Eurostep vestigt zich wellicht in buitenland Meeste basisscholen staan huiverig tegenover televisieserie over incest Mijn inkomen gaat er zeker flink op achteruit Jamnier als we van Rapenburg weg moeten' 0uftJ%icutog Begeleiding voor helpers en familie demente bejaarden ZATERDAG 10 NOVEMBER 1990 REGIO PAGINA 13 Van onze redacteur Erna Straatsma LEIDEN/REGIO - Geschrok ken door de stroom aan negatie ve publiciteit aarzelen veel schooldirecties of ze de school televisieserie over incest 'Pra ten kan je helpen' wel aan de leerlingen zullen laten zien. "We zijn er nog niet uit", zegt A.W.A. van der Bosch, direc teur van de rooms-katholieke basisschool Kardinaal Alfrink in Alphen aan den Rijn. "Waar beginnen we aan als we dit in de klas uitzenden, vragen sommi ge van onze leerkrachten zich af'. De meeste scholen nemen de driedelige serie van de Neder landse Onderwijs Televisie (NOT) op video op, maar wachten voor lopig met het vertonen ervan in de klas. In totaal hebben 1911 scholen zich bij de NOT aange meld en het cursusmateriaal be steld. Na de eerste televisieuitzen ding op 31 oktober barstte een storm van kritiek los of het wel verstandig is om dit soort onder werpen op deze manier op basis scholen te behandelen. De Leidse hoogleraar T. van der Voort wak kerde de discussie aan door te stellen dat dit soort programma's niet in het lespakket van scholen thuishoort. Incest komt procen tueel te weinig voor om over te gaan tot grootschalige voorlich ting via de tv, vond de hoogleraar. De meeste kinderen krijgen er niet mee te maken en dan moetje ze er ook niet mee lastig vallen, was de boodschap van Van der Voort. Directeur J.J. Mooten van de protestants-christelijke basis school de Zijlwijk in Leiden is het daar mee eens. "Kinderen wor den al te vaak lastig gevallen met 'grote problemen'. Ze moeten te genwoordig ook al op jonge leef tijd milieubewust worden. Alles waarmee grote mensen worden geconfronteerd, wordt ook op het bordje van kinderen gelegd. Dat vind ik niet juist. Je moet de 'gro te mensen-prpblemen' goed dose- Eurostep wil niet graag het fraaie pand aan het Rapenburg in Leiden verlaten. Directeur Mavrides: "Sommige buitenlandse steden zijn bereid veel geld te betalen als wij ons daar zouden vestigen". (foto Jan Holvast) LEIDEN - Familieleden en andere hulpverleners van dementerende ouderen staan er vanaf volgend jaar niet meer helemaal alleen voor. Een aantal ifistellingen in Zuid-Holland noord start dan een project voor de begeleiding van hen. De provincie ondersteunt de plannen de komen de twee jaar met 200.000 gulden. Er is inmiddels een speciale project leidster aangetrokken. Het zogeheten preventieproject is een initiatief van onder andere de Regionale Instelling Ambulante Geestelijk Gezondheidszorg Zuid- Holland Noord (Riagg), drie kruis verenigingen en een gelijk aantal gezondheidsdiensten (GGD's). Ook het Warmondse verpleeghuis Ma- riénhaven is het project betrokken. Met onder meer cursussen, een op- pascentrale en een ondersteunings groep moet de taak van de hulpver leners worden verlicht. De verzorging van dementerende bejaarden is volgens projectleidster L. Jansen een bijzonder zware taak. "Niet zelden komt de hulpverlener, vaak de partner of familie, zelf de deur niet meer uit. Aan een bezoek je aan de kapper komen ze niet eens meer toe. Dementie wordt boven dien vaak verkeerd begrepen en be lachelijk gemaakt". Er is een tekort aan opvangplaatsen waardoor de mente bejaarden vaak langer thuis of bij familie blijven wonen. In de regio Zuid-Holland-noord wonen 9000 ouderen die in meer in minder ernstige mate dementerend zijn. Van hen woont slechts bijna 30 Lezingen over vondsten in Syrische bodem LEIDEN - Dr. A. Bounni, directeur van de Syrische Oudheidkündige Dienst, houdt maandag 12 novem ber in het Centraal Faciliteitenge bouw van de Leidse universiteit aan de Cleveringaplaats een voordracht over de vondsten die zijn gedaan in Ras Ibn Hani uit de Late Bronstijd. De lezing, die in het Frans wordt ge houden. begint om 17.30 uur. Een dag later spreekt Bounni op dezelf de plaats - maar nu in het Engels - over 'Palmyra, knooppunt van cul turen'. Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Eene dure rijles. - Toen eenige dagen geleden de kolonel van het 3de reg. inf. te Bergen op Zoom 's morgens aan de Blokstallen zijn paard wilde bestijgen, toonde het dier zich buitengewoon wild, zóó zelfs, dat de kolonel, door een zijsprong van het paard, met den eenen voel in den stijgbeugel viel en slechts door spoedige hulp aan een groot onheil ont snapte. Dit voorval bracht aan het licht, dat onder-officieren, die „uit" waren, den vooraf- gaanden middag in den stal wa ren geweest en de vrijheid had den genomen de paarden te be stijgen. Een en ander werd na der onderzocht, met het gevolg dat de twee onderofficieren deze brutale rijles met hunnen stre pen betaald en Donderdag als soldaat de reis naar hun nieuwe garnizoen, Midelburg, aan vaard hebben. - Een der lezers van de „Maasbo de" plaatste in dat blad eene ad vertentie, waarin eene dienstbo de gevraagd werd. Onder de in gekomen brieven werd ook de volgende gevonden: „Heden las ik je advertentie, gaarne zou ik wel eens met je willen spreken, het liefst vóór twaalven of 's avonds na zeven aan onder staand adresNo. 11." Hier is niets weggelaten dan de naam der straat. De dienstbode gaal dus niet meer spreken bij mijn heer of mevrouw, maar mijn heer of mevrouw gaat spreken bij de dienstbode. Vijfentwintig jaar geleden: - De 23-jarige Lidy Spaargaren uit Wagenmgen is gekozen als evenbeeldvan Doris Day. Zij mag nu op kosten van de film maatschappij Twentieth Centu ry Fox naar Hollywood om deel te nemen aan de festiviteiten rond de wereldpremiere van de film „Gelieve niet te storen", waarin Doris Day een hoofdrol vervult. Van onze redacteur Wim Wegman LEIDEN - De Europese onderwijs-zender Eurostep overweegt haar Leidse hoofdkantoor naar het buitenland te verplaatsen als ze niet op de kabel wordt toegelaten. Het Commissa riaat voor de Media heeft doorgifte dit jaar verboden omdat Eurostep een Nederlands com mercieel tv-station zou zijn. vergelijkbaar met TV 10 destijds. Door het verbod kan de zen der in Nederland geen groot publiek bereiken, waardoor ze aanmerkelijk minder interes sant is voor sponsors en adverteerders. Verhuist Eurostep het hoofdkantoor naar een an der land, dan wordt de organisatie voor de wet een buitenlandse zender. En die mag wèl op de kabel. procent in een verpleeghuis of ver zorgingshuis: veruit de meesten wonen bij familie of samen met hun partner. Jansen zet uiteen dat het project tot doel heeft de hulpverlener te on dersteunen. "Het is zeker niet onze bedoeling de bejaarden koste wat het kost uit het verpleeghuis te hou den. Dat neemt overigens niet weg dat een goede hulpverlening opna me in een verpleeghuis kan vertra gen". Onderdelen Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Zo komt er een cursus 'vrijwilligers en dementie' waarin adviezen worden gegeven over het opzetten van een oppascentrale. Dank zij een dergelijke instelling kan iemand die voortdurend belast is met de zorg voor een demente rend familielid, er eens uit. In Al phen aan den Rijn en in Leiden zijn al oppascentrales. Volgens Jansen wordt hiervan door onbekendheid niet erg vaak gebruik van gemaakt. Zelfs als de hulpverleners of fami lieleden bekend zijn met het be staan van een oppascentrale. wordt er niet makkelijk een beroep op de diensten hiervan gedaan. Jansen: "De drempel is nogal hoog. De hulpverleners zien het inschakelen van de oppascentrale toch als een bewijs van slecht functioneren van zichzelf'. De ondersteuningsgroep moet de verzorgers de gelegenheid geven af en toe hun hart te luchten. Niet al leen het doorlopende beroep dat wordt gedaan op de hulpverleners maakt een dergelijke uitlaatklep noodzakelijk. J. Theunissen. lid van de projectgroep: "Een dementeren de bejaarde verlies je stukje bij beetje. Dat geeft erg veel verdriet dat moet worden verwerkt De ondersteuningsgroep is niet alleen een uitlaatklep, maar moet de deelnemers eraan ook stimuleren zelf gespreksgroepen op te zetten. Deze domino-theorie is de centrale gedachte van de initiatiefnemers; kennis overdragen en hopen dat deze weer wordt overgedragen. In de cursus 'omgaan met demen tie' krijgen hulpverleners aan de hand van rollenspel en video-opna mes adviezen. De deelname aan de cursus betekent voor velen ook een gelegenheid het hart te luchten. Het project voorziet tot slot ook in een inventarisatie van de behoefte aan dagvoorzieningen voor demente rende bejaarden. Overigens neemt verpleeghuis Mariënhaven in Warmond ook deel aan het project. In deze instelling zet het personeel een cursus voor de bewoners op. De dementerenden worden soms door de andere bewo ners uitgestoten. Voorlichting over dementie en hoe je er mee omgaat moet hier een einde aan maken. Leerlingen van de Morskring in Leiden kijken naar schooltelevisie. Nog niet naar het programma over in cest. daarover wil de directeur eerst met de ouderraad overleggen. Zelf is de directeur overigens een voorstan der van de serie, dat hij heel goed vindt. t «oto Jan Holvast) ren voor kinderen. Onze keus is niet gevallen op deze schooltele- Voorzichtig Nog maar weinig leerkrachten hebben de uitzendingen, die tot nu toe zijn uitgezonden, gezien. "We nemen eerst alles op en daar na bekijken we het met het hele schoolteam", zegt D.J.G. Wielink, directeur van de openbare Meren- wijk-school in Leiden. "Dat doen we nooit met schooltelevisie, maar in dit geval is enige voor zichtigheid geboden. Het gaat om een gevoelige zaak". Mocht het team besluiten om de kinderen naar de programma's te laten kij ken dan zal dat in nauw overleg met de ouders gebeuren. "Als de ouders echt fel tegen zijn, kan ik me voorstellen dat we het toch niet doen", zegt Wielink. Van der Bosch van de Alfrink- school heeft nog geen idee wat er met de videobanden gaat gebeu ren. "Je kunt je voorstellen datje die programma's pas vertoont als je op school wordt geconfron teerd met een incestgeval. Een paar jaar geleden hebben we en kele gevallen van incest op school ontdekt". De Alphense directeur memo reert de discussie van een paar jaar geleden toen de NOT een se rie uitzond over echtscheiding. "Toen had je eenzelfde discussie. Dat programma kon ook kinde ren bang maken van wie de ou ders een prima huwelijk hadden. Ik heb het zelf meegemaakt dat een kind bij het zien van dat pro gramma in huilen uitbarstte". Om die reden aarzelt Van der Bosch nog over het wel of niet uitzenden van de incestprogramma's. F. Beukens van de Leiderdorp- se reformatorische Gomarus- school is van mening dat de kin deren op zijn school nog lang niet toe zijn aan alles wat met seksua liteit te maken heeft. "Misschien is dat op andere scholen anders", voegt hij er aan toe, "maar wij hebben geen televisie en beste den dus ook geen aandacht aan die programma's". Schrikken De stellingname van S.A.M. Spaey. adjunct-directeur van de openbare Oegstgeester Spring- plankschool, is ook duidelijk. "Kinderen schrikken zich dood van die programma's of weten niet wat ze er mee aan moeten. Wij gebripken die programma's dus niet". Ook al zou de ouder raad er op aandringen de pro gramma's te vertonen, dan nog zou Spaey dat niet doen. "Als ou ders dat belangrijk vinden moe ten ze zoiets maar thuis doen. Ou ders hebben geen invloed op wat wij op school doen. Wij bepalen waarover les wordt gegeven". Gevraagd naar hun mening wil een aantal ouders uit medezeg genschapsraden niet reageren op de vraag wat zij van de NOT-serie vinden. Of ze hebben de program ma's nog niet gezien of ze willen niet met hun privé-mening in de krant. De stroom aan negatieve publi citeit vindt J.M. van de Boog- aardt, directeur van de openbare basisschool de Morskring in Lei den geheel ten onrechte. "Ik heb die eerste uitzending gezien, dat was een heel leuk programma. Ik heb het mijn dochtertje van vier laten zien en die reageerde prima. Die hele hausse aan publikaties is een beetje overdreven. Wij von den het programma helemaal niet schokkend, het is heel speels ge daan. Als de presentator Edwin Rutten het onderwerp in zijn ei gen programma had behandeld, had er geen haan naar gekraaid". Voorlopig worden de program ma's in de Morskring echter ook niet vertoond. "We moeten dat nog met de medezeggenschaps raad en de ouderraad bespreken, zeker nu er zoveel over wordt ge praat. Ik heb hier op school een aantal incestgevallen gehad en zoiets is heel gecompliceerd. Maar we hebben er dus al wat er varing mee". DEN HAAG De staatsloten ver kopende tabakswinkeliers zijn woe dend op staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën nu hij 4000 postkantoren toestemming heeft gegeven de loten ook aan de man te brengen. De tabakshandela ren, die de helft van alle staatsloten verkopen, vrezen hierdoor een flin ke inkomstenderving. De winkeliers zijn toch al niet veel vrolijker geworden van het mi nisterie van financiën, want door de privatisering van de staatsloterij President-directeur L.N. Mavridis zegt het jammer te vinden als het hoofdkantoor uit Leiden zou moe ten vertrekken. "We willen graag hier aan het Rapenburg blijven. Ik hoop dan ook dat we het bestuur van Eurostep, dat al toestemming heeft gegeven om naar een andere vestigingsplaats uit te kijken, straks kunnen zeggen dat alle problemen naar tevredenheid zijn opgelost". Mocht worden besloten om het hoofdkantoor uit Leiden weg te ha len, dan zal het Eurostep weinig moeite kosten om een nieuwe vesti gingsplaats te vinden. "Een flink aantal steden heeft al belangstelling getoond. Sommige zijn zelfs bereid om er veel geld voor te betalen", zegt Mavridis. De hoogste baas van Eurostep vindt het overigens onbegrijpelijk dat het Commissariaat voor de Me dia de doorgifte heeft verboden. "Hoe komen ze erbij dat wij een Ne derlandse zender zijn? Onze pro gramma's worden overal in Europa gemaakt, naar Engeland opge stuurd. daar vandaan naar de televi sie-satelliet Olympus gestraald en vervolgens weer over heel Europa uitgezonden. Goed, het hoofdkan toor staat in Leiden, maar dat is dan ook alles". Open universiteit Met zijn besluit dupeert het com missariaat niet alleen Eurostep, maar ook de Nederlandse bevol king, meent Mavridis. "Wij brengen onderwijs-televisie die voor grote groepen mensen interessant is. En volgend jaar beginnen we met enke le andere organisaties een vornT van open universiteit, waarbij kijkers een post-academische graad kun nen halen. Als er niets verandert, Onenigheid over eigendom van politiebureaus na reorganisatie DEN HAAG - De advocaten mr. Dommering en mr. Geus van het advo catenkantoor Buruma Maris Scheer vinden de constructie, die de rege ring voorstelt voor de eigendom van politiebureaus bij een nieuwe re gionale politie "ongebruikelijk en gecompliceerd". Volgens de advoca ten is de nieuwe regeling in strijd met het fundamentele beginsel dat eigendom niet kan worden ontnomen of beperkt zonder behoorlijke schadeloosstelling. Dit advies van de advocaten is opgesteld op ver zoek van de VNG. De regering baseert haar standpunt over de politiebureaus op een ad vies van de landsadvocaat. Deze adviseerde om de politiebureaus in ge bruik en beheer te geven aan regionale korpsen, maar het eigendom en in principe ook het onderhoud en de exploitatie van de bureaus bij de gemeente te laten. De advocaten Dommering en Geus vinden het volstrekt redelijk dat er een schadeloosstelling moet komen, wannneer het beheer van de po litiebureaus overgaat naar de nieuwe politieregio's. VNG schat Het to taal bedrag van deze vergoeding op ongeveer 180 miljoen gulden. gaat dat dus voorbij aan de Neder landse kabel-abonnees". Overigens kan Eurostep worden ontvangen met een kleine schotel antenne. Juist omdat vrijwel elke woning in Nederland is aangesloten op de kabel - Nederland is het dichtstbekabelde land ter wereld - zijn er maar weinig mensen die een dergelijk ding op het dak hebben staan. Om de Eurostep-program- ma's te kunnen zien, moeten de schotel-bezitters bovendien een speciale ontvanger kopen. In de - nog niet aangenomen - nieuwe Mediawet wordt een ont snappingsclausule voor met name Eurostep voorgesteld, maar volgens zakelijk directeur R. Benders van de tv-zender biedt die geen soelaas. "Kabelexploitanten zouden de pro gramma's mogen doorgegeven als we Eurostep opzetten als een vorm van abonnee-televisie. Wij geloven echter dat dat niet werkt. Mensen moeten dan een speciaal kastje ko pen als ze de uitzendingen willen bekijken, zoiets als bij Filmnet". "Filmnet heeft echter het voor deel dat de kijkers precies weten wat ze kunnen verwachten. Wat wij hebben te bieden is de meeste men sen niet duidelijk, denk ik. Ze zul len daarom ook niet snel zo'n kastje kopen. En dus levert deze oplossing ons uiteindelijk niet veel op". Tabakswinkeliers vrezen voor concurrentie verkoop staatsloten verliezen ze hun baan als ambte naar. Staatslotenverkopers zijn nu nog officieel in dienst van het minis terie. die onder meer ook hun ziek- tenkostenverzekering betaalt De handelaren moeten daar straks zelf voor opdraaien. Of dit allemaal nog niet erg genoeg is, moeten de siga- renboeren straks ook btw betalen over de verkoop van loten. De lotenhandel levert de gemid delde tabakswinkeliers zo'n 16.000 gulden per jaar op. Dat is twintig procent van het totale inkomen. Nu ook PTT-kantoren staatsloten gaan verkopen, zullen de inkomsten naar schatting jaarlijks met ongeveer 4000 gulden dalen^ Daarvoor krij gen ze van het ministerie van finan ciën geen compensatie. De Neder landse Sigaren Winkeliers Organi satie (NSO) laat het er echter niet bij zitten. Eind deze maand zal ze bij staatssecretaris Van Amelsvoort alsnog een schadeloosstelling eisen. Krasloten De verkoop van krasloten en de tot lotto-terminals die vanaf 1992 in ta bakszaken worden geïnstalleerd, biedt de winkeliers de mogelijkheid om alsnog wat bij te verdienen. Voorzitter Harry Ottens van de NSO heeft echter weinig vertrou wen in deze kansspelen. "Die kra sloterij zie ik niet zitten. Mensen die daar aan meedoen, zijn types die ook dagen achter een flipperkast zitten. Ik hoef niet zo nodig gokver slaafden in mijn winkel". Hij meent bovendien dat de uit breiding van kansspelen de winke liers alleen maar extra werk be zorgt, terwijl het nog helemaal niet zeker is of hij er ook meer aan ver dient. Als de staatssecretaris geen extra geld geeft aan de gedupeerde tabakswinkeliers, gaat de NSO ac tie voeren. "Jaren geleden hebben wij de Staatsloterij in Den Haag be zet. Reken maar, wij nemen echt geen genoegen met 'stank voor dank". H. Warmenhoven van het gelijk namige Voorschotense sigarenma gazijn vertrouwt erop dat het geza menlijke protest van de tabakshan delaren effect zal hebben. "Ik moet nog zien of de staatssecretaris een vergoedingsregeling blijft weige ren. Het is natuurlijk ook wel raar dat de postkantoren, van wie de meeste de staatsloten vroeger niet wilden helpen, nu opeens zo nodig moeten worden geholpen". Wat de verschillende maatregelen hem gaan kosten, kan Warmenhoven nogt niet precies zeggen. "Ik reken er maar op dat ik 30 procent van de 1000 loten die ik nu per keer ver koop. kwijtraak. Dat is een flinke aderlating. Niet alleen zet ik minder loten om, ik verlies waarschijnlijk ook een aantal klanten. Een nekslag zal het echter niet zijn. Ik verkoop nog zo veel andere dingen...". Harry Otters is voorzitter van de sigarenwinkeliers: "Als de staatssecre taris geen extra geld geeft aan de gedupeerde tabakswinkeliers, gaan we actie voeren. (foto gpd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 13