Rtv show r> Laat mij maar lekker aan dat rad draaien 'De zoveelste blijk van waardering in carrière Redactie: 023-150191/023- /onngeving: WIM ENTIUS Hans van der Togt, een kwismasler zonder pretenties net Rad van Fortuin is voor pre sentator Hans van der Togt een lot uit de loterij. Zo'n twee jaar geleden was hij nog AVRO-omroeper zonder vooruitzichten. Amusementsfabri kant Joop van den Ende herkende in hem evenwel een publiekstrekker. Avond aan avond wordt hij nu bekeken door ten minste twee miljoen televisiekijkers. „Het succes komt vooral door de gouden for mule." Dan, schuchter „Misschien ligt het ook een beetje aan de presentator, ik hoop het in elk geval wel." «EPBLAAUW CORRESPONDENT CPD De in Maastricht geboren en in Heemstede getogen presentator ijsbeert langs de tribu nes. ook nu weer volgepakt met familie en vrienden van de kandidaten. Bijna in trance doet de vedette van het Rad van Fortuin zijn warming-up. Gespannen tot en met wenst Van der Togt vlak voor de opnamen met rust gelaten te worden. „Vanuit de kleedkamer gelijk aan dat rad draaien, dat kan ik niet. Ik heb tijd nodig om me goed te concentreren", legt hij later uit. Het eerste dat opvalt: Hans van der Togt buiten beeld verschilt nauwelijks van de Hans van der Togt vóór de camera. En Leontien, zijn assistente, tovert haar mooi ste glimlach als ze de camera op zich ge richt weet. Een kwartier voor de opname, als de hoofdrolspeler in opperste concen tratie door de studio drentelt, zit Leontien verveeld een sigaret te roken. Eigenlijk is ze fotomodel, maar ze heeft de ambitie om ac trice te worden. Van zenuwen lijkt Leontien hoegenaamd geen last te hebben. Maar hoe zit dat eigenlijk met Van der Togt? „Zenuwachtig ben ik ook niet meer, wel gespannen. Natuurlijk krijg je na ver loop van tijd routine, maar op routine pre senteren kan èn wil ik niet. Ik moet me goed concentreren, tijdens zo'n opname dag ook mijn krachten goed verdelen. Want het mag in de huiskamer niet opvallen dat ik met het eerste of met vijfde spelletje van die dag bezig ben." Ster De herkenningsmelodie van de kwis tettert door de studio. Het publiek klapt op com mando van de floor-manager de handen stuk. als de presentator opkomt. Van der Togt babbelt er lustig op los: wisselt wat al gemeenheden uit met de drie kandidaten. „Nou, zo gaat het straks ook als we echt gaan opnemen", zegt hij, in een poging de kwisdeelnemers op hun gemak te stellen. Als de camera's draaien, verlopen de ken nismakingsgesprekjes opeens stroef. Hans van der Togt is daar debet aan. Hij weet zo snel geen zinnige vraag te bedenken en er valt een stilte. Gevolg: de vaart is uit het programma, de opnamen worden stopge zet. Kwaad op zichzelf beent de presentator weg. „Ik word van binnen altijd boos als we een stop moeten maken. De meeste afleve ringen van het Rad van Fortuin staan er ge lukkig in één keer op. Of ik dan tevreden over het resultaat ben is een ander verhaal. Dat heeft erg veel te maken met de kandi daten. Moet ik elk woord uit ze trekken, dan is het vechten voor me. Zit er eentje bij zon der zenuwen, iemand die makkelijk zijn woordje doet. dan ben ik dolblij. Die trekt mij over de grens. Ik kan ook voldaan zijn over een uitzending met een spannend spelverloop. Bijvoorbeeld als iemand die veel geld heeft verdiend alles kwijtraakt door op bankroet te komen. Sneu voor die man of vrouw, hoor, maar voor de spanning van het programma uitstekend." Hoog tijd nu voor de opname van de twee de aflevering, bestemd voor de tweede week van de maand mei. Hans van der Togt heeft een ander jasje, een schoon overhemd en een nieuwe stropdas uit de kast gepakt. „Iedere uitzending draag ik weer een ander overhemd. Ik 'vCTUft' r /o n (fcftJs per maand. En twaalf colberts. We hebben een kledingsponsor, anders zou het onbetaal baar zijn hè", zegt hij gniffelend. Zodra de camera inzoomt op de 'winkel vol prijzen' zet Hans van der Togt snel zijn bril op. „Voor de prijzen van de artikelen, hè. Ik kan het zonder bril niet lezen. Ik ben zo kip pig als wat." Behalve bijziend is Hans van der Togt voor al ijdel. Hij is het middelpunt van het televi siespelletje. dat dagelijks bijna twee miljoen kijkers MEL I rrlijk ..liet Ü0 m1 de gou den formule." Schuchter: „En ik hoop dat de populariteit ook een beetje te maken heeft met de presentator." Het Rad van Fortuin is een kwis zonder diepgang. Vluchtig amusement. Met een wat oppervlakkig overkomende presenta tor. En. eerlijk is eerlijk. Hans van der Togt „Ik ken mijn beperkingen. Voor een praatpro gramma heb ik te weinig geestelijke bagage In huls." too»t>|tatra geeft ruiterlijk toe weinig pretenties te heb ben. „Ik ken mijn beperkingen. Voor een praatprogramma heb ik te weinig geestelij ke bagage m huis Van der Togt is ook de eerste om toe te ge ven dat zijn manier van presenteren verre van vlekkeloos is. ..Als ik me zo bezig zie op televisie, ben ik niet altijd even ad rem. En ik maak wel eens een foutje met de namen van kandidaten. Hoewel ik toch ook weer alert overkom, la toch7 Komt doordat ik het spel ook echt meespeel lk weet van me/elf dat ik het meest geschikt ben voor de lichte amusement sfeer Daarom, laat mij voorlo pig maar lekker aan dat rad draaien Keihard spel De winnaars moeten het die ochtend doen met bescheiden pnjzen. Maar er zijn van die dagen dat kandidaten na een dag met soms wel zestigduizend gulden (inclusief keuken of auto) naar huis gaan. andere deelnemers met lege handen achterlatend. ,,l let blijft een kuli.ud pd I K ,il!« Iol niets. Je hebt er kandidaten bij die zeer hebberig /ijl) \re. k.m flM H iv- joh. je hebt al zoveel gewonnen, geef hem ook wat. Die regels liggen internationaal v ast. Daar mogen we van de bedenker van het spel. een Amerikaan, niet van afwijken. De meeste kandidaten vinden het trouwens niet erg als ze nauwelijks iets gewonnen hebben, ze zijn al blij dat ze een half uurtje op de televisie komen." Rita Reys ambassadrice Amerikaanse jazz CLOSE UP STARDOM „Dank zij mijn bekendheid was het probleem van die werkvergunning gauw verholpen." foto*GPD TIENHOVEN GvP Rita Reys mag dan het een en ander gewend zijn, ze kan blijk baar nog verrast worden. Uit handen van Howard Wilkins, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, ontvangt de jazz zangeres woensdag 'the Certifi cation of Appreciation'. „Ik weet niet wat de onderschei ding precies inhoudt, maar het is altijd weer enig om er een te krijgen, ook al puilt mijn trofee- kast dan uit." Navraag bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag leert, dat de oorkonde een persoon lijk eerbewijs van de ambassa deur is. Wat Wilkins betreft mag Rita Reys zich met ingane van woensdag beschouwen als de ambassadrice van de Ameri- STRIPS BOLLEBOOM BOES kaanse jazz in Nederland. „Een hele eer. maar ik begrijp niet waarom hij niet iemand anders hiervoor heeft bena derd", merkt ze op. „Er zijn toch meer bekwame jazz-zan geressen in dit land." Haar verwondering doet enigszins gekunsteld, om niet te zeggen gespeeld, aan. Hoe goed misschien ook bij stem, niemand van haar col lega's beschikt over het particu liere eigendomsrecht van de eretitel: 'First lady of jazz'. Al sinds 1960 pleegt Rita Reys zo te worden aangeduid. Ereburger „Ik ben trouwens ook al jaren ereburger van de stad New Or leans. Vroeger trad ik heel vaak op in de Verenigde Staten. Als ik toen geen klein kind had gehad en daar had kunnen blijven, wie weet was ik er wel heel groot ge worden. Ze hebben mij daar al tijd gewaardeerd. Omdat ik ge loofde in wat ik deed, omdat ik nooit bereid was concessies aan mezelf te doen. Amerikanen ap preciëren dat." In 1989 trad ze er voor het laatst op. Met het trio van Pim Jacobs, al jaren haar wederhelft. Het was destijds nog een hele toer om haar muzikale begelei ders het land in te krijgen. In de regel zijn de Amerikaanse auto riteiten bepaald niet scheutig met het verstrekken van werk vergunningen aan buitenlandse musici. „Ze kenden mij nog van vroeger. Dank zij mijn bekend heid was het probleem van die werkvergunning gauw verhol pen." Haar stem mag dan niet meer zo dikwijls te beluisteren zijn als voorheen, als het aan de sinds kort in Tienhoven woonachtige zangeres ligt komt daar snel verandering in. „Mijn nieuwe cd is net uit. Swing and Sweet. Heb ik gemaakt met twee jonge muzikanten, Frits Landesberger en Bart Berkhout. Zonder te overdrijven mag ik wel zeggen dat het een beeldje van een cd is geworden HEINZ Ted de Braak, die nu om de twee weken te zien is met zijn Familiespelshow, gaat deze zo mer het leger van tallcshowpre- sentatoren versterken. In Teds praatshow staat iedere keer maar een bekende Nederlander centraal. Ted ondervraagt hen r carrière en privèleven Wil lek* Al beril, Jeroen Krabbé en Pim Jacobs hebben inmiddels 'ja' gezegd. Dat wordt genieten, dus. Barend en Van Dorp; leuk ten koste van studiogasten. Alle tot dusver door RTL 4 uitgezonden aflevenngen van Match: Barend Van Dorp hebben zonder andere onder brekingen dan de reclameblok ken de dndtune gehaald >p rechte verbazing daarover lijkt op z'n plaats, omdat de pro grammamakers doorgaans ver re van zachtzinnig met hun gas ten omspringen. Als alle andere praatprogram ma's staat of vailt Match Barend Van Dorp bij degenen die door beide heren als onderwent worden aangezocht. En al heeft de praktijk intussen geleerd dat Barend en Van Dorp tal van ge sprekspartners hebben 'ge kneusd' tot lijdende voorwer pen. in de sportwereld schijnt de animo om in de Hilversumse dependance van de lAixem- burgse zendgemachtigde te ver schijnen onveranderd groot. Voorzover bekend hebben al leen FC den Haag-train er Co Adriaanse en disc uswerper Erik de Bruin beleefd bedankt voor de 'eer'. Het incasseringsvermogen van de doorsnee sporter en sportbo- bo moet meer dan gemiddeld ontwikkeld zijn. Of zou hier sprake zjjn van masochisme, naïviteit of ijdeltuiterij? Een kritische benadenng is na tuurlijk prima; de politiek daar gelaten wordt nergens zo kwis tig met clichés en gemeenplaat sen gestrooid als in de sportwc reld. Daar waar een hotemetoot of bondscoach met een gewich tig gezicht denkt louter volzin nen vol gebakken lucht voor de tv-camera te kunnen uitade men, dient de interviewer in te P'pen en de ondervraagde het st subtiel te ontdoen van dik ke lagen image-schmink. Geeft de geïnterviewde daarentegen hoorbaar het beste van zichzelf, dsn hossen vnpmutas nis to nodig ds dominante ral ran hal vnaprap** nan tk h los te halen. Eens gerespecteerd als onthul- lingsjoumalisten met sport als specialisme, zijn Frits Barend en Henk van Dorp met het klimmen der jaren verworden tot hun eigen karikaturen. De heren maken er onderhand te zeer een sport van hun gasten middels de dubbele tackle on deruit te halen i nipr wMosuftjkideheran daarbij nm vreemd iemand die om de een of andere reden goed bij het duo in de smaak valt. kan rekenen op de tolerantie die straathoekwerkers en kans arme jeugd-begeleiders eigen ia. Dezelfde coulante benadering valt meestal ook Ajacieden toe. Sporters en sport bobo's die niet tot de vrienden- of kennissen kring van Frits en Henk beho ren, kunnen ofwel rekenen op een scherpe ondervraging of (vervelender) op het tegendeel v an een serieuze benadenng. Darand an Vin i ioip, In,|r sportjournalistiek ook bekend als de Siamese tweeling, werken vanuit een v.r t- OOM I |j)| VOi gens het aloude adagium nnrr change a winning team. Aan dc ene kant van de prescntatietafel (voor de ki|kers linksbuiten) zit in de regel Barend, aan dc an dcre kant Van Dorp alias Bon- gaarts. De tc interviewen per soon mag tussen de heren plaatsnemen, waarna het kruis verhoor kan beginnen Meestal is het Barend die met een poeslief gezicht de onschul dige openingsvraag stelt. Daar na dei vodi a hoon de edta tervterade de moettJkheidUM tor van het gesprek stijgen Is er een wielrenner in de studio, tien tegen een dat hem wordt ge vraagd of er ooit van het oo- pingpotje is gesnoept. En dat naar iemands inkomen wordt geïnformeerd is al evenzeer op gelegd pandoer Op het moment dat de gast denkt zich aardig door het vra genvuur te hehbrn hern gesla gen. komt (meestal) Van Jiorp met een schofferende vraag aanzetten. Of gooit hij er een lo ze opmerking, kant noch wal rakende kreet of nergens op slaande vraag tegenaan. Om dc geïnterviewde alsnog in verwar ring te brengen. Barend cn (met name) Van I>orp zwalken vrij wel hun gehele zendtijd tussen gein cn ongein. Met name bij dc laatste knapt het elastiek van de lolbroek nogal eens. RTL 4 heeft Match: Barend Van Dorp. en meer bepaald de aflevering van 27 de* ember, in gezonden naar het Gouden Roos-festival van Montreux. Centraal stond daarin het ont slag van FC Utrecht-trainer Cces loffeld. icn reportage waarin Barend en Van Dorp hun eigen kankaturen even op zij zetten om het gedegrn vak werk van weleer tc leveren Even niet die mavo3-humor, heel bevrijdend. Een prangende vraag tot slot wat doet ElJes Berger eigenlijk In dat programma7 •u rard\ \n ptrrn.N De originele muziek van Me disch (Centrum West ts onlangs op CD verschenen. Dc stukken worden uitgevoerd door pianis tc Barbara BlriJ. Zij brengt on der meer Rclnl's verleden, lief de op Aruba cn Liza t* Victor ten grhore. Natuurlijk ontbre ken Bobby's Thema en MCW Ouverture niet Patrick sun Mil. co presentator van NCRV"s Passage wordt nog niet op straat herkend, krijgt nog pao raprii IraoHfl an wordt nog niet belaagd door een horde gillende meiden. Pa trick zit daar ook niet echt op te wachten Wat hij wel wil? Door breken als presentator of diep te-interview er /jjn grote voor PM W itirman. Acteur Bruce Willis heeft on langs met een versierde schep het startsein gegeven voor dc bouw van zijn eigen restaurant. In Planet Hollywood, zoals het rt.iblisscnu-nt /al pao IMBO kunnen de gasten /i< h ti|dens het diner vergapen aan dc mo- lames I >r.m van Marilyn Monroe. Het gelcgrnhridsduo IJsa Bo ray en Ioult de Vrtea, hekend Ml I ijdru S lm I l| den. houdt bet voor gezien Zo- Dniis lis.. cesvolle avontuurtje ais eentna lig lisa is met virs van tuis maar ziet dit alleen als een toe valstreffer. Haar muzikale intc rcsacs liggen op een geheel an der vlak lisa: Natuunjk hoop ik hits te scoren, maar dan wrl met materiaal waar ik zelf van uit mijn dak ga AVRO debutant Carlo Bos 7hard is overgestapt naar RTL 1 De presentator van Pauze TV ga.it U1 liommrai Ma nndn rand mi BOOM 32 hMf hu spelletje Go Bingo en Hf ken Dc (rek an Dc Weck show presenteren Carlo gaat echter niet helemaal verloren voor 'tra ditkmecl Hilversum'. Voor de AVRO zal hij een aantal malm MIJ W i|/r van Spreken j-« r 11 r1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 11