Verveling slaat toe in de Golf Kerk in Albanië uit catacomben ONGEMAK iREPORTAGE Nederlands fregat radertje in vloot die embargo afdwingt Vlak voor de kerst patrouilleert de Nederlandse marine in een van de gevaarlijkste gebieden van de Golf: Charlie-5. Hoewel., gevaarlijk? De bemanning heeft een blind vertrouwen in de superieur geachte radar- en wapensystemen, waarmee de fregatten zijn uitgerust. De grootste tegenstander lijkt niet Saddam Hussein te zijn, maar de verveling. "De hele dag 8 Iraanse vissersboten op mijn radarscherm. Verder gebeurt er niks. Ik word daar gek van". Oorlogswacht in de Perzische Golf. A/B HM JACOB VAN HEEMS- KERCK Als de fregatten Jacob van Heemskerck en Philips van Al- monde zich losmaken van de kade in Jebel Ali, bij Dubayy, weet de be manning dat ze aan een nieuwe, loodzware klus is begonnen. Bin nen 15 uur na de afvaart zullen bei de marineschepen, voor het eerst tijdens hun reis, het vak Charlie-5 in de Perzische Golf bereiken, waar ze in het kader van het VN-embargo tegen Irak schepen moeten contro leren. In Charlie-5 is de kans op een Iraakse luchtaanval het grootst. Het vak ligt op 'slechts' 350 kilometer van Irak. Uiterste grens voor de Ne derlandse schepen: 27.30NB, alleen Amerikaanse marineschepen ko men nog dichter bij Irak. Charlie-5 betekent een week lang oorlogswacht voor de hele beman- ren. Alle scheepsbewegingen wor den in de gaten gehouden. Ieder vliegtuig wordt geïdentificeerd: is het een vriend of een vijand? Sche pen worden aangeroepen en des noods wordt hun lading gecontro leerd. Mensen die het weten kun nen, bedieners van de radar bijvoor beeld, gaan er vanuit dat het embar go op zee zo goed als waterdicht is. Computer De Heemskerck krijgt per compu ter door welke schepen in de vooraf gaande uren zijn gecontroleerd in de Perzische Golf. de Straat van Hormuz en de Golf van Oman. Om te voorkomen dat een koopvaarder steeds opnieuw door marinesche pen wordt aangesproken, geeft het fregat dat de controle uitvoert aan alle andere 64 oorlogsbodems in de regio door wat is aangetroffen. Eén van de computerberichten meldt dat het Italiaanse fregat Orsa eerder om 17.00 ling. Zeven uur op, vijf uur af. Vijf Iraanse koopvaardijschp Alvand r af. Een moordend heeft gecontroleerd, 'gechallenged' i Heemskerck: de hele dag controleren schema: het ritme van dag en nacht raak je kwijt; je nachtrust wordt in tweeën gesplitst; en je vaste maatje zie je vaak dagen niet, omdat hij slaapt als jij wachtloopt. Passagieren Als de trossen worden losgegooid, heeft de bemanning van de beide fregatten en het bevoorradings schip Zuiderkruis er drie dagen passagieren opzitten. Men heeft zich van de desolate haventerreinen van Jebel Ali naar Dubayy laten rij den, een rit van een uur door de woestijn, om zich vervolgens te ver gapen aan een stad die nog het meeste wegheeft van een gigantesk winkelcentrum hier in de woes tijn is het consumentisme tot grote hoogten gestegen. In Dubayy, een moslim-emiraat, kregen de matrozen vast een soort kerstgevoel, bij gebrek aan beter. Hier geeft men elkaar een auto met kerst. En omdat zon cadeau niet on der de boom past, staan de wagens met een grote strik eromheen bij de dealer. In de hotels zijn nep- sneeuwpoppen neergezet (in Du bayy is het in december bijna 30 graden) en bestaat de achtergrond muziek uit kerstliederen. Aan boord van de Heemskerck zijn ook enkele schuchtere pogin gen gedaan een kerstatmosfeer te creëren. Maar dat wil niet echt luk ken op een fregat waar een matroos zo ongeveer op zijn zij in bed moet liggen, krap als het is. Aan de koks, melden de manschappen vol ver trouwen, zal het echter niet liggen. Met kerst wordt goed gegeten aan boord. De bemanning van de Heems kerck, de Almonde en de Zuider kruis zit in de Golf om Resolutie 661 van de Verenigde Naties uit te voe- marinetaal. De Alvand blijkt v de maatschappij Bandaras te varen, was op dat moment afkomstig uit Dubayy en op weg naar het Iraanse eiland Kharg. Er was geen bijzonde re lading, zoals olie of militair mate rieel aan boord. Ook al geeft het merendeel v passerende schepen op het eerste worden gebruikt. Dat kan gezicht geen enkele aanleiding tot twijfel, men neemt geen risico's. Het is het gemakkelijkst om goede ren te smokkelen via niet verdachte schepen. Daarom zijn ook de bag gerschepen van Volker-Stevin en Boskalis gecontroleerd. Ze kwa men tenslotte uit een Iraakse haven. Schepen die afkomstig zijn uit Irak zijn per definitie verdacht. En de kans dat de Heemskerck of de Almonde zo'n schip tegenkomt in Charlie-5 is reëel, omdat deze sector vrij dicht bij Irak ligt. "Het komt echter niet zoveel voor dat de mari ne ook echt aan boord gaat van een verdachte koopvaarder. De Neder landse marine heeft in de afgelopen maanden slechts één controle aan boord uitgevoerd. Daar was de Pie- ter Florisz bij betrokken", vertelt korporaal Jos Albers. koop- ten zijn om de herkomst van sche- Daarvoor pen te achterhalen. Maar de tegen partij zit niet stil. Zo zijn er aanwij- hebben. Dat betekent zingen dat Iraakse schepen een an- ar Den Haag, waar de dere naam krijgen en worden on- de minister dergebracht bij niet-Iraakse organi saties. De landen die met hun marine in de Golf zijn vertegenwoordigd, stel len iedere maand gezamenlijk vast waar hun schepen worden inge- Tot halvewege deze maand had deeld. Men houdt daarbij rekening moet een politieke opdracht den gegev - - dat bellen marinetop het geval voorlegt. Pas als de stemming geeft, mag er we geweld de totale buitenlandse vloot dan 5000 schepen gecontroleerd in het kader van het VN-embargo. In 642 gevallen werd een schip door zocht, 23 schepen bleken een verbo den lading te hebben. Elf schepen weigerden medewerking, waarvan er tien door een schot voor de boeg ëerd w werden gedwongen hun koers te worden wijzigen. Eén keer besloot de mari ne de leiding van een koopvaardij- met het feit dat lang niet alle sche pen zichzelf tegen een luchtaanval kunnen verdedigen. De schepen die daarvoor wel geschikt zijn, zoals de Heemskerck, worden verspreid over het hele gebied. Zo wordt een netwerk van radarsystemen gecre- het hele gebied kan Frits de Beijer, korporaal elektro nische oorlogsvoering, heeft een Het vertnTuwerTdat de Nederian- 51" ders hebben in de handhaving a de zeeblokkade, is puur gebaseerd SXh! SEKïi' on dp hpsrhikharp tprhnnwip "Wp te omdat het te dichtbij kwam. Geweld De 25-jarige korporaal is lid van een 'boarding team', een speciaal com mando dat zich desnoods met ge weld toegang verschaft tot een ver dacht schip om de lading te contro leren. Albers: "Ik kreeg een oplei ding in het gebruik van handvuur wapens. Later hebben we aan boord nog geoefend hoe we iemand moe ten boeien. Dit soort instructie is noodzakelijk, want het is best mo gelijk dat je met wapens wordt op gewacht". De Nederlandse schepen mogen echter niet zomaar geweld gebrui- op de beschikbare technologie. "We zien schepen op 60 kilometer aan komen", zegt een radarbediener in de commandokamer van de Heems kerck. Men verwijst ook naar de snelheid: de Heemskerck en de Al monde kunnen ruim 30 knopen per uur afleggen, een koopvaardijschip "handje toestel gaat nooit veel harder dan 20 tot 22 V1^naig toestel knopen. Jos Albers: "Ik zou verbo den goederen per vliegtuig probe ren te smokkelen, en zeker niet over het water". De Beijer: "In de Golf van Oman kwamen er drie. vier keer Iraanse gevechtsvliegtuigen op ons af. We kunnen met onze apparatuur auto matisch zien of het vijandige toe stellen zijn. Alles wat niet NAVO is, beschouwen we als vijandig. Een mag ons tot 25 mijl naderen, maar al bij 40 mijl begin nen we hem op te roepen over een jaar. 'De'bemanning"^'gevraagd op heerst, zoals het uitvoeren van on derhoudswerk, is nu vervangen door lange tijden van wachtdien sten waarin weinig gebeurt. Pieter Vermaas, éen van de kor poraals die de Goalkeeper bedient: "Als er contact is met een koopvaar dijschip, dan merk ik daar niks van. Dat gaat helemaal langs mij heen". De Beijer: "We zitten ook in zo'n klein gebied. Twee weken geleden waren we in de Golf van Oman. Daar zag ik de hele dag acht Iraanse vissers op mijn radarscherm. Ver der gebeurde helemaal niets. Ik word daar gek van". Richard de Kruyf, matroos II. heeft ook last van de eentonigheid, hoewel hij toch op een schijnbaar interessante positie zit. Met zijn werkplek op de brug van de Heems kerck is de matroos nauw betrok ken bij het contact zoeken met pas serende koopvaardijschepen. Hij legt informatie vast die de kapitein van het koopvaardijschip afgeeft of communiceert per seinlamp. Hier wordt het VN-embargo letterlijk uitgevoerd, maar De Kruyf wordt daar niet warm of koud van: "Als je vijf keer een schip hebt gechallen ged, dan weet je het wel". In de dagelijkse orders die de be manning krijgt, heeft de comman dant gewezen op de spanningen die kunnen ontstaan, omdat werken in de Golf geen plezierreis is, zoals de trip naar Rio de Janeiro eerder dit Andere naam In de loop van de afgelopen ma den hebben de gezamenlijke m nes een groot aantal gegevens zameld over de scheepvaart i reageert, zetten we de vuurleidings radar op hem. Dat merkt zo'n piloot en die Iraniërs gingen dan ook meteen weer uit de buurt". Volgens De Beijer is het niet zo vreemd dat dit soort dingen ge beurt. De fregatten zitten vlak bij elkaar te letten, zodat bijtijds kan worden ingegrepen als mensen in psychische problemen terecht ko men. Albers: "Normaal is de stem ming op het schip gezelliger. Nu is het minder ontspannen, men houdt zich meer in". i de Rode Zee, waardoor Iraans grondgebied. ""Ze kw het op zich gemakkelijker z Serieuzer Kapitein ter zee A. Van Gurp, die tot vrijdag het commdando voerde over de drie Nederlandse schepen en dit weekeinde terugkeerde in Nederland, heeft gemerkt dat deze opdracht serieuzer door de beman ning wordt beleefd dan andere rei zen. "Er is wat meer spanning. Men praat meer over betrouwbaarheid van de apparatuur en de politieke ontwikkelingen worden beter bijge- de moderne houden". Hij denkt dat het goed is dat het marinepersoneel weer eens wordt geconfronteerd met een crisissitua tie. "Dit is een beroep met risico's. Het is heel goed dat iedereen zich weer eens realiseert waar wij voor zijn en dat men wordt gedwongen om erover na te denken". Die dwang tot nadenken heeft bij verschillende mensen op de Heemskerck geleid tot de conclusie demonstratie worden dat ze de marine zullen verlaten. Naar een oorlogsgebied moeten niet bij stilge- irine kwamen. Bij de i maken naar verre, zonnige oorden en het zou een goede boterham op leveren. Matroos De Kruyf: "Als je met je ballen op het strand van Aru- Bemanning van de Jacob van Heemskerck legt een lijntje naar het bevoorradingsschip Zuiderkruis: de voorbe reidingen voor een speciale kerstmaaltijd onder een hete zon zijn getroffen. gewoon even kijken wie er zaten en onze waakzaamheid testen". In het gebied Charlie-5 zou een 'vijand' ook een Iraakse Mirage kunnen zijn met gevaarlijke Exocet-raketten. Vandaar dat iedere vliegbeweging, ook die van de burgerluchtvaart, nauwlettend in de gaten wordt ge houden. Niemand op de Heemskerck lijkt zich echter grote zorgen te maken. Opnieuw geldt hier weer het gren zeloze vertrouwen techniek. Als alle raketten stormend vijandelijk toestel niet hebben kunnen stoppen, dan be schikken de Nederlandse schepen altijd nog over de veelgeroemde Goalkeeper. Het snelvuurkanon kan 4200 kogels per minuut afschie ten. Hiermee zou in principe iedere granaat die op een fregat wordt af gevuurd, kunnen worden vernie tigd. Tijdens als oefening 70 de afgevuurd. Er is slechts wat rook gaan, daar hadden te zien, maar het klinkt indrukwek- ^aai} toen ze bij de kend. En wat belangrijker is: het ap- paraat blijkt het te doen. Sleur Met het surplus aan techniek aan boord blijkt de grootste vijand niet ba ligt, dat is oké. Maar nou moet ilc Irak te zijn, maar de sleur veling. De activiteit die tijdens normale reis in vredestijd oorlogswachten draaien. Deze zaak nd ik niet belangrijk genoeg boord mijn leven voor te wagen". BUDAPEST - Dat gas. water, licht of telefoon niet vanzelfsprekend zijn, ga je je pas realiseren als een van die gemakken van de moderne samenleving het laat afweten. En dat komt hier in Hongarije regelmatig voor. Een kleine opsomming: we hebben het afgelopen jaar al twee keer zonder stroom, vier keer zonder telefoon, drie dagen zonder water en twee dagen zonder verwarming gezeten. En natuurlijk komt iedere onderbreking van een openbare dienst net op het totaal verkeerde moment. De electriciteit valt uit als je netje diepvries vol met vlees hebt geladen en het buiten ver over de dertig graden is. Het water laat het afweten terwijl je net van plan was de tuin te sproeien en er voor twee wasmachines was in de mand ligt. De verwarming valt uit bij het invallen van de eerste koude dagen van het jaar en de telefoon doet het niet, iedere keer als je echt iets dringends aan de redactie in Nederland te melden hebt. Oosteuropeanen reageren op dat soort rampjes als op een soort onvermijdelijk natuurverschijnsel Als je klaagt, halen ze gelaten hun schouders op. Natuinlijk doet de telefoon het niet goed, ik mag al blij zijn dat ik er een heb, ik weet toch dat Hongaren soms zes jaar wachten? En weet ik dan niet dat dit nog een heel goed telefoondistrict is? Er zijn delen van Budapest waar het net zo overbelast is datje eigenlijk alleen 's ochtends heel vroeg en 's avond na zeven uur fatsoenlijk kunt telefoneren. Ik weet het, ik weet het, en ik weet ook de oorzaken van de problemen: er zijn nooit investeringen gedaan, alle openbare diensten zijn verouderd en er is geen geld om de zaak op te knappen. Ik kijk er al lang niet meer van op als ergens in de straat duizenden liters drinkwater wegvloeien omdat de waterleiding weer eens gebroken is. En sinds ik heb gelezen dat de telefoonleidingen in de voormalige DDR geisoleerd blijken te zijn met papier, ben ik er ook niet meer verbaasd over dat onze telefoon het soms niet doet "omdat er water in de leiding zit". En ik realiseer me ook: het is in Hongarije zo slecht nog niet. Je zou ook in Bulgarije kunnen wonen, waar ze tegenwoordig iedere drie uur de stroom een uur uitzetten om electriciteit te besparen. Of in Roemenie, waar deze zomer een tekort aan drinkwater was. Of in Warschau, waar het telefoonsysteem inmiddels zo in elkaar is gestort, dat het in bepaalde delen van de stad niet mogelijk is naar een ander deel te bellen. Verkeerde verbindingen zijn meer regel dan uitzondering en als je naar het buitenland probeert te bellen, is het niet ongebruikelijk dat de telefooncentrale je gemakshalve doorschakelt naar een aansluiting in Warschau zelf. Een Italiaanse collega raakte onlangs buiten zinnen over het Poolse telefoonsysteem, toen hij, na een halfuur gewacht te hebben op zijn verbinding, binnen twee minuten weer werd afgebroken. "Het is hier nog erger dan Moskou", brieste hij. Dat, zei de telefoniste zeer beledigd, was absoluut niet waar. Nil ja, sputterde hij, in ieder geval erger dan Praag of Budapest. Dat, moest ze toegeven, klopte. "Maar die zijn in de oorlog dan ook niet door de Duitsers gebombardeerd". Ik weet niet waarom, maar hij leek niet echt tevreden met die verklaring. Maar hij had gelijk: de telefoon is in Praag en Budapest veel beter dan in Warschau. Je leert hier snel je zegeningen te tellen. Maar ik moet zeggen, het kost me wat moeite, in een week dat mijn telefoon het twee keer een hele dag heeft begeven. Vanwege water in de lijn, of zo. AMSTERDAM - In het Bijbels Museum in Amsterdam zijn dezer dagen verschillende exposities over en rond kerst te bewonderen. De tentoonstelling 'De vlucht naar Egypte' biedt een gevaiieerd over zicht van prenten die het verhaal van de vlucht van Jozef, Maria en het kind Jezus voor de moordlusti ge koning Herodes in beeld bren gen. Tegelijkertijd is door het hele museum heen ook een groot aan tal opmerkelijk opgesierde kerst bomen te bewonderen, die daar zijn neergezet rond het thema Va riaties op een kerstbooin'. Voor dat doel heeft het Bijbels Museum aan een aantal ideële organisa ties. waaronder het Rode Kruis, Unicef en het Foster Parents Plan, een boom op te sieren, op zo'n nier dat de boom getuigt van doelstelling. Verder is er in het Amsterdams museum voor geïnteresseerden i postzegels de expositie 'Feestend het jaar door', waarbij aa: hand van zegels verschillende volksgebruiken en jaarfeesten worden belicht. Verder zijn ook de resultaten van de 'Kunstprijs 1990' te zien, waarbij het thema 'Doortocht' centraal stond. Ten slotte kunnen de kinderen zich uitleven op kersstal-kijkdoze Op de beide kerstdagen worden diverse 'kerstkamerconcerten' ge geven. De exposities zijn tot 4 fe bruari te zien. behalve de kerstbo men: die worden na 14januai getuigd. Na opheffen verbod op religie SHKODER (AFP) - De rooms-katholieke Albanezen verlaten de catacomben, 23 jaar nadat de communistische regering alle religieuze activi teiten verbood. Met duizen den tegelijk drommen ze we kelijks samen op de begraaf plaats van Shkoder om in de open lucht de mis te vieren. De oude kapel op de begraaf plaats. die de afgelopen weken in allerijl door enkele parochianen is gerenoveerd, is inmiddels het centrum geworden van de renais sance van het Albanese katholi cisme. De bezielende leider is de 63-jarige priester Simon Jubani, die 26 jaar van zijn leven in gevan genissen en kampen doorbracht. "Onze eerste officiële mis, ge vierd op 4 november, werd door ruim vijfduizend mensen be zocht. Een week later waren er bij de tweede mis bijna vijfigduizend mensen", zegt Jubani. Na zijn vrijlating in april vorig jaar heeft de priester in het geheim vele hu welijken gesloten en gemiddeld tien kinderen per dag gedoopt. Sinds 8 novmeber is dit gemid delde nog eens fors opgelopen. Op die dag kondigde president Ramiz Alia aan dat het verbod op religieuze activiteten, daterend uit 1967, wordt opgeheven. Ker ken en moskeeën mogen hun deuren weer openen. In het jaar waarin 'de eerste atheïstische staat ter wereld' werd geboren, werden 740 moskeeën, 608 ortho- Raad van Kerken roept lidkerken op tot gebedsdiensten AMERSFOORT - De Neder- landse Raad van Kerken heeft zijn lidkerken opgeroepen door het hele land vredeswakes of oe cumenische gebedsdiensten te houden aan de vooravond van 15 januari, de dag waarop het ul timatum van de Verenigde Naties aan Irak afloopt. De Raad suggereert om de me dewerking te vragen van plaatse lijke vredesgroepen. In de ge bedsdienst of vrdeswake moet "het bidden van de geloofsge meenschap een duidelijke toe spitsing krijgen", zo schrijft de Raad in een brief aan de provin ciale, regionale en plaatselijke ra den van kerken. Bij de brief zit de korte verkla ring gevoegd, die de Raad vorige maand uitgaf over de Golfcrisis. Daarin wordt een militair optre den "ten enenmale onaanvaard baar" genoemd. Bij de Raad is "grote verontrusting" gewekt door de "steeds manifester wor dende opbouw van een offensie ve troepenmacht'. ten. "Wie zijn echt een ondergrond se kerk", benadrukt Jubani. Het afgelopen jaar vierde hij Kerstmis met vijftig anderen bij hem thuis. De priester moest het daarbij zelfs zonder bijbel stellen; zijn e gen exemplaar werd hem in 1967 in de gevangenis afgenomen. De rooms-katholieken rekenen erop dat ze alle inbeslaggenomen bezittingen terugkrijgen wam de door Alia aangekondigde maatregelen van kracht worden. "Wij willen de kathedraal, de scholen en de drukkerij terug", aldus Jubani. De kathedraal Shkoder is nu nog in gebruik als sporthal. De eis tot teruggave van de ker kelijke goederen zal ook zeker worden verwoord door de chris ten-democratische partij (in op richting) in Shkoder, die zich zal aansluiten bij de oppositiuonele Democratische Partij die vorige week in Tirana in het leven is roepen. De islamitische gemeen schap in Shkoder stelt dezelfde eis. De rooms-katholieke gemeen schap in Albanië telt op dit i ment 32 priesters. Van de 3,2 mil joen Albanezen behoort ongeveer tien procent tot de RK Kerk; twintig procent is (oosters) ortho dox en zeventig procent moslim. Kerstnachtdienst I. In gebouw Nieuweroord (Rijnsburgerweg 124) in Leiden houdt de Baptis tengemeente vanavond om half elf een kerstnachtdienst rond het thema 'Gaan naar Bethlehem: be slissing, offer en zegen'. Ds. A. H. Agtereek gaat voor. Medewer king verlenen Harry en Marijke Govers en de brassband War mond. Kerstnachtdienst II. 'Het te ken van de Ster, het teken hoop' is het thema van de kerst nachtdienst, vanavond in evangeliecentrum Bethlehems- kerk (Lammermarkt 57) in 1 den. Evangelist Jan Zijlstra gaat voor. Mederwerking verleent de groep Exaltation. Kerstnachdienst III. Wegens de immer grote belangstelling voor de kerstnachtdienst in Adventskerk in Alphen aan den Rijn, worden er vanavond als proef twee diensten gehouden, om negen en elf uur. Voorganger is ds. A. Jonkman. Beroepingswerk Hervormde Kerk: aangenomen naar Ruinerwold H. Vrielink Beetster- zwaag. Geref. Gemeenten: beroepen te Poortugaal G.J. van Aalst Benthui zen; bedankt voor Rotterdam-Alexan- derpolder A. Bac Bodegraven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 2