-si AS Monaco een maatje te groot SpoorptTV Atlanta blij, Athene woedend ETZ299r Topclubs gaan clubkaart invoeren urn Roda hoopt tegen beter weten in nog op stuntje Odense geen partij Real DE NIEUWSTE KIJK OP BEELD EN GELUID mi799r 999r mcGasooL WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1990 WASHINGTON (GPD) Atlanta was oprecht blij, toen gis teren om tien voor acht in de ochtend plaatselijke tijd het nieuws bekend werd gemaakt dat deze stad de Olympische Spelen van 1996 zal mogen organiseren. In de laatste ronde tijdens de verkiezing in Tokyo kreeg Atlanta 51 stemmen tegen Athene 35. Hieruit kan worden afgeleid dat de IOC-leden meer gele gen is aan financiële zekerheid dan aan traditie. Aan Olym pische Spelen in de Verenigde Staten kan veel meer geld worden verdiend aan de verkoop van televisierechten en aan sponsoring. De nieuws-omroep CNN, die Atlan- juli tegenover de plaatselijke krant *- thuisbasis heeft, liet er de hele Atlanta Constitution had voorspeld j :_x TT—'J dat de stad zou winnen. Ook Billy Payne, de voorzitter van het AOC zei toen er „heel, heel veel vertrou wen" in te hebben dat Atlanta als winnaar uit de bus zou komen. Dat waren toentertijd nogal op- wereld van meegenieten. Helder oranje en groen vuurwerk werd af gestoken, in de ondergrondse stak een spontaan gejuich op en mensen die elkaar nooit eerder hadden ge zien, omhelsden elkaar op straat. En maar een paar minuten na de merkelijke uitspraken, want Atlan- allesverlossende aankondiging ta was duidelijk als underdog ge- vanuit Tokyo, stonden honderden start, toen de wereldsteden zich inwoners van Atlanta in de rij voor een stalletje van het Atlanta Organi zing Committee (AOC), dat t-shirts en petjes met het Olympische sym bool verkocht. kandidaat voor de Spelen van 1996 mochten stellen. Atlanta had om te beginnen de pech, dat in 1984 al een andere Ame- houden. De verleiding voor het IOC beetje toe doet duidelijk te maken, rikaanse stad, Los Angeles, de moest toch wel erg groot zijn om, al dat er geen gelukkiger keus denk- De ex-burgemeester van Atlanta, Olympische Spelen had mogen or- was het maar uit historische over- baar zou zijn. Andrew Young, die een leidende rol ganiseren. Atlanta had in een ander wegingen, opnieuw Athene te kie- had gespeeld bij het verkopen van opzicht de pech in Amerika te lig- zen. Het argument dat in 1984 ook al zijn thuisstad aan het Internationa- gen: supermachten plegen politiek Het gebeurde dus niet. Athene een Amerikaanse stad de Spelen Maynard Jacksonburgemeester van Atlanta, is dolgelukkig met de orga nisatie van de Olymische Spelen. (foto ap> le Olympische Comité (IOC), ge bruikte een zegevierende perscon ferentie in Tokyo om een oproep aan zijn stad-genoten te doen. „Wat ik nu wil is dat al onze jonge- te spelen met de Olympische Spe- werd door de dames en heren van len, en daar is het IOC niet zo dol op. het IOC gepasseerd, en ook Mei- En Atlanta had de pech bekend te bourne, Toronto, Belgrado en Man- staan als een stad met veel misdaad. Chester moesten in het stof bijten. In 1988 bijvoorbeeld scoorde Atlan- De vraag komt op waarom Atlanta gaan trainen in iets. Stap op de ta 47,4 moorden per 100.000 inwo- gewonnen heeft. fiets, ga zwemmen, springen, dan sen, gymnastieken. Het mag niet ge had georganiseerd, weerlegde At lanta met succes door erop te wij zen, dat Amerika zo groot is dat je niet van een land, maar van een con tinent zou moeten spreken. „Atlanta ligt even ver van Los An- ners, en was daarmee na Washing- Ongetwijfeld onder meer omdat geles als Barcelona van Moskou", beuren dat de Spelen naar Atlanta dige stad van het land. ton en Detroit de meest geweldda- Atlanta een weergaloze publiciteits- komen, en dat niemand uit Atlanta een medaille wint", aldus een zicht baar aan olympische koorts leiden de Young. Het was dezelfde Young die al in machine op touw heeft gezet. Ame- zeiden ze, en „Het zuiden van de VS is een aparte wereld waar 60 miljoen mensen wonen. Nog nooit heeft het Atlanta had tenslotte de pech, dat rikanen zijn toch al erkende uitblin- Athene een van de concurrenten kers in presentatie, en Atlanta is zuiden de Spelen mogen organise- was. De Spelen van 1996 kwamen zich de afgelopen maanden te bui precies een eeuw na de allereerste ten gegaan in een poging iedereen Spelen, die in Athene werden ge- bij het IOC die er ook maar een AMSTERDAM (ANP) - De besturen van de voetbal clubs Ajax, PSV én Feyenoord en de burgemeesters en politiekorpsen van Ainsterdam, Eindhoven en Rot terdam hebben een overeenkomst gesloten voor een „automatische toegangsregeling" door middel van een clubkaart voor deze clubs. Burgemeester Van Thijn van Amsterdam en Ajax- voorzitter Van Praag maakten dit gisteren tijdens een commissievergadering van de hoofdstedelijke ge meenteraad bekend. De supporters van de clubs krijgen, waarschijnlijk vanaf het begin van volgend seizoen, toegang tot de drie stadions via een clubkaart die op een elektroni sche manier zal worden gecontroleerd. Volgens Van Thijn en Van Praag gaat het om een „sluitend systeem dat niet stigmatiserend werkt". De drie clubs zijn op dit moment in overleg met Groningen (FC Groningen) en Arnhem (Vitesse) en verwachten binnen drie we ken uitslag over deelname van deze steden en clubs aan het project. Een commissie van de KNVB heeft te kennen gege ven niet onwelwillend tegenover het project te staan maar het sectiebestuur van de voetbalbond moet nog een standpunt innemen. Inmiddels is een project groep ingesteld om het systeem operationeel te ma- Deze opzet voor een automatische toegangscontrole is een initiatief van Ajax-voorzitter Van Praag. „Na het „staafincident" van Ajax is overleg op gang gekomen met Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Na een groot aantal besprekingen is het gelukt om de drie voetbalsteden op één lijn te krijgen. Het systeem moet ervoor zorgen dat supporters sneller in de stadions kunnen komen terwijl je bovendien personen die niet welkom zijn in de stadions op een simpele manier kan uitsluiten", aldus Van Praag. Zowel Van Praag als Van Thijn hechtte er tijdens de vergadering waarde aan het project geen „pasjesrege ling" te willen noemen. „U herinnert zich allemaal het fiasco van de pasjesregeling. Een fiasco omdat de sup porters van mening waren dat die regeling stigmatise rend was en niet alle gemeenten achter de regeling stonden. De nu voorgestelde regeling is wat ik altijd heb gewild", aldus Amsterdams eerste burger. Kater Bittere teleurstelling maakte zich ogenblikkelijk, nadat in Tokyo be kend werd dat de Olympische Spe len van 1996 in Atlanta worden ge houden, van Griekenland meester Radio-commentatoren stelden toor nig vast dat de geest van de Olympi sche Spelen vervlogen is. „Alle Olympische tradities zijn door de beslissing van het IOC vertrapt". Honderden inwoners van Athene, die sedert de vroege ochtenduren voor grote televisieschermen in de stad op de beslissing in Tokyo had den staan wachten, Griekse ijs- en drankfirma's die hun produkten uitdeelden, met vlaggen zwaaiende schoolkinderen die door de stad trokken, militaire muziekkapellen en helikopters, die boven Athene vlogen, waren in de middaguren te leurgesteld verdwenen. Hoe Griekenland op de voor Athene negatieve beslissing van het IOC zal reageren, is nog niet be kend. Er circuleerden echter al wel geruchten dat het Nationale Olym pische Comité van Griekenland uit het IOC zal treden. Redactie: Rob Onderwater en Rob van der Zanden Bureaucratie Reglementen zijn er om te wor den nageleefd. Uitzonderingen evenwel bevestigen de regel. Zo niet voor de Koninklijke Neder landse Voetbal Bond. Wat er ook gebeurt, de grootste sportbond van Nederland wijkt niet van de regels. Zelfs niet voor een unieke en bovendien zeer trieste gebeur tenis. Op 1 september moest de wed strijd tussen de jeugdelftallen van Quick Boys en ADO worden ge staakt wegens, naar later bleek, droeve omstandigheden. Een Katwijkse voetballer werd tij dens de confrontatie getroffen door een hartstilstand en over leed nog dezelfde avond. Deze week bereikte het bestuur van Quick Boys de mededeling van de KNVB dat de resterende 77 minuten volgende week dins dag uitgespeeld moeten worden. Tot zover niets aan de hand. Totdat de Katwijkers stuitten op een door Zeist toegevoegd regel tje: Quick Boys mag in het reste rende deel van deze wedstrijd slechts één wisselspeler inzetten. Reden: er was reeds een speler uitgevallen. Dat viel niet in goede aarde in Katwijk. "Dit kan ik niet begrijpen", kan bestuurslid Jaap Sip zijn woede nauwelijks onderdrukken. Natuurlijk heeft de KNVB for meel gelijk, maar ik mag toch wel stellen dat we hier te maken heb ben met een uniek geval. Pas dan de regels aan en maak een uitzon dering. Deze starre houding heeft bij Quick Boys weer de nodige sentimenten losgemaakt. En het ligt allemaal nog zo gevoelig". Het is allemaal in tegenspraak met de belangstelling die de KNVB wel degelijk toonde tij dens de begrafenis. Sip: "Dat vonden we grote klasse. Ook ADO heeft fenomenaal mee geleefd. En dan dit. Zielig. Een ander woord heb ik er niet voor". Competitieleider Wim van der Waals legt de verantwoordelijk heid niet bij zichzelf: "Wie ben ik om de regels te ver anderen"? Maar we kunnen toch stellen dat we hier te maken hebben met een unieke en vooral trieste ge beurtenis? "Dat kan wel zijn, maar dit valt in de categorie spelregels. En die kunnen nu eenmaal niet ge wijzigd worden". Luxe De status van international bete kent bij DIOK niet automatisch dat er een plaats in de basis is in geruimd. Omdat de rugbyclub de beschikking heeft over liefst 20 gerenommeerde spelers in de A- selectie, heeft trainer Dick Altink een roulatiesysteem ingesteld. Ie dereen, dus ook de Oranjeklan ten, komt in aanmerking voor een reservebeurt. Zo kon het dus gebeuren dat Pieter Corver, al 17 jaar een vaste kracht bij de mannetjesputters van DIOK. afgelopen zondag in burger aan de kant bleef. Tanden knarsend constateerde de rugby er dat zijn ploegmaats 'm bepaald niet misten. De landskampioen walste debutant Dukes met 80-0 volledig onder de graszoden. "Ik voelde me nu niet prettig, want ik speel gewoon graag", verwoordt Pieter Corver zijn gevoelens van afgelopen week- einde. Niettemin toont de Leide- naar begrip voor de situatie bij DIOK. "We beschikken nu eenmaal over een brede selectie. De coach heeft daarop voorgesteld om een roulatiesysteem in te stellen, waarin iedereen een keertje aan de kant komt te staan. In de groep is dat besproken en iedereen is daarmee ook akkoord gegaan. Dan moetje achteraf ook niet zeu- Niemand zeurt, maar menigeen bromt wel van binnen. Corver: "Maar de argumenten van Al- tink zijn redelijk. We hebben er in vergelijking met vorig seizoen een aantal spelers (onder wie de Nieuwzeelander Carl Webster) bijgekregen. Die jongens verdie nen ook een kans. En rugby is een teamsport, dus zul je concessies moeten doen". Alles goed en wel, deze situatie kan uiteraard niet het hele sei zoen voortduren. "Dat gebeurt ook niet", voorspelt Dick Altink. Over ruim een maand dan ben ik er uit. Tot die tijd probeer ik zo veel mogelijk spelers uit. Inder daad, dat is een luxe-probleem. Maar voor mij zeker geen onover komelijk probleem". Krijg je niet te maken met boze internationals, die per se willen spelen? "Nee. want er zijn goede afspra ken gemaakt. Neemt natuurlijk niet weg dat sommigen het niet leuk zullen vinden. Dat werkt vol gens mij alleen maar in het voor deel van DIOK. Geprikkelde spe lers presteren bijna altijd beter". Gemotiveerde rugbyers heeft DIOK nodig om het landskam pioenschap te prolongeren. Cor- "Kwaliteit is er voldoende, maar we moeten oppassen dat we niet arrogant worden. De compe titie is in feite een wassen neus. Na DIOK. Castricum en HRC volgt er een hele tijd niets. Hel zegt toch eigenlijk al genoeg dal we niet eens met ons sterkste team met 80-0 van Dukes winnen. Laatst speelden we met, zeg maar de niet-internationals en reserves van DIOK een oefenwedstrijdje tegen het Nederlands team. Dat hielden we een helft uitstekend vol. Vonden die internationals he lemaal niet leuk". KERKRADE De kleine mannekes bleven klein. Op Kaal heide, lang niet uitverkocht, de supporters zagen de bui kennelijk al hangen, leed Roda JC tegen AS Monaco een kansloze 3-1 nederlaag. Over twee weken reist de ploeg uit Kerkrade perspectiefloos naar het dwergstaatje aan de Mid dellandse Zee. De voetbalwonderen zijn de wereld welis waar nog niet uit, maar het moet al heel raar lopen willen de jongens van Prins Rainier in het eigen Louis II stadion het Limburgse varkentje op 3 oktober niet wassen. Dat moest zelfs Jan Reker, .zij het Reker in de dagen voor de wedstrijd tandenknarsend, toegeven. „Daar herhaaldelijk verkondigd. Spijtig moet je reeel in zijn. Dit Monaco is genoeg voor de kleine Roda-coach de top, niet alleen in Frankrijk, in slaagden zijn mannekes er niet in heel Europa. Het was alleen heel boven zich uit te stijgen, jammer dat wij vlak voor de rust met 2-1 achter kwamen. Waren we Te licht met 1-1 de kleedkamer binnenge- HetdrietalwaaropRekerdoelde.de gaan, dan hadden die jonge jonge- 19-jarige Gerry Senden, de evenjon- misschien weer wat ge Mare Luypers en de drie lentes nen zorgen". competitie. Vanderbroek, die giste- Association Sportive de Monaco ren zijn debuut maakte in de hoofd- was gisteravond enkele klassen be ter dan Roda Juliana Combinatie, dat - het moet gezegd - wegens een blessuregolf (Verhagen, Diliberto, Van Egmond, Broeders, die in de tweede helft alsnog in het veld kwam voor Vanderbroeck), een schorsing (Groenendijk) en een Eu ropees niet gerechtigde speler (Boe- rebach) met een veredeld B-elftal moest aantreden. Maar meer dan een miniem excuus voor de hopelo ze vertoning van de Limburgers was dit toch niet. „De kleine manne kes moeten groot worden, alleen dan hebben we een kans", had Jan macht van Roda JC, ging op het middenveld volledig kopje onder. En Senden en Luypers, met respec tievelijk vijftien en vijf competitie wedstrijden achter hun naam, wa ren onzekere verdedigers en een ge makkelijke prooi voor door de wol geverfde spitsen als de Portugees Rui Barros, de Liberiaan George meezeult waaruit hij kracht zegt te grijpen aan, 0-1. putten, kon door Luypers absoluut niet worden afgestopt. Het was dan ook geen toeval dat juist Weah, twee Onbenut petitie, het grootste euvel van de Monegasken, die in de laatste vijf wedstrijden drie keer op 0-0 bleven steken en twee keer niet verder Weah en^de voormalig Frans inter- jaar^geleden^door^ Monaco voor Voordat Weah de roos trof had kwamendanl-l.ArsencWengcr.de Monaco ai een viertal riante moge^ Franse coach, was afgelopen zater- lijkheden onbenut gelaten. Achter- dag van het geklungel van zijn a national Gerald Passi. slechts 400.000 gulden van het Ca- Vooral de breedgeschouderde merounese Tonnerre Yaounda ge- Weah, 23 jaar, 1.84 meter groot en 82 kocht, de openingstreffer voor zi jn eënvolgens Passi, Weah,~PueT*Bar- kilogram zwaar, ontpopte zich als rekening nam. Afrika's voetballer ros en nogmaals Passi kwamen ir •an het jaar reageerde na een half perspectiefrijke situatie, maar lie ware plaagwoor de Roda-defen- sie. De God-vruchtige aanvalslei- ODENSE (ANP) - Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Oden- se bijzonder gemakkelijk in winst omgezet. In Denemarken werd het gisteravond in de aanhouden de regen 1-4. Voor de Deense landskam pioen was het het derde optreden in de Europa Cup I. In '78 werd het uitgeschakeld door Lokomo- tiv Sofia, vijfjaar later door Liver pool en in '90 dus door Real Ma drid. De Spaanse club miste vijf basisspelers in de stad van sprookjesschrijver Andersen. Hierro, Sanchis en Spasic wa ren geschorst, B itragueno en Gordillo geblessee.d. Invaller Al- dana gaf Real de leiding in de 18e minuut (0-1). Pedersen maakte vier minuten later gelijk, waarna de Mexicaan Sanchez nog voor de rust het krachtsverschil tot uiting bracht (1-2). Na de pauze was er sprake van een eenzijdige wedstrijd. Real drukte het tempo. Odense miste het vernuft de Spaanse defensie in moeilijkheden te brengen. Pas in de slotfase verdubbelde Real de score. De invallers Villarova (82) en Maqueda (88) brachten de eindstand op 1-4. In Dortmund won Borussia in het UEFA-bekerto< mooi met veel fortuin met 2-0 van FC Chemnitz, het vroegere Karl Marx Stadt. In een dramatisch slechte wedstrijd schoot verdedi-. allers dermate vertoornd dat hij nogmaals Passi kwamen in een straftraining inlaste. De extra -Ztiefrijke situatie, maar lie- schietoefeningen hebben nog niet het alertst bij een scrimmage ten het op het moment suprème af- bijster veel geholpen, want ook gis teravond bleef Monaco handenvol kansen vermorsen. Voor de rust trof behalve Weah al leen Passi nog een keer doel. Daar voor had. middenin de Franse voet- baldemonstratie, de Australiër Graham Arnold geheel onverwacht 1-1 aan laten tekenen. In de laatste minuut bepaalde Marcel Dib de eindstand op 1-3. Graham Arnold, die zijn Europa-Cupdebuut maakte, was een van de weinige Roda-spe- lers die zich enigszins met de Fran sen kon meten. Ook Eugène Han sen, allesbehalve fit en spelend met een pijnstillende injectie in zijn ge broken teen, Henryk Bolesta en in mindere mate Eric van de Luer en Rene Hofnan vielen niet pontifi caal door de mand. Voor het overige was het armoede troef. En kan Roda zich over veertien dagen weer op de realiteit van alledag, de vaderlandse competitie gaan concentreren. JAN MENNEGA ger Helmer de thuisclub in de 20e minuut naar 1-0. In de slotsecon de verdubbelde international Mill de voorsprong (2-0). Avenir Beggen slaagde er in In- ter Bratislava met 2-1 te verslaan. -De Slowaken namen in de 4e mi nuut de leiding door Stojka en dachten reeds aan een walk over. Nog voor de rust boog Krahn met twee doelpunten (36 en 41) de achterstand om in de verrassende winst (2-1). Zonder Wim Kieft kwam Giro- ndins de Bordeaux in Noord-Ier- land niet tot scoren. Thuisclub Glenavon ook niet. De Noordie ren vierden de 0-0 tegen de gere puteerde tegenstander als een overwinning. In Lissabon hield KV Mechelen aan het duel tegen Sporting een redelijke uitgangspositie over om de tweede ronde van de strijd om de UEFA-Cup te bereiken: 0-1. Dat had de ploeg van Eykelkamp zoals gewoonlijk voornamelijk te danken aan doelman Michel Preucl'homme. Hij gaf zich alleen gewonnen voor een inzet van Ca- dete, maar hield wel in de 20ste minuut een om onduidelijke re denen gegeven strafschop. Na een matige eerste helft, waarin de thuisploeg de gasten constant on der druk hield, kwam Mechelen in het tweede gedeelte iets meer in het spel. WOENSDAG 15.00-16 00 EURO Wk zeilen vanuil Kiel. 15.30-16 30 Sportnet Paarderennen. 17.30-19 00 Sportnet Basketbal toernooi m Frankrijk 18.00-18.30 TV 5 Montagne bergsport magazine. 18.30-19.00 EURO: World Jet Ski Tour. 19.00-20.00 EURO' Eurosporlnews. 19.00-21.00 Sportnet Amerikaans honk bal. 20.00-22.00 EURO Three Nations Cup Hockey. 20.00-23.00 BRT 2 Sportavond met o.a. €uropacupvoeibal (Lillestrom-Club Brug ge, Viking Stavanger-Club Luik en An- derlecht-Ploiesti). 20.10-22.30 Did 1 Sport Extra Europa cupvoetbal (rechtstreekse reportage van FC Kaïserslautern-Sampdoria Genua. Bayem München-Nicosia, Bayer Lever- kusen-FC Twente. Bróndby-Eintracht Frankturt. IKF Norrköpmg-FC Köln) 20.25-21.15 RTL V Europacup-3 voetbal verslag van de eerste helft van de wed- stri|d Derry City-Vitesse 21 00-23.00 Sportnet VS PGA Golf 21 30-22.20 RTL V Europacup-3 voetbal verslag van de tweede helft van de wed strijd Derry City-Vitesse 22 00-23 00 EURO Boksen 22 50-23.35 Ned 3 Studio Sport met Europacup-3 voetbal (Bayer Leverkusen- FC Twente). 23 00-23.30 Sportnet Duitse Railykam- pioenschappen 23.00-00 00 EURO: International Motor sport. 23 30-00 30 Sportnet Autosport 00.30-02.00 Sportnet Basketbal toernooi m Frankrijk (Limoges-Cholet). 00.00-01.00 EURO Voetbal wedstrijd uit de eerste ronde van de UEFA Cup 01.00-02.00 EURO Eurosporlnews rVC-KLEURENTV C-S2181 Grahan Arnold geeft Roda nog enige hoop. De gelijkmaker, doelman Errori is kansloos, werd evenwel gevolgd door twee treffers van Monaco. (foto and der, die op zijn buitenlandse reizen voor het doel van Henryk Bolesta. weten of vonden Bolesta op hun zijn koffer steevast een Bijbel Voor de Poolse keeper was er geen weg. De afronding is, ook in de com- IVC VIDEORECORDER HRD 540 55 cm flatsquare beeld buis 48 voorkeurz. tele tekst sleeptimer video starter memory scart-, RGB-, SVHS-tftnshiiting iricl. afstandsbediening JVC KLEURENTV AVS 250 (niet afgebeeld) 63 cm flatsquare beeld buis 48 voorkeurz. tele tekst stereo 2x15 Watt S-VHS-, Euroscart-aansluit- ing superieur surr. effect incl. afstandsbediening VHS-frontloader systeem, 48 voorkeurzenders 8 program ma's 365 dagen timer index zoek systeem bandteller in uren minuten goto functie in uren programmeren via de mee- r .1 geleverde LCDafstandsbediening J EN 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE VOOR SLECHTS i 7S, NU de eerlijkste winkel M van Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 17