PvdA oneens over korte dienstplicht Aantal tbc-gevallen neemt toe Helft chauffeurs touringcars overtreedt rijtijdenwet Oorzaak voedselvergiftiging in Venlo lijkt achterhaald Bej aardenbij slag' maakt thuiszorg aantrekkelijker GREENPEACE WIL OLIFANTEN REDDEN Bonden niet eens over cao kruiswerk DINSDAG 7 AUGUSTUS 1990 I BINNENLAND - I PAGINA 3 'Stemerdink vertolkt privé-standpunt' DEN HAAG (GPD) De PvdA heeft afstand genomen van de uitlatingen van oud-minis ter en PvdA-kamerlid Stemerdink dat de dienstplicht kan worden verkort tot vier maan den. Volgens defensiewoordvoerder verkort tot vier maanden. In die tijd worden opgeroepen voor een uitge- Henk Vos is de discussie in de frac- zouden dienstplichtigen een basis- tie nog niet afgerond. Stemerdink opleidig kunnen krijgen. Mocht de zei dit weekeinde voorde VARA-ra- oorlogsdreiging onverhoopt toene- dio dat de dienstplicht kan worden men, dan zouden ze alsnog kunne breide opleiding. Maar volgens Vos is binnen de fractie nooit dienstplichttermijn van vi alsnog kunnen den gesproken. Hij stelt dat Stemer dink een privé-standpunt vertolkt. Pas op 12 september zal de fractie een standpunt bepalen. Voor die dag is namenlijk een mondeling overleg tussen Tweede Kamer en minister Ter Heek (defensie). Tege lijkertijd wil Vos in de fractie praten over het feit dat individuele socia- listen hun mening over defensie g/rdevan schuwingen voorzichtig tezijnmet ventileren. In de PvdA wordt geirri- Van onze correspondent Kees Cornelisse DEN HAAG - In navolging van de kinderbijslag zou er een 'bejaarden- bijslag' moeten komen. Daarvoor pleit de bekende Maastrichtse hoogleraar en bestuurder prof. dr. J.M. Greep. Volgens hem zou daar mee de zogenoemde mantelzorg, zoals hulp van familie, vrienden en relaties, en dus de thuiszorg gesti muleerd worden. Greep is hoogleraar algemene heelkunde aan de Rijksuniversiteit Limburg en ook verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Maast richt. Samen met drs. K.A.M. Dae men, medewerker van de vakgroep heelkunde van het AZM, geeft hij in het maandblad 'Het Ziekenhuis' van de Nationale Ziekenhuisraad een beschouwing over de mogelijk heden om de thuiszorg als geheel fi nancieel aantrekkelijker te maken. Volgens hen lukt het nog steeds niet de dure zorg in instellingen te vervangen door thuiszorg, omdat de diverse soorten zorg uit verschil lende bronnen worden betaald. Wat de 'zware' soorten thuiszorg betreft (de zorg voor terminale patiënten en behoeftige chronische zieken) is nauwelijks sprake van goedkopere hulpverlening, vinden Greep en Daemen. Wel verschuift de zorg van de instellingen naar de huissituatie. Maar de hulpverleners krijgen te maken met een 'zwaarder zorgpak- ket'. Dat zal moeten worden meege rekend in de functiewaardering, zo dat de honorering moet stijgen. Die wenselijkheid zou in de cao voor het kruiswerk moeten worden 'meege- i een oplos sing kunnen zijn wanneer zoon of dochter bijvoorbeeld moeder of va der in huis opneemt. Maar de belas tingherziening volgens Oort is wat dat betreft 'bejaardenzorg-onvrien delijk', aldus Greep en Daemen. Daarin wordt namelijk gewerkt met drempels voor uitgaven wegens ziekte en is de aftrek van gezins- hulpkosten voor eenoudergezinnen vervallen. De hoogte van een 'bejaardenbij- slag' zou moeten worden bepaald aan de hand van de gemiddelde be sparing voor de gezondheidszorg doordat deze mantelzorg vervan gend werkt. Een andere mogelijk- t de keuken rauwe nella i voorkomt. Hoofdredacteur opnieuw het beleid -T apo- Ter Beek aanvait op i het blad, dat i teerd opgemerkt dat Stemerdink minister moment type D aangetroffen. Dit heeft de theken gratis te verkrijgen is, heeft dat de PvdA zijn beleid heeft goed- Keuringsdienst van Waren gisteren dit meegedeeld. meegedeeld. Volgens de directie van het verpleeghuis, waar zeven mensen stierven aan voedselvergif tiging, is het "waarschijnlijk" dat de recept Het hoofd van de afdeling infec- gekeurd. Ter Beek wil voorlopig niet verder gaan dan verkorting tieziekten van de Amsterdamse GG de dienstplicht met twee maanden GD, A. Leemtvaar, noemde het tot een jaar. Het CDA is het daarmee gisteren "onverstandig". kok de machine heeft gebruikt, Volgens Leemtvaar moet de redac- Bonden Met het aantreffen i het blad de kennen". Zij wijst erop dat het blad wordt verspreid onder apotheekbe- Inmiddels zijn ook de bonden de salmo- zoekers, een groep die toch over het dienstplichtigen WDM nella op de eierklutsmachine lijkt algemeen wat kwetsbaarder is, de Keuringsdienst de oorzaak Volgens Drieskens verdeeld geraakt c geen voorstel. Gisteren stelde de WDM de dodelijke besmetting te hebben noodzaak het blad uit de handel te nog het plan positief te bejegenen, achterhaald. Eerder zoek verricht naar de eieren, melk poeder en gedroogde puddingres- ten in de keuken. Daarbij was de ge vaarlijke salmonella type D echter niet aangetroffen. Door de voedsel- cept vergiftiging zijn zeventig bewoners is om in van Maria Auxiliatrix ernstig ziek bereiden geworden. Van hen zijn zeven over leden, 21 zijn nog ziek. Tien bejaar den verkeren nog in kritieke toe stand. al onder- nemen. Alle apothekers ontvangen stelt de WDM zich op het brief die in de apo- standpunt dat het voorbarig is. Vol- theek moet worden opgehangen. Daarin wordt gezegd dat tot "spijt" van de redactie en uitgever het i Het blad gens de WDM is het niet zonder ri sico dat de PvdA-er zich baseert op uitkomsten van een Amerikaans opgenomen en dat het beter onderzoek dat nog niet officiéél met deze tijd" geen mousse te de NAVO-partners is besproken. Volgens dat onderzoek is inmiddels de waarschuwingsperiode voor een or- verrassingsaanval van Sovjet-troe- de pen gegegroeid tot twee jaar. De AVNM is blij met het plan van de samenwerkende geproduceerd", aldus Drieskens. Stemerdink. Deze organisatie vindt i zijn verwerkt. "Als ik dit van te voren had voor zien was het niet gebeurd, ma: tekst is twee maanden geleden al apothekers Apotheek en Gezond- Volgens hem huist de salmonella- dat de dienstplicht schade met zich aardbeienmousse met twist dit en stelt verder dat vaak e meebrengt voor de dienstplichtige. Als iedereen voor een zo kort moge lijke diensttijd opkomt beperkt dat soort "kruisbestuiving" plaatsheeft die schade het meest, aldus de tussen eigeel en eiwit. AVNM. AMSTERDAM - Onder begeleiding van tientallen plezierbootjes, is de replica van het VOC schip 'De Amster dam' gisteren van de hoofdstad naar IJmuiden gesleept. Het schip zal daar donderdag de Parade of Sail aanvoe ren, de traditionele intocht van de voormalige zeereuzen voor Sail 90. Aan de replica is jarenlang gewerkt. Dat daarbij de (financiële) strubbelingen niet van de lucht waren, was gisteren vergeten. Bouwmeester Kees van der Meer: "Er valt een hoop spanning van me af, nu we midden op het Noordzeekanaal varen en alles blijkt in orde". SOEST Zeven jonge Aziatische olifanten uit Burma staan in een verblijf van dierenhandelaar Van den Brink in Soest te wachten op een plaatsje in een dierentuin. Maar volgens Greenpeace heeft Van den Brink ten onrechte een invoervergunning gekregen voor de met uitsterven bedreigde dieren. In Burma leven er nog maar drie- tot vijfduizend. De milieuorganisatie wil dat het ministerie van landbouw de vergunning intrekt en dat dit trans port evenals toekomstige transporten van de Aziatische olifant wordt verboden. (foto anp> ARNHEM (GPD) - Het aantal nieuwe tbc-gevallen in Nederland stijgt de laatste jaren onrustbarend. Naar verwachting komt het aantal patiënten, besmet met het tubercu- lose-bacil, dit jaar uit op 1500. Als die toename verder doorzet, is het aantal consultatiebureaus voor tu berculosebestrijding ontoereikend. De afdeling 'infectieziekten' van de hoofdinspectie voor de volksge zondheid wil een diepgaand onder zoek instellen naar de oorzaken van de toename. Hoewel tuberculose al lang geen volksziekte meer is, wordt sinds 1988 weer een toenemend aantal ge vallen gemeld. Kort geleden nog bleken achttien mensen in de zoge noemde 'Blue Bandbajes' in Arn hem besmet te zijn geraakt. De snel le stijging is opmerkelijk, omdat zich in de jaren 1981 tot 1987 juist een sterke daling aftekende van 1734 naar uiteindelijk 1227 meldin gen. In 1988 deden zich zeventig ge vallen méér voor dan in 1987. Vorig jaar liep het aantal geregistreerde tbc-patiënten op tot 1366. Volgens cijfers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is de eerste helft van dit jaar bij 754 mensen tbc ge- Een woordvoerder van het minis terie van wvc noemt de voorspel ling dat het aantal patiënten eind dit jaar rond de 1500 zal liggen, voorba rig. Hij wijst er op, dat van belang is hoe de ziektegevallen ontstaan. "Het is heel goed mogelijk, dat in één geval een relatief groot aantal anderen wordt besmet. Dan is er sprake van een incidentele explo sie, die zijn invloed op de cijfers doet gelden. Maar dat zegt op zich niets over hoe de rest van het jaar zal verlopen". Tuberculose is op zich goed te be handelen, hoewel het een ernstige ziekte blijft met dodelijke afloop wanneer de besmetting niet tijdig wordt gesignaleerd. Omdat tbc een aantal jaren geleden nauwelijks meer voorkwam in Nederland, werd het mes gezet in de consulta tiebureaus voor tbc-bestrijding. Van de aanvankelijk 123 bureaus zijn er nu nog vijftig over in de grote steden. Die bureaus draaien boven dien met een minimale bezetting. Als de stijgende lijn van het aantal tbc-gevallen zich de komende jaren voortzet, is die bezetting niet vol doende, zo wordt gevreesd. Als één van de mogelijke oorza ken van de toename worden de asielzoekers uit de tbc-risicogebie- den genoemd. Zij lopen volgens de arts. G.J. van der Loo, verbonden aan de consultatiebureaus in Arn hem, Doetinchem en Apeldoorn, een verhoogde kans tbc te ontwik kelen en een bron van besmetting te worden. In principe worden asiel zoekers met tbc snel getraceerd. Een onderzoek hiernaar is gekop peld aan een verblijfsvergunning. Zo'n onderzoek bestaat uit drie con troles, omdat het mogelijk is dat de tbc zich pas later openbaart. Zo'n totaal-onderzoek is daarom uitge smeerd over twee jaar. Het pro bleem doet zich daarbij voor, dat de twee vervolg-onderzoekert minder dwingend zijn, waardoor de afspra ken vaak niet worden nagekomen. Een ander aspect, dat speelt bij de toename van het aantal tbc-geval len, zijn vakanties naar verre lan den. Aangeraden wordt bij terug keer zich op tbc te laten controle ren. Mensen die langer dan een half jaar naar een ver land gaan, wordt geadviseerd zich tegen tbc in te la ten enten. heid, die meer in de belastingsfeer ligt. zou bij voorbeeld zijn een be drag van f 1000 per maand belas tingvrij inkomen te scheppen voor de verzorgende, aldus Greep en Daemen. Vervanging van zorg werkt vol gens deze deskundigen alleen als het wat oplevert. Zo is, voeren ze aan, het thuiszorg-experiment in Maastricht voortijdig gestaakt, om dat 'men de mantelzorg aan het pro fessionaliseren was'. Alleen al de kosten van nachthulp maakten de zorg duurder dan die in de instel ling. Daarom zou de mantelzorg voor familieleden of kennissen aan trekkelijker moeten worden. Door een aftrekpost te creëren, wordt het voor (inwonende) behoef tige bejaarden mogelijk mee te be talen aan de extra kosten van man telzorg zonder dat dit bij het inko men van het verzorgende familielid of andersoortige relatie wordt opge teld. DEN HAAG (GPD) - Er zijn op nieuw strubbelingen ontstaan rond de cao voor het kruiswerk. De vak bonden WIO en NMV zijn boos op collega-vakbond AbvaKabo. Die zou de werkgevers onder druk heb ben gezet het omstreden principe akkoord deze week al te tekenen. Daartoe zou de vergadering van de Landelijke Vereniging Thuiszorg zijn vervroegd. In plaats van in sep tember wordt die nu donderdag 9 augustus gehouden. Namens de werkgevers ontkent LVT-directeur Hoornweg dat spra ke zou zijn van 'uitgeoefende druk'. Volgens hem is afgewacht of de cao ontwikkelingen in de sectoren zie kenhuizen en bejaardenoorden nog tot betere resultaten zouden kun nen leiden. "Er is echter geen uit zicht op nieuwe ontwikkelingen en daarom wordt de leden van onze or ganisatie nu voorgesteld de knoop door te hakken". Voor de cao, die per 1 januari 1991 in moet gaan, is volgens de werkge vers niet meer te bereiken dan 3,5 procent loonsverhoging plus 1.5 procent ineens. Hoornweg: "Dat is het in juni bereikte akkoord op hoofdlijnen en meer zit er niet in. Nu willen wij de knoop doorhak ken, omdat we met de AbvaKabo hebben afgesproken niet te lang te wachten met ons definitieve stand punt". De samenwerkende organisaties Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (WIO) en Ned. Maat schappij Verpleegkunde (NMV) zijn echter niet tevreden met deze gang van zakem Ze eisen een loon ruimte van tien procent in het kruis werk en zullen donderdag bij het LVT-hoofdkantoor in Bunnik tij dens de vergadering van de werkge vers demonstreren. Vijfling geboren MAASTRICHT (ANP) - In het Academisch Ziekenhuis Maastricht is zondagavond een vijfling gebo ren, twee jongens en drie meisjes. Het jongste kind, een jongetje met een geboortegewicht van 1.080 gram, is gisteren aan het begin van de middag overleden. De moeder en de vier nog in leven zijnde kinderen met geboortegewichten bam 1.170 tot 1.400 gram maken het naar om standigheden redelijk wel. De ouders zijn de 34-jarige Theo Mooren en de 31-jarige Eveline Mooren-Grijmans uit Venlo. Zij wil len volgens het ziekenhuis geen contact met de pers, mede wegens het feit dat een van de baby's is overleden. Het echtpaar Mooren had al twee dochtertjes van 5 en 2 jaar. Eenden De politie in Oudenbosch heeft gis teren het bedrijf Internationale Controle Maatschappij bekeurd voor het lozen van duizenden liters rum in het open riool. De rum moest op last van de douane worden ver nietigd. Het was de bedoeling dat dit onder toezicht van het hoog heemraadschap geleidelijk zou ge beuren of dat de drank zou worden afgevoerd naar een afvalverwer king. ICM loosde het spul echter in een straatkolk. De politie kwam in actie toen omwonènden meldden dat eenden en visen in een vijver zich "raar" gedroegen. Banken De Nederlandse Vereniging van Banken protesteert tegen de ver goedingen die sommige politie korpsen, waaronder het Amster damse, rekenen voor het opstellen van 'aanvalsplannen' en het admini streren van 'sleuteladressén' in ge- val van overval-alarm. De NVB vindt dat de hulp moet worden ge rekend tot de normale taak van de politie waarvoor niet betaald zou moeten worden. De Amsterdamse politie ziet de vergoedingen als "ad ministratiekosten". Mishandeling In het Gelderse grensplaatsje Dinx- perlo is gisternacht opnieuw ie mand zwaar mishandeld op een bospad. Dat gebeurde op vrijwel de zelfde plaats waar twee weken gele den een 15-jarig meisje zonder enige aanleiding werd neergeslagen. Zij ligt nog steeds in coma. Het nieuwe slachtoffer, een 22-jarige jongen, wist zich door heftig verweer in vrij heid te stellen. Hij zei te zijn gesla gen door twee i DEN H AAG/H AZELDON CK - Tierend loopt de Franse buschauf feur over het parkeerterrein. Ner veus trekt hij aan z'n sigaret. Met een bus vol Japanners moet hij acht uur stilstaan. Hier, op een winderi ge parkeerplaats in Hazeldonck, vlak aan dë Belgische grens. De Fransman heeft te lang achter het stuur gezeten en moet verplicht rus ten. Geïrriteerd kijkt de chauffeur om zich heen. "Geeft u mij maar een bed", schreeuwt hij naar een con troleur van de Rijksverkeersinspec tie. "U denkt toch zeker niet dat ik op de straatstenen kan slapen? Dan rust ik zéker niet goed uit". Over de 22 Japanners die stilzwij gend in de bus zitten, maakt de chauffeur zich geen zorgen. Schijt aan, foetert hij. Zijn baan in Frank rijk staat op het spel. Door de inge laste rust komt hij morgen in tijd nood met een nieuwe lading vakan tiegangers. "Als ik mijn baan kwijt raak, plaats ik een bom in Amster dam". Motorrijders Veertig touringcars worden die middag door motorrijders van de rijkspolitie van de snelweg Breda- Antwerpen gehaald. Vier contro leurs van de Rijksverkeersinspectie gaan de chauffeurs met pen en pa pier te lijf. Het eindresultaat van die dag liegt er niet om: 25 procent heeft de zaakjes niet goed voor el kaar. Tien chauffeurs krijgen een proces-verbaal; bij twee waren de papieren niet in orde, acht hadden de rijtijdenwet overschreden. Een buschauffeur mag per dag maximaal negen uur rijden, waar van viereneenhalf uur onafgebro ken. In een periode van 24 uur moet een chauffeur acht uur achter el kaar rusten. Echter mede door de te Een motorrijder van de rijkspolitie haalt een touringcar van de weg af voor controle t touringcars met twee chauffeurs zijn 'verdacht'. grote werkdruk, wordt lijk deze bepaling zéér regelmatig overschreden. Zuchtend komt controleur Teun Langerak terug in het wit-oranje busje van de inspectie. Hij heeft twee Belgen in de kraag gegrepen van wie een chauffeur slechts zes uur heeft gerust. In principe moet de overtreder achterblijven en kan de bus doorrijden. Langerak kijkt door de vingers: hij maakt een pro ces-verbaal op en laat de twee chauffeurs gaan. "Eén persoon achterhouden heeft weinig zin. De kans is groot dat hij het reisgezelschap liftend achterna gaat. Dan spreken ze bij voorbeeld in Breda af waar hij de bus weer in stapt. Wij hebben wel het recht om chauffeurs te bekeuren, niet om ze vast te houden", aldus de contro leur. Steekproef Langerak is geen liefhebber van de steekproef-methode langs de weg. Hij vindt het vervelend om vakan- tieplezier te bederven. "Ik ga liever naar de bedrijven toe om onderne mers op te voeden. Die verplichten hun chauffeurs om in korte tijd zo veel mogelijk Volgens teamleider Van Gent moeten bussen met twee chauf feurs nauwlettend worden gecon troleerd. Juist daar wordt er gesjoe meld met rijtijden. Voor veel tour operators is twee man personeel voor een snelle pendelrit, veel te duur. "Voor de vorm worden er twee chauffeurs voorin de bus ge zet. Maar in de praktijk blijkt vaak genoeg dat slechts één man rijdt. Met een trucje komen wij daar gauw genoeg achter. Ik vraag dan aan de tweede man of hij de bus even wil verplaatsen, omdat het ding in de weg staat. Dan blijkt hij dat niet te kunnen". Alleen in noodgevallen worden passagiers bij het verhoor betrok ken. Normaal gesproken worden die zo min mogelijk lastig gevallen tijdens hun reis. "Ik vraag dan wel ke van de twee chauffeurs de leuk ste is. 'Wat bedoelt u meneer? We hebben toch maar één bestuurder?' Dan weten wij voldoende". Ernstig Plaatsvervangend inspecteur-gene raal van de Rijksverkeersinspectie Theo Luijks uit Den Haag, maakt zich zorgen over het toenemend aantal overtredingen door tourope rators. Uit liefde voor z'n vak, neemt hij op z'n vrije dag een kijkje op het parkeerterrein in Hazeldonck, waar toeristen doelloos heen en weer slenteren. Medelijden met de ontredderde vakantiegangers kent hij niet. "Laat toeristen maar eens beseffen dat ze niet in iedere willekeurige bus kun nen stappen. Het is toch aardig dat ze zo ontdekken hoe die reiswereld in elkaar steekt. Ze ervaren aan den lijve dat aanlokkelijke reisfolders vaak niet deugen. Daarin wordt be loofd dat ze uitgebreid gaan pick nicken in de buurt van een beziens waardig kasteel. Nou, binnen een half uur moet de koffie weggewerkt zijn". Uit het blote hoofd somt hij het aantal overtredingen op. In 1989 werden er 571 controles langë de weg gehouden. Tegen 99 chauffeurs werd proces-verbaal opgemaakt wegens het overtreden van de rijtij denwet. Verder werden 68 chauf feurs bekeurd omdat zijn niet in be zit waren van een sto-pas, een be wijs dat wordt afgegeven door de Stichting voor ordening voor Tour- wagenritten en Ongeregeld vervoer. Uit een tussentijdse balans van dit jaar blijkt dat het aantal overtredin gen en de rijverboden langs de weg in vergelijking met 1989 is verdub beld. Luijks ziet maar één oplossing: strenger optreden tegen de 'onvol wassen pendelbussen-branche'. Nu worden in zes districten de inko mende touringcars tijdens de zo mermaanden vijf keer gecontro leerd. Nog een degelijke inspectie in vergelijking met buurlanden als Begië, Frankrijk en Luxemburg, waar controle nog steeds natte vin ger werk is. Luijks: "Eigenlijk moeten we twee weken lang op één plek con troleren. En bedrijven die voortdu rend over de schreef gaan, voor de rechter dagen. Pas dan verdwijnen slechte tour-operators van de weg". Verlaten De gedupeerde vakantiegangers houden zich tamelijk rustig op het verlaten parkeerterrein. Een enkele verdwaalde Japanner moppert dat hij niet komt om te rusten, maar "molens en tulpen wil zien". Een bus vol Spaanse toeristen zorgt aan het eind van de middag voor meer commotie. Het zijn volgens de Rijksverkeersinspectie vooral de Spaanse busondernemingen die zich vaak schuldig maken aan over tredingen. Ook hier heeft de tweede chauffeur zich niet gehouden aan de onafgebroken rusttijd van acht uur. Dan maar een dutje doen op de parkeerplaats, adviseert de contro leur. De Spaanse vakantiegangers dringen zich voor het busje van de inspecteurs waar hun chauffeurs onderhanden worden genomen. Met een kwaad gebaar wijst een Spanjaard naar z'n voorhoofd en vraagt "of ze in Nederland gek ge worden zijn". Die regels gelden bij hun niet, stelt hij, niet wetend dat de rijtijdenwet een EG-maatregel is. De chauffeurs doen alsof ze de controleur niet begrijpen. Maar daar is de Rijksverkeersinspectie tegen bewapend. Handig haalt de controleur het 'wetboek' te voor schijn waarin het Grieks, Turks,'Ita liaans, Spaans en in Scandinavi sche talen de regels beschreven staan. Teamleider Van Gent: "Soms houden we Belgen aan die heel toe vallig slechts Frans spreken. Pas als blijkt dat ze toch echt acht uur moe ten stoppen, werken ze mee. Dan hoor je opeens: 'Allé meneer, hier heeft u mijn papieren".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 3