer de computers van imiwrsit. inn. Int KhM) ruim lev aart centrum cn het commandocentrum van Stille /uldzeevloot. De computer-piraten, van wie er een aantal bij naam hi| Amerikaanse onderzoekers be kend Is, zijn door middel van een telefoonverbinding tot de computers doorgedrongen. De Nederlanders hebben, zo staat in li ri( hl in dn New York Times van gisteren, geen toegang gekregen tot geheim materiaal. Het kraken van computers is in Nederland niet strafbaar, in dn S ui l Rijnders en Croiset in Leidse produktic laden cets van moori Met medewerking van het Na donate Hontd In IbndgnMp Amsterdam brengt het leidse lAK-theater In augustus het door dramaturg laurens Spoor geschreven toneelstuk 'Orestes (icrardjan Rijnders (Toneel groep Amsterdam) en Hans Croiset (Het Nationale Toneel i. twee toonaangevende toneel makers, alsmede de acteurs El len Vogel cn loop Admiraal, spelen geheel belangeloos een rol in deze voorstelling. De Leidse acteur Hugo Lckhof neemt de titelrol voor zijn rrkc ntng Orestes' wordt geregis seerd door Laurens Spoor Ro nald Helmer, directeur van het LAK-thnMr, tmncbi poü landelijke belangstelling voor mduktie r ook pagina 6 PlrmMnd (I 26 45) te/tor* titctw twtakng' f 76.751 vm ac<«ot 8 "712141 '.OOCm1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 1