Tour-virus blijft bij je' ^DCEQH DE MENSEN AL5 ALLE DIEREN VERDWENEN ZIJN ZAL DE MENSHEID STERVEN VAN EENZAAMHEID, WANT WAT MET DE DIEREN GEBEURT, GEBEURT UITEINDELIJK OOK MET DAT ZEI EEN OUDE FILOSOOF IN I85<l NOS-ploeg bovenop de gebeurtenissen gaan, en bleek dat de Tour begon op het moment dat het parle ment met zomerreces ging, hapte hij onmiddellijk toe. "Ze zeggen dat als je eenmaal met het Tour virus besmet bent, je er niet meer vanaf komt. Wat mij betreft klopt dat, want in de tussenliggende jaren ging het toch kriebelen als de Tour weer begon. Al moet ik ook wel weer wennen. Ik ken alle 150 leden van de Tweede Kamer, maar ik ken nog niet het hele pe loton. Wat dat betreft, houd je al tijd een achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld de Belgische verslaggevers, die iedere koers volgen en het peloton door-en- door kennen". De ploeg 'in koers' van de NOS-radio bestaat uit zes ver slaggevers, die ieder een eigen taak hebben. Samen met de chauffeurs, regisseur, piloten en Jannie Jalvingh, die als enige vrouw in de NOS-ploeg verant woordelijk is voor de produktie, bestaat de NOS-ploeg uit twintig personen. Die twintig maken lange dagen, 's Ochtends wordt er al vroeg ontbeten om op tijd bij het vertrek van de etappe te zijn. Je weet tenslotte maar nooit of er nog nieuwtjes te halen zijn. Na de etappe blijven de verslag gevers nog tot ongeveer 18.00 uur druk met het maken van in terviews en het Tour-journaal, waarna de terugtocht naar het hotel kan worden aangevangen. Daar staat 's avonds meestal een voorbespreking van de volgende dag te wachten. Het bed zien de twintig maar weinig, gedurende de Tour-maand. Horizontaal "Ik vind dat we het zeer behoor lek doen", zegt chef d'equipe en regisseur Ferry de Groot. Hij is in Frankrijk de eindverantwoorde lijke voor wat de luisteraar uit eindelijk te horen krijgt. "Dit jaar is er voor het eerst een sa menwerking tussen de ploegen van de NOS, de Wereldomroep en Veronica, die in koers zijn. We hebben een soort werkverdeling gemaakt, want waarom zou je al les dubbel doen. Jeroen Wielaert van Veronica verzamelt bijvoor beeld iedere morgen alle nieuw tjes bij de start. En Jacques Cha pel van de Wereldomroep ver zorgt het Tour-journaal. Ook hebben we ervoor gezorgd dat we op de regionale zenders te ho ren zijn". "Maar ik wil volgend jaar ei genlijk een stap verder gaan. Ik wil in september, als we deze Tour evalueren, voorstellen om volgend jaar gedurende de drie zomermaanden horizontaal te gaan programmeren op Radio 1. Iedere omroep moet dan dage lijks twee uur verzorgen. Ik denk dat het moet lukken, want in de zomermaanden zitten de omroe pen toch vaak met het probleem dat er veel mensen op vakantie zijn. Door samen een zenderre dactie te vormen en dus ook sa men sportevenementen te ver- Van onze correspondent Theo Dersjant ji Ontspannen zit chauffeur Mathieu van Schovend, in het dagelijkse leven politieman bij het Amsterdamse korps, ij achter het stuur van de NOS-reportagewagen. il Verslaggever Jorrit Jorritsma kijkt ontspannen om zich heen. De Tour-etappe van deze dag lij kt rustig op gang te i komen. Dan, plotseling, lichten de remlichten van de auto's voor de NOS-wagen op. "Valpartij, ongeveer Ij dertig renners!", roept Van Schovend, terwijl de stoet [I auto's chaotisch tot stilstand komt. Een paar minuten later weet ook de luisteraar van Radio Tour de France j.j precies wat er gebeurd is. Negentien mannen en een ;j,i vrouw zorgen er vanuit Frankrijk dagelijks voor dat de |;j luisteraar niets mist van de etappe van die dag. "Wij zijn een goed ingespeelde Prakke, in het'dagelijks leven' I ploeg", zegt verslaggever Hans parlementair verslaggever, is na I Prakke. "Iedereen weet precies tien jaar afwezigheid weer terug I wat er gedaan moet worden. Er in de Tour. "Er is veel veran- II j gaat dan ook niet zoveel mis. En derd", zegt hij. Tien jaar geleden als er eens iets misgaat, maken stopte hij met de wielren-ver- [I wij ons daar vreselijk druk over, slaggeverij om zijn studie rech- terwijl de luisteraar er eigenlijk ten af te maken. Toen hij dit jaar II nauwelijks erg in heeft". weer werd gevraagd om mee te Voor de wolven 6&NT.V. nxxtrf, G£ENAXAN-\ £R££HS HÉLEMAAL UITZIJN. HOE ZOU HET tN PE TOUR. GAAN? slaan, kun je een horizontaal ge programmeerd programma ma ken. Misschien is de sport een mooi breekijzer om er in ieder geval in de zomermaanden voor de zorgen dat Radio 1 een echte nieuws- en actualiteitenzender wordt". Hoogtevrees Verslaggever Leo Driessen is aan zijn vierde Ronde van Frankrijk bezig. Dit jaar voor het eerst ach ter op de motor bij Raymond Nackaerts. In de ochtenduren rijdt hij mee met de reportagewa- gen van Jorrit Jorritsma, maar 's middags kruipt hij achter op de motor van Nackaerts om direct vanuit de koers de gebeurtenis sen op de voet te kunnen volgen. "Geen pretje met dit weer", zegt Driessen, die tot dusverre bijna iedere dag in de regen heeft moe ten rijden. "Driessen heeft last van hoog tevrees, dat wordt nog wat in de bergen", zegt chauffeur Gerard Koel. Jorrit Jorritsma, die al eni ge jaren motorervaring heeft (hij is dit jaar aan z'n vijfde Tour be zig), stelt Driessen echter gerust. "Als je in een bergetappe voor de eerste renners de berg overgaat, kun je rustig naar beneden rij den". Veronicaverslaggever Jeroen Wielaert verzamelt zijn nieuwtjes aan de start. Hier is hij in gesprek met Eddy Schtirer. (foto gpd> De etappe loopt redelijk rustig. Jorrit Jorri tsma, die achter het peloton rijdt, houdt in de gaten wie er 'lek rij den' en welke renners er een ach terstand dreigen op te lopen. Aan regisseur Ferry de Groot en aan Hilversum geeft hij door of hij wat te melden heeft. Leo Driessen heeft zich intussen met Raymond Nackaerts aan de kop van het peloton genesteld. De rol tussen Jorritsma en Driessen lijkt duidelijk. De eerste is de 'aangever' en Driessen mag met zijn ratelend stemgeluid de rol van 'afmaker' spelen. Chauffeur Mathieu van Schovend houdt op verzoek van Jorritsma bij of deze laatste niet te snel spreekt. "Ik DEN HAAG Het paleis Lange Voorhout en directe omgeving werden gisteren in de kunstsneeuw gezet. In die winterse sfeer werden opnamen gemaakt voor de speelfilm Eline Vere naar de roman van Hagenaar Louis Couperus. (foto gpd> moet geen overtreffende trap van Driessen worden", zegt Jor ritsma als Van Schovend weer eens een bezwerend gebaar heeft gemaakt dat het even te snel ging. Wedstrijdje Naast het Tour-verslag vermaakt de NOS-ploeg zich voor een be langrijk deel door onderlinge wedstrijdjes en weddenschap pen. "Wedden om een glas bier dat Koriisjev wint", zegt Jorrits ma tegen chauffeur Van Scho vend aan het eind van de zesde etappe. Van Schovend heeft ech ter dezelfde favoriet op het oog, zodat de weddenschap niet door gaat. Ook chef d'equipe Ferry de Groot vertelt over zijn dagelijkse wedstrijdje. "Ik ben een harts tochtelijk kaartlezer. Ik maak er dagelijks een wedstrijd van om na de etappe later dan de andere auto naar het hotel te vertrekken, maar eerder aan te komen. Het mooie is dan om helemaal niets te zeggen als de anderen binnen komen". Terwijl hij zijn dagelijkse wed strijdje uitlegt, zit hij met een kaart op schoot de route naar de startplaats te lezen. Die ochtend heeft hij echter geen geluk. Hij vergist zich deerlijk, zodat chauf feur Gerard Koel (die de Elzasser wijn van de avond ervoor rustig zit te verwerken) luidkeels pro testerend zijn wagen een paar keer op kleine bergweggetjes moet keren. "Door de manier waarop wij het verslag nu verzorgen, mis je eigenlijk niets in de koers", zegt Hans Prakke, wiens taak het is het finishverslag te verzorgen. "Als Fignon uit de Tour stapt, kunnen wij dat twee minuten la ter, nog voor het ANP of wie dan ook, melden. We zitten er echt bovenop. En het is toch ook ge weldig om als verslaggever zo'n ronde te volgen". Zwaailicht Van de 22 huisartsen in Hoog- eveen gaan er voortaan 18 een rood zwaailicht voeren als ze op weg zijn naar een noodgeval of een ongeval. Wettelijk is zo'n rood zwaailicht verboden. Volgens het ministerie van justitie zijn plaat selijke politiekorpsen gemach tigd van de wettelijke regeling af te wijken om zodoende ook ande re hulpverleningsinstanties dan politie, brandweer en ambulance diensten toe te staan een rood zwaailicht te voeren. De Hoogeveense politie heeft na overleg met het Huisartsenbe- raad besloten om in noodsituaties een rood zwaailicht toe te staan. Het is een voor Nederland unieke maatregel. Onbekenden hebben zaterdag in het Westduitse Duren de kooien oppengezet van een nertsenfarm. In totaal 6000 diertjes kozen de vrijheid en moesten met netten en kooien weer worden gevangen, 's Avonds was ongeveer de helft weer terug, maar hadden diver se vangers wel beten opgelopen. Het gaat goed met de laatste twee niet in een dierentuin le vende otters in ons land. Ze 'worden met camera's al enige tijd in het Groningse Ottersta tion geobserveerd om inzicht te krijgen in de leefwijze van deze in Nederland zeldzame dier soort. Inmiddels is Lisa(links) zwanger van Adam(rechts) en zullen de borelingetjes worden uitgezet in het wild. Zo hoopt met de bijna uitgestorven dier soort weer op peil te brengen. Een deel van de opbrengst van de Porter, de munt van vijf gulden die is geslagen ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Rot terdam, zal worden geschonken aan diergaarde Bijdorp. Het nog onbekende geldbedrag zal door Blijdorp worden gebruikt voor de aanleg van een wol ven vallei. Van de Porter, die in Rotter dam als gewoon betaalmiddel kan worden gebruikt, zyn er in middels 200.000 met een totale waarde van 1 miljoen gulden ver kocht. Van dit bedrag moet de Bankiersvereeniging nog wel de onkosten voor ontwerp, materi aal en de Rijksmunt betalén. ...IK DACHT DAT HET EEN NIEUW MILIEURAP- PORT WAS LOS ANGELES De Amerikaanse popzangeressen Janet Jackson en Paula Abdul poseren tijdens de tour van Jackson door de Verenigde Staten om te laten zien dat ze geen vijandige gevoelens ten opzichte van elkaar koesteren. (foto ap)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 22