TAD LEIDEN Herrie vuiloverslag onaanvaardbaar Vreewijk wil stem uit binnenstad zwaarder tellen bij referendum Krakers dienen klacht in tegen Leidse politie Gemeente noemt gebrek aan opvang voor zwerver incident iMe-- m--- s LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 12 FEBRUARI 1991 LEIDEN Waarom telt de me ning van de bewoners in de bin nenstad niet zwaarder dan die van de mensen in de buitenwij ken bij het referendum over hore- casluitingstijden? Een voorstel om de stem uit de binnenstad zwaarder te laten wegen doet de Stichting wijkcomité Vreewijk in een brief aan de gemeenteraad. De voorzitter van het wijkcomi té. P.J. van Amersfoort, schrijft aan de raad dat al 'vanuit diverse binnenstadswijken bezwaar is ge maakt tegen het feit dat ook be woners van buitenwijken, die al leen de lusten en niet de lasten van de horeca ondervinden, zich ter zake mogen uitspreken'. Het is een bekend argument tegen de volksraadpleging. De brief gaat er, zo valt tussen de regels door te lezen, vanuit dat juist binnenstadbewoners tegen de vrije horecasluitingstijden zijn. Vreewijk beschouwt zich als gebied tegen de binnenstad aan dat zelf niet echt een groot aantal cafés heeft. Ook met de overlast valt het mee, zegt Van Amers foort. "We hebben van de zomer klachten gehad over de Grote Beer, nu niet meer. Tijdens de La- kenfeesten is er overlast. En op een hoek van de Herenstraat is er een drukbezocht café. En dan heb je natuurlijk de groepjes café-ver- laters die over de Witte Singel gaan". De voorzitter van het wijkcomi té vindt dat met name bij een min der duidelijke uitslag de binnen staduitslag een bepalende rol kan spelen. "Vooral als de uitslag, over de hele stad genomen, niet echt duidelijk is, vind ik dat je moet kijken naar hoe de binnen stad heeft gestemd. Dat zou dan de doorslag kunnen geven", licht Van Amersfoort toe. "Bovendien had ik zelf de voorkeur aan een experiment met vrije sluitingstij den gegeven en daarna pas een re ferendum, want nu weet je eigen lijk niet wat de gevolgen zijn". Persoonlijk heeft Vreewijk zich nog geen mening gevormd, zo be kent hij verrassend. "Ik heb zelf eigenlijk niet zo'n behoefte aan die late sluitingstijden. Maar ik moet mijn afweging nog maken". REFERENDUM De brief van het wijkcomité klinkt verantwoordelijk wethou der J. Walenkamp (bestuurlijke vernieuwing) bekend in de oren. "Dit voorstel van wijkcomité Vreewijk gaat er van uit dat er he lemaal niet aan de binnenstadbe woners is gedacht. Alsof zij een vrije prooi zouden zijn als die vrije horeca-uren er komen. Maar dat is niet zo. Er zijn allerlei rand voorwaarden die overlast moeten inperken". De wethouder ziet een andere tendens in de brief van Vreewijk. "Ik begrijp dat deze brief pleit voor meer inspraak van de direct belanghebbenden. En dan heb je het over kwalitatieve inspraak. Maar die inspraak bestaat nu ook nog, naast het referendum. Het referendum is een welkome aan vulling in een democratie, waarin juist iedereen zich kan uitspre ken. Een zwaarwegend advies waarin het juist om de getallen gaat, om kwantitatieve inspraak". "De suggestie van de brief is dat de kwalitatieve inspraak weg valt, als je voor een referendum kiest. Maar dat is niet zo. Beide vormen van inspraak tellen mee". Walenkamp voegt toe dat de Rijksuniversiteit gedetailleerd onderzoek doet naar het stemge drag per wijk. "Maar de resulta ten van dat onderzoek worden pas na een paar maanden bekend. En wij willen als gemeenteraad al op 26 maart een definitieve uit spraak doen over de sluitingstij den". Ook het idee om een experi ment aan het referendum vooraf te laten gaan, is voor Walenkamp niet nieuw. "Maar vrijere slui tingstijden is niet iets van van daag of gisteren. Het strikte be leid van oud-burgermeester Vis is al jaren geleden verlaten. Cafés konden steeds langer openblij ven en de vrije sluitingstijden zijn dus de voortzetting op een weg die al lang ingeslagen is". LEIDEN Een Leidse kraakgroep gaat bij burgemeester Goekoop en de officier van justitie een klacht in dienen tegen de Leidse politie. De politie zou vorige week volkomen 'illegaal' een groep krakers hebben verwijderd uit een pand van Ico- Athibu. De krakers zijn boos op de politie, omdat die naar hun menig huisvre debreuk heeft gepleegd. Het huis was door de krakers al ingericht en dus bewoond, vinden zij. De politie die was gewaarschuwd door de kra kers om het huis bewoond tc verkla ren, gooide de nieuwe bewoners er echter meteen weer uit. Volgens de politie zijn stoel, tafel en matras niet voldoende om van een inrichting van de woning te kunnen spreken. Politie-woord- voerder D Graveland: "Wij vonden de woning niet bewoond. Iemand kan wel zeggen, dat hij altijd op de grond zit. Maar wij vinden dat de krakers tijd genoeg hebben gehad om de woning in te richten". De po litie heeft geen richtlijn, waarmee wordt vastgesteld wanneer een wo ning wel of niet voldoende is inge richt. Volgens de Haagse advocaat Ton Visser, raadsman van de krakers, is dat ook volkomen onnodig. "Het doet er niet toe, hoe lang iemand in het huis zit en met wat voor spullen, zolang er maar een minimum aan bewoning is. Dat heeft de Hoge Raad vorig jaar bepaald in een zaak. waarbij de krakers al na enkele uren een aantal anti-krakers uit een gooi de. Dat was huisvredebreuk, vond de Hoge Raad. Dat betekent dat het optreden van de politie nu ook ge woon huisvredebreuk is". Nader onderzoek om probleem op te lossen Lezers schrijven Tweeverdiener Majoor Kees LEIDEN Er worden maatregelen genomen om de ge luidsoverlast voor omwonenden van het voormalige Van Gend en Loosterrein terug te dringen. Het lawaai van vrachtwagens, containers en treinen op het vuiloverslagter- rein aan de Haagweg overschrijdt de wettelijke normen. Voor bewoners van de Rijn- en Schiekade 49 tot en met 100 is de herrie verviervoudigd. Dat is gebleken uit een onder zoek van de directie milieu. - De gemeente heeft twee akoesti- rectie milieu zijn er drie mogelijk- sche bureaus ingeschakeld die v wordt nog steeds gezocht 1 andere plek waar de vuilcontainers op de trein kunnen worden gezet. heden: maatregelen i het terrein en de woningen (zoals bijvoorbeeld een geluidsscherm of- wal) of maatregelen treffen kans maakt. "Het zal lastig zijn de bron aan te pakken in dit geval en onze gedachten gaan ook niet uit naar gevelisolatie". Locomotief mijn niet in gebruik te kunnen wor den genomen. "De termijnen die nu worden genoemd tellen eerder ja ren dan halve jaren", weet V. Crijns, die namens de omwonenden over leg voert met de gemeente. De bewoners hebben volgens Crijns in het najaar gëeist dat maat regelen worden genomen als zou blijken dat de situatie op het Van het vervelend dat Gend en Loosterrein langer zou blij ven voortbestaan. "Wij zijn natuur- lijk leken, we wachten het advies staan'. Hinderlijk van de bureau's af. We hopen dat die het laden die verschillende alternatieven aan dragen zodat we samen met de ge meente een goede keus kunnen ma ken", aldus Crijns. Volgens J. Vellekoop van de di- Aanliouding na verkrachting van vrouw (58) LEIDEN - De politie heeft gisteren een 43-jarige Leidenaar aangehou den op verdenking van verkrach ting van een 58-jarige stadsgenote. Volgens de vrouw belde de man, een kennis van haar, vrijdagavond aan bij haar woning. Toen ze de deur opende, drong de man de wo ning binnen. Volgens de politie de man behoorlijk dronken. De vrouw had dit snel in de gaten en bood de man een kop koffie aan. Korte tijd later begon hij de vrouw echter te schoppen en slaan. Ze liep hierbij verwondingen op aan het ge laat. Vervolgens werd ze door de be zoeker verkracht. De vrouw heeft gisteren aangifte gedaan. In eerste instantie leek het moeilijk te verdachte te achterha len, omdat hij geen vast woon- of verblijfplaats heeft. Het toeval wil de echter dat de betrokkenen giste ren even het bureau bezocht om wat inlichtingen te vragen. Hij werd hier onmiddellijk aangehouden. De man, die inmiddels in verzekering is gesteld, ontkent de vrouw te heb ben verkracht. Hij zegt dat ze vrij willig gemeenschap met hem heeft gehad. De verwondingen aan het gezicht van het slachtoffer schrijft Volgens Crijns vinden de bewoners uitkijken op i afvalcontai- die op de grond en op wagens ook de herrie lossen van de vrachtwagens met containers ver oorzaakt. "Een groot deel van de dag rijden de wagens heen en weer. 's Winters hebben we daar minder last van dan 's zomers. Nu zijn alle ramen en deuren dicht en zit nie mand in de tuin. In de zomer is dat natuurlijk heel anders". Verder klagen omwonenden over de overlast die de rangerende trein tussen zes en acht uur 's avonds Leuk wel. die quizzen die de ge meente Leiden tegenwoordig orga niseert door middel van haar plaat selijke propagandaborden. Deze week luidde de rebus: Vader werkt, Moeder werkt, Kinderopvang werkt... De oplossing is volgens mij: en een ander betaalt de rekening voor de tweeverdieners. Nu maar hopen dat ik mijn oplos sing naar het goede adres heb ge stuurd anders val ik weer buiten de prijzen. Jos Boerakker Mauritsstraat 75 Leiden Afgelopen woensdag bezorgde een halfbevroren postbode bij mij een rondschrijven van de Burgemeester van Leiden over het op handen zijn de referendum. Bij het lezen van de Engelse versie van die brief kreeg ik het prompt behoorlijk warm. De heer Goekoop ondertekende namelijk als 'The Major of Leiden'. Letterlijk vertaald betekent dat 'De Majoor van Leiden'. Bedoelde Kees eigenlijk 'The Mayor of Leiden' of is hier sprake van een 'Stadsgreep'? Peter de Leeuw Tjalkenwerf 16 Leiden 'Inzamelen oude kranten moet wat opleveren* LEIDEN Het inzamelen van oud papier moet aantrekkelijk blijven. Dat is belangrijk voor het milieu, vindt PvdA-raadslid B. Paauw. In een brief aan het college van B en W vraagt hij om maatregelen. Dit naar aanlei ding van de berichten dat de markt is ingestort en dat papier handelaren geld vragen voor het ophalen van oud papier. Het college heeft onlangs al besloten het aantal papierbak- Ren in Leiden fors uit te breiden. De bakken zullen ook vaker worden geleegd. Verder is het volgens H. van Wirdum, be- stuursmedewerker van wethou der H. de la Mar, nog steeds de bedoeling dat de garantieprijs voor oud papier wordt ver hoogd. Op die manier blijft het voor verenigingen aantrekkelijk om oude kranten op te halen. "Het plan is om een dubbeltje per kilo te geven. Maar we wil len tegelijk voorkomen dat pa pierhandelaren via verenigin gen papier aan de gemeente aan bieden. Zodat wij in feite aan die bedrijven gaan betalen. We heb ben nog geen waterdichte oplos sing gevonden", aldus Van Wir dum. De overslagplaats last ontstaat. "De vuilcontainers beeld liever oorzaakt. "Sommigen zeggen zelfs zijn dicht, maar ze zijn niet lucht- last'. "Maar dat het lijkt alsof er een tank door dicht afgesloten. Op dit moment is hun achtertuin dendert als de loco- er nog heel weinig reden om te ver motief optrekt". Volgens Crijns be- onderstellen dat inderdaad stank- staat de vrees bij enkele bewoners overlast ontstaat. Maar we weten dat door de trillingen schade aan de niet hoe het in de zomer zal zijn, bij huizen zal ontstaan. hoge temperaturen", aldus Crijns. Hij benadrukt dat de ene bewo- De omwonenden van het voorma- ner meer hinder ondervindt van de lige Van Gend en Loosterrein zijn nieuwe situatie op het terrein dan ook bang dat in de zomer stankover- de ander. Zelf spreekt hij bijvoor- i Tast' dan v zijn mensei zeker als overlast Vellekoop vertelt dat de uitslag van het onderzoek hem niet heeft ver baasd: "Het geluid is verviervou digd. In plaats van één stofzuiger hoor je nu vier stofzuigers. En dat verschil hoor je wel duidelijk, maar alles is relatief. De geluidsoverlast is in elk geval wel te hoog". de r toe a val. Om redenen van privacy wil de politie alleen melden dat de ver krachting plaats had in een woning 'in de buurt van de Haven'. KINDEREN - In de Kapelzaal van K&O aan de Oude Vest 45 heeft woensdag 13 februari een voorstel ling plaats van Carmen door de Stichting Buiten Spelen. Het kin dertoneel is afgeleid van de opera Carmen. De hoofdpersoon is een si- garenverkoopster die verliefd wordt op Jan Soldaat. De aanvang is 14.30 uur. LEIDEN De gemeente Leiden noemt het geval van de dakloze, die afgelopen weekeinde in Leiden onder- Schade i Dijk (directie welzijn). "Dit zichzelf staand'. De man bracht vorige week uit eigen staat op vrije wil vier dagen op een hoek in de Leidse binnen stad door. Daarna sliep hij één nacht op het politiebu reau, waar hij de volgende ochtend echter hulp van maatschappelijk werk wei gerde om vervolgens de nacht op het station door te brengen. In het weekeinde wilde hij wel een dak boven zijn hoofd. 'bei- rondje' langs gemeentelijke instan ties als de politie, het Centrum On derdak en de BaGD is ons duidelijk geworden dat geen andere zwervers hulp hebben gezocht, aldus Van Dijk. "Vanuit het stadhuis heb je er vanaf een afstand van te maken". A .V -"A v XL. De Basisgezondheidsdienst (BaGD, de voprmalige GGD) is de afgelo pen week niet betrokken geweest bij deze man, zo is de gemeente ge bleken. Wel heeft de Eerste Hulp dienst van de politie vorige week een keer naar de man gekeken. De man kon zaterdag niet terecht bij het Centrum Onderdak en bij de disch kunnen onderzoeken. Als hij De Basisgezondheidsdienst (BaGD) is niet bij deze man betrok ken geweest, aldus de arts J. de Nooy. hoofd sociaal-medische zorg van de BaGD. "Maar er zijn zoveel hulpverlenende instellingen, je weet vaak niet wat de ander doet". Al heeft de BaGD geen structurele oplossing, toch had ze mogelijk tij delijke hulp kunnen bieden. "In Centrum Onderdak hoort deze man zeker niet thuis, als ik het zo hoor. Als wij er bij waren geroe pen, hadden we misschien kunnen bemiddelen", reageert De Nooy op dit geval. "Wij hadden de politie. Het Centrum Onderdak biedt hulp aan mensen die in acute sociaal-psychische nood verkeren en niet aan dakloze zwervers. De dakloze, die enigszins in de war was, werd als een zwerver be schouwd en Leiden kent geen op vang voor zwervers. Hij kon wel naar Den Haag. Ook de Leidse politie kon hem LEIDEN - Onder toeziendoog van de gemeentelijke ijsmeester A. Hofman opende wethouder T. van Rij vanoch tend de gemeentelijke ijsbaan op de Zoeterwoudsesingel. Allereerst werd het ijs tussen de Herenstraat en de Hoge Rijndijk sneeuwvrij gemaakt. Verder verrijzen er wat niet opnieuw onderdak verlenen. koek- en zopiekraamopjes op de baan. Nu het ijs op de singel is vrijgegeven, gaan gemeente-ambtenaren continu De zwerver toezicht houden. De ijslaag is inmiddels een kleine vijftien centimeter dik. (foto Ellen Mart™») Den Haag dat toegelaten had, tenminste, want zwervers laten zich vrijwel niet aan raken. Bij acuut gevaar voor hem zelf. voor anderen of voor goederen, zo luidt de omschrijving geloof ik. zou hij met een inbewaringstelling (IBS) in een inrichting gedwongen kunnen zijn opgenomen. Al liggen de officiële normen voor een IBS minder ruim dan mijn normen. Want wat is acuut? Deze man zou op langere termijn zichzelf schade heb ben aangedaan met de kou". Toch zegt De Nooy dat het voor een buit. n t.iander moeilijk is zich in een dakloze zwerver te verplaatsen. "Deze mensen zitten vaak al langere tijd in een andere wereld, met ande re normen en waarden Ze zijn bij voorbeeld psychisch ongeneeslijk ziek en kunnen zich dan net in leven houden. En zo'n man in kwestie moet wel geholpen willen worden. De vraag is alleen waar het zelfbe schikkingsrecht ophoudt". Wel kan de BaGD op haar kosten en haar vervoer de man naar een on derdak in een andere dad brengen. "Als hij redelijk gezond was, had den we hem voor onderdak naar bij voorbeeld de Kesslerstichting in Den Haag kunnen brengen, of DIK Amsterdam. Daar hebben wij een potje voor en dan hadden we hem voor de deur afgezet". Noodbedden De BaGD denkt wel al een aantal maanden over de opvang van zwer vers in Leiden. De Nooy: "Ja, al hadden we maar ergens maar een paar noodbedden. Kijk, Leiden is natuurlijk een provinciestad, waar een zwerver op straat nog bijzonder is en zelfs in de krant komt. Dus een groot opvangcentrum hoeft hier niet Dan zou er ook een soort toe risme komen". "De Randstad kun je zien als een groot verstedelijkt gebied en dan is er opvang voor zwervers in de grote steden Daar is een dakloze zwerver dan ook niet bijzonder meer. Maar een kleine opvangmogelijkheid hier, daar denken we over. We infor meren. om een ambtelijke term te gebruiken, of er voldoende politie ke draagkracht is". STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 11