Doven boos op RTL 4 Miep Brons met carnavalslied de hitwereld in Eurovisie kerstconcert toch op tv EIGEN BLOEM VOOR AJAX Leegloop bij de TROS Bedrijf prins Bernhard niet blij met publiciteit PAGINA 22 RTV-SHOW DONDERDAG 8 NOVEMBER >990 AMSTERDAM (ANP) - Het jaar lijkse Eurovisie kerstconcert van het Koninklijk Concertgebouw orkest wordt eerste kerstdag toch rechtstreeks op de televisie uitgezonden, zo heeft de AVRO bekendgemaakt. Vorige week zi.jn de onderhan delingen tussen de NOS. die het traditionele concert al veertien jaar op het scherm heeft ge bracht, en het Concertgebouwor kest mislukt. Daardoor leek het erop dat de kijkers dit jaar het concert zouden moeten ontbe- Intussen is de AVRO als red dende engel opgetreden. „Door een ingrijpende wijziging van de programmering op eerste kerst dag en door extra middelen ter beschikking te stellen heeft de AVRO-directie de traditie van het kerstconcert op televisie we ten te redden", aldus de AVRO. De AVRO heeft onlangs een exclusief vijfjarig contract voor radio en televisie afgesloten met het orkest. Alleen het kerstcon cert was daarvan uitgezonderd. Het concert wordt op 25 decem ber om 15.00 uur uitgezonden op Nederland 2 en via de Eurovisie ook aan het buitenland aangebo den, zoals dat ook altijd bij de NOS gebruikelijk was. Uitge voerd wordt de Faust Symfonie van Franz Liszt. AALSMEER In navolging van een groot aantal 'bekende Nederlanders' heeft nu ook voetbalclub Ajax een naar haar genoemde bloem. Met een lange sliert champagne doopte Ajax-voorzitter M. van Praag gistermiddag de 'Ajax'-gerbera die voor de gelegenheid in de Europa Cup is gestoken. De doop van de gerbera was één van de openingshandelingen van de Bloemen Vaktentoonstelling Aalsmeer die tot en mét aan staande zondag te bezichtigen is. Van links naar rechts Ajax- bestuurslid Van Os, voorzitter Van Praag en de kweker van de gerbera. Piet Schreurs. (foto anp> Radio- en tv-afdeling NCRV samen HILVERSUM (GPD) - De NCRV gaat de programma- diensten van radio en televi sie samenvoegen. De om roep denkt hiermee het pro gramma-aanbod zowel in houdelijk als op het gebied van vormgeving te kunnen versterken. Het voorstel zal volgens de NCRV geen ge volgen hebben voor de om vang van het personeelsbe stand. HILVERSUM (ANP) - De Dovenraad is boos op RTL 4 omdat deze commerciële zender haar programma's niet wil ondertitelen. „Dove mensen", aldus de Dovenraad in een verkla ring, „zijn voor het volgen van televisiepro gramma's geheel afhankelijk van ondertite ling. Bij RTL 4 is hun keus dus beperkt tot bui tenlandse series en de speelfilms. Geen nieuwsprogramma's, geen shows, geen quiz zen en geen praatprogramma's dus voor de do ve kijkers van RTL 4." „gigantische investering" zou betekenen. „Daar zijn wij nog niet aan toe." De doven zijn van dat argu ment niet onder de indruk. Volgens hen zijn de kos ten van ondertiteling slechts een fractie van de totale kosten. Als de andere omroepen, gebonden aan veel krap pere budgetten, de noodzaak van een dergelijke dienstverlening aan dove kijkers zonder meer inzien en daar geld voor uittrekken, is het niet reëel dat juist een commerciële zender het kostenaspect ge bruikt om een deel van de cliéntèle uit te sluiten, moppert de Dovenraad. De publieke omroep ondertitelt via Teletekst een groot aantal programma's waaronder het NOS-Jour- naal van acht uur, het jeugdjournaal, grote sporteve nementen en series zoals „Zeg'ns AAA". HILVERSUM (GPD) - Gerard Baars (37), hoofd informatieve programma's televisie van de TROS, geeft zijn functie op om voor zichzelf te beginnen. Het ligt in de bedoeling dat hij wel als free-lance producent verbonden blijft aan de TROS. Momenteel zijn daarover gesprekken gaande met de directie. Gedacht wordt aan het produceren van een tweetal informatieve programma's voor de TROS. Baars zal naar verwachting per maart volgend jaar bij de TROS vertrekken. Ook de eindredacteur van TROS Sport radio en televisie, Rob van Velsen (45) gaat deze omroep verlaten. Hij treedt nog voor het einde van het jaar in dienst van de NOS als eindredacteur van Studio Sport. Tenslotte treedt Paul de Man (38), hoofd in- en externe betrekkingen van de TROS per 1 december in dienst van Joop van den Ende. Hij wordt adjunct-directeur televisie bij Joop van den Ende Productions. i het haar eigen kinderen, overal n AMSTERDAM/NICE - Miep Brons, grondlegger van de Jumbo-video theken, heeft de stap naar de hitwereld genomen. Aan het einde van deze maand presenteert zij in de Amsterdamse discotheek 'IT' haar car navalskraker 'Wie wil er mijn poessie even zien'. „Ik had gewoon weer eens zin in wat anders", grijnst de hoogblonde specialiste op het gebied van erotische video's. „Loék is nu druk met zijn kunsthandel. Dus wilde ik ook weer eens wat aanpakken". Tot dusver had Miep haar 'zangtalenten hooguit onder haar eigenste douche te berde gebracht. Een optreden in het RTL-4 programma 'Wie ben ïk'opende de weg naar een nieuw succes voor de van oorsprong Vélpse zakenvrouw. TR OETELKA TJES Eigenlijk heeft zij alles aan haar twee troetelkatjes te danken, die zij, als waren het haar eigen kinderen, in een kinderwagen overal met zich meevoert. Dus ook naar de televisiestudio. In de melige sfeer van het programma met Ron Brandsteder en An- dré van Duin kon het niet uitblijven dat de opmerking 'Miep, laat je poesje eens zien' werd geplaatst. „Daar houden de mensen toch van", giebelt Miep, terwijl ze haar elleboog in de zij van haar gesprekspart ner port. Een beetje dubbelzinnigheid gaat er altijd in. Lachen! Nog geen week later werd ik door een tekstschrijver opgebeld, die er een lied je van had gemaakt". Vorige week nam ze haar liedje in een Noordhollandse platenstudio op. Miep Brons geniet. „Ik wist helemaal niet of ik kon zingen. Maar het is prima gegaan. Volgens mij kan het een hele grote hit worden". De feestelijke presentatie heeft plaats op 24 november in de disco theek TT', die onlangs nog in het nieuws kwam doordat een aantal gas ten daar onwel was gewordend „Ik heb eerst laten uitzoeken of die tent wel veilig was", vertelt ze, terwijl ze het geweldige lichaam dat Miep kinderwa- Brons heet, door de menigte heenschommelt. „Je kunt er dus prima een glaasje drinken. En dat gaan we dan ook i Prins Bernhard jr. (links) met zijn mededirecteuren <fot GRONINGEN (ANP) - Het bezorgingsbedrijf 'Ritzen Koe riers' is helemaal niet blij met de publiciteit die is losgebar sten nu bekend is geworden dat prins Bernhard jr., de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, er me dedirecteur is. Mede-oprichter Mare Niederer, studiegenoot van d prins, zegt dat het geenszins de bedoeling is geweest dat de identiteit van de prins in het nieuws zou komen. Vandaar dat de prins zich de afgelopen weken in Groningen presen teerde onder het pseudoniem 'Bernhardt Jacobs'. De bezor gers van dit bedrijf - allen studenten - zouden dankzij hun OV-jaarkaart pakjes en brieven veel goedkoper kunnen ver voeren dan de reguliere bezorgingsdiensten. De drie Oprich ters hebben samen ruim zevenduizend gulden in het bedrijf geïnvesteerd. Mare Niederer: "We hadden het liefst alles uit de krant ge houden. Dit is niet de promotie die we nodig hadden." Niede rer vindt de aandacht voor de afkomst van Bernhard jr. niet terecht: „Hij is toch ook een student; waarom zou hij geen be drijf op mogen richten en wij wel." Niederer hoopt nu met Ritzen Koeriers door te kunnen gaan. In april van dit jaar kwamen Bernhard jr. en zijn broer Maurits, die beide economie studeren in Groningen, ook al in het nieuws vanwege een bijbaantje. Maurits bleek af en toe als barkeeper te werken in café 't Golden Fust, terwijl Bern hard diskjockey was in Club Cachet. Lapland Nu de politieke dooi in Rusland is ingezet, krijgt het westen ook een steeds duidelijker indruk van de ongehoorde vervuiling die daar door industrie en mijnbouw wordt veroorzaakt. De Finnen wisten dat al langer: zij hadden reeds vastgesteld dat een groot deel van de wouden in het noordoosten van hun tand op sterven na dood was. Niet ver over de grens braakt een nikkel smelter een schrikbarende hoe veelheid gifstoffen over de om ringende bossen en de toendra uit. De Russen hebben er inmid dels in toegestemd dat de oude fabriek wordt afgebroken en vervangen door een veel schone re smelter van Fijise makelij. Dit is niet de eerste keer dat er vanuit De Sovjetunie een aan slag op het Dak van Europa wordt gepleegd. "Rusland is er zonder oorlogsverklaring in ge slaagd Lapland te vernieti gen", luidde het eerste bittere commentaar van de Samen (zoals de Lappen zichzelf noe men), toen bekend werd wat Tsjemobyl in het noorden had aangericht. Pas in de herfst van 1986 bleek dat het rendiervlees vol radioactief cesium zat en ongeschikt was voor menselijke consumptie. Het rendiermos, dat de dieren in de winter als voedsel dient, heeft het cesium vanuit de lucht opgenomen, en aangezien dit mos zich slechts eens in de vijfendertig jaar ver nieuwt, zijn de prognoses niet erg positief. In de winterweiden staan nu zoutlikstenen opge steld, waarop kaliumrijke stof fen zijn gesmeerd; kalium ver bindt zichmet cesium, en zo hoopt men de besmettirigsgraad drastisch terug te dringen. De toendra is een teer en kwetsbaar gebied, dat toch al door wegenaanleg, mijnbouw, stuwmeren en massatoerisme wordt bedreigd. De vakantie ganger is zich van deze gevaren niet bewust. Die verbaast er zich alleen maar over, als hij door Zweeds- of Noors-Lapland rijdt, dat er in geen velden oj wegen rendieren te bekennen zijn. "Die staan nog op stal", heb ik een landgenoot wel eens horen beweren, die in Karasjok even de auto verliet, en prompt door een muggenzwerm geest driftig werd verwelkomd. Zon der het te weten was hij tijdens de haastige tocht langs de Noor se kust, op weg naar de Noord kaap, menig zomerkamp van rendiernomaden gepasseerd. Twee jaar geleden was ik er voor het laatst. Dankzij de nieu we weg, die dwars door het Noorse Finmarken loopt, kon ik per auto het gehucht Suosjavrre bereiken, waar ik me in het be gin van de jaren zeventig, als antropoloog in de dop, had be graven. Drie maanden lang diende ik mij, in het kader van mijn studie, in het leven van een handvol Rivierlappen te verdie pen. Ik huurde twintig kilome ter van Suosjavrre vandaan een tractor met chauffeur, die mij en mijn bagage naar mijn plaats van bestemming bracht. In mijn dorpje stonden slechts vier boerderijen, een kerk, een trekkershut en enkele verlaten winterhuizen van Rendierlap pen. Ik nam mijn intrek in de hut, schoof de tafel voor het raam, schreef af en toe iets op, staarde over het meer naar de leegte van Lapland en wachtte elke avond geduldig op de mid dernachtzon. 's Zomers gebeur de er niet veel. Er werd wat ge vist, en toen de hooitijd aan brak, ging men hooien. Daarna kwam de bessenpluktijd; hele families zwermden over de vel den uit om hun emmers en man den met de overheerlijke gele moerasbraam te vullen. Ik heb er ook wat gehooid en gevist, hield me zo goed mogelijk de muggen van het lijf en voerde moeizame, trage gesprekken met de dorpelingen. Van de weg, die steeds dichterbij kroop, en die hun relatieve isolement binnen enkele jaren zou ophef fen, verwachtten ze heel wat. Een stroom toeristen zou weldra in Suosjavvre uit de auto en de bus stappen! De een dacht er over een garage te beginnen, de ander wilde de trekkershut tot een hotel laten ombouwen. Twee zomers terug kon ik echter con stateren dat er in het dorp wei nig veranderd was de trek kershut stond er nog en het ga rageplan was niet uitgevoerd. Wel had de gele houten kerk een bruin verfje gekregen, wat geen verbetering was. Langer dan een half uur heb ik niet in deze vlek op de toen dra rondgekeken. Ik vroeg me verbijsterd af hoe ik het hier ooit drie maanden heb volgehou den! Maar ja, ik had toen nog een hoofd vol dwaas-romanti sche gedachten over het boeien de bestaan van natuurvolken. En het kostte gewoon 'een paar maanden om die kwijt te raken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 22