Strijden voor het milieu in een rechts bolwerk Restauratie toren kloosterbej aardenoord duurder dan verwacht Scholier Rijnlands Lyceum krijgt wegwerpbekers de school uit en wil nu rokers weren LTB: Vele duizenden arbeidsplaatsen staan op het spel PAGINA 12 REGIO LEIDEN DONDERDAG 6 DECEMBER 1990 VOORSCHOTEN Geboren: Sjoerd G.J., zv P.Ch Pelser en M.A.J. Stóve; Willem M P., zv J. W. Sherlock en W.J Prescott; Wouter, zv. J F.N. van Os en H.M. van Leeuwen; Deborah, dv. G. Nordmann en C.G M. Heijstek; Lolita M D dv E.J A. Snelderwaard en V.M.C. Riet bergen; Eveline, dv Ch P Dragt en H.C. Ter louw; Ewoud. zv. R.J.P. Gommans en H.A.L. Benne. Gehuwd: PAM. Gennissen met GW. Se- gaar. L B. Koek met M.E.M. Oudshoorn; R.C. Vermeulen met M. Kloosterman; W.l. de Bruin met A van Willigen. Overleden: P.E. Martens ev Beekhuizen, oud 43 jaar. W.F. Scheen wv De Groot, oud 84 jaar Leidse brandweer: 'Verbouwing Huize Emmaus blijft zorgen voor valse meldingen' ZOETERWOUDE - De Leidse brandweer is gisteren voor de vier de keer dit jaar voor niets uitgerukt na een brandmelding in het Zoeter- woudse bejaardencentrum Huize Emmaus. Brandweervoerder A. van den Berg wijt de valse brandmeldingen aan stof dat is vrijgekomen bij de verbouwing van Huize Emmaus. Deze verbouwing is begin dit jaar afgerond, maar het stof waart nog In het bejaardencentrum zijn brandmelders geïnstalleerd die de rookdichtheid meten. Zij moeten minstens een keer per jaar worden schoongemaakt omdat er anders te veel kans is op vals alarm. Statistieken tonen aan dat negen van tien brandmeldingen vals zijn. Toch moeten de brandweerlieden op iedere melding alert reageren. "We rijden vaak voor niets uit en dat is jammer", aldus Van den Berg. "De brandmelders zijn zo gevoelig voor rookontwikkeling dat ze soms afgaan als iemand een ei bakt, waar teveel rook bij vrijkomt". Bij Huize Emmaus kon vanmor gen niemand uitleg geven over de zoveelste brandmelding. Een toeschouwer bekeek gistermorgen met een verrekijker de werkzaam heden aan de toren van het Warmondse kloosterbejaardenoord Marien- WARMOND - De restauratie van de toren van het Warmondse klooster bejaardenoord Mariëngaerde aan de Mgr. Aengenentlaan is voltooid. Gistermorgen plaatste voorzitter H. Schugard, die was verkleed als Sin terklaas, het opnieuw vergulde kruis terug op de toren. De restaura tie heeft vijf maanden in beslag ge- Directeur H. Belt is 'meer dan te vreden over het resultaat'. Hij vindt dat de toren van de neo-gotische ka pel mooi is geworden is en tech nisch goed is gerestaureerd. De kos ten van de restauratie werden ge raamd op drie ton. Tijdens de werk zaamheden bleek dat er meer ver vangen moest worden dan gedacht, waardoor de restauratie uiteindelijk vier ton kostte. Het kloosterbejaardenoord be taalde 50.000 gulden. De rest kwam van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg, de provincie Zuid-Hol land en het ministerie van wvc (wel zijn, volksgezondheid en cultuur). Omdat er geen originele bouwte kening was, moest de toren tot op de centimeter worden uitgetekend. Verder werden alle klokkken uit de toren gehaald en nagekeken. De twaalf houten ornamenten werden schoongemaakt. Drie versieringen werden vervangen door kunststof, dienst daar uiteindelijk vanaf. Bij het begin van de restauratie, in juli 1990, eiste de Rijksdienst In augustus 1988 bleek tijdens voor de Monumentenzorg dat de schilderwerk dat de toren in slechte originele houten onderdelen niet staat verkeerde. Nader onderzoek door kunststof vervangen zouden toonde aan dat de bouwconstructie worden. Omdat dat verbod de kos- ernstig was aangetast en een reno- ten teveel zou opdrijven, zag de vatie noodzakelijk was. Van onze redacteur Irene Nieuwenhuijse OEGSTGEEST Sinds kort vullen de leerlingen van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest hun tas of diplomatenkof fertje behalve met hun agenda ook met een eigen schoolhe ken Ze moeten de beker na gebruik afspoelen en dat is wel even wennen na jarenlang gegooi en gestoei-met plastic wegwerpbekertjes. i de milieucommissie van het Rijnlands Lyceum, toont zijn schoolbe- De grote man achter deze omwente ling is Oegstgeestenaar Dolf van der Horst. De 18-jarige scholier is sinds een half jaar voorzitter van de twee personen tellende milieucommissie van het Rijnlands en heeft de aan vankelijke weerstand van zijn me descholieren gebroken: "Het was een gewaagde onderneming en de eerste reacties waren van ongenu anceerd bot tot genuanceerd pas sief'. Dolf had namelijk bedacht dat al die wegwerpbekertjes met fris drank, koffie en thee, wel erg milieuvervuilend waren. Als scho lieren produceerden ze zo onnodig veel afval. Zowel in als rond de school waren de plastic exemplaren te vinden. Voor de conciërges was het een ramp omdat zij de troep moesten opruimen. In samenspraak met de leerlin- genraad en de rector lanceerde Dolf het voorstel om over te gaan op ei gen bekers die normaal onder de frisdrank- of koffie-automaat ge houden kunnen worden. Mensen die de eigen beker vergeten, moeten voortaan enkele kwartjes voor een plastic beker neertellen. Ouderwets "Die wegwerpbekertjes waren na tuurlijk echt ouderwets", legt de voorzitter van de milieucommissie uit. "Veel mensen zijn het wel met me eens, maar durven daar niet openlijk voor uit te komen. Ik zet mijn ideeën liever om in daden. Ik ben liever een trendsetter dan een trendvolger. Het moet maar eens af gelopen zijn met die valse beelden dat milieu bij linkse politiek hoort. Onze school is een bolwerk van rechtse conservatievelingen. Ik ben niet links, ik ben de enige van de 1268 leerlingen die dit initiatief heeft genomen en mijn denken in handelen heeft omgezet". Zorgvuldig formulerend: "Ik ben een buitenbeentje en ik durf mijn bek open te doen. Op onze school is iedereen bang om op te vallen. Ik wist van tevoren dat er behoorlijk zou worden tegengesputterd, maar ik wist ook dat mijn argumenten goed waren. Ik dacht steeds 'Lach me nu maar uit: over een tijdje doe je precies wat ik wil'. Eigenlijk vind ik het wel leuk om een paar mensen op mijn nek te hebben". "Toen ik achttien werd, mocht ik van mijn ouders mijn rijbewijs ha len. Ik vond dat geen leuk cadeau. Ik wil niet afhankelijk van een auto zijn. Veel jongens bij ons op school komen op hun achttiende onmid dellijk met een auto aan rijden. Een lekker stereootje, twee of drie meis jes op de achterbank. Ik heb die be hoefte niet. Ik wil op andere manie ren gewaardeerd worden. Natuur lijk vind ik snelle auto's mooi en hebben ze een prachtig stukje tech niek. Maar ik zou depressief worden als ik er niet buiten zou kunnen". "Ik rijd liever op een motorfiets. Dan is er maar één plaats onbezet. Als alle automobilisten een motor fiets zouden nemen of hun auto zou den 'afladen', zijn we in één keer van het fileprobleem af. Ja, ik ben principieel. Ik zou spijt krijgen als ik ook uren in de file moet staan. Het is net als met roken. Soms steek ik er eentje op en dan denk ik gelijk: wat ben je toch weer een slappe lui. Ik wil me gewoon lekker voelen in mijn eigen vel. Principes zijn be langrijk. Ze maken je tot een per soonlijkheid. Materiële welstand zorgt daar niet voor". Zijn vorming heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn ou ders: "Als we terug kwamen van de wintersport en we Nederland bin nen reden, zagen we duidelijk de smog hangen. Daar werd ik behoor lijk verdrietig van. Ik wist precies wat er allemaal in de lucht zat, maar wilde weten waarom wij er zo wei nig aan deden. Ik vond dat mijn va der behoorlijk ongenuanceerde ant woorden gaf en dan vroeg ik maar door. Achteraf kan je zeggen dat ik hem als proefpersoon gebruikte om mijn ideeën te testen". Deuropening Vólgend strijdpunt is het roken. In het schoolgebouw mag niet gerookt worden, n?aar bij regen drommen de rokende scholieren bijeen in de deuropening. Voor de niet-rokers is dat bijzonder irritant, vindt Van der Horst: "Passief rook je dan min stens twee sigaretten mee": De scholier heeft daarom voorgesteld om de huidige pergola te overdek ken, zodat de rookverslaafden droog staan bij het volzuigen van de longen. "Een mooi prestige object, dat gedragsverandering teweeg brengt", merkt hij droogjes op. Zo'n overdekte pergola hoeft niet duur te zijn, heeft hij voorgerekend. Met een goed ontwerp en stevig ge- HILLEGOM - Vele duizenden ar beidsplaatsen in de bloembollen sector, de toeleverende bedrijfstak ken en de toeristenindustrie gaan verloren als het bloembollenvak niet de tijd krijgt om de milieupro blemen de baas te worden. Die som bere voorspelling deed M. Zand wijk, voorzitter van de Land- en Tuinbouwbond (LTB), vakgroep bloembollenkwekers, vanmorgen tijdens de jaarvergadering in Hille- ïmpregneerd hout, kan men voor een kleine tienduizend gulden klaar zijn: "Dan hebben we gelijk een mooie ruimte voor koffieconcerten. Daar is onze school dol op". Voorts wil het hoofd van de gom. Zandwijk zei dat de overheid niet in vijf tot tien jaar de huidige wijze van bollen telen kan verande ren zonder tegelijkertijd de hele be drijfstak de nek om te draaien. De voorzitter van de vakgroep bloembollenkwekers dook vanmor gen in de geschiedenis van de bol lenteelt. Hij wees op het verleden toen er naast bollen ook aardappe len en kool werd geteeld. Door een tekort aan werknemers begon de milieucommissie proberen bedrij ven en andere scholen te winnen voor het bekerplan: "Ik heb alleen niet zo veel tijd meer, want dit jaar doe ik eindexamen. Misschien dat ik via de Werkgroep Milieuzorg opmars van de mechanisatie en het gebruik van chemische onkruidbe- strijding. "Het woord specialisatie stak de kop op. Maar hoe meer we specialiseerden, hoe meer monocul turen ontstonden. En omdat we steeds minder teeltrisico's konden nemen, nam het gebruik van gewas beschermingsmiddelen toe", aldus Zandwijk. Hij verweet de overheid de kwe kers jarenlang voorgehouden te Oegstgeest iets kan bereiken". De eerste contacten zijn in ieder geval gelegd. Beperking Wat de Oegstgeestenaar na zijn vwo-opleiding gaat doen, weet hij nog niet. "Het ligt natuurlijk in de lijn van de verwachtingen dat ik met mijn OV-jaarkaartje milieukun de of economie ga studeren, een sta- getje ga lopen en een baantje ga zoe ken", zegt'hij badinerend. "Trou wen, kinderen krijgen, het hoort er allemaal bij. Ik kraak mensen die deze uitgestippelde weg bewande len niet af: ik heb juist waardering voor ze. Ze krijgen immers allerlei beperkingen opgelegd. Ik houd niet zo van beperkingen, ik bedenk lie ver mijn eigen regels. Het leven staat niet in de agenda. Ik denk er over om botenbouwer te worden en vanuit de praktijk te ontdekken welke kant ik op wil. Ik zal wel eens op mijn bek gaan". "Als ik milieukunde ga studeren, dan word ik altijd met mijn neus op de harde feiten gedrukt. Ik denk dat ik daar niet zo blij van word. Als ik daarentegen botenbouwer word, dan houd ik hopelijk voldoende energie en overredingskracht over om mensen om me heen te blijven overtuigen dat het anders moet en kan met ons milieu". De scholier zegt een 'bloedhekel' te hebben aan het woord milieu. "Ik wil het begrip natuur weer gebrui ken. Het is toch iets dat ons allemaal aangaat, of we ons dat nu realiseren of niet. Ik hoop dat iedereen op ze kere dag het gezanik en geklep over het milieu zó zat is, dat we gewoon doen wat moet, bijvoorbeeld lid worden van Greenpeace of een composthoop maken in de achter tuin. Daar hoefje de milieutelefoon niet voor te bellen. Gewoon even je gezonde boerenverstand gebrui ken". hebben dat ze hun teelt moesten in tensiveren en zich moesten speciali seren. "De overheid heeft niet na gelaten ons een breed pakket van chemische middelen als ondersteu ning aan te bieden. De overheid kan nu niet in vijf tot tien jaar terug draaien wat in veertig jaar is geïn troduceerd. Zeker niet omdat veel onderzoek in feite nog moet begin- Zandwijk brak vanmorgen een Filmgroep toont opgelapte films over Voorschoten VOORSCHOTEN - De Voor- schotense filmgroep Rhijn- land vertoont op zondag 9 de cember in het Cultureel Cen trum aan de Prinses Marijke- laan oudere films over Voor schoten. De leden van de groep hebben films uit de jaren tus sen 1955 en 1982 verzameld, ge restaureerd en geschikt ge maakt voor projectie op groot doek. De film 'Kijk...Voorschoten', die leden van de groep in 1989 over de gemeente hebben ge maakt, wordt als sluitstuk op het grote doek vertoond. De film was eerder op video te zien. In de zaal ligt een boekje klaar met de titels en het jaar waarin de films zijn gemaakt. De vertoning begint om 14.00 Voorschoten krijgt begin volgend jaar Leids netnummer VOORSCHOTEN - Alle telefoon aansluitingen in Voorschoten krij gen vanaf 5 januari het Leidse net- nummmer 071. Tegelijkertijd ko men voor de uit vier cijfers bestaan de Voorschotense abonneenum mers de cijfers 61 te staan. In het noordelijke deel van de ge meente hebben abonnees al langer een 'Leids' nummer. Ook de num mers van het gemeentehuis en en kele bedrijven hebben zijn al over geschakeld op het kengetal 071. De meeste abonnees hebben echter nog het Voorschotense netnummer 01717. In de telefoongids die in septem ber is uitgegeven zijn de wijzigin gen al opgenomen. Vanaf 5 januari zal de PTT mensen bij het kiezen van het netnummer 01717 doorver wijzen naar de nieuwe nummers. Bij storingen kan het nummer van de storingsdienst (007) worden ge draaid. lans voor het maken van beleid op basis van wetenschappelijk be trouwbaar onderzoek. "Wij wijzen het af dat op basis van vermoedens fosfaatverzadigde gronden worden aangewezen en dat de overheid, zonder onderliggend onderzoek, met meerjarenplanbeleid komt". Hij pleitte voor meer geld voor het bloembollenvak. "De ongeveer 35 miljoen die ons thans worden toe bedacht, zijn niet te accepteren". DONDERDAG 6 DECEMBER voorstelling: Dansgroep Het choreografieën uit de jaren zes- _M__ concert door het kamerkoor "La ZATERDAG 8 DECEMBER 16.00 uur, tafelreserveringen tus- Alphen bijeenkomst van de Woman's Aglow afdeling Alphen, in gebouw Onderweg aan de Lijsterlaan, aan- aanvang 20.30 uur in het LAK- Theater, Cleveringaplaats. meich en Adriaan Kans in het Parktheater, aanvang 20.30 uur. in het Parkfilmhuis draait de film. receptie ter gelegenheid van 20- de P,eterskerkstraat 1. aanvang jarig bestaan van wijkvereniging JL 20 Q0 'Aktief. van 17.00 tot 19.00 uur in het A H «iu.uuuur. wijkgebcuw, Berlagestraal. B H Huizinga-lezing in do Pietors- RCL, kantine sportpark De Bloe- merd, aanvang 20.00 uur. Lisse advent-concert door het British concert van het jongerenkoor Discipel in de Triomfatorkapel aan de Vijverstraat, aanvang 20.00 uur. werkgroep Vrijwillig Land- 83206. Kerstmarkt bij Avifauna van 10- 18 uur. Parktheater, Hans Dorrestein internationale show 'Face to Face', door Up With People, aan vang 20 15 uur in de Stadsgehoor- voorstelling: 'Mevrouw Bijl', solo optreden van Marline Bijl. aanvang 20.15 uur in de Leidse Schouw burg. klaverjassen bij Con Bravura, aanvang 20.00 uur in clubgebouw Beukenschans. VRIJDAG 7 DECEMBER Alphen jeugdkampioenschap klaverjas- de Van Brakelstraat, aanvang 20.00 uur. Satisfaction drive-in show in jon gerencentrum Madonna aan de Olympiaweg, met dj's Roberto en Gonzo, aanvang 21.30 uur. soosavond bij Stichting homo seksualiteit Alphen, Prinses Marij- kestraat 71, aanvang 21.00 uur. dixieland formatie de Dicksies All Stars in Jazzcafé Dicksies aan de Hoofdstraat, aanvang 17.30 uur. door het Fakkeltheater, aanvang BK koili, uaiivaiiy _U.UU uui, nil. IIUL. 20.15 uur in do Loidso Schouw- M 11 .[idso Schouwburg, optreden 5' H van hel Fakkel-theater mot 'De ran^'ttd^»®5' m Ciub'. aanvang 201.5 uur. houdt een Sinterklaasbingo, aan- v§9 Vereniging Rondtheater speelt vang 14.00 uur. ÊKÊ 'Vanaf de brug gezien'in het Vliet- Lak-theater toneelgroep De M4Ê PCM H A landcollega aan de Apollolaan, Suur J^UtNUA aanvang 20.15 uur. reweg 275b, aanvang 20.15 uur. adventsconcert door het Ves perkoor. aanvang 20.15 uur in de Grote Kerk. Voorstraat. Voorschoten festiviteiten voor ouderen in het Cultureel Centrum, mmv Ria Valk en Henk Out, aanvang 14.00 uur. onderhouden in de omgeving van de Compierkade en het Rietveldse- pad, van 9.30 tot 15.00 uur, mok, lepel en lunchpakket zelf meebren gen. informatie 071-130111. houseparty bij jongerencentrum Het Kasteel, aanvang 21.30 uur. aan het Lauraplëin, van 10.00 tot Backstreet Bounce in het jazz café Dicksies aan de Hoofdstraat, aanvang 22.30 uur. Hazerswoude-Dorp optreden van de gospelband New Reality in coffeeshop De Dob ber in het Ger. Kerkgebouw aan de Dorpsstraat, aanvang 20.45 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 12