Dementen moeten speciaal huis krijgen Vakmanschap, daar komt het bij ons op aan' Werkgroep schuift met gebouwen van Voorschotense verenigingen Hülegommer overreden door vrachtwagen VRIJDAG 28 DECEMBER 1990 Oegstgeestenaar strijdt voor Alzheimer-patiënten Nieuwe busroute door Leiderdorp t de ziekte van Alzheimer Van onze redacteur Dorith Ligtvoet OEGSTGEEST - De Oegstgees tenaar H.C. Dam heeft een ver zoek bij de gemeente Oegst- geest ingediend voor de bouw van een appartementencom plex voor dementerende oude ren en hun partners. Door het aanbrengen van allerlei voorzie ningen in het complex moeten gezonde ouderen langer voor hun man of vrouw kunnen zor gen. De gezonde partners raken minder snel in een isolement, omdat ze aanspraak hebben van lotgenoten die in hetzelfde schuitje verkeren. In de ogen van Dam zouden alle echtparen hun eigen woonruimte moeten hebben, maar moet er in het complex ook een dagverblijf zijn waar iedereen zich kan ontspannen. Ook is logeerruimte noodzakelijk en moeten speciale voorzieningen Milieu-discussie ALPHEN AAN DEN RIJN - Prof. L. Reijnders en milieugedeputeer de H. van der Vlist (PvdA) komen op 15 januari naar de nieuwjaarsre ceptie van de Alphense PvdA. Bei de heren zetten hun tegenstrijdige standpunten uiteen over de voor malige vuilstort in de Coupépolder. Reijnders is hoogleraar en verbon den aan de stichting Natuur en Milieu. ABP weigert Oegstgeest woning OEGSTGEEST - Het vorderen van een woning van het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds (ABP) door de gemeente Oegstgeest is gisteren weer een stap dichterbij gekomen. Gisteren hoorde de Oegstgeester woonruimtecommissie een verte genwoordiger van het pensioen fonds, maar bleek niet ontvankelijk voor zijn argumenten. De commis sie besloot B en W te adviseren over te gaan tot vorderen. Waarschijnlijk nemen B en W daar volgende week een beslissing over. Oegstgeest wil dat het pensioen fonds een van haar huizen in de ge meente beschikbaar stelt voor de* opvang van asielzoekers, maar tot op heden weigert het ABP dat cate gorisch. Het gemeentebestuur stelt zich garant voor de huurpenningen, maar het fonds zegt principieel al leen woningen aan individuen te verhuren. De asielzoekers kunnen de huur niet zelf betalen, omdat zij slechts een klein bedrag aan 'zak geld' per maand ontvangen. Oegstgeest neemt geen genoegen met het standpunt van het ABP en probeerde de afgelopen maanden via overleg het pensioenfonds op andere gedachten te brengen. Twee weken geleden keurde de gemeen teraad eenstemmig een wijziging van de woonruimteverordening goed, die het vorderen van een wo ning mogelijk moet maken. Dubbele botsing op Leiderdorpse Engelendaal LEIDERDORP - Twee auto's zijn gistermiddag tegen elkaar gebotst op de kruising van de Leiderdorpse Engelendaal en de provinciale weg nummer vijf. Een 71-jarige Alphe- naar reed op de Engelendaal en ver leende geen voorrang aan een 32-ja- rige Leidenaar die op de provinciale weg richting Leiden reed. De Alp- henaar is met onbekend letsel naar het AZL overgebracht. Een uur later reed een 20-jarige man uit Delft op dezelfde kruising achterop de takelwagen die de au to's weghaalde. Vermoedelijk lette hij niet goed op. De man bleef onge deerd. BRAND Een bouwkeet op een opslagterrein aan de Rijksstraatweg in Sassenheim is gisteravond volle dig uitgebrand. Een werknemer had kort tevoren afvalhout ver brand in een ton en deze later in de cabine gezet. Het hout bleek nog niet uitgesmeuld en vatte opnieuw vlam. Hierdoor werd de keet in de as gelegd. worden aangebracht, zoals een aan gepaste wasruimte, voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten en electrische kookplaten. De bewo ners moeten daarnaast gewoon ge bruik kunnen maken van de wijk verpleging, gezinsverzorging en hun eigen huisarts. Naar schatting zeventig procent van de ouderen die dement wordt, lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Het gaat om een ziekte waarbij in hoog tempo hersencellen verdwij nen en de patiënt steeds meer zaken vergeet. De ziekte kan ook lijden tot lichamelijke gebreken, maar het schrijnendste is het geestelijk ver val: de oudere vergist zich steeds vaker in dag en tijd en kan op den duur zelfs niet meer lezen of simpe le dingen onthouden. De Oegstgeestenaar kwam op het idee voor de bouw van een com plex, omdat hij in familiekring nauw betrokken is bij deze ziekte. Bovendien lijden de meeste demen terenden aan deze ziekte. Dam denkt dat patiënten met vergelijk bare ziekten eventueel ook in een van de appartementen kunnen wor den geplaatst. Zorg Dam denkt dat het complex, dat licht en ruim van opzet moet zijn, rustgevend zal zijn voor de patiënt en zijn partner. "Het is toch een zorg hoe lang je de verpleging kan vol houden en wat er met de patient moet gebeuren wanneer de verzor ger uitvalt. Zo'n oude oma of opa moet dan naar een verpleeghuis. Men is dan niet alleen de partner, maar ook de woning kwijt". Het complex kan die moeilijke scheiding uitstellen. Door het aan brengen van speciale voorzieningen kan de gezonde partner de hulp lichamelijk langer volhouden. De steun van de anderen die in dezelf de situatie verkeren, kan de verzor ging geestelijk ondersteunen. Wanneer een van beiden sterft, komt toch het moment in zicht dat de partner uit het complex moet verhuizen. Om de klap minder hard te maken zou de achterblijvende oudere gedurende een afgesproken termijn in het appartementencom plex moeten kunnen blijven wo nen, vindt Dam. Die periode zou niet langer dan een of twee jaar moeten duren om te voorkomen dat het complex dichtslibt en er geen nieuwe paren terecht kunnen. Dam denkt dat de levensomstan digheden van de gezonde partner worden verbeterd wanneer hij of zij de zorg af en toe aan anderen kan toevertrouwen en aanspraak heeft. Volgens hem is het isolement waar in de gezonde partner verkeert enorm. Hij somt op: "Bezoeken van vrienden en familie worden gaande weg minder, gesprekken met de partner worden fragmentarisch en verward, vakanties zijn moeilijk te organiseren en contacten met lotge noten komen sporadisch voor. Zo raakt men gevangen in eigen huis". "Wanneer je iemand geen goede morgen meer kan wensen, geeft dat een eenzaam gevoel. Je bent 24 uur per dag aangewezen op een partner die steeds minder kan begrijpen en onthouden. In zo'n appartementen complex kan je dat isolement door breken, je levenspatroon wordt een voudiger. Je kan bijvoorbeeld geza menlijk een oppas regelen, er is een dagverblijf waar iedereen heen kan en je hebt meer onderlinge contac ten". Particulier inititatief Dam denkt aan een complex met circa vijftien appartementen waar oudere paren uit de hele regio te recht kunnen. Het aantal plaatsen is een schatting, maar dertig plaatsen lijkt hem in eerste instantie vol doende om de behoefte aan de voor ziening te peilen. In welke gemeen te het gebouw moet komen, maakt hem in principe niet zoveel uit. Hij heeft de gemeente Oegstgeest als eerste benaderd, omdat hij daar zelf woont. Het college van burgemeester en wethouders staat niet afwijzend ten opzichte van Dams idee, maar vindt dat het project via het particulier initiatief tot stand moet komen. Wanneer er meer duidelijkheid be staat over de inhoud van het project Van onze redacteur Irene Nieuwenhuijse Als morgen tien mandenvlechters op de stoep zouden staan, kan Wim Aangeenbrug ze een vaste baan aanbieden. Hij moet regelmatig orders laten lopen omdat hij kampt met een structureel personeelstekort. "De enige donkere wolk boven ons bedrijf'. Aangeenburg doet behalve in Nederland ook zaken met Duitsland, België, Spanje, Zwitserland, Amerika en Japan. LISSE Deze maand viert man denmakerij Aangeenbrug uit Lisse het honderdjarig bestaan. Vijf gene raties mandenvlechters hebben het destijds opgerichte éénmansbe- drijfje laten uitgroeien tot een unie ke firma. Ze is het enige Nederland se bedrijf waar tegelijkertijd zowel het mandenmaken als het meubel- vlechten wordt beoefend. De huidige directeur W. Aangeen brug (57), die onlangs werd onder scheiden met de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: "Vroeger krioelde het hier in Lisse van de mandenma kers. Degenen die alleen bloembol lenmanden zjjn blijven maken, heb ben op een gegeven moment het loodje gelegd". Het assortiment van Aangeenbrug is uitgebreider: naast de onvermijdelijke bollenmanden verlaten broodmandjes, wiegen en volledige terrassets de werkplaats. Aangeenbrug levert de laatste tijd trouwens steeds meer terrasstoelen. "Vooral met klanten die al eens im- portrommel hebben gehad, doen we graag zaken. Ik hoef ze dan niet uit te leggen wat de voordelen van onze produkten zijn. Iedereen beseft dat je voor tachtig gulden geen goede stoel kunt kopen", vertelt zoon Ge rard (29). Hij onderhoudt de contac ten met de klanten. Kennis Vakmanschap is het woord waar het bij de firma uit het bollendorp op aan komt. Senior: "Wij geven de kennis, zoals wij die van onze voor ouders hebben geleerd weer door aan ons personeel. Als kind ben ik thuis door mijn vader eerst behoor lijk afgeknepen. Als ik 's avonds om zes uur nog niet klaar was, moest ik doorwerken tot acht uur. Pas toen ik alle kneepjes van dit vak kende, mocht ik de weg op". Zoon Gerard heeft een dergelijk en de belangstelling ervoor, wil het college met de initiatiefnemers overleg plegen, zo blijkt uit een brief aan Dam. Dam vertelt dat hij na de eerste reactie van het college heeft getwij feld of hij de plannen zou doorzet ten. Wegens zijn betrokkenheid bij de ziekte heeft hij uiteindelijk de knoop doorgehakt om zich in te zet ten voor de bouw van het complex. "Anders gebeurt er niets en daar is niemand bij gebaat". Dam heeft be gin januari een gesprek met een ge meentewoordvoerder. verhaal: "Ik kon goed leren en de di recteur van de mavo wilde dat ik doorging met studeren, bijvoor beeld naar de havo of de meao. Ze ker voor de status? Ik wilde de man denmakerij in. Maar dat ging niet zomaar. Er zijn heel wat gesprekken met de schooldirecteur voor nodig geweest om hem tot het besef te brengen dat een ambacht uitoefe nen niet minder is dan studeren". Zowel vader als zoon weten het 'milieugelijk' aan hun kant. In de loop van de jaren zeventig en tach tig zijn ze daar steeds meer van overtuigd geraakt. Rotan, een na- tuurprodukt bij uitstek, wordt ge heel milieuvriendelijk geteeld en verwerkt. Voor de toekomst zien ze voor hun bedrijf dan ook gouden tij den. Vooral high-tech bedrijven, waar plastic, staal en glas als bouw materialen worden toegepast, blij ken goede afnemers van rotan- en pitrietprodukten. "Juist in strakke en steriele bedrijven willen de men sen tijdens de lunchpauze op stoe len met gaatjesmatten zitten en broodjes en fruit krijgen uit rieten manden". Voor de Aangeenbrug- gen een zeer begrijpelijke ontwik keling. Vooral het vermaledijde plastic is voor hen een gruwel. "Het leeft niet, geeft geen sfeer en het is slecht voor hetmilieu". Thuiswerkers Het bedrijf, zoals het nu gevestigd is aan de Julianastraat, heeft vijf werknemers in dienst, inclusief va der en zoon. Daarnaast zijn er vier part-timers en wordt gebruik ge maakt van vijf thuiswerkers. De jongste werknemer, Gert Baaij (20), heeft het vak 'toevallig' geleerd. "Gek eigenlyk, op de lts zei nie mand er iets over. Terwijl het toch een hartstikke mooi beroep is. Je maakt alles zelf met de hand en aan het eind van de dag kan ik zien wat ik gefabriceerd heb. Daar ben ik trots op". Baaij ervaart de afwisseling van werkzaamheden in zijn huidige werkkring als een enorm pluspunt. De ene dag maakt hij twee stoelen, een andere dag wiegen. Dan weer helpt hij een paar uur in de show room of laadt de vrachtauto vol. En als het gesprek met de 'krant' plaatsheeft, is hij degene die de kof fie rondbrengt. Terwijl de jongeman de lange nat te rotanstengels door de zitting van een stoel-in-wording haalt, legt hij uit waar je goed vakmanschap aan herkent. Het klopijzer, de priem en het snoeimes vaardig hanterend: "Goed aankloppen. Door de kracht van het vlechtwerk worden de sta ken recht getrokken". Een toe komst voor zichzelf en het bedrijf HILLEGOM - Een 81-jarige inwo ner uit Hillegom is gistermiddag op de kruising Meerlaan/Hillinenweg door een vrachtwagen overreden. De man overleed op weg naar het Spaarneziekenhuis in Heemstede. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie ver moedt dat ook nog een personenau to bij het ongeval betrokken is ge weest, maar welke rol deze heeft ge speeld, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde omstreeks half drie 's middags. De rijkspolitie van Hillegom heeft samen met de afdeling verkeer van de rijkspolitie in het district Den Haag een onder zoek ingesteld. De vrachtwagen chauffeur, die door omstanders op de aanrijding werd gewezen, heeft een verklaring afgelegd. De politie verzoekt getuigen zich te melden. LEIDERDORP - Bus 40 die vanuit Leiderdorp naar Noordwijk rijdt volgt vanaf 2 januari een andere route door de gemeente Leider dorp. Behalve door de wijk Binnen hof rijdt de bus voortaan ook door de wijk Buitenhof. De nieuwe route voert vanaf het eindpunt De Rietschans door de Van de Have straat, de Meerbur glaan, de Buitendijklaan en de Vij verhof Vanaf dat punt wordt de huidige route naar Leiden en Noordwijk gevolgd. De haltes op het nieuwe traject worden aangelegd op de Meerbur glaan ter hoogte van het Nievaart- pad en de Buitendijklaan ter hoogte van het Kloosterhof. De oude halte aan de Buitenhoflaan komt na 2 ja nuari te vervallen. ziet hij zeker: "Iedereen beseft lang zamerhand dat plastic meubelen het niet helemaal meer zjjn". Aangeenbrug heeft bovenaan zijn verlanglijstje één wéns staan. De onderneming nog eens een eeuw voort te laten bestaan. Hij tekent daar onmiddellijk bij aan dat opvol ging alleen 'zin' heeft als zijn klein zoon (de nu zesjarig Jan-Willem) zich in de toekomst ook gevoelsma tig bij de firma betrokken voelt. Als de kleinzoon zich daadwerkelijk ontplooit als een echt vakman en dezelfde liefde daarvoor voelt als zijn vijf voorvaders, is familie-op- j volging mogelijk. "Als hij met de ziekte in zijn lijf hier zou moeten werken, is dat voor het bedrijf, voor I hemzelf en voor de mensen niet goed". De huidige junior maakt de wen- i senlijst compleet. Hij wil het liefst de relatie die hij in de loop der jaren I met zijn klanten heeft opgebouwd, verder uitbouwen. "Als ik zomers bij de eigenaars van de terrasstoe- I len langs ga, dan repareer ik natuur lijk en- passant wel even een paar I stoelen. Het is geen reclame als er kapotte stoelen van ons staan. De beste reclame is nog steeds die van mond-tot-mond. Daar kan geen ad- vertentiecampagne tegenop". Pas kreeg hij een groot compli ment. "Je doet het net zo goed als je vader en je opa". Ontzag en respect voor het voorgeslacht is een goed dat hij ook weer door wil geven aan zijn zoon. "Als ik niet bij machte ben om-de liefde en de verbetenheid voor het vak over te brengen, kan ik moeilijk verwachten dat mijn zoon staat te popelen om het bedrijf later De rotanstengels zoals die bij het bedrijf verwerkt worden, komen uit Indonesië. Rotan heeft de eigen schap zeer weerbestendig te zijn. Het middelste of de pit van rotan heet pitriet. Dit materiaal wordt veelal gebruikt voor het vervaardi gen van broodmandjes. Het is in ie der geval niet geschikt voor buiten opslag, omdat het verteert. Wilgen tenen worden nauwelijks meer ge- i bruikt. Vroeger werden ze onder meer in de Biesbos gekweekt. In de oorlog, toen de import vanuit Indo nesië stagneerde, heeft Aangeen- brug ze wel verwerkt. Ze zijn echter veel minder buigzaam dan het Indo- nesische rotan. Het mooiste rotan is volgens Aan- i geenbrug 'naturel met een flinke laag bootlak'. Van verven, spuiten en schilderen moet hij dan ook niet veel hebben. Toch is er een contract met een spuiterij. want 'als de klan- I ten het vragen, ben je wel verplicht het te leveren'. VOORSCHOTEN - De Voor- schotense scoutinggroep Leif Erikson kan aan de Rouwkoop laan blijven. Ook gebouw De Kimshoeve van twee andere scoutinggroepen aan de Lord Baden Powellweg kan op de zelfde plaats blijven, maar moet worden herbouwd. Deze aanbe velingen doet een ambtelijke werkgroep in een 'accommoda tienotitie'. Het college van B en W is het met de voorstellen eens. De werkgroep onderscheidt in de nota drie belangrijke gebouwen, waarin verschillende instellingen een plaatsje kunnen vinden. Het gaat om de Kimshoeve aan de Lord Baden Powellweg, het gebouw van de scoutinggroep Leif Erikson aan de Rouwkooplaan en het voormali ge pand van het Lucascollege aan de Prins Mauritslaan. De werkgroep heeft overwogen om de Leif Eriksonlocatie te be stemmen als industrie- en parkeer terrein. De plek vormt echter een buffer tussen de naastgelegen wo ningbouw en het industrieterrein. Daarom wil de werkgroep dat Leif Erikson op deze plaats blijft. Dat standpunt wordt door het college onderschreven. De scoutinggroep wil ook het liefst blijven zitten waar ze zit, want het recreatiegebied Vlietland is vanaf de Rouwkoop laan snel en eenvoudig bereikbaar. Wanneer op deze plek een nieuw ge bouw moet komen kost dat ruim een miljoen gulden. Het college is het met de werk groep eens dat De Kimshoeve aan de Rouwkooplaan wordt gehand haafd om voorzieningen zoveel mo gelijk over de gemeente te spreiden. De Kimshoeve wordt nu door de scoutinggroepen Kimball O'hara en de Mauritsgroep gebruikt. Het ge bouw verkeert in zo'n slechte staat dat het hoe dan ook moet worden herbouwd. Eventueel zouden wel- zijnsinstellingen als de Welfare en Assalam in de Kimshoeve een plaatsje kunnen krijgen. Nieuw bouw kost dan een kleine twee mil joen gulden. De gemeente wil de voormalige dependance van het Lucascollege aan de Prins Mauritslaan bestem men voor kinderopvang. In het ge bouw kunnen het gecoördineerde ouderenwerk en het vrouwenlokaal De Engelenbak komen. Probleem is dat het gebouw nog niet in ge meentelijk beheer is. Een kos- tenoverzicht is daarom nog niet te Lissese mandenvlechterij Aangeenbrug honderd jaar *De familie en werknemers van Aangeenbrug samen op de foto. Staand van links naar rechts Gert Baaij, Cornelis Aangeenbrug, Frans van Maarsbergen. Zittend van links naar rechts, Gerard Aangeenbrug, Ida Aangeenbrug, Wim Aangeenbrug. foto Wim Dijkman) geven. De werkgroep vindt dat peu terspeelzalen, buurthuizen en schoollokalen intensiever kunnen worden gebruikt. De ambtenaren hebben al nagedacht over het ijs- clubterrein aan de Nicolaas Maes- kade. Op de kop van het terrein bouwt de Voorschotense ijsclub binnenkort een nieuw clubhuis. De ambtenaren denken dat de muziek vereniging Laurentius, de Harmo nie Voorschoten en Shunt, de ver eniging voor 30-plussers, ook ge- buik kunnen maken van dit ge bouw. De werkgroep pleit voor handha ving van de 400-meter landijsbaan in de Vlietwijk. Het terrein wordt in de zomermaanden gebruikt voor droogtrainingen door de IJsclub Voorschoten en door de voetbalver enigingen. Uit recreatief oogpunt is de baan belangrijk. De werkgroep wil nog onderzoe ken of het in de toekomst mogelijk is om een of meer instellingen in het recreatiegebied Vlietland te huis vesten. Uit de notitie blijkt dat daar weinig kans op is, omdat voor Vliet land commerciële tarieven gelden en de voorzieningen daar een open bare bestemming moeten hebben. VRIJDAG 28 DECEMBER Alkemade theatervoorstelling: 'Harry's Kerstfeest', door Harry van Rijtho ven, aanvang 2115 uur in De Alke- burc Roelofarendsveen. Alphen soosavond Stichting Homosexü- aliteit Alphen, vanaf 20.00 uur in gebouw SHA, Prinses Marijke- Gonzo's discoshow in jongeren centrum Madonna, Olympiaweg, aanvang 21.30 uur. Katwijk postzegeiavond georganiseerd door IV Philatelica in Scholenge meenschap Rijnmond, Jan van Brakelstraat 38. aanvang 20.00 uitvoering van het 'Weihnachts- oratorium'. door het Bachkoor Hol land, aanvang 19.30 uur in de Pie- vang 22.00 uui straat. i sjoelen in buurthuis Leiderdorp prijsklaveriassen en sjoelen in de kantine van de IJsbaan, Maurits- singel, aanvang 20.00 uur. Zoeterwoude kerst-boekenmarkt van de Her vormde Jeugdraad, tot 18.00 uur en The Exodus Music kerstshow mmv 'Hert) Mews and the Mules' aanvang 21.00 uur in Het Kasteel, Concertweg. gratis oliebollen eten in dien stencentrum Westertiove, er wordt tevens een bingo gehouden, ieder- over 4,5-9 of 18 km, start om 11.00 uur op het SlZO-terrein, Wee- resteinstraat. Katwijk optreden van de bluesband True Blue', aanvang 21.30 uur in Koudekerk eindejaars-, tevens afscheidsre ceptie t.g.v het einde van Koude kerk als zelfstandige gemeente, ger, van 10.00 tot 17.00 uur in het Nationaal Historisch Museum, Hooglandsekerkgracht. Leiderdorp klaverjassen en sjoelen bij Con Bravura, clubgebouw Beuken schans, aanvang 20.00 uur. Lisse internationaal Dames Basket- baltoernooi, van 17.00 tot 22.00 uur in sporthal Meerzicht, Sportlaan. Noordwijk ruildag van de Noordwijkse Ver eniging van Postzegelverzame- Noordwijkerhout vogelbeurs door Vogelvereni ging 'De Kolibri', van 13.00 tot 16.00 uur in t Victorhuis, Sporken- Zoeterwoude kerst-boekenmarkt van de Her vormde Jeugdraad, van 9.00 tot 13.00 uur in Ons Huis, Kosterspad. ZONDAG 30 DECEMBER Alphen optreden van popdichter Willem Woelwater in jongerencentrum Stek, aanvang 21.00 uur. speurtocht naar dieren van vroe ger. aanvang 14.00 uur in het Na tionaal Historisch Museum, Hoog landsekerkgracht. Nieuwjaarsfeest in de Stadsge hoorzaal, van 23.00 tot 06.00 uur. Groenoordhallen, voetbaltoer nooi L.F.C. van 10.00 tot 13.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 10