TAD LEIDEN Krakers willen niet wijken voor discotheek a Agaathflat op de bres voor speelveldje Club '70 krijgt een nieuwe eigenaar 'Flats Slaaghwijk worden in een keer opgeknapt' LEIDSCH m DAGBLAD LEIDEN De discotheek Club '70 aan de Stationsweg heeft een nieu we eigenaar. Vorige week verkocht de familie Van Heeze voor een on- l bekend bedrag de uitgaansgelegen heid aan de Rijnsburgse onroerend- goedmakelaar Hans Kroon, die on der meer eigenaar is van café De Ouwe Gijs in Noordwijkerhout. De dagelijkse leiding van de disco komt in handen van Bert Visser, 'een jonge jongen met toch al veel horeca-ervaring' volgens Hans Kroon. De kans is groot dat Club '70 in de toekomst ook op donderdag avond opengaat. Ook worden de dansavonden waarschijnlijk af en "Voor het niet meer wil, gaan we er uit' toe verlevendigd met live-muziek. De familie Van Heeze, die jaren lang boven de danstent woonde, stapt eruit omdat het werk te zwaar wordt. "Nu gaat het nog wel, maar over een paar jaar kunnen wij het misschien niet meer aan. Voor het zover is, willen wij eruit, want wij hebben het werk altijd met heel veel plezier gedaan". In 1979 nam het echtpaar Van Heeze Club '70 over van een neef, die de zaak in 1970 had opgericht. Die dagen was de disco nog 6 avon den per week open. "Toen gingen de jongeren nog de hele week door uit. In de loop der jaren is het uit gaan zich steeds meer gaan concen treren op het weekeinde, zodat wij alleen dan open waren". Die verandering in het uitgaans- gedrag heeft volgens Van Heeze te maken met de grote jeugdwerkloos heid aan het begin van de jaren tachtig. "Alle jongeren waren bang om hun baantje te verliezen. Nie mand wilde meer het risico lopen moe op het werk te verschijnen". Bovendien verdween in die tijd in Leiden de Kokskazerne, waardoor ook het trouwe soldatenpubliek ("Gezellige lui waren dat") weg bleef. De heer als mevrouw Van Heeze hebben beiden hun hele leven ge werkt in de horeca, het meerendeel in dienst van anderen. De heer Van Heeze werkte onder meer als ste ward bij de Stoommaatschappij Zeeland en bij de Holland-Amerika Lijn, die geen van beiden nog be staan. Halverwege de jaren zeventig kwamen zij te werken in Club '70, die zij aantal jaren later overnamen. Meldpunt: angst Shnlton voor terrorisme leidt tot discriminatie LEIDEN - Het Meldpunt Discri minatie wil dat het gemeentebe stuur overleg pleegt met het Ameri kaanse bedrijf Shulton. Deze firma weert buitenlandse werknemers van een schoonmaakbedrijf indien zij korter dan twee jaar in dienst zijn. Shulton heeft deze maatregel genomen uit vrees voor terroristi sche aanslagen. Het Meldpunt heeft inmiddels een brief geschreven aan wethouder Bochove met de vraag Pand Ico-Athibu aan Lammermarkt voor tweede maal in bezit genomen Van onze redacteur Roy Klopper LEIDEN - De acht krakers van het Ico Athibu-pand aan de Lammermarkt zijn niet van plan te wijken als ze geen ver vangende woonruimte krijgen aangeboden. Desnoods wil len ze het voormalige Parmentier-complex met geweld ver dedigen. "Wij wijken niet voor een disco als we geen dak boven ons hoofd hebben", luidt de boodschap. Na maandenlange discussie lijkt een meerderheid van de gemeente raad eindelijk akkoord met de bouw van een nieuwe Koets-o- theek aan de Lammermarkt maar nu zijn er weer acht krakers die roet in het eten dreigen te strooien. Ze namen vorige week hun intrek in het gebouw van de voormalige textielfabriek. Toen ze er 24 uur in woonden, werd de kraakactie door hun advocaat gemeld bij de politie. Die kon vervolgens niets meer uit richten. Een week eerder werd een ander deel van het fabriekspand ge kraakt. Toen is de politie nog wel overgegaan tot ontruiming. De huidige bewoners hebben gro te plannen met het complex. Op de tweede etage willen ze kamers ere- Raadslid vraagt opheldering over opslag vuurwerk LEIDEN - SP-raadslid C. Vergeer heeft het college gevraagd om na te gaan of de opslag van vuurwerk in Leiden zonder gevaren is. De SP doelt met name op de opslag van de firma Kat aan de Stadspolderweg maar niet wordt uitgesloten dat er op meerdere plaatsen in Leiden vuurwerk ligt opgeslagen. den wanneer zich een ongeluk voor doet", aldus de SP. "Beschikken de bedrijven over voldoende vergun ningen en worden zij regelmatig ge controleerd"? Aanleiding voor de zorg van de SP is de ontploffing in de vuurwerkfabriek in Culemborg vorige week donderdag. Fietser breekt pols LEIDEN Een 15-jarige Leidse jongen heeft zaterdagavond bij een val zijn pols gebroken. De jongen reed op zijn fiets over de Haagweg en werd voortgetrok ken door zijn tweelingbroer, die op een brommer reed. Toen de voor wiel van de fiets de trapper van de tyromfiets raakte, kwam het slacht offer ten val. Hij is overgebracht naar het AZL. Tegen zijn broer is proces-verbaal opgemaakt omdat die te jong is om op een brommer te mogen rijden. Shoarmazaken zijn te lang open LEIDEN De Leidse. politie heeft zaterdagnacht processen-verbaal opgemaakt tegen de eigenaars van drie shoarmazaken die te lang open waren. Om tien voor vijf 's nachts bleken er nog twaalf klanten te zijn bij Ramses aan het Noordeinde. Sindbad aan de Breestraat bleek om vijf uur nog open en tien minu ten later was ook Sfinx aan de Steenstraat nog niet dicht. De shoarmazaken hebben een vergunning om in de nacht van za terdag op zondag tot drie uur ge opend te zijn. GLAD WEGDEK - Op het gladde wegdek van de Wassenaarseweg is een 35-jarige Leidse fietser zater dagochtend rond half negen ten val gekomen. De man liep een gecom pliceerde beenbreuk op en is over gebracht naar het AZL. Hij gleed weg toen hij, ter hoogte van de in gang van het ziekenhuis, overstak om aan de linkerkant van de weg te gaan rijden. ëren, terwijl de eerste verdieping een soort buurthuisfunctie moet krijgen. Zo komen er een bar en een skate-boardbaan voor omwonen den. Volgens de krakers zijn er al vertegenwoordigers van de wijk- vereniging langs geweest voor een eerste kennismaking. Hoeveel mensen maximaal hun in trek kunnen nemen in het pand, we ten de krakers nog niet. "Dat ligt er aan hoe groot de verschillende be woners hun eigen kamer maken". Het is de bedoeling dat ieder die in het pand komt te wonen een eigen kamer in elkaar timmert. Overigens heeft tot nu toe slechts een kraker pogingen ondernomen een apparte mentje in elkaar te knutselen in het steenkoude gebouw. Om het enigszins warm te houden zitten en slapen alle jongeren nu nog bij elkaar in een gezamenlijke huiskamer. Water, gas en electra moeten ze nog ontberen. In grote jerrycans wordt elders water getapt en de toiletten van cafés in de buurt worden gebruikt voor de sanitaire behoeften. De krakers nemen deze onge makken voorlopig voor lief. Allen zeggen geruime tijd op zoek te zijn naar goede en betaalbare woon ruimte. Maar die is volgens hen am per te vinden, en waar ze al voor handen is, is de prijs te hoog. Ze leT ven allemaal van een uitkering. "En dan is 600 gulden huur per maand te veel". De krakers weten niet hoe lang ze in het pand kunnen blijven. Hierbij zijn ze afhankelijk van de plannen De krakers willen op de tweede verdieping van het Ico Atibu-pand zelf kamers in elkaar timmeren. Op de eerste verdieping willen ze een soort buurthuis (foto Hlelco Kuiper») Plas liet vorige week weten veront waardigd te zijn over de kraakactie. Maar hij zei tevens voorlopig geen stappen te ondernemen om er een einde aan te maken. van de eigenaar van het pand, de pand ontruimd te krijgen. Indien de.willen wel vergelijkbare ruimte in Katwijkse project-ontwikkelaar De uitspraak uitvalt in het nadeel van ruil. Indien dit niet gebeurt lijkt het Lange en Van der Plas. de krakers, betekent dit volgens ons billijk dat we onze woningen Ze verwachten dat deze een kort hen niet dat ze hun woningen zon- verdedigen", geding gaat aanspannen om het der slag of stoot ontruimen. "Wij Project-ontwikkelaar Van der deze zaak uit de wereld te helpen door middel van overleg of door re gelend op te treden 'in deze onver kwikkelijke zaak'. Het Meldpunt vraagt zich in de brief aan de wethouder af welke ca tegorie buitenlanders het slachtof fer wordt van de maatregel van Shulton. "Het zou een vreemde zaak zijn als naar aanleiding van een conflict in de Golf. Engelse werkne mers zouden worden geweerd", schrijft voorzitter E. Snelders van het Meldpunt. Verder spreekt deze organisatie de vrees uit dat in de praktijk vooral Turkse en Marokkaanse werkne mers de dupe zijn van het besluit van Shulton. omdat deze nationali teiten veelal ruim vertegenwoor digd zijn in het personeelsbestand van schoonmaakbedrijven. Ook D66 heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de handelwijze van Shulton. De opstelling van het be drijf draagt volgens de partij op geen enkele manier bij aan de goede verstandhouding tussen de ver schillende bevolkingsgroepen in ons land en onze stad. Ook D66 wil dat wethouder Bochove stappen onderneemt. Chaos voor station door wintersporters LEIDEN Wintersporters hebben gisterochtend een grote chaos ver oorzaakt op het Stationsplein. Er kwamen elf bussen aan uit de win tersportgebieden en veel vakantie gangers werden opgehaald door mensen met auto's. Die stonden her en der geparkeerd waardoor het openbaar vervoer in de problemen kwam. Bussen konden volgens de politie nauwelijks wegrijden. Drie agenten regelden vanaf half twaalf het verkeer. Zij zorgden er voor dat verkeerd geparkeerde au to's werden verwijderd en deelden waarschuwingen uit aan automobi listen die zich niet hielden aan de verkeersregels. Vrouw aangerand LEIDEN Een 42-jarige vrouw uit Leiden is in de nacht van vrty<Ug op zaterdag aangerand door een onbe kende man van 25 tot 30 jaar oud. De vrouw had de man ontmoet in haar stamcafé in de Leidse binnen stad. Toen ze om twee uur naar huis ging, achtervolgde de man haar. Bij haar woning aan de Maartenshof wimpelde de vrouw hem nogmaals af. De man zag echter kans om in de hal te komen en daar werd hy hand tastelijk. Op het gegil van de vrouw kwamen twee medebewoonsters af. Toen nam de dader de benen. 'Nieuwbouw kantoor op laatste stuitje groen' LEIDEN - Bewoners van de flat aan de Agaathlaan gaan actie-voe ren tegen de bouwplannen van een nieuw kantoor van Elascon op het veldje op de hoek van de Agaathlaan en de Opaalstraat. Ze menen dat de buurt zo langzamer hand onleefbaar wordt als ook dit laatste stukje groen verdwijnt. De gemeente hield midden ja nuari een informatie-bijeenkomst voor omwonenden van dit speel veldje. Daar werd gemeld dat de firma Elascon plannen heeft op het veldje een kantoorgebouw en een opleidingscentrum te bou wen. Het bedrijf is gespeciali seerd in het produceren van dak en gevelsystemen. Tijdens deze bijeenkomst wa ren zeer weinig bewoners aanwe zig. Dit kwam omdat de afdeling voorlichting van de gemeente had verzuimd ook de bewoners van de Opaalstraat uit te nodigen. Deze geringe opkomst heeft de planmakers mogelijk het idee ge geven dat er weinig bezwaren be staan tegen de bouw. Dat is volgens de initiatiefne mers van de actie een misvatting. Getuige een enorme handteke ningenlijst is het overgrote deel van de omwonenden het oneens met de bouw-voornemens. De bewoners wijzen er op dat in de zeer kinderrijke buurt al bij zonder weinig speelgelegenheid bestaat. De kinderboerderij en de speeltuin liggen aan de andere kant van de zeer drukke Dr. Lely- laan. "Geen mens haalt het in z'n hoofd zijn kinderen daar over heen te sturen", aldus Anja van der Swart, bewoonster van de Agaathlaan en een van de actie voerders. Ellende Voorts vreest de buurt grote ver keersoverlast van het nieuwe kantoor. In eerste instantie ko men er zo'n 35 mensen werken en studeren. Het autoverkeer neemt daardoor flink toe, hetgeen groter gevaar betekent voor de kinde ren. De directie van Elascon sluit niet uit dat in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. "En dan wordt de ellende alleen nog maar groter", voorspelt Van der Swart De omwonenden begrijpen niet dat het nodig is een kantoor te bouwen midden in een woon wijk, terwijl elders in de stad overal kantoorruimte te huur wordt aangeboden. Ze geven overigens toe dat het veldje momenteel nauwelijks wordt gebruikt. Dit wordt toege schreven aan de slechte gesteld- t heid van de bodem. "Als het maar even regent, sta je tot je enkels in de modder". De gemeente wordt dan ook opgeroepen iets te doen aan de drainage als de bouw niet doorgaat. De actievoerders zijn vast van plan iedere mogelijkheid aan te grijpen om de komst van het kan toor te verhinderen. Er worden bezwaarschriften ingediend en spreektijd aangevraagd tijdens de commisievergaderingen waar de benodigde wijziging van het bestemmingsplan op de agenda staat. Eventueel wil de buurt tot de Kroon verder procederen om te voorkomen dat het veld ver dwijnt. Elascon heeft momenteel nog een bedrijfsgebouw in gebruik van de voormalige HCG aan de Zoeterwoudseweg. Indien de be woners echt doorzetten en erin slagen de bouw te vertragen komt het bedrijf flink in de problemen Het huidige pand gaat eind dit jaar tegen de vlakte. Als er tegen die tijd geen nieuw kantoor staat aan de Agaathlaan. zitten de werknemers zonder dak boven hun hoofd. LEIDEN - De 217 woningen aan de Kiekendief- en Havikshorst zijn dit najaar totaal opgeknapt. Het groot onderhoud wordt zeker in een keer uitgevoerd indien de door het colle- Leidse kerk start kinderbij belclubs LEIDEN Met ingang van van daag begint de hervormde gemeen te in Leiden met wekelijkse zoge noemde kinderbijbelclubs, zoals die de afgelopen jaren ook steeds in de vakanties werden georganiseerd. De clubs zijn bedoeld voor kinde ren van de basisschool. De clubs vinden van half vier tot half vijf plaats op maandag in de Kooi (gebouw Irene), op dinsdag in het Noorderkwartier (speeltuin A. van Saksenstraat) en in de Zeehel denbuurt (speeltuin Ons Eiland) op donderdag. "Plaatsen met een lage drempel", zegt evangelist Wim Hen driks. Volgens Hendriks vullen de clubs in die wijken in zekere zin een gat in de markt. "Zeker in de wyken waar de kerk geen gebouw heeft. Dat is een bewuste keuze". Op de club9, waarop veel gezongen, geknutseld en gespeeld zal worden, staat toch vooral de bijbelvertelling centraal. "Het verhaal moet het doen", aldus Hendriks Het clubwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door een BUM i die van de Hevormd Gereformeer de Jeugd Bond, die een landelijke actie heeft gevoerd voor stadsevan gelisatie. Volgens Hendriks bestaan er in Leiden ook plannen voor een project onder jongeren. Het bijbelclubwerk zal in eerste instantie lopen tot de zomervakan tie. Dan zal het geevalueerd wor den Informatie bij Wim Hendriks, tel. 071-316684. ge gewenste subsidie aan woning bouwvereniging De Sleutels werke lijk wordt vertrekt Directeur A. Lepelaar van De Sleutels toonde zich vanochtend zeer optimistisch. "De plannen van het college zien er goed uit. Op voor hand verwacht ik dat de flats in een keer kunnen worden opgeknapt". Lepelaar hoopt dat dit werk ko mend najaar geheel zijn afgerond Inmiddels is al een start gemaakt met het groot onderhoud. B en W lieten eind vorige week weten in totaal zo'n 6,5 ton aan extra subsidies te verstrekken Een klei ne vijf ton hiervan is voor het plaat sen van drie liften. Voorts wordt de bewoners van de Slaaghwijk een vergoeding verstrekt van vijftig gul den per stookseizoen. Dit in ver band met de aansluiting op de stadsverwarming In totaal ItO <lit zo'n 165.000 gulden. Debat ill LVC over jxxsitieve discriminatie LEIDEN - In de serie 'Oeverloos' wordt woensdag 20 februari in het LVC (Breestrnat Mi) grdi dl n erd over 'de keerzijdes van het doel groepenbeleid'. De gemeente Lei den loopt landelijk gezien voorop met de positieve discriminatie van vrouwen en minderheidsgroepen. Niet alleen de geschiktheid van een kandidaat maar ook de sexe en huidskleur spelen een (doorslagge vende) rol by de selectie. De kritiek van de mannelijke ambtenaren, die hun promotiekansen zien gemini maliseerd. neemt toe Deelnemers aan het debat zijn Wiebe Schuite maker en Max Blondo (sociale dienst) en Liesbeth de Jong en Li- zette Ploeg (vrouwenforum). Aan vang 21.30 uur. STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 7