TAD LEIDEN "Nog weinig onderwerpen geschikt voor referendum' Ongelooflijk maar waar: een gratis parkeerplaats in Leiden Handtekeningactie tegen school in de Leidse Hout UITZONDERLIJK VERVOER VAN DAKSPANTEN s LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 12 JUNI 1990 len van huisvuil is geen goed onder werp. De gemeente moet overgaan tot het gescheiden inzamelen door de sluiting van de vuilverbranding; dat staat niet ter discussie. Bij het vrijgeven van de sluitingstijden is het belang van een minderheid in het geding: de mensen die naast de kroegen wonen, 'dat kan dus ook niet. En het al of niet bebouwen van de Oostvlietpolder leeft niet. Maar misschien dat je mensen daarvoor warm kan laten lopen". Niet elke vraag kan dus zo maar worden voorgelegd. "Er zijn criteria opgesteld. Ik constateer dat niet alle politici en ambtenaren zich aan die eisen hebben gehouden. Een onder werp moet uit te voeren zijn, het moet dus een algemeen belang heb ben en het mag niet ten koste gaan van een minderheid, zoals woonwa genbewoners, of in strijd zijn met bij voorbeeld het voorkeursbeleid voor vrouwen, langdurig werklozen en allochtonen". Geldigheid De voorbereiding voor het referen- dum is in volle gang. Er wordt een werkgroep geformeerd die een en ander begeleidt en waarin behalve ambtenaren van de gemeente Lei den ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) en het ministerie van binnehlandse zaken zitten. Zo wel de„VNG als Binnenlandse Za ken volgen het referendum met gro te belangstelling. Over een maand wordt de te vol gen procedure vastgesteld, waarna in september het onderwerp wordt gekozen. Dat onderwerp wordt daaarna voorbereid zoals elk raads voorstel. Er komt een notitie, die de inspraak ingaat en vervolgens door de gemeenteraad wordt besproken. "Het stuk moet wel eerst in de in spraak en door de gemeenteraad zijn besproken. Stel dat uit inspraak zou blijken, dat een voorstel niet kan worden uitgevoerd, of dat de gemeenteraad het absoluut niet wil. Dan moet je zo'n vraag ook aan de bevolking voorleggen. Anders zou je ze achteraf alleen maar teleurstel len". Een moeilijk punt is bovendien de geldigheid van een referendum. "De opkomst is bij verkiezingen voor provinciale staten meestal heel laag. Als je dan zegt dat de referen dumuitspraak geldig is als de helft plus één voorstemt, dan kan het in feite maar om een kwart van de kie zers gaan. Of nog minder. Zij bepa len dan wat er in stad gebeurt. We zijn er nog niet uit hoe we dat oplos sen", vertelt Roels. Oppeppen Het is de bedoeling dat in januari en februari 1991 de Leidse bevolking bestookt wordt met gemeentelijke infprmatie. Over het referendum en over het onderwerp, zodat ze op ba sis daarvan kunnen kiezen. De poli tieke partijen moeten die maanden gebruiken om campagne te voeren voor hun standpunt. "De politiek heeft het referendum gewild om de burgers meer bij de politie te be trekken, dan moeten ze zelf ook wat doen om de mensen op te peppen". Roels heeft goede hoop dat het re ferendum zal aanslaan bij de Leide- naars. "De sfeer, de stemming is er naar. Als je ziet dat een partij als D66 die met het voorstel is gekomen en bestuurlijke vernieuwing be pleit, steeds maar blijft groeien. Dat zegt toch wel wat". In september is een klein congres gepland. Het is een initatief van wethouder Walenkamp (bestuurlij ke vernieuwing) die hoopt dat het referendum hierdoor meer in de bé- I langstelling, van de Leidse burgers komt. Bovendien wil Walenkamp deskundigen vooraf aan het woord laten. "Zodat ze niet achteraf kun nen zeggen: je had het anders moe ten doen", zegt de wethouder. Na het referendum volgt een on derzoek met als doel vast te stellen of een goed middel is om burgers bij de lokale politiek te betrekken. "Ik ben zeer geïnteresseerd in de vraag of zo'n referendum dè opkomst bij de statenverkiezingen verhoogt", zegt Walenkamp. Het ministerie van binnenlandse zaken betaalt mogelijk mee aan dat onderzoek. Zij wil vooral weten of het referendum iets toevoegt aan een goede inspraakprocedure voor burgers. En of de burgers meer be- Sandy Roels is intensief bezig met de voorbereiding van het Leidse refe- trokken worden bij de lokale poli- ren^Um in 1991. (foto gpd> T entoonsteUing over Asmat in 'VoUcenkunde' LEIDEN - In het Rijksmuseum voor Volkenkunde aan de Steen straat wordt van zaterdag 23 juni tot maandag 1 oktober de tentoonstel ling 'Asmat, schilden en sculpturen' gehouden. De Asmat is een groep van circa 40.000 Papoea's die woont in zuid west Nieuw-Guinea. Het volk kent een rijk ceremonieel leven waarin dood en voorouders centraal staan. In samenhang hiermee is de tradi tionele houtsnijkunst ontstaan. Het museum is in het bezit van ze ven levensgrote beelden en zeven schilderijen, die in 1961 zijn ge maakt voor een dodenritueel. De grqep weed door Michael Rockefel ler eh professor Adriaan Gerbrands van de rijksuniversiteit ontdekt en verzameld voor het museum. De complete opstelling van deze werken vormt het centrale onder deel van de tentoonstelling. Daar naast is er een uitgebreide expositie van schilden. Buiten de tentoon stellingszalen worden enkele mas kerkostuums en metershoge voor- ouderspalen opgesteld. Bij de expositie wordt onder de naam 'De dood bij Asmat' een' brochure uitgegeven. In het film programma op zondagmiddagen zij in de tentoonstellingsperiode films te zien over de Asmat. PvdA In het artikel 'Leidse PvdA steekt hand in eigen boezem' in deze krant citeert u onder andere een gedeelte uit een stukje van mijn hand in het Leidse PvdA-clubblad. Ik heb daar in echter niet gezegd dat op 'het Rembrandt een conrector tegen de zin van het personeel werd be noemd'. Ik heb alleen de manier, waaróp deze conrector benoemd werd, aan de kaak gesteld. Het ging dus niet over personen, maar over mijns inziens ondemocratische pro cedures. M.W. Canters-Hazewindus, Bilderdijkstraat 15, Leiden Antonius feestweek in Zuid-West LEIDEN - Tot en met 22 juni wordt in Zuid-West weer de Antonius- feestweek gehouden. Het is voor de tiende keer dat de feestweek wordt gehouden. De opbrengst van de ac tiviteiten is bestemd voor de Neder landse Kankerbestrijding. Een overzicht van de activiteiten. Woensdag 13 juni: prestatieloop om 19.00 uur vanaf kerkplein. Donderdag 14 juni: bingo-middag voor ouderen in Rijn en Vliet om 14.30 uur; klaverjassen en sjoelen in Rijn en Vliet vanaf 20.00 uur. Vrijdag 15 juni: play-backwed- strijden leerlingen Johannes 23ste- school aan de Donizettilaan om 19.00 uur. Zaterdag 16 juni: rommelmarkt en optredens artiesten op kerkplein Boshuizerlaan van 13.00 tot 16.00 Vanaf maandag 18 tot en met 21 juni: avondfietsvierdaagse, start eerste avond om 19.00 uur vanaf kerkplein; overige avonden start tussen 18.30 en 19.30 uur. Vrijdag 22 juni: slotavond met bingo en loterij in aula van de Mon driaan Scholengemeenschap aan de Vijf Meilaan 137. Aanvang 20.00 Nieuw kantoor voor De Sleutels LEIDEN - Woningbouwvereni ging De Sleutels heeft een nieuw pand betrokken aan de Gerrit van der Veenstraat 2 (Zuid-West). Daar mee is definitief een einde gekomen aan het ruimtegebrek waarmee het personeel kampte in het voormalige kantoor aan de Hyacinthenstraat. Toen de Centrale Technische dienst van Woningcorporaties (CTW) werd opgeheven en De Sleu tels op 1 oktober vorig jaar een ei gen technische dienst startte, koekt de vereniging het voormalige CTW- pand aan. Het is intern verbouwd en er werd een extra verdieping op aange bracht. Huurders kunnen nu met al le zaken terecht op de Gerrit van der Veenstraat. Het kantoor is vanaf volgende week geopend van maan dag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag vak 9.Ó0 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer van het kan toor is gewijzigd in 359535, de klach- - tenlijn is nog altijd te bereiken on der 321112. Begin september houdt de vere niging een open huis voor bewoners en relaties. Van onze redacteur Roy Klopper LEIDEN - Een Leidenaar die gisteren voor de kantonrechter verscheen dacht het mooi voor el kaar te hebben. Hij toverde een dikke map tevoorschijn met aller hande gegevens die het onrecht vaardige van een boete moesten aantonen. De man moest zich verantwoor den omdat hij zijn auto vorig jaar op het trottoir had geparkeerd. Althans, zo schatte de dienst doende agent de zaak indertijd in. De verdachte was het hiermee na drukkelijk oneens en hij had kos ten noch moeite gespaard om dat de rechter eens goed in te wrij- Met veel omhaal van woorden en puttend uit een omvangrijk dossier schetste hij allereerst een beeld van de vreugde die hij had gevoeld toen zijn vrouw, die de wagen bestuurde, de parkeer plaats vond. "Midden in het cen trum, zonder dat er een paaltje voor stond of een verbodsbord. Zelfs geen parkeermeter, het is ongelooflijk maar waar: gratis parkeerruimte in het centrum". Des te groter was de teleurstel ling van het echtpaar toen bij te rugkomst toch èen prent onder de ruitewisser zat. "U stond dan ook met uw wagen op de stoep", rea geerde de kantonrechter. Daar van was de verdachte niet ge diend. "Ho, ho, ik wil even mijn betoog afmaken". De rechter liet de man verder gaan met de uit eenzetting. Nadat hij begon aan een kriti sche analyse van de dagvaarding, voelde de officier zich geroepen om te reageren. "Voordat we daarover gaan praten wil ik mee delen dat ik met deze tekst even min uit de voeten kan. Ik vraag dan ook vrijspraak". De rechter pakte zijn boeltje al bij elkaar om de volgende ver dachte te kunnen oproepen, maar de Leidenaar had nog het een en ander in petto. "Ik wil graag aan tonen dat dit proces-verbaal onte recht was", liet hij weten. De Lei- depaar repte van een principe kwestie. De rechter liet blijken weinig belangstelling te hebben voor een principiële uitspraak om weer een hoofdstuk toe te voegen aan de inmiddels omvangrijke juris prudentie over het Leidse par keerbeleid: "Wat is dat nou voor een onzin, u krijgt geen straf dus u kunt gaan". Inheems Een geëmigreerd familielid kan nog nog wel eens een voordeeltje opleveren. Dat ondervond giste ren een verdachte die zich moest verantwoorden omdat haar auto was gefotografeerd terwijl die door rood was gereden. "Kan wel kloppen, alleen reed mijn zus er toen in", legde de gedagvaarde uit. Ofschoon de vrouw toegaf dat ze haar zus toestemming had ge geven voor het gebruik van de wagen, vond de officier het toch wat onrechtvaardig haar de boete op te leggen. "Als u nou even naam en adres van uw zus geeft, kunnen we haar dagvaarden". De vrouw achtte dit een rede lijk voorstel en noemde prompt een zeer inheems klinkende plaatsnaam. De kantonrechter, topografisch geschoold, herken de de naam. "Dat ligt in voorma lig Belgisch Kongo, het tegen woordige Zaïre". De verdachte kon dit beamen. Met een brede grijns wenste de kantonrechter de officier veel succes 'bij het speuren naar ie mand in dé binnenlanden'. Het openbaar ministerie achtte deze klus ook een beetje te veel van het goede voor een zaak die mis schien 50 gulden oplevert. "Dan vraag ik maar om vrijspraak". Gestreeld De tijden dat verdachten met knikkende knieën bij het kanton gerecht naar binnen stapten zijn al jaren voorbij. Hele volksstam men komen niet eens meer opda gen als ze een dagvaarding in de bus krijgen. Veel zaken worden dan ook bij verstek afgehandeld. De Heerlenaar die gisteren voor de kantonrechter verscheen vormde dan ook een uitzonde ring. Hij was opgeroepen om eens uit te leggen waarom zijn wagen vorig jaar verkeerd stond gepar keerd in het centrum. Met een wat zangerig accent vertelde de man van niets te we ten. "Ik ben vandaag voor de eer ste keer in Leiden, en de auto met het kenteken waarvoor ik hier sta, heb ik al tien jaar geleden ver kocht". Het adres in Heerlen waar de dagvaarding naartoe is gegaan, klopte evenmin. "Daar woon ik al negen jaar niet meer. "En u bent helemaal uit Lim burg gekomen om dat te vertel len?" vroeg de rechter met zowel bewondering als verbazing in zijn stem. De verdachte vertelde hem dat hij al om 7.00 uur in de auto was gestapt. "Ja, ja, in het holst van de nacht", antwoordde de rechter, die blijkbaar van uitsla pen houdt. De officier voelde zich ook ge streeld door de moeite die de man had genomen. Hij had zelfs een goede raad in petto. "U moet even bij de rijksdienst voor het weg verkeer melden dat de wagen met dit kenteken niet meer van u is, anders blijft het bonnen rege nen". Het verbaasde niemand dat ook deze verdachte de rechtszaal verliet zonder een cent boete. Voorbereiding volksraadpleging in volle gang Van onze redacteur Henny van Egmond LEIDEN - Hoewel politici en ambtenaren 29 onderwerpen hébben bedacht, lijkt hét onder werp dat de bevolking van Lei den in een referendum wordt voorgelegd er nog niet bij te zit ten. De gemeente Leiden heeft daarom een oproep gedaan aan haar inwoners zelf met sugges ties te komen voor de volks raadpleging die volgend jaar te gelijk met de verkiezing van provinciale staten wordt gehou den. Leiden is de eerste ge meente in Nederland, die op ini tiatief van de plaatselijke D66- fractie, een referendum houdt. Sandy Roels is bij de gemeente be last met de voorbereiding van de volksraadpleging die in eerste in stantie bedoeld is als proef. "Ook in andere gemeenten, zoals Gronin gen, Capelle aan den IJssel en Rot terdam, zijn er plannen geweest voor het houden van een referen dum. Maar dat is nooit doorgegaan. Of de gemeente kon geen geschikt onderwerp vinden, of er was geen overeenstemming over hoe de vraag, die aan de bevolking wordt voorgelegd, moest worden gefor muleerd. De keus van het onder werp is het moeilijkst. Ik heb wel eens gezegd dat we eerst maar eens een referendum moeten houden met de vraag of de Leidenaars wel een referendum willen", vertelt zij. Bij de 29 onderwerpen die de poli tici en de ambtenaren hebben be dacht, zit niet iets dat echt verras send is. Het varieert van het vrijge ven van de sluitingstijden van kroe gen tot het gescheiden inzamelén van huisvuil, van het bebouwen van de laatste groene polder (de Oost vlietpolder) tot het invoeren van "wijkpolitie. Roels: "Kijk, gescheiden inzame- Illegaal café in gebouw HCG LEIDEN - De Leidse politie heeft gisteravond twee Haagse jongens aangehouden die vernielingen heb ben aangericht aan de oude gebou wen van de Hollandse Constructie Groep (HCG) aan de Zoeterwoudse- weg. Het tweetal, 19 en 20 jaar oud, had in één van de leegstaande ruim tes een clubhuis/café ingericht dat al tot in de wijde omgeving bekend zou zijn. Jongeren zouden er tot diep in de nacht vertoeven. LEIDEN - Er is een handtekenin genactie begonnen tegen nieuw bouw van de openbare basisschool Woutertje Pieterse in de Leidse Hout. Omwonenden willen met de actie aantonen dat niet alleen zij de aantasting van het stadspark afwij zen, maar ook Leidenaars die in an dere delen van de stad wonen. Inmiddels zijn er al meer dan 250 handtekeningen verzameld. De handtekeningen worden op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad. De beslissing over de nieuwbouw staat die dag op de agenda van de gemeenteraad. In brieven aan de raad herhalen de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout en omwonenden hun bezwaren tegen de nieuwbouw van Woutertje Pieterse. Zij wijzen erop dat de Leidse Hout telkens als loka- tie wordt genoemd voor bouw van woningen en nu voor een school. Onlangs werd het Groene Maredijk- je, het fietspad dat de Leidse Hout doorkruist, en plekken aan de Hout laan en Zweilandlaan aangewezen als mogelijke bouwplaatsen. In het kader van de sociale veiligheid wordt overwogen op deze plaatsen woningen te bouwen. Zowel de vereniging als de om wonenden pleiten voor een uit spraak van de gemeenteraad dat de Leidse Hout niet meer zal worden aangetast. "In het verleden gaf de gemeenteraad aan vermaarde archi tecten opdracht parken te ontwer pen: Copijn werd belast met het Van der Werfpark, het Kooipark wordt toegeschreven aan Dudok, Van Nes ontwierp de Leidse Hout. Dit laatste wandelpark met sport velden kon daarna worden gesticht, mede door de stuivers en dubbel tjes van de Leidse bevolking. Bo vendien werkten veel Leidenaars zelf mee aan de aanleg van de Leid se Hout die een functie kreeg voor meer dan alleen de stad Leiden", schrijft de Vereniging van Vrien den. "Ruim na de oorlog heeft de ge meente vervolgens het groenbeleid weer ter hand genomen: er werd nog een groot park gesticht in Cro- nesteyn en ook het huidige groen- singelplan mag hier met ere worden genoemd. Wanneer er dus veel ge meenschapsgeld in het groen wordt gestoken, mag men verwachten dat er niet tegelijkertijd wordt meege werkt aan de afbraak van groen. Het offeren van groen zou niet be spreekbaar mogen zijn, zeker niet in een stad die toch al niet rijk is voor zien van groen". Man overleden na val van dak LEIDEN - Een 69-jarige Leidenaar is in het Academisch Ziekenhuis overleden tengevolge van een val van het dak op 2 juni jh De man was bezig met een reparatie van het keu kendak van zijn woning, aan de Kapteynstraat, toen hij zijn even wicht verloor. Door de val liep hij ernstig hersenletsel op. LEIDEN - Zonder veel problemen zijn gistermiddag drie houten spanten met een lengte van 40 meter afgeleverd op de bouwplaats van houthandel Noordman aan de Haagweg. De spanten werden per vrachtwagen van Doetinchem naar Leiden ge bracht. Het transport werd op de snelweg begeleid door motoragenten van de rijkspolitie. Nadat de wagen rond 13.00 uur arriveerde aan de Plesman- laan bij Holiday Inn, nam de Leidse gemeentepolitie de begeleiding over. Er waren enkele verkeerslichten en borden verwijderd om de vrachtwagen vrij baan te geven. De Haagweg was gedeeltelijk afgesloten voor het fietsverkeer. De span ten werden over het fietspad en de omheining het terrein opgehesen. Ze zijn meteen verlengd tot 50 meter waarna ze vandaag zijn geplaatst op betonnen kolommen. Zo gaan ze het hartvormen van een dakconstructie van 50 bij 50 meter. (foto wim Dijkman) STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 13