TROS zendt Top 1000 (1940 - 1990) uit 'Bekende Nederlander anders leren kennen' INGEN Omroep ruilde zendtijd voor driedaagse PAGINA 16 Finale WK: 6,3 Pavarotti, Carreras en Domingo: waardering 8,3 HILVERSUM (ANP) Ne derland 3, de zender die in "normale" tijden bepaald niet verwend wordt met hoge kijkdichtheden, heeft tijdens het wereldkampioenschap voetbal behoorlijk de aan dacht getrokken. Niet alleen keken miljoenen mensen naar de voetbalwedstrijden, maar zaterdag stemden ook 1,4 miljoen kijkers af op het concert van de opera-tenoren Placido Domingo, Jose Car reras en Luciano Pavarotti. De waardering voor het rechtstreeks uitgezonden concert was 8,3. Zowel de kijkdichtheid als de waarde ring zijn voor een cultureel programma ongewoon hoog, aldus de NOS. De finale van het wereld kampioenschap voetbal tus sen West-Duitsland en Ar gentinië behaalde in de eer ste helft een kijkdichtheid van 29 procent (3,9 miljoen kijkers) en in de tweede helft van 33 procent (4,4 miljoen kijkers). De waardering be droeg respectievelijk 6,6 en 6,3. De wedstrijd om de derde plaats tussen Italië en Enge land haalde in de eerste helft een kijkdichtheid van 20 pro cent (2,7 miljoen kijkers) en in de tweede helft 24 procent (3,2 miljoen kijkers). De wed strijd werd gewaardeerd met een 7. Het slot van de finale he renenkelspel op Wimbledon werd zondag bekeken door 1,6 miljoen mensen (12 pro cent) en gewaardeerd met 7,5. Naar de finale van het da mesenkelspel keken 1,2 mil joen mensen (9 procent), die de uitzending een waarde ring gaven van 7,3. DINSDAG 10 JULI 1990 Carl Huybrechts met Curieus Van onze correspondent Ale van Dijk HILVERSUM (GPD) - De KRO laat in de komen de 12 weken 24 bekende Nederlanders hun eigen video-portret filmen. De resultaten van deze tv- zelfportretten zijn vanaf vrijdagavond op Neder land 1 te zien in de talk show 'Curieus', die de Bel gische presentator Carl Huybrechts wekelijks aan de kijkers gaat tonen. "De diepste bedoeling van 'Curieus' is, dat je be kende Nederlanders op een heel andere manier nader leert kennen", zegt Huybrechts, de afgelopen weken namens de Belgi sche tv (BRT) in Italië ac tief tijdens de wereldkam pioenschappen voetbal. De zelfportretten worden aan het begin van elke aflevering ge toond als de bekende Nederlan der in de studio door Huybrechts is ontvangen. Een tweede reeks zelfportretten is te zien als de eer ste studio-gast van Huybrechts een andere bekende Nederlan der gaat interviewen. De hoofd gasten krijgen van de KRO een videocamera in bruikleen om de opnamen te kunnen maken. De tweede hoofdgast van iede re aflevering is een keuze, die het produktie-team van het pro gramma heeft gemaakt uit drie namen, die de eerste hoofdgast tevoren heeft mogen opgeven. Uitgangspunt van de formule van het programma, door Huy brechts zelf bedacht, is, aan de hand van een paar voorbeelden geïllustreerd: Wat wil een politi cus-burgemeester als Ed Nijpels nu wel eens weten van zanger liedjesschrijver-presentator Ro bert Long? Wat interesseert Lies- beth List in Paul de Leeuw? Wat wil Ben Jolink nu eens weten van de literaire auteur Maarten 't Hart? Andere bekende Nederlan ders, die de rol van interviewer op zich zullen nemen zijn: Wille- ke van Ammelrooy (laat Klazien Rotstein, de stoere natuurvrouw uit NCRV's programma "Planta ge" naar de studio komen), Jack Spijkerman (wil alles weten van Hans Dorrestijn), filmer Theo van Gogh, Jules Deelder, Marco Carl Huybrechts: "Ik zal er als e< Bakker (praat op 28 september met Cox Habbema), Jules de Corte (laat Marcus Bakker ko men) en bokser Arnold Vander- lijde, die EO-toekan Aad Peters heeft gekozen. Scheidsrechter "Ik zal er iedere keer als een soort scheidsrechter tussen zit ten", voorspelt Huybrechts: "Mijn taak is het om de gesprek ken op gang de laten komen en te stimuleren en soms misschien wel een heel andere richting op te sturen. Als alles goed loopt zou ik er zelfs wel eens bij kunnen soort scheidsrechter tussen zitten". zitten als toeschouwer. De gesprekken kunnen alle kanten uitgaan, van luchtig tot diepgravend. En je leert de be kende Nederlanders nu eens van andere kanten bekijken. De ma nier, waarop je iemand onder vraagt, zegt veel over je eigen persoonlijkheid en je belangstel lingssfeer. De programma's kun nen kanten opgaan, die ik tevo ren ook niet kan vermoeden of voorspellen". Elke aflevering wordt een dag voor de uitzending op de beeld band vastgelegd in de Plantage- (foto GPD) studio van Ireen van Ditshuyzen in Amsterdam. De KRO heeft de produktie van de serie uitbe steed aan de produktie-maat- schappij van Van Ditshuyzen. Huybrechts neemt een regisseur uit België mee: Jan Keymeulen- .Het is voor het produktie-team nog een heel gepuzzel geweest in de afgelopen maanden: "Wie is dan en dan met vakantie, wie kan op die datum en wie niet. Wie wil wel en wie wil niet meedoen". En: "Nog altijd is niet het hele schema ingevuld". (Vrijdag, Nederland 1,21.00) Een zeer opmerkelijke roei boot tijdens de Henley Regatta die afgelopen vrijdag in Londen werd gehouden. In verband met de herdenking van het Verdrag van Watanga dat 150 jaar gele den werd gesloten tussen Groot-Brittannie en de Maori's, de oorspronkelijkje bevolking van Nieuw-Zeeland, werd aan de wedstrijd deelgenomen door een grote groep Maori-krijgers in een 'oorlogskano'. Verre ballon Een ballQn die op 27 mei in Wor- merveer was opgelaten is terug gevonden in het Australische Frankston. De ballon van de 8-ja- rige Kristel de Klonia uit Zaan dam was losgelaten ter gelegen heid van een toernooi van voet balclub WFC. Een geëmigreerde Nederlander, Henk van Besouw, zag de kapotte ballon met het bij behorende kaartje ruim 3 weken later in de straat voor zijn huis lig gen. Van Besouw schrijft in een brief aan de Wormerveerse club dat hij dit ongelooflijk vindt. "Maar ik ben zeer vereerd dat juist ik als oud-Nederlander deze ballon heb gevonden, die toeval lig naar de andere kant van de aardbol is geblazen". WFC-bestuurslid Joop Mooi: „Het is bijna niet te geloven. De meeste kaartjes kwamen terug uit Nederland. Na enige tijd ontving ik er eentje uit Engeland. Dat gaat nog. Ik vraag me zelfs af of dit wel mogelijk is". Volgens het KNMI komt zo'n verre landing' een enkele keer voor. „Afhankelijk van de weers omstandigheden is het mogelijk dat een ballon in een tijdsbestek van ruim 3 weken afdrijft naar de andere kant van de wereld". Op vliegveld Een 45-jarige man uit Iran, die zich niet kan identificeren, ver blijft al twee jaar op het Parijse vliegveld Roissy. In september beslist een rechtbank over zijn lot. De buitenechtelijke zoon van een Iraniër en een Engelse verliet na de dood van zijn vader in 1969 Iran om in Groot-Brittannië zijn moeder te zoeken. Een speur tocht, die geen succes had. Vol gens zijn eigen verklaring had de Iraanse geheime dienst hem tij dens een verblijf in Iran zijn pas poort afgenomen. De Britten wilden hem niet en via Berlijn, Amsterdam en België, kwam hij in 1988 op het vliegveld van Parijs terecht. Daar zit hij sindsdien en houdt hij zich in le ven met hulp van stewardessen en de arts van het vliegveld. Minder wijn In Frankrijk drinken steeds min der mensen wijn bij het eten en steeds minder mensen pakken dagelijks een glaasje wijn. Dit is gebleken uit een enquête van de Franse wijnboeren, verenigd in de organisatie Onivins. Tien jaar geleden grepen nog dagelijks 32,5 procent van de Fransen naar de wijnfles, nu nog slechts 18,5 procent. Dit jaar is het percentage Fransen dat wijn dr inkt bij het eten, voor het eerst on der de 50 gezakt. Onivins zegt dat slechts 2,1 pro cent van de Fransen de kwaliteit van de wijn niet goed vindt. Be langrijkste argument om geen wijn te drinken was: 't is niet goed voor de gezondheid. Goed 73 pro cent vindt wijn gewoon niet lek ker. De Fransen zijn wel meer mi neraalwater gaan drinken. MADONNA DOET ER HET ZWIJGEN TOE Van onze correspondent Ale van Dijk HILVERSUM - Een unieke zendtijdruil in de Hilversumse omroepge- schiedenis heeft het mo gelijk gemaakt dat de TROS vijftig uur achter el kaar de Top 1000 kan uit zenden. Een halve eeuw platenhistorie gaat tussen dinsdag 17 juli en donder dag 19 juli de ether in. "De stevigste klus was om alle platen te bemach tigen. Ten slotte laten we muziek horen vanaf het jaar 1940", zegt Ferry Maat hierover. De ex-discjoc- key is na een uitstapje van twee jaar bij het commer ciële radio-station "Radio 10" weer terug als hoofd van de afdeling Pop- en Amusement bij de TROS- radio. Het achtereen uitzenden van de lange reeks platen is alleen mo gelijk door overdag van Radio 3 gebruik te maken en 's nachts de gecombineerde Radio 1 en 2-zen- Ferry Maat, hoofd pop- en amu sementprogramma's TROS-ra- dio: "De voorbereiding heeft maanden gekost". (foto gpd) ders in te schakelen. De TROS heeft alleen op donderdag de he le dag Radio 3 als zender tot zijn beschikking. "Maar de deal met de andere omroepen was soepel te maken", aldus Maat: "De VPRO krijgt de zendtijd de week 'er op al terug op de TROS-dag, vanaf één uur 's middags. De andere omroepen krijgen op andere tijdstippen hun aan ons afgestane zendtijd terug." Niemand van de aangetrokken discjockeys of ex-discjockeys zal echter 50 uur wakker hoeven te blijven: "We hebben er een hele stoet van gemaakt. Velen zijn al jaren niet meer te horen", zegt Maat, zelf ex-discjockey van on der meer het illegale zendschip Radio Noordzee van weleer. On der de dj's, die gedurende de 50 uur marathonuitzending te ho ren zullen zijn, zijn de legendari sche discjockey uit de piratentijd van Veronica, Anouschka en de nu al 70-jarige Stan Haag, dië ook jarenlang via piratenschepen was te horen. Andere namen van dj's, die de uitzending gaan pre senteren: Peter Teekamp, Rob van Someren, Daniël Dekker en Martijn Krabbé. Het idee voor de uitzending werd bij de TROS aangedragen door platenverzamelaar Hans Dirkse. Hij meldde zich bij de TROS met de mededeling, dat het 20 juli 1990 precies 50 jaar ge leden is, dat in Amerika voor 't eerst een hitparade werd uitge zonden. Volgens Dirkse zou het aardig zijn non-stop een over zicht te geven van de TOP 1000- platen, die sindsdien in de Ame- riokaanse hitparades hebben ge domineerd. "Het is nog een heel gezoek ge weest om de lijst samen te stel len. Dat heeft maanden van voor bereiding gekost", aldus Maat. "We zijn vooral gaan zoeken in oude jaargangen van gezagheb bende Amerikaanse bladen als Billboard, Variety, Record World en Cash Box. Toen we de namen hadden, moesten we de platen nog terugvinden. Mijn eigen col lectie gaat slechts terug tot 1965. De andere platen hebben we via veel moeite gevonden bij de om- roep-fonotheek in Hilversum, verzamelaars en andere platen- freaks. Vooral de oudste opna men leverden natuurlijk nogal wat problemen op." (Radio 3 en Radio 1 en 2, tus sen dinsdag 17 en donderdag 19 juli) ROME 'Mondje dicht' lijkt Madonna wijselijk tegen journalisten op het vliegveld van Rome te zeggen. De zangeres kwam al eens in aanvaring met de rooms-katholieke kerk naar aanleiding van de video van 'Like a prayer', die op omstreden wijze van christelijke symbolen gebruik maakte. Van avond en morgenavond treedt Madonna op in de stad der steden. (foto ap) ER ZI0N PLANNEN OM SLACHTAFVAL TE GEBRUIKEN IN DE STADSVERWARMING VRAAGT DAT GEEN KOSTBARE VERBOUWING NEE HOOR... zo'm A'Ofi/GEK kao ik ku ook it/sex. Kf£T.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 16