Vakbond tegen opening bibliotheek op zondag Directeur vindt protest voorbarig 'Termijn voor hogere bijdrage sanering rondvissers verlengen' 'Niet meer vrachtverkeer over terrein Groenoordhal' SP: 'busbrug' naar Stevenshof openen voor overig verkeer Mogelijk rubberen drempels in Slaaghwijk DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1990 REGIO LEIDEN De ambtenaren- Directeur E. van Sprundel van de bond AbvaKabo wil de zon- bibliotheek wijst er op dat uitvoerig is overlegd met de ondernemings raad, die volledig akkoord is met de dagopenstelling van de biblio theek aan de Nieuwstraat te- genhouden. In een brief aan het Proef- voor de d.rec- college van B en W laat hij we- t,c was dat het werke? op- zondag al" ten dat het experiment strijdig is met de cao en dat de gemeen te Leiden 'niet gerechtigd is overtredingen te subsidiëren'. De hoofdvestiging van de Leidse bi- leen op vrijwillige basis gebeurt. "Het bleek dat veel medwerkers er wel wat in zien. We hadden geen en kel probleem om een werkrooster op te zetten", laat Van Sprundel we ten. De vakbond voor overheidsper- al meer dan genoeg medewerkers graag op zondag werken". De gemeente stelt 25.000 gulden beschikbaar voor de proef. Dat is te gen het zere been van de vakbond. "De gemeente Leiden moet geen voorwaarden scheppen waardoor een individuele werkgever een be langrijke wijziging van de cao kan doorvoeren". Ten slotte laat de bond vanuit Den Haag weten het helemaal niet nodig te vinden dat de Leidse bieb op de zondagen open gaat. De leden hebben op doordeweekse dagen ge noeg gelegenheid de bieb aan de Nieuwstraat te bezoeken, vindt de AbvaKabo. Van Sprundel vindt deze conclu- sie erg voorbarig. "We beginnen grip is. Iemand kan wel zeggen niet juist aan het experiment om dat uit paling in de arbeidsvoorwaarden op zondag te willen werken, maar te zoeken". De directeur gaat er ove- voor bibliotheekpersoneel dat op dan gaat de baan naar een ander, rigens van uit dat de gemeente de zondagen niet mag worden ge- voorziet de bond. werkt. "Als zo'n belangrijke wijzi ging in de cao wordt doorgevoerd, bliotheek wil van eind oktober tot soneel heeft twijfels over deze vrij- eind april op zondagmiddag van willigheid. "Er is sprake van een ar- 12.00 tot 16.00 open. Het betreft een beidsovereenkomst, zodat in een experiment om het publiek meer gezagsverhouding wordt gewerkt, service te bieden. De bibliotheek Ook het zondagswerk wordt dus ge- wil deze middagen tevens activitei- daan in opdracht van de werkge- ten organiseren in samenwerking ver", schrijft de bond. met andere culturele instellingen. Hij meent voorts dat de vrijwillig- De AbvaKabo is fel gekant tegen heid bij sollicitaties een rekbaar be- het experiment. Ze wjjst op de.be-HBtiHÈHfiBHBtftiHMBÉBH Als het aan de directie van de bibliotheek ligt, kunnen van oktober tot en met april ook op zondagen boeken wor den geleend. De AbvaKabo probeert dit nu tegen te houden omdat werken zondag in strijd is met de cao. beloofde 25.000 gulden gewoon be- Volgens Van Sprundel zoekt de schikbaar stelt. "Onlangs kreeg ik AbvaKabo spijkers op laag water, nog bericht dat wethouder Van moet eerst worden overlegd met de Hij laat weten dat de zondagsdienst Dongen aanwezig zal zijn bij de eer- organisaties van werknemers en geen enkele rol speelt bij de vervul- ste zondagopenstelling. Ik neem werkgevers, dat is nooit gebeurd". ling van vacatures. "Juist omdat nu aan dat alles gewoon door gaat". LEIDEN Er gaan niet meer vrachtwagens over het terrein van de Groenoordhallen rijden dan de zeventig die elke dag vuilcontainers van en naar het Van Gend en Loos- terrein aan de Haagweg vervoeren. Dat zei verkeerswethouder Walenkamp gisteravond in een re actie op het idee van ambtenaren om te onderzoeken of het mogelijk is om al het vrachtverkeer dat naar sterlaan kan worden verbeterd. In overleg met de directie van de Groenoordhallen is toen besloten om die zeventig vrachtwagens per dag met containers door te laten ste ken over het terrein. De bewoners wilden echter dat nog meer vracht verkeer over het terrein van de Groenoordhallen te laten rijden, in plaats van over de Floris Verster- laan. Daar voelen wij echter niets KATWIJK - De kabeljauwvis- gend jaar. Mocht het inderdaad sers moeten tot aan het eind van komen tot een volledig vangst- dit jaar kunnen profiteren van verbod voor kabeljauw, zoals de de hogere bijdrage die de rijks- biologen hebben geadviseerd, overheid en de visserijsector dan kan bij het saneren van de hebben vastgesteld voor de sa- schepen in elk geval nog aan- nering van de rondvisvloot. De spraak worden gemaakt op een beslissing om met het bedrijfje behoorlijke financiële vergoe- te stoppen, zou dan afhankelijk ding. kunnen worden gesteld van de voorstel wil de Katwijkse rond- uitkomsten van het EG-overleg visser D Hoek komende zaterdag over de vangstquota voor vol- tijdens een vergadering in IJmui- den voorleggen aan vertegenwoor- digers van de visserijsector. Hij noemt de huidige termijn waarbin nen nog aanspraak kan worden ge maakt op de hogere saneringsbij- drage veel te krap voor de moeilijke afweging die veel kabeljauwvissers lende kottere igenaren over de streep te trekken. Het voorstel om tot aan het eind Storm verrast zeilverenigingen NOORDWIJK/KATWIJK - Het zware stormweer en de onverwacht hoge waterstand bij hoog water vanochtend reikte de zee tot aan de duinrand - heeft de Noordwijkse zeilvereniging volledig verrast. Een flink aantal boten is los geslagen en met hulp van de politie is in alle vroegte getracht om de vaartuigen weer op het droge te krijgen. Aan het clubgebouw van de ZVN is schade toegebracht doordat de vastgebonden boten opgestuwd door het zeewater tegen de onder kant van het gebouw beukten. Ook surfplanken van de nabij gelegen van dit jaar te profiteren van de ho- bewoners van Groenoord om te kij- gere saneringsbijdrage heeft de ken hoe de situatie op de Floris Ver- Katwijker Hoek afgelopen zaterdag al gedaan tijdens de Hogeschoolda- gen voor de visserij in het Noord hollandse Bergen. De reacties van vertegenwoordigers uit de sector stemden hem tot nog toe weinig hoopvol. "We moeten de huidige re geling niet onderuit halen, kreeg ik daar te horen. Dat zou onze geloof waardigheid alleen maar aantas ten". Hoek constateert op basis daar van dat de visserijsector kennelijk niet bereid is extra geld op tafel te leggen om een aantal van de mo menteel 'voorstrompelende' en van het terrein van de voormali- voor. Dit is al een geweldige ingreep ge vuilverbranding rijdt via het 1 "j Groenoordhallenterrein te sturen. Dat plan wekte de woede op van di recteur De Jong van de evenemen tenhal. "Er zijn toezeggingen gedaan aan voor de Groenoordhallen, en het zou een veel te zware belasting zijn als er nog meer vrachtwagens over dat terrein zouden gaan rijden. We hoeven de Floris Versterlaan niet verder te ontlasten, want er staan geen huizen aan", aldus Walen- moeten maken. Voor 31 oktober rondvisbedrijven de gelegenheid te gesloten voor^de scheepvaart, moet volgens deze regeling de geven een verstandig afweging te LEIDEN Om de Stevenshof be- keer, omdat die nogal smal is. Maar ter bereikbaar te maken zou de brug of het tijdelijk kan, dat weet ik voor het openbaar vervoer tijdelijk niet". moeten worden opengesteld voor Er is volgens hem nog niet eerder het overige verkeer. Of de Haagsche gesproken over verbetering van de Schouwbrug moet volledig worden toegankelijkheid van de wijk omdat werd gedacht dat het technische knoop door hen worden doorge- maken over de voorzetting van hun onderneming. In het dagboek dat hij wekelijks bijhoudt voor het vak blad Stuurboord schrijft de Katwij- hakt. De vissers staan tot nog toe niet te trappelen om hun bedrijfje voor de komen als de EG het advies van de serijbestuurders hoef te worden ge- biologen geheel of gedeeltelijk rekend. "Sterker nog, diezelfde sec terugmoeten, valt voor veel vissers Dat het voorstel van Hoek voor onherroepelijk het doek", verwacht het verlengen van de hogere sane- ringsbijdrage niet helemaal kans- Die voorstellen lanceerde T. van mankement aan de brug snel zou Houten van de Socialistiese Partij kon worden opgelost. Wannneer de gisteravond tijdens een commissie- kapotte hefarm wordt gemonteerd vergadering. Van Houten zei zich is nog niet duidelijk, zorgen te maken over de bereik- "Als de Haagsche Schouwbrug baarheid van de nieuwbouwwijk, morgen helemaal in elkaar zakt, zijn vooral omdat er problemen zijn ont- de problemen niet te overzien", rea- staan met de Haagsche Schouw- geerde Van Houten. Walenkamp brug. Een hefarm van deze brug probeerde hem gerust te stellen: "Zo erg is het volgens mij niet". Inbrekers bijziend? De saneringsbijdrage is speciaal loos is, blijkt echter uit de woorden kustsurfvereniging kozen het ruime VOQr Nederlandse rondvisvloot van visserijbestuurder C. Haasnoot sop. maar hier werd door de pohtie bezighoudt met de uit Katwijk. Hij spreekt van een he- geen schade geconstateerd. Een vangst Van kabeljauw en wijting - le zinnige opmerking, die in bredere vervoer te zullen overleggen over de tot de winkel door met een straatte- aantal mensen had gisteravond nog tussentlJcjs verhoogd van 4750 naar kring ook wel wordt gesteund. "Het problemen. "De Haagsche Schouw- gel de ruit van de winkeldeur m te brak vorige week vrijdag af. "Daar door ontstonden grote ontstoppin gen en de bereikbaarheid van de Stevenshof vormt al een probleem. De brug kan nu nauwelijks open. Als -ie eenmaal is mag je je handen NOORDWIJK Bij een inbraak in dicht een brillenzaak in Noordwijk is voor enkele duizenden guldens aan Wethouder Walenkamp zegde toe brilmonturen buitgemaakt. De in- vandaag met de directie verkeer en brekers verschaften zich toegang hun vaartuig in veiligheid kunnen brengen. In Katwijk werden bij de water sportvereniging Skuytevaert even eens in allerijl de boten veiligheid gebracht. De wind was er vermoe delijk ook de oorzaak van dat in Katwijk een auto het Prins Hen drikkanaal werd ingeblazen. De auto, toebehorend aan een inwoon ster van de kustplaats, stond kenne lijk niet stevig genoeg op de handrem en werd gisteravond in het water aangetroffen. De auto is direct daarna uit het kanaal gevist. Op de Provincialeweg Sl tussen Katwijk en Noordwijk is een 21-jari- ge Katwijker met zijn Mercedes be stelwagen vier keer over de kop ge slagen toen hij door waarschijnlijk door het gladde wegdek de macht over het stuur verloor. De auto raak te in een slip en kwam na de buite ling aan de overkant van de weg in de berm terecht. De wagen kan wor den afgeschreven. De bestuurder kwam wonderwel met de schrik vrij 'Vette binken' beroven jongen ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 12-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn heeft gistermiddag onder be dreiging zijn portemonnee moeten afstaan. De jongen werd in de Pal- lasstraat rond half zes door vier jon gens op een fiets klemgereden. Drie van de overvallers hebben onder het uiten van bedreigingen zijn zak ken doorzocht, waarna ze er van door gingen met de inhoud van zijn portemonnee, te weten tien gulden en een maandkaart voor de fietsen stalling bij het station. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de 'vette binken' 15 of 16 jaar. Schoenen Gestolen SASSENHEIM - In een winkel in de Hoofdstraat in Sassenheim zijn 14 paar schoenen ontvreemd. De vermoederlijke daders, drie vrou wen. hebben de buit van de schap pen gepakt en zijn ongezien wegge komen. In Lisse, Haarlem, Hoorn 'en Den Helder zijn soortgelijke dief stallen gemeld. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. 7120 gulden per bruto-registerton. Die stijging met vijftig procent kwa men het ministerie en vertegen woordigers van de visserij-sector af gelopen zomer overeen, om treuze- is wel niet met zoveel woorden ge zegd, maar ik denk dat het voorstel de komende weken nog wel binnen de visserijsector ter sprake wordt gesteld" brug staat sowieso op de lijst om slaan. In de winkel werd vervolgens aangepakt te worden, dit was een een vitrine vernield, waarin de dure onvoorzien mankement. Het is technisch lastig om de busbrug open te stellen voor het overige ver- merkbrillen lagen uitgestald. Er worden zo'n twintig monturen ver mist. LEIDEN Verkeerswethouder Walenkamp wil in Slaaghwijk een proef houden met rubberen drempels op de weg om het au toverkeer af te remmen. Tijdens zijn vakantie in Maastricht is de wethouder op dergelijke obsta kels gestuit en onderzocht wordt of de drempels ook in Lei den kunnen worden gebruikt. Voordeel is dat ze met bouten in het asfalt kunnen worden ge schroefd zodat ze te allen tijde kunnen worden aangebracht en verplaatst. "Je hoeft dus niet te wachten op de asfalteermachi- ne". Het is nog niet duildeijk wan neer er verkeersdrempels in Slaaghwijk komen. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over sociale vernieuwing werd door wijkbewoners geklaagd over het feit dat al jarenlang om drempels wordt gevraagd. Vol gens Walenkamp zijn de obsta kels er nooit gekomen omdat steeds onduidelijkheid bestond over het tracé van de stadsver warming. Om de weg niet twee keer open te hoeven breken, werd het besluit om verkeers drempels aan te leggen steeds maar uitgesteld. Als de rubbe ren obstakels er kunnen komen, hoeft de weg niet te worden opengebroken. Overigens voelt Walenkamp er veel voor om deze rubberen drempels ook elders aan te leg gen. Bij de gemeente komen volgens de wethouder ontzet tend veel verzoeken binnen voor verkeersdrempels in een straat. "Dergelijke maatregelen kunnen eigenlijk niet te lang op zich laten wachten. De verzoe ken worden meestal gedaan door gezinnen met jonge kinde ren van een jaar of drie, vier. Die steken zo de straat over. Het is dan belangrijk dat snel iets wordt gedaan, de meeste men sen kunnen niet wachten op uit voering van het herbestratings- programma". 'Bewaakte stalling en meer rekken voor fietsen op Boulevard Katwijk' KATWIJK Op de Katwijkse Bou levard moeten goede stallingsmo gelijkheden komen voor fietsen. Door bij elke strandafgang rekken te plaatsen en op een centraal punt een bewaakte stalling in te richten, zullen veel meer bezoekers beslui ten om de auto te laten staan. Dat voorstel werd gistermiddag gedaan door een grote meerderheid van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en openbare werken. De raadsleden noemden de huidi ge situatie aan de Boulevard waar de fietsen op drukke dagen in brede rijen tegen elkaar aan worden ge gooid niet aanvaardbaar. "Men sen die over een goede fiets be schikken, laten hun eigendom maar liever thuis. Ook al omdat de kans op diefstal vrij groot is", aldus de SGP'er D. van der Plas. Hij betoogde dat er op de Boule vard voldoende ruimte is om de aanleg van de fietsenstallingen mo gelijk te maken. Volgens T. Jans- sens van Groen Links mag daarbij ook gebruik worden gemaakt van parkeerplaatsen die nu alleen voor auto's zijn ingericht. De verantwoordelijke wethouder W. van der Plas reageerde gister middag uiterst terughoudend op het breed gesteunde verzoek van de raadsleden. Hij noemde de uitvoe ring praktisch onmogelijk, omdat het zou betekenen dat bij elke af gang een stuk van de duinen moet worden afgegraven voor het neer zetten van de fietsenrekken. "Dat is niet alleen een weinig fraaie oplos sing. het levert bij slecht weer ook een maximum aan stuifzand op", al dus Van der Plas. Volgens directeur C. van de Griend van Gemeentewerken zal het Hoogheemraadschap van Rijn land ook geen toestemming geven voor het gebruiken van de Zeereep voor dit doel. Het college van B en W zal in een later stadium nog op het verzoek van de commissie rea geren. Vaart achter nieuwbouwplan Het Spektrum SASSENHEIM De nieuwbouw- plannen voor het werkvoorzie ningsschap Het Spektrum moeten nog voor het einde van dit jaar wor den ontwikkeld. Daartoe moet op korte termijn een werkgroep wor den aangesteld. Het bestuur van Het Spektrum moet voor 31 decem ber tot een oplossing komen voor de vervanging van de slechte en sterk verouderde behuizing van het werkvoorzieningsschap in Sassen heim. Over de plannen gaat het da gelijks bestuur praten met de diver se overlegorganen van Het Spek trum. Het bestuur van Het Spektrum onderschrijft alle aanbevelingen van het Rotterdamse adviesbureau Krekel Van der Woerd en Wouterse managements consultants, dat eer der dit jaar een organisatie-onder zoek bij Het Spektrum heeft uitge voerd. Onder meer werd voorge steld een tweede directeur aan te stellen. Die zal zo snel mogelijk wor den aangetrokken. "Er is geen tijd te verliezen", zo meent het bestuur, dat half oktober de överlegronde wil hebben afgerond. REDACTIE: JAN RIJSDAM. TELEFOON: 161444 Goeie Mie I Ruim 100 jaar na haar dood weet Maria Swanenburg, beter bekend als de Leidse gifmengster Goeie Mie, de gemoederen hier ten ste de nog danig in beweging te bren gen. Het begon twee jaar geleden met de woning, op de hoek van de Langegracht en de Volmolen gracht, waar Goeie Mie werd ge boren en haar vernietigende werk voorbereidde. Het huis zou ten behoeve van nieuwbouw met de grond gelijk worden gemaakt. Dat ging Leo Meijer, geen fami lie van Mie maar hoofd van de di rectie stadsvernieuwing van de gemeente, aan het hart. Hij be waard alles over zijn idool en wil de ook het huisje van Goeie Mie voor sloop behoeden. Meijer had zelfs het plan om het bou wvallige woninkje van Goeie Mie op te knappen en er een Mie-museum pje van te maken. Het plan van de PvdA-er Meijer werd hem niet in dank afgeno men door zijn partijgenoten in de gemeenteraad. Meijer ondermijn de met zijn actie immers de plan nen van de Woningbouwvereni ging Leiden en van de PvdA-wet- houders. Hij vond ook de toenma lige PvdA-wethouder Tesselaar tegenover zich. Deze hield hals starrig vast aan de afbraak van het geboortehuis van Goeie Mie. Daarmee was het vonnis over Goeie Mie feitelijk al geveld. Eén en ander gebeurde namelijk nog in de tijd dat de gemeenteraad at, wat de PvdA-pot schafte. Meijer kreeg wel een aantal medestan ders voor zijn plan, maar toen het op een stemming in de gemeente raad aan kwam, stemde een rui me meerderheid voor het plan De gedenksteen die zal worden ingemetseld in de nieuwbouw op de plaats van het geboortehuis van Goeie Mie op de hoek Langegracht/Oostdwars- g rach t. (archieffoto Jan Holvast) van Tesselaar. Daarmee kwam nog geen eind aan de discussie over de vraag: wat doet de gemeente Leiden met Goeie Mie. Praten we niet meer over die moorddadige dame? Of herdenken we haar omdat ze één van de weinige vrouwen is ge weest die in de vorige eeuw naam hebben gemaakt in deze stad, ook al was het dan met het uitdunnen van de Leidse bevolking. Goeie Mie (2) De Vrouwengeschiedenisgroep Leiden meende enkele jaren gele den dat Goeie Mie niet in het ver geetboek mag komen. Zij vindt dat het beeld van de geschiedenis compleet moet worden gemaakt door er de geschiedenis van vrou wen aan toe te voegen, ongeacht of het gaat om vrouwen met een goede of een slechte reputatie. De leden van de groep namen daar om het initiatief om een gedenk steen te laten maken. Bij een pot tenbakster uiteraard. In 1986, tijdens de tweede lus trumviering van de groep werd de gedenksteen overhandigd aan de wethouder van emancipatieza ken, Henriëtte van Dongen. Wet houder Tesselaar werd destijds gevraagd de steen in te metselen in de nieuwbouw die tezijnertijd op de plaats van het geboortehuis van Goeie Mie zou verrijzen. Een persoonlijk antwoord bleef de toenmalige wethouder schul dig. De Werkgroep Vrouwenge schiedenis kreeg wel een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin hen werd meegedeeld dat de aangeboden gedenksteen in dank werd aan vaard. "Deze tegel zullen wij, con form uw wens, laten inmetselen in de nieuw te bouwen woning op de hoek LangegrachVOostdwars- gracht", aldus het college op def tige toon. Intussen zijn we vier jaar verder. De nieuwbouw op de hoek Lan- gegracht/Oostdwarsgracht na dert haar voltooiing. Leo Meijer heeft zijn emmertje cement al klaar staan en kijkt al reikhalzend uit naar de inmetselplechtigheid. Een mededeling daaromtrent heeft ons evenwel nog niet be reikt. Zou het college van B en W haar toezegging van 4 jaar gele den soms vergeten zijn? "Nee hoor", reageert wethou der Van Dongen blijmoedig. "De gedenksteen staat op mijn kamer. Ik wordt er dus elke dag aan her innerd. Wat mij betreft kan de steen zo snel als mogelijk worden ingemetseld. Ik zal het binnen kort in het college van B en W be spreken". Waarom vindt de emancipatie wethouder het zo belangrijk om de Leidenaar te herinneren aan Goeie Mie, toch geen feministe avant la lettre? Van Dongen laat weten geen enkele moeite te hebben met de gedenksteen die de praktijken van Goeie Mie onder de aandacht brengt. "Er zijn zoveel slechte mannen die worden herdacht", aldus de wethouder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 14