Natuur in provincie in dramatische staat Bureaucratie houdt werkloosheid in stand Nazaat Wellington slaat Waterloo- penning Ik kon er echt geen luchtpijp van maken EXAMENS '90 Jlicutog WOENSDAG 16 MEI 1990 PAGINA 19 Socioloog Van der Veen kritiseert sociaal zekerheidsstelsel: LEIDEN - De enige mogelijkheid om langdurige werkloosheid te ver werken, is te berusten in de situatie. Het gevolg hiervan is dat werklozen zich steeds minder werkloos voe len. Zij accepteren de uitkeringsaf hankelijkheid (recht), maar nemen het niet zo nauw met de plichten die daartegenover staan. Volgens Romke Jan van der Veen, die morgen aan de Leidse universiteit promoveert in de socia le wetenschappen op een proef schrift over de sociale grenzen van het beleid, zouden die plichten meer nadruk moeten krijgen. "Maar dan moet er van de kant van de overheid wel wat tegenover staan. Per jaar geeft de overheid 120 mil jard gulden uit aan uitkeringen. Een deel van dat geld zou efficiënter kunnen worden gebruikt door men sen via her- en bijscholing aan het werk te helpen". De overheid legt nog steeds te veel de nadruk op dat ene recht, dat van inkomen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. "Die ande re helft van het sociale zekerheids stelsel, het recht op arbeid, komt niet uit de verf. Werklozen en ge deeltelijk arbeidsongeschikten zou den beter moeten worden begeleid op de weg terug naar de arbeids markt. Dat kost geld, maar is op den duur goedkoper dan het huidige systeem". Negatief Van der Veen deed voor zijn promo tie onderzoek naar het functioneren van drie instanties die met sociale zekerheid te maken hebben: een Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), belast met de uitvoering van de bijstandswet, een Gemeenschap pelijke Medische Dienst (GMD), verantwoordelijk voor de arbeids- ongeschiktheidsverklaringen en - uitkeringen, en een Gemeenschap pelijk Administratie Kantoor (GAK), dat onder meer de werkloos heidswetten moet uitvoeren. Uit zijn onderzoek blijkt dat niet alleen uitkeringsgerechtigden moeite hebben met het volhouden van plichten als geregeld sollicite ren, het opgeven van bijverdiensten en of je 'voordeurdeler' bent of niet. Ook ambtenaren lichten - soms noodgedwongen - de hand met re gels en voorschriften. "Controle op het naleven van plichten is nu een maal niet eenvoudig. Hoe kun je als ambtenaar controleren pf iemand samenwoont of niet? Het is begrij pelijk dat ambtenaren de zaken gaan verwaarlozen. In de loop der jaren is in het sociale zekerheids stelsel steeds gedetailleerder onder scheid gemaakt tussen bepaalde uitkeringsgerechtigden. Dat komt ten dele voort uit een gevoel voor rechtvaardigheid. Maar in de prak tijk pakt het negatief uit. Het hele systeem werkt in de hand dat men sen minder snel. aan het werk ko men dan gewenst is. De overheid komt er nu wel achter dat het recht op een inkomen een te duur recht is gebleken. Daardoor is het admini stratief steeds ingewikkelder ge worden, maar ook slechter contro leerbaar". Dubbelzinnig Van der Veen onderzocht niet al leen het functioneren van de drie in stellingen, ook een bepaalde groep cliënten werd in het onderzoek be trokken. "Ik heb me geconcen treerd op de jongere werklozen en arbeidsongeschikten. De leeftijd lag gemiddeld op ongeveer 30 jaar. Het blijkt dat langduriger werklo zen in deze groep - en dan spreek ik over een termijn van een jaar of lan ger - creatieve oplossingen vinden om met die werkloosheid om te gaan en het inkomen te verhogen. Het is een. beetje dubbelzinnig: de overgrote meerderheid, zo'n 90 pro cent, vindt het niet prettig om werk loos te zijn, maar op een gegeven moment hebben zij een oplossing om er vrede mee te hebben. Hun le ven raakt erop ingericht". De overheid is langzamerhand wel geneigd om her- en bijscho lingsprojecten te beginnen en in sommige gevallen ook werkprojec- Duinrell weert blik WASSENAAR - Het Wassenaarse attractiepark Duinrell gaat het blik weren. Voortaan zullen fris dranken alleen nog uit kartonnen bekertjes kunnen worden genut tigd. Zo hoopt de directie de hon derdduizenden blikjes die per jaar in bossen en struiken ver dwijnen met 90 procent te kun nen terugdringen. De overige tien procent zijn zogenaamde 'sport- life'-drankjes en die kunnen nog niet los worden verkocht. Donderdagmiddag (half drie) opent presentator Henny Huis man op Duinrell de zogenaamde 'Play kwak-show', een show met levensgrote robot-kikkers en ro bot-vissen. Huisman zal, even eens verkleed als kikker, op een waterorgel spelen. Muziek en tek sten werden gemaakt door Joost Timp. EWR sluit kleine regiokantoren LEIDEN - Het nutsbedrijf EWR wil alle kleine kantoortjes in de regio voor het publiek sluiten. De dienstverlening wordt daar na geconcentreerd in de hoofd kantoren in Leiden, Alphen, Katwijk en Lisse. De EWR hoopt hiermee de service voor de klanten te verbeteren. Vol gens het nutsbedrijf zijn de re giokantoortjes te klein om de verbruikers volledig van dienst te zijn. Ze worden waarschijn lijk in de loop van dit en het vol gende jaar gesloten. Volgens vennootschapssecre taris W.L. Oosthout is de EWR niet in staat om de kantoortjes in Voorschoten, Noordwijk, Wassenaar, Hillegom en Ter Aar zo te bemannen dat de klan ten er met al hun vragen terecht kunnen. Om mensen niet van het kastje naar de muur te hoe ven sturen, wil de EWR de hele klantenvoorlichting op een paar plaatsen bundelen. Het nadeel is, zo erkent Oost hout, dat de verbruikers voortaan verder moeten reizen voordat ze een EWR-vertegcn- woordiger kunnen spreken. "Maar ach, zo gigantisch zijn de afstanden in deze regio nu ook weer niet". Mensen die slecht ter been zijn, kunnen eventueel een EWR-voorlichter aan huis laten komen. Met de sluiting van de regio kantoortjes gaan volgens Oost hout geen arbeidsplaatsen ver loren. Het gemeentebestuur van Voorschoten, dat aanvanke lijk de toezegging wilde hebben dat het kantoor daar ten minste tien jaar open blijft, verzet zich niet tegen de sluiting. Vijftien procent van eikenbossen dood ten, maar bereikt daarmee maar een klein deel van de uitkeringsgerech tigden. "Het gaat erom dat het eco nomisch element wel een zekere rol speelt, maar dat het toekomstper spectief belangrijker is. Je kunt wel een cursus van drie maanden gaan volgen, maar als je daarna weer met lege handen op straat staat is er nog niets bereikt". Loonsubsidie Van der Veen ziet als mogelijkheid om van die 'idioot hoge werkloos heidscijfers' in Nederland af te ko men wel iets in een loonsubsidie. "Maar dan niet voor multi-natio nals, want tien procent loonsubsi die als je een werkloze of gedeelte lijk arbeidsongeschikte in dienst neemt is voor dergelijke bedrijven niet aantrekkelijk. Nee, het zou om kleine en middenbedrijven gaan. Wie kan het tegenwoordig nou nog betalen om zijn huis te laten schil deren? Als de overheid dat soort be drijven, waarvan er in Nederland heel veel meer zijn dan die paar multinationals, loonsubsidie van 20 of 30 procent geeft, dan komen er veel meer mensen aan het werk. Op die manier kan het sociaal zeker heidsstelsel op den duur goedkoper worden. En de loonkosten worden tegelijkertijd lager". Van der Veen ziet ook wel iets in het plan van minister Kok (financi ën) om iedereen tot een bepaalde leeftijd te verplichten te werken of te studeren. "Maar dan moet de overheid niet te gemakkelijk om springen met degenen die zich aan die plicht onttrekken. De regering verplicht zich dan tevens om reële mogelijkheden te bieden. Als die er zijn kun je mensen met sancties dwingen om er ook gebruik van te maken". DEN HAAG/REGIO - De natuur in de provincie Zuid- Holland is door de luchtver ontreiniging sterker aange tast dan verwacht. Van de ei kenbossen achter de duinen is 10 tot 15 procent dood of op sterven na dood. Veel plantesoorten verdwijnen of gaan in aantal sterk achter uit. Het is daarom volgens het provinci aal bestuur noodzakelijk de uitstoot van verontreinigende stoffen terug te dringen en in natuurgebieden be heersmaatregelen te nemen. Een en ander blijkt uit een eerste inventari serend onderzoek uitgevoerd door de dienst ruimte en groen vón de provincie. Omdat lange tijd werd gedacht dat de luchtverontreini ging alleen in het oosten van het land kwalijke effecten had, is er tot nu toe nauwelijks onderzoek ge daan naar de effecten ervan in Zuid- Holland. Onder natuurgebieden in de pro vincie worden onder meer de dui nen, de binnenduinrandbossen en de veenweidegebieden verstaan. De Zuidhollandse duinen zijn van oor sprong kalkrijk maar ontkalken steeds verder. De luchtverontreini ging is hieraan mede debet. Door het minder kalkrijk worden van de bovengrond, verdwijnen allerlei plantesoprten. Niet alleen de verzuring, ook de vermesting tast de duinen aan. De HAZERSWOUDE - De hertog van Wellington, nazaat van 'the Iron Duke' die de dadendrang van Napo leon in 1815 een halt toeriep, komt woensdag 23 mei naar Nederland om de eerste penning in een serie van vijf te slaan die worden uitgege ven rond de 175-jarige herdenking van de 'Slag bij Waterloo'. De vijf penningen zijn ontworpen door vijf kunstenaars uit de landen (Enge land, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland) die alle wat met de 'slag' te maken hebben gehad. Het idee om de serie penningen te slaan komt van de Hazerswöudse medailleur Willem Vis en zijn vriend Klaas Dijkhuizen, een munt- deskundige. Zij zochten vier kun stenaars die een fragment van de slag in beeld moesten brengen, dat hun eigen land betfof. Willem Vis nam het portret van de jonge Wil lem de Tweede voor zijn rekening. Hoewel de Engelsen nog altijd al le eer opeisen dat Wellington de Slag bij Waterloo van Napoleon Bo naparte heeft gewonnen, mocht hij zich die achttiende juni gelukkig prijzen dat de troepen van veld maarschalk Blücher zich juist op tijd meldden. Pas toen zij zich in de veldslag mengden moest de Franse infanterie snel de vlag strijken. Als de Duitsers te laat waren gekomen had niemand Napoleon kunnen stoppen in zijn streven naar één groot imperium. Uitgeven Rijksmunt in Utrecht vond het stre ven van de vijf kunstenaars zo leuk, dat zij besloot de zilveren munten te slaan en uit te geven. Voorzover de muntmeester zich kon herinneren was zoiets nooit eerder in de ge schiedenis voorgekomen. Apart uit geven, vertelt Willem Vis, was niet te doen vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. Hoe is Vis nu aan de hertog Wel lington gekomen? Hij zegt dat elk jaar opnieuw de slag in het Belgi sche Waterloo wordt herdacht. Na wat speurwerk kwam hij namen te gen van officieren die de historische veldtocht van destijds te paard her halen. Eén van hen is baron Van Lynden, voorzitter van de Hoge Raad van Adel en voorzitter van de Willem Vis. (foto Bon de t Vereniging van Cavalorie-officie- ren. De baron zei hem dat er nog een nazaat van Wellington leefde en sterk betrokken was bij het gebeu ren in Waterloo. Samen met de her tog had de baron de historische tocht wel eens gereden. Via de Ne derlandse ambassade in Londen werd Wellington gepolst of hij be reid was de Engelse penning te slaan. Toen hij daarin toestemde, verzorgde Rijksmunt de officiële uitnodiging. In Engeland zelf wordt er wel wat de 'slag' gedaan, maar niet in die mate als in Waterloo. Trouwens, het was Franse officieren tot voor zeer kort verboden aan de veldtocht in het Belgische dorpje deel te nemen. Het standpunt dat de militairen in namen: je kunt niet meedoen aan iets dat je hebt verloren. Van Wel lington is bekend dat het een harde jongen was. Op het slagveld kwam een generaal te paard naast hem staan en zei: 'My god, I believe I lost my leg'. Wellington keek en reageer de laconiek: 'Indeed, you did'. En vervolgens begaf de ijzeren hertog zich weer in het strijdgewoel. Hoeveel munten er uiteindelijk worden geslagen weet Willem Vis niet. Maar de markt wordt er zeker niet mee overspoeld. Vooral de Bel gen zien halsreikend naar de serie Ontwerp De Engelse penning is een ontwerp van John Lobban die de Britse Wil liam and Mary-munt en het Franse tien francs-stuk op zijn naam heeft staan. Lobban is uitgegaan van de strategische carré-vorm. Zijn por tret van de hertog van Wellington dor een kernachtige stilering. De lauwertak op de kraag geeft uit drukking aan roem en eer. De strak ke vorm van het Schotse regiment op de keerzijde is geïnspireerd op de stijl van Assyrische reliëfs uit de oudheid. Jean-Paul Laenen uit Mechelen, onder andere ontwerper van het Belgische vijf francs-stuk, heeft in geometrische vlakken de val van Napoleon uitgebeeld in de vorm van een 'onthoofde' keizerlijke ade laar. De vierkanten symboliseren de laatste drie carrés van zijn garde. Op de achterkant zijn de belangrijk ste strategische punten van de slag in beeld gebracht. Willem Vis, ontwerper van vele portretpenningen van leden van het Oranjehuis, heeft aan het portret van de jonge Willem de Tweede een fragment toegevoegd van een schil derij van Pieneman. De kroonprins informeerde zijn ouders over de ge wonnen slag middels een briefje met de aanhef 'Victoire, victoire'. De keerzijde accentueert de tragiek van de veldslag in de persoon van een jonge tamboer uit het leger te gen de achtergrond van een schaak bordpatroon met gevallen schaak stukken. Reinhart Heinsdorff, een Duitse muntontwerper, heeft op zijn bij drage veldmaarschalk Blucher af gebeeld. De soldaten op de achter kant zijn niet als naamloze uniform dragers afgebeeld, maar als als indi viduen die de ontberingen van de veldtocht aan den lijve ondervin den. Alain Breton heeft Napoleon, de grote veroveraar, in een profielpor tret uitgewerkt. De keizerlijke ade laar completeert deze symboliek. Op de keerzijde is de keizer nog slechts een schim; de silhouetvorm, de zware lucht en de rokende puin hopen van Waterloo benadrukken de verloren zaak. Examens over anatomie, erfelijkheid en voortplantig KATWIJK - Al om vier uur 's mid dags zit een groepje eindexamen leerlingen van het Pieter Groen- college voor de school het afgelo pen examen te bespreken. "Bio logie was pittig", zo stellen de ha vo-leerlingen vast. Waarom dan toch een half uur eerder de exa menzaal verlaten? Ach, met die multiple choice-vragen ben je zo klaar. Erfelijkheid, ademhaling, de bloedsomloop en de stofwisse ling bij planten waren zoal de on derwerpen. jaar is zij gezakt."Die grafieken heb ik vast wéér fout. Daar ben ik niet goed in". "Weet jij hoe dat met die twee flesjes zat?" Ze had den namelijk twee flesjes met ver ontreinigd water voorgezet ge kregen met de vraag waarom die in het donker moesten staan. "Om geen koolstof-assimilatie te krijgen", weet Jolanda van der Meij. Juiste antwoorden examens maandag MAN O-C Muziek 11): 21 :3< !C:.>C:6U: 7 B:8B:9(.: lij B: 111). 12 11. 13 L». IK.; 1.5 A. 16 E: 1718L. 19B;2()C. 21 A. 22 2.11.. 21 B; 2.'> B: 26 B; 2? 28 IJ; 29 ill A. .11 32 B. 33 A: 311): 35 B: 3(»C. 37 1);38A: 39 K: HiC: UB. 12 B. 13 B: UB 15 HM 17 18 B: 19 50 V MANO-D Muziek I I). 2 1:51. I< 50 I): 7 B; 8 B: 9C; 10 IJ; 11 12 B. 131): IK 15 16 E; 17 D: 18 E; 19B.2UC: 21 5. 22 I 23 I 2 1 B. 2.3 B: 26 B. 27 28 L>: 29 B; 30 A; 31 I32 33 E: 3IC: 35 B: 36 0:37C; 38 I) 39 A: HI B: II .121). 13 A; II 1 1.5 C: lOB: 17 I). Ui 1 19 B; 50 H U O-C l ekenen l D: 2 I): 3 I D: 5( ,i... 7 B 8 I) 9 loB: II 121 I K II'-: 1.5 -. 1617- 18 B; 19 20 A. 21 MAVO-D Tekenen 1 D. 2C 3- I -. .5 C: O -; 7 B. 8 A:9ll: 10 •li- III). 15 li.-: 17-18 N: 19 IJ I I): 2 1); 3 11); 5 I 6 -: 7 B; 8 I). 10 B; I 12 C: 131.; II -. 15- 16 17-, 18 B 19 A:20A N: 22 23 I 21 2 :2(. 27 A.2. 291 i< MAYO-D Handenarbeid 1 D: 2 C: 3 1-; 5C:6-: 7B;8 A:9B: 10A:11C: 12 -: 13 -: 14 D: 15 A: 16 -: 17 -: 18 A; 19 B; 20 D; 21 A; 22 -: 23 -: 24 C: 25 -; 26 -: 27 A: 28 -: 29 C: 30 B; 31 li: 32 -; 33 -: 34 C; 35 -: 36 C; 37 C: 38 B; 39 B; 40 D: 41 -: 42 -; 43 C; 41 -. 45 -: k. C; 17 B; 18 C; 19 B. MAVO-C Textiele W erkvonnen 1 D: 2 D: 3 -: I D: 5 C: 0 -; 7 B: 8 D; 9 A: 10 B: 11 -: 12 13 C: 1 I -: 15 -: 16 -: 17 -: 18 B; 19 A: 20 A. 21 A: 22 -: 23 C: 24 -: 25 A: 26 D: 27 -: 28 A: 29 C. 30 A: 31 A: 32 A; 33 B; 34 A. 35 B. 36 -: 37 A; 38 C: 39 -: 10 -. 41 C: 42 -. 13 B: 41 A. MAVO-D Textiele W erkvonnen 1 D; 2 C; 3 -: I -; 5 C; 6-: 7 B; 8 A; 9B; 10 A; 11 1; 12 13-: 14 D; 15 A; 16-: 17-: 18 A; 19 B; 20 D: 21 A; 22 -: 23 -: 21 C: 25 -. 26 A: 27 28 -; 29 C; 30 B: 31 LBO-C. MAN ()-( Nederland» (tekst11 C: 2 B. 3 C. 1 5 n 7 B. 8 B. 9 A: 10 D; 11-: 12 A: 13 B; II li. 15 16 V. 17 li 181 19 20 21 l):22A;23C; 21 2.5 li. 26i .27-.28 B. 29 C; 30 A. 31 \,32C. 33 B: 34 C; 35 B: 36 -: 37 -. 38 IJJO-D. M ANO-D Nederlands Hekst) 1 2 li; 3 I V 5 -. 6 7 IJ; 8 B. 9 A: 10 D: 11 B; 12 B; 13CII B. 15 16 A; 17 -. 18 19 D: 20 A: 21 A: 22 23 I). 2 I A. 2.5 26-.27 28 290;30-: 31 B: 32 I33 B; 31 A. 35 C; 36 A; 37 A: 38 1): 39 D. I.EAO C. IJJNOfO. LTO-C Handelskennis 2 1 I 2 IJ. Jl): 11): 5 I); 6 IJ: 7 U: 8 B: 9 I); 10C: 1 1). 121) 13D. II A 15 IJ; lol' 17 B. I8C.19U;: I); 21 B. 22 23 li. 2 I L>: 25 D. 26 27 O: 28 B. 2 39 -; H) -; 41 -. LMO-O Handelskennis 2 I 2 3 B: I A; 5 B. 6 15. 7)1:8-.9.. |0( U 12- 13-; 11-; I5A; IOC 17 18 I 19 i20 -; 21 C; 22 li. 23 21 L): 25 D. 26 27 li. 28 1). 291 to 3| 32 IJ. 33 3» 3.5 36 37 0:38 A: 39 D: 10 B. II -. 121.3- Algemene klacht is dat de exa mens - in verband met de 'Antil- lenroute' - zo laat beginnen en laat afgelopen zijn. "Vooral vrijdag wordt het balen. Met Engels. Dan zit je echt tot half vijf vast". Een uurtje pauze tussen de middag is niet genoeg om de zinnen te ver zetten, vinden ze. "Je kunt niet eens even paardrijden. Want 's avonds moet je alweer voor de volgende dag gaan zitten blok ken", klaagt Jolanda. Een ander, berustend: "Ja, dat weet je nu eenmaal in de examentijd". B. Portengen, de lerares biolo gie voor het vwo, vond de opga ven voor 'haar' leerlingen vrij ge makkelijk. "Dat mocht ook wel, want vorig jaar was dit examen vreselijk zwaar". Vragen werden onder meer gesteld over de fysio logie van het lichaam, de anato mie van planten, genetica en vruchtwaterpuncties. "Bekende stof en vrij actueel". "Was die tekening nou een darm, testes of een luchtpijp?" 'vraagt een van de vwo-leerlingen van het Pieter Groen. "Ik heb maar luchtpijp ingevuld, is dat goed?" Mevrouw Portengen hoopt van wel, maar zelf is zij er ook niet zeker van. Een ander: "Ik kon er echt geen luchtpijp van maken". De docente zegt te betreuren dat er deze keer vwo-stof in het havo-examen zat. "Voor vwo zijn dat kennisvragen, voor havo be gripsvragen. Het gevaar is dat je als leraar de neiging krijgt vol gend jaar voor havo ook vwo-stof te geven en dat is niet de bedoe ling". Klokhuis (GPD) In het hele voortgezet on derwijs hebben scholieren giste ren examen biologie gedaan. De kandidaten voor het mavo-c-exa- men werden ondervraagd over het menselijk skelet. Ze moesten op tekeningen van het kniege wricht de pijpbeenderen aange ven en vaststellen of het elleboog- enkel-, heup- of polsgewricht Verder kwam de functie van de rode bloedcellen aan de orde en werden de kandidaten onder vraagd over de voortplantingsor ganen van de vrouw. 'Een van beide eileiders is afgesloten. Welk van de volgende processen kan nog plaatsvinden? Bevruchting, innesteling, menstruatie en ovul atie'? Het examen lbo/mavo-d ging dieper in op de stof. Hier kwamen de erfelijkheidswetten aan de or de van de Oostenrijkse monnik Mendel. Aan de hand van een stamboom moest het genotype van enkele familieleden worden aangegeven. Wie zijn 'drager' van een erfelijke vorm van doofheid? De havo-kandidaten werden ondervraagd over de zuurstof- en koolzuurafgifte van een plant. Aan de hand van een diagram moesten zij vaststellen of de plant zuurstof afgaf en gedurende wel ke periode van het etmaal. Van een getekende dwarsdoorsnede van een appel moesten onderde- len - pit, klokhuis, vruchtvlees - worden benoemd. Tevens moest worden aangegeven in welk van die delen 'celkernen voorkomen •van een genotype dat verschilt van dat van een kern in de bladcel van de appelboom". Wie hier koos voor de pit, had het bij het rechte eind. Het zaadje bevat immers er felijke informatie van de vader- plant. Voorts werd de havisten ge vraagd tot welke (rhesus)bloed- groep iemand kan behoren in wiens bloedplasma geen anti stoffen zitten die reageren met een antigeen van een ABO-bloed- groep of met het rhesus-antigeen. Dit thema kwam ook voor in het vwo-examen. Draadwiertje De stofwisseling kwam ook aan de orde. 'De omzetting van eiwit ten, koolhydraten en vetten wordt onderzocht. Bij de omzet ting van welke van deze stoffen ontstaan zowel C02 en H20 als Ten slotte was er aandacht voor de wonderbaarlijke levenscyclus en voortplanting van het veelcel- lig draadwiertje Ulotrix en voor een methode om vervuiling van het oppervlaktewater te meten. 'Kan de zuurstof in de flesjes wor den gebruikt door autotrofe, he- terotrofe organismen of door bei de?' De vwo'ers moesten in een te kening aangeven hoe een dwars doorsnede was gemaakt van een stengel. Onder de microscoop wa ren parenchym, bast, cambium, hout, cambium, bast en paren chym he1, kenbaar. Ook zij werden ondervraagd over de uitwisseling van zuurstof en koolzuur (fotoynthese) onder invloed van het zonlicht en moes ten in een meerkeuzevraag het sa menspel in het hart van een mens Kortsluiting DEN HAAG Leerlingen in het Gelderse Heerde werden tijdens het examen uit hun concentratie gehaald toen kortsluiting in een tl-buis de gymzaal waar zij aan het werk waren in het donker zet te. In de gang naast de zaal ont stond zelfs een brandje. De examenkandidaten werden ijling geëvacueerd en konden hun werk na tien minuten in een ander lokaal hervatten. In overleg met de inspectie kregen de leer lingen een kwartiertje meer tijd om hun werk af te maken. Verder kwam bij het Laks een klacht bin nen uit Amsterdam waar Griekse volksdansen werden beoefend naast het examenlokaal. En een aantal Friese leerlingen klaagde over het neerhalen van de bomen tegenover de school met behulp van kettingzagen. Een slechthorend meisje uit Soest beklaagde zich over de schop waarmee een leraar haar duidelijk maakte dat zij recht moest gaan zitten. Ze had zijn mondelinge waarschuwing niet gehoord. Veel scholen hebben in de examen-lokalen hun oude meubilair opgesteld. De examen kandidaten zijn daarmee niet oA- verdeeld gelukkig. Ze moeten zich vaak opvouwen om in de krappe bankjes plaats te nemen. „Oncomfortabel en slecht voor de concentratie", oordeelt het Laks. De meeste van de 200 klachten die gisteren binnenkwamen bij de klachtenlijn gingen over de in houd van de examens. Het econo mie-examen vwo was te lang en de vragen waren te vaag. De bio- logie-examens waren te moeilijk en niet alle stof was in de les aan de orde geweest, aldus de klagers uit lbo, mavo en vwo. verklaren van 'de kleppen tussen de linkerboezem en linkerkamer en tussen de linkerkamer en aor ta, wanneer de linkerkamer zich samentrekt'. Maatschappelijk re levante vragen over mond-op- mond-beademing en vruchtwa terpunctie ontbraken evenmin. bodem wordt steeds rijker aan stik stof waardoor er meer gras groeit. De afname van het konijnenbe stand (myxomatose) versterkt dit effect nog eens. Terugval De gezondheid van de binnenduin randbossen in Zuid-Holland laat, zo staat in het rapport, 'een dramati sche terugval' zien. De bossen heb ben altijd al te lijden gehad van zee wind en de zoutafzetting. De laatste jaren echter laten de eiken het steeds meer afweten en de oorzaak hiervan moet volgens de onderzoe kers duidelijk worden gezocht in de luchtverontreiniging. Afnemende vitaliteit van de bomen betekent ook weer dat de bodemgroei wij zigt. Er dringt meer licht door op de bodem waardoor 'schaduwplanten' het loodje leggen. In veenweidegebieden zoals de schraallanden bij de Nieuwkoopse plassen komen van nature gewas sen voor die weinig voedsel nodig hebben. Door bemesting en verzu ring treden ook hier grote verande ringen op. De ontkalking van de duinen is onomkeerbaar. Alleen door het zogeheten uitstuiven van de duinen, waardoor kalkrijk zand weer boven komt, is het effect op te heffen. De ontkalking van droge duingraslanden is te vertragen door begrazing en plaggen. Begrazing zorgt voor het omwoelen van de grond (kalkrijke grond komt bo ven). Bovendien zorgt het begrazen ervoor dat het gewas kort blijft en minder luchtverontreiniging op vangt. Het rapport wordt dezer dagen toegestuurd aan instanties die zich met natuurbeheer en -behoud be zighouden. Deze kunnen alvast be heersmaatregelen treffen, zoals het begrazen van duingraslanden en kunnen hiervoor subsidie krijgen van de overheid. Bovendien gaat het rapport naar de Provinciale Ad viescommissie Natuur en Land schap. Op grond van het advies van deze commissie beslist het provin ciaal bestuur of er op korte termijn geld wordt vrijgemaakt voor nader onderzoek. Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Een onverwachte bezoeker. - Zondagochtend, tijdens de gods dienstoefening in eene der ker ken, gelegen aan den grooten weg van Barnes, naar Nortlake, in Engeland trad een reusachti ge bruine beer, ontsnapt uit eene naburige menagerie, eensklaps het kerkgebouw binnen en begon deJi tempel door te wandelen. De voorganger had tot tekst geko zen de woorden: „Vreest niets!" en had juist deze woorden uitge sproken toen het beest zich ver toonde. Van alle kanten begon men te schreeuwen. De beer -leg de zich, zonder zich daaraan te storen, vreedzaam in het ruim der kerk tusschen de aanwezi gen neer. Zijne inmiddels toege schoten bewakers draalden niet zich van hem meester te maken. De voorganger kon daarna we der ongestoord spreken naar aanleiding van de gekozen tekst. Gistermiddag te 2 uur is te Leiden de intocht der Duitsche troepen begonnen en sindsdien hebben gedurende vele uren de Leidsche straten zich gevuld met onafzienbare colonnes troepen- deelen van allerlei aard. Tot on geveer 8 uur bleef deze stroom onafgebroken voortduren. Uit den aard der zaak trok deze in tocht in sterke mate de aandacht der burgerbevolking, welke in dichte drommen langs den weg geschaard stond en met toene mende verbazing keek naar deze ontzagwekkende wapenschouw. Om de Duitsche militairen vormde zich aanstonds een dich te kring van belangstellende De burgemeester van Rotter-' dam verzoekt ieder, die daar niet dringend moet zijn, voorlo pig niet naar Rotterdam te ko men daar dit zeer grooten over last veroorzaakt. Bij de toe gangswegen zal de politie con trole houden en ieder, die niet kan aantoonen, dat hij drin gend motief heeft, zal beslist worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 19