bv korthofah Kies voor een beroepsopleiding, waarin jij als leerling centraal staat OPEN DAG GEZONDHEIDSZORG LUBA UITZEND BURO ZATERDAG 27 APRIL A.S. E O O Qen beroepsopleiding volgen en verdienen .an MARWIJK AUTOMONTEUR/CHAUFFEUR LUBA. MENSEN WAAR JETVAT AAN HEBT.Urt|km! J export sekretaresse kommercieel medewerker binnendienst m/v VAKATUBES VAKATURES VAKATURES" VAKATURES VftKftTURES VAKATURES VAKATURES VftKflTURES VAKATURES VAKATURES VflKATURES VAKATUBES VAKATUBES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES Bij Endegeest leren voor B-verpleegkundige ENSEN ZIJN GEEN MACHINES Wie goed om zich heen kijkt, ziet nogal wat mensen die geestelijk in de knoop zijn geraakt. Stress, sleur, frustratiesVerschijnselen van deze tijd, waardoor sommigen van ons aangewezen zijn op hulp en verzorging van anderen. Ook van B-Verpleegkundigen. Dat word je natuurlijk niet omdat zo'n baan je "best wel aardig lijkt". Daar Is meer voor nodig. Geduld en mensenkennis bijvoorbeeld. En een opleiding. Endegeest kan je die geven. Je hoeft niet bang te zijn voor een eentonige job. Elke dag. elke |AT IS INSERVICE-ONDERWUS De opleiding tot B-Verpleegkundige is een zogenaamde Inservlce- opleiding. Je wordt - net zoals op de HBO-V - opgeleid voor het 1ste deskundigheids-niveau. Daarbij leer je het "vak" van mensen uit de praktijk. Je -t met een voorbereidende periode van 30 weken. (23 weken tijdens de opleiding verdient. In de voorbereidende periode krijg je 495 gulden zakgeld. Daarna krijg je een salaris op het niveau van het minimumloon. Dit is in alle gevallen hoger dan het bedrag wat je via de studlefianciering zou krijgen. E Aantrekkelijk voor ieder die zelf evenmin een machine wil zijn. En kiest voor zekerheid omdat er nu en straks volop banen zijn in de gezondheidszorg. OK A. Z EN MDGO-VERPLEEGKUNDIGEN EN ZIEKENVERZORGEN DEN ZUN WELKOM Met één van deze diploma's mag je de voorbereidende periode over slaan. Je kunt dan direct aan het eerste jaar beginnen. Als je dat wilt, verzorgt Endegeest een aangepast programma. |AT LEERLINGEN ZO BIJ ENDEGEEST WAARDEREN Allereerst de opleiding zelf. Die is modem en goed. Er wordt les gegeven in kleine groepen. En zowel bij de opleiding als op de afdeling waar je werkt wordt gezorgd voor persoonlijke begeleiding. Theorie en praktijk worden in eigen huls gegeven. Maar ook andere dingen tellen mee. Endegeest is niet het enige psychiatrische ziekenhuis dat op een mooi landgoed is gelegen. Wel uniek Is dat het vlak bij Lelden ligt Een gezellige stad met veel ontspanningsmogelijkheden. naar school, 4 weken stage op een afdeling en 3 weken vakantie). Daarna zijn er 3 leer/werkperioden van 12,12 en 9 maanden waarin praktijk en school elkaar afwisselen. Een andere aantrekkelijke kant van inservice-onderwijs is dat je ES NTDEK DE VELE FACETTEN VAN ENDEGEEST Wat de opleiding precies inhoudt, is niet in een paar regels te vertellen. Daarom is er een uitgebreid informatiepakket samengesteld. Een telefoontje en je krijgt het thuis gestuurd. El ENDEGEEST OEGSTGEEST |0E DENK JE EROVER? Voor het aanvragen van een info-pakket of het maken van een afspraak voor een sollicitatiegesprek kun je het beste bellen 071 17 92 62 17 92 57. Endegeest, psychiatrisch ziekenhuis van de gemeente Leiden, postbus 1250, 2340 BG Oegstgeest. Assistent/e voor het Hoofd Financiële Administratie ALS RECHTERHAND KRIJGT II O.A. DF MEDEVF.RANTWOORDEIJJKHRID VOOR BEHEER VAN DEBITEUREN—. CREDITEUREN— EN GROOTBOEKADMINISTRATIF - COÖRDINATIE VAN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHED ASII—MANAGEMENT EN VERZORGING VAN MAANDOVERZICHTEN HET BIJHOUDEN VAN ZICH IN VERBAND IET GEBIED EEN KLEIN TEAM VAN SPECIALISTEN I MARJCTPROPIEL RICHT OP BIJZONDERE AN AUTOLEASE EN AUTOVERHUUR. HET BEDRIJF GROEIT EXPLOSIEF IN DAT VERBAND VERWACHTEN WIJ DAN OOK j KRACHTIGE PERSOONLIJKHEID. DIE ZELFSTANDIG R GOEDE CONTACTUELE EIGENSCHAPPEN 4 OPLEIDING OP MEAO—NIVEAU [GE ERVARING IN BOVENGENOEMDE 5 U ZICH AANGETROKKEN VOELT TOT EEN DYNAMISO 'OFKFN WIJ U PER OMGAAND EEN SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIE MET K TE RICHTEN AAN LSL, TAV DF. AFDELING PERSONF.RLSZAKEN. POSTBUS 87. 2JOO AB Li gemeente NOORDWIJK Bloemen- badplaats KRAANVERHUUR VERHUUR VAN HYDRAULISCHE KRANEN VOOR BETON STORTEN. HUSWERK. MONTAGEWERK EN AUTOBERGING Ter versterking van ons werkplaatsteam zoeken wij op korte termijn een Leeftijd tussen 20 en 35 jaar Kandidaten dienen woonachtig te zijn in Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten of Lei den Zuid/West en in het bezit te zijn van een groot rijbewijs. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het bergen van voertuigen. Kandidaten dienen dan ook bereid te zijn om, wisselend met collega's, na werktijd oproepbaar te zijn voor deze autoberging. Wanneer geen bergingswerk wordt verricht zal men als monteur in de werkplaats on derhoud plegen aan ons bedrijfswagenpark. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U bellen van ma. t/m vrij. tus sen 8.00 - 17.00 uur. VAN MARWIJK KRAANVERHUUR Produktieweg 36 - 2382 PC ZOETERWOUDE - Tel. 071-899344 De vraag naar peraoneel in da i gezondheidszorg wordt steeds groter. Luba organiseert daarom speciaal voor deze sector een Open Dag. ledereen die in deze richting een opleiding heeft ge volgd en/of ervaring heeft opge daan, is welkom. Maar ook als je niet para-medisch geschoold bent en je bijvoorbeeld in de civie le dienst wilt werken ben je na tuurlijk welkom I We willen tijdens deze Open Dag zowel in het algemeen als indivi dueel aandacht besteden aan de mogelijkheden binnen deze sec- Luba is van oudsher erg actief in de gezondheidszorg. Zo verzor gen wij in samenwerking met de kruisverenigingen in de regio een basiscursus tot verpleeghulp. Wie het certificaat heeft gehaald, kan via Luba meestal snel aan de slag. En dit is slechts één voorbeeld van de vele mogelijkheden die Luba in deze 9ector biedt. Noteren dus: zaterdag 27 aprilt tussen 11.00 en 15.00 uur. Je bant van harte welkom dp één van de ^volgende Luba-adressen. Leiden, Turfmarkt 11 tel. 071-131046 Leiderdorp. Winkel hof 9 tel 071-415055 Voorschoten. Leidseweg 68a tel. 071-618142 Katwijk, Voorstraat 70, tel. 01718-71041 Noordwijk. De Grent 4 tel. 01719-19236 Alphen. Aarkade 7 tel. 01720-74991 Woerden. Rijnstraat 6 tel. 03480-11989 Luba?- Ter Informatie een selectie uH een aantal functies HBOV Verpleegkundige A/B/Z ook OK-asststent MBOV MDGO VP/VZ groepsleid(st)ers en acttviteltenbegelelcKst)ers ziekenverzorgenden Oeiaordenverzorgenden/helpenden verpleeghulpen dokters-Ztandartsassrstenten apothekersassistenten huishoudelijke hulpen instelllngskoks keukenhulpen voedingsassistenten tronsportmedewerkers restaurontmedewetkers medisch secretaressen laboranten In verband met het vertrek van de huidige tunktionans wordt bij de afdeling Personeel en Organisatie van de sektor Welzijn en Personeel gevraagd een medewerker salaris- en personeelsadministratie m/v voor 38 uur per week Algemene Informatie: De bestuursdienst is onderverdeeld in de sektoren Bestuur en Informatie. Ruimte en Milieu, Financiën en Welzijn en Personeel. De afdeling Perso neel en Organisatie maakt deel uit van de sektor Welzijn en Personeel. unktie-inhoud: het verzorgen van de geautomatiseerde salaris- en personeels administratie, waarbij het accent ligt op de werkzaamheden voor de salarisadministratie; het uitvoeren van een aantal rechtspositieregelingen; assistentie bij andere op de afdeling voorkomende werkzaamheden. unktie-eisen: bezit van een afgeronde MEAO-opleiding. danwel een vergelijkbare opleiding; ruime kennis van salarisadministratie en een aantal jaren ervaring met een geautomatiseerd verwerkingssysteem (bij voorkeur LPS/CPS); affiniteit met automatisering; goede kontaktuele vaardigheden. Funktle-niveau: aanloopschaal 5. maximaal f 3 071brulo per maand, voor kandidaten die volledig aan de gestljde eisen voldoen is inpassing in funktieschaal 6 (max. f 3.393,— brulo per maand) mogelijk. Inlichtingen: Nadere inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de chef van de afdeling, de heer P L N. Verhoeven, telefoon: 01719 - 60247. Sollicitaties gericht aan het college van Burgemeester en wethouders kunnen binnen 10 dagen na verschijning in dit blad worden verzonden aan de afdeling Personeel en Organisatie. Postbus 298. 2200 AG te Noordwi|k. onder vermelding van "sollicitatie" in de linker bovenhoek van de envelop. B V. Korthofah is een sterk groeiende onderneming die zich smds 1960 bezig houdt met het ontwikkelen en produceren van merk- en kodeerapparatuur voor industriële toepassin gen. De huidige snelle groei wordt veroorzaakt door zowat verkoopstijgingen van bestaande produkten als dopr uit breiding van het produktenpakket. Onze afzetmarkt strekt zich uit over de gehele wereld. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: De funktie: Een afwisselende, zelfstandige baan met veel verschillende werkzaamheden waaronder de orderbehandeling, het ver zorgen van de (internationale) korrespondentie. het onder houden van telefonische kontakten met onze relaties en het verzorgen van de uitvoerdokumenten. Kortom een spilfunktie waarbij u het visitekaartje van ons bedrijf bent. Onze wensen: Gezien de zwaarte van de funktie denken wij aan een ener gieke kandidate met een voltooide sekretaresse opleiding die haar hand niet omdraait voor een telefoongesprek of brief in het engels, duits of frans. Verder denken wij aan een kollega die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan funktioneren. Goede omgangsvormen alsmede een representatief voorkomen behoren eveneens tot de nood zakelijke bagage. De funktie: Een veelzijdige baan op een centraal punt binnen de afde ling. De werkzaamheden bestaan o a. uit het kommercieel en administratief opvolgen van binnengekomen orders en het onderhouden van telefonische kontakten met onze afnemers. Tevens bent u de intermediair voor onze buiten dienstmedewerkers Ook intern heeft u veelvuldig kontakt met de diverse afdelingen. Onze wensen: Een dynamische veelzijdige kandidaat op MEAO-mveau die in staat is om zeer accuraat te werken en die daarnaast onze relaties op een prettige en korrekte manier van dienst kan zijn Tevens vinden wij het heel belangnjk dat u binnen het team kunt en wilt meedenken Wat wij u kunnen bieden: Een afwisselende baan binnen een groeiende onderneming waarbij eigen inbreng en initiatie4 zeker gewaardeerd wordt Voor de juiste kandida(a)t(e) zijn er volop doorgroeimogelijk heden De arbeidsvoorwaarden en het werkklimaat zi|n zoals van een eigentijdse onderneming verwacht mag worden Interesse? Uw schriftelijke reaktie. voorzien van een recente pasfoto zien wij dan graag zo spoedig mogelijk tegemoet op onder staand adres t a v Mevr K M de Raaff. Hoold Personeels zaken. Natuurlijk kunt u ons ook eerst bellen voor nadere inlichtingen Het telefoonnummer is: 01718 - 60461.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 30