OEKEU AKO-prijs is Frans Pointl van harte gegund Spel van waarheid en leugen Verzameld proza Hans Andreus oninteressant René Appel: dagelijks leven als thrillerdecor De brief als literatuur TERATUUR WOENSDAG 9 MEI 1990 Willem G. van Maanen heeft een heel eigen opvatting over de roman. Een kop-en-staart-verhaal met een plot bevalt hem niet. Liever laat hij een geschiedenis door verschillen de figuren vertellen of verwerkt hij er een aantal andere verhalen in. Het effect hiervan is dat de lezer in elk hoofdstuk of verhaal naar aan wijzingen kan zoeken voor de inter pretatie van het geheel. Aanwijzing, want een sleutel zou te veel gezegd zijn. Wat er waar is in deze wereld van woorden moet de lezer zelf uitmaken, volgens Van Maanen. Dat was het geval bij de ro man 'Het nichtje van Mozart' waar voor hij in 1983 de Bordewijk-prijs kreeg en in zijn laatste boek 'Vals heid in geschrifte of De vrouw met de schaar' gaat het weer net zo. Het spel van waarheid en leugen is in dit boek extra boeiend omdat Van Maanen het in een Oosteuro pees land situeert. Een land waar schrijversbonden, nationale dich ters en niet te vergeten censuur be staan. De vrouw met de schaar uit de titel is dan ook het hoofd van de Dienst voor Censuur. Deze me vrouw Kyngh straft een jonge, veel belovende dichter, Andros, omdat die tijdens de begrafenis van de volksdichter Blokh tweemaal een faux pas maakt. Hij krijgt van haar vijf kleine manuscripten, waarover hij een rapport moet schrijven. Naar aanleiding van de inhoud van dat rapport zal Kyngh bepalen of er voor Andros nog een literaire carriè re in het verschiet ligt. Alsof zijn taak al niet delicaat ge noeg is, wordt het een en ander nog gecompliceerder door de omstan digheden waaronder Andros zijn werk moet doen. Zijn verblijfplaats is weliswaar een arcadische oase tussen de stalinistische betonkolos- sen, maar bewoners van dat land schap maken het hem niet gemak kelijk: het androgyne meisje Lea, Ortt, de beeldhouwende weduwe van de volksdichter en niet te verge ten censor Kyngh zelf. Het duizelt Andros: zowel in het dagelijks leven om hem heen als in de verhalen die hij leest worden al lerlei betrekkingen tussen deze fi guren, de overleden dichter en in laatste instantie hemzelf gesugge reerd. Het duizelt ook de lezer - op een niet onprettige manier - maar in het slotdeel lijkt de oplossing nabij. De schrijver van 'Valsheid in geschrif te...' neemt daar namelijk het woord. Vertelt hij hoe de vork in de steel zit? Gelukkig niet. De auteur, Milan, blijkt ook een literaire crea tie. Hij heeft kritiek op de manier waarop hij de diverse figuren heeft aangepakt, maar wat zijn uiteinde lijke bedoeling was, maakt hij niet duidelijk. Liever zet hij uiteen wel ke rol de censuur bij hem in het scheppingsproject speelt. Toen hij aan 'Valsheid in geschrif te...' begon, moest hij nog een spel letje met de censuur spelen. Hij was daar erg bedreven in geworden. In middels is de censuur afgeschaft en is deze bron van creativiteit verdwe nen: 'De schrijver spreekt, tot vrij heid veroordeeld, boordevol woor den, van leegte vervuld'. Dit is niet het enige probleem dat. Van Maanen in 'Valsheid in ge schrifte...' aan de orde stelt. Ook in het voorafgaande sneed hij al een aantal interessante kwesties aan: is poëzie een onvolwassen stadium van de literatuur, is androgynie als ideaal aantrekkelijk, is de vorm het meest persoonlijke element in het werk van een auteur? Bovendien zijn de verhalen die Van Maanen door Andros laat lezen niet alleen maar schakels in het gro te geheel, ze zijn op zichzelf ook de moeite waard. Het fraaist is 'Het monument'. Mannen vertrekken naar de oorlog en leggen elk een steen op een stapel in hun dorp. Die overblijft meteen een monument voor de do den. Overigens is het monument een geliefkoosd thema bij Van Maanen. Een ander Van Maanen-trekje is zijn voorliefde voor het werk van Kafka. Ook in 'Valsheid in geschrif te...' verwijst hij enige malen impli ciet naar het werk van de Praagse auteur, precies naar de elementen van verwarring en onzekerheid die in 'Valsheid in geschrifte...' een cen trale rol spelen. Net als Alfred Kossmann en Wil lem Brakman behoort Willem G. van Maanen tot de generatie schrij vers die al enige jaren voor de jonge Revisor-auteurs de relatie fictie werkelijkheid ter discussie stelden. Van het drietal is Van Maanen het minst bekend: Brakman kreeg in 1982 de PC Hooft-prijs en publi ceert jaarlijks minstens twee nieu we boeken. Kossmann manifesteert zich al decennia als criticus en haalt ook wel een titel per jaar. 'Valsheid in geschrifte...' is Van Maanens eer ste roman in zeven jaar en dat is wel lang wachten voor de lezer. Willem G Het is een paradoxaal boek: aan Oosten is gebeurd. Die combinatie de ene kant een afstandelijk literair maakt dit boek des te boeiender, spelletje over waarheid en leugen, AUGUST HANS DEN BOEF over literaire en erotische manipu latie, over censuur en androgynie Valsheid in geschrifte of de vrouw met en tegelijkertijd bijzonder actueel de schaar. Willem G. van Maanen, uitg. in relatie tot wat er onlangs in het Be Prom, 24,90. Het merendeel van de boeken die volgens een deskundige jury in aan merking komen voor de AKO Lite ratuurprijs van 50.000 gulden (de winnaar wordt 17 mei bekend ge maakt), vind ik, geheel persoonlijk uiteraard, onzin. Ik zou ze niet eens uitgeven, laat staan prijzen. In de minste mate geldt dat sombere vooroordeel de alom geprezen ver halenbundel 'De kip die over de soep vloog' van de door Adriaan van Dis karikaturaal gepresenteerde de butant Frans Pointl. Toen ik begon met lezen had het boek vooraf alles tegen: de publici teit, de voorbarige roem, het ver moeden van humorloosheid, de mo gelijke toekenning van het AKO- prijsje en de ongelukkige persoon van de schrijver zelf. Niet alleen heeft het boek mijn vooroordelen weggevaagd, ik beschouw het in middels ook als een van de betere li teraire werken en zelfs het beste de buut van het afgelopen jaar. (Daarin heb ik lang niet alles gelezen, maar toch). Waarom? Het antwoord op die vraag is eigenaardig. Om het gebrek aan of liever: achterwege laten van humor. De lach die hier en daar in de verhalen wordt gepresenteerd, is hooguit schamper en telt als zoda nig niet mee. In zestien nauw ver weven korte verhalen wordt een triest en grauw beeld geschapen van de ik-figuur, de schrijver zelf ongetwijfeld, wiens leven in het te ken staat van zijn dominante moe der en de druk van een joodse her komst. In een trefzekere, franjeloze stijl - soms die van een zondagschrijver - verhaalt Pointl zonder enige relati vering, zelfspot of ironie van een e, armoedige jeugd. Niet veel verschillende personages ko men daarin aan de orde. De muzika le, maar door oorlogsherinneringen verteerde moeder natuurlijk, bezien door de ik-figuur met een menge ling van aanbidding, angst en af keer. Maar ook vlakker uitgevoerde karakters als oom Simon (over wie het prachtige 'Het bezoek'), diverse vriendinnnen en akelige hospita's; allen worden meedogenloos met enkele krachtige zinnen en passa ges getypeerd en voorgoed te schande gemaakt. Wat echter vooral 'blijft is de hoofdpersoon, Frans zelf. Van be gin tot eind - de bundel is min of meer chronologisch opgezet - over heerst het beeld van de benauwde gevoelloze man van middelbare leeftijd, die enkel nog leeft bij de gratie van klassieke muziek en zijn katten. Voorgoed en weloverwogen alleen, maar tersluiks verbitterd over het leven dat hem geen (mate riële) welvaart heeft gebracht. In een dergelijk verslag van een leven waarin het gevoel al in een vroeg stadium om zeep is gebracht, is geen plaats voor leut, waarmee, de Nederlandse auteur zijn leed zo graag lardeert. Tegelijk vormt deze gevoelsarmoede ook een handicap. De sobere bittere toon van de verha len raakt de lezer wel, maar noodt niet uit tot medeleven. Enkele ver halen waarin heel ver, als een echo, verdriet doorklinkt, maken daarop een uizondering. Het zijn de verha len waarin het verlies van de schaar se naasten onherroepelijk wordt, zoals het eerder genoemde 'Het be zoek' (aan oom Simon) en vooral 'De enige nabestaande' over de dood van de moeder. Het laatste is een mooie, ingetoomde schets, waarin veel ongezegd blijft, maar door de lezer wel wordt (mee) ge voeld: zowel het verdriet als de op luchting. De grauwe burgerlijkheid van Pointl's verhalen is in zijn onver zoenlijke triestheid buitengewoon Hollands, de onomwonden direct heid waarmee hij zijn dorre leven presenteert, bepaald niet. Dat ge brek aan opsmuk en spotlustige zelfverheffing maakt 'De kip die over de soep vloog' in elk geval tot een opmerkelijk geslaagd debuut. Of Pointl daarmee terstond recht heeft op de AKO Literatuurprijs be twijfel ik, maar ik gun ze hem van harte. ROB VOOREN 'De derde persoon' van René Appel en 'Eenling' van het duo Rood Rood zijn twee heel lezenswaardige psychologische thrillers van Neder- landsche origine. Van René Appel is het zijn derde boek. Hij debuteerde drie jaar gele den met de terecht enthousiast ont vangen thriller 'Handicap'. Vorig jaar voltooide hjj 'Spijt', wat minder psychologisch dan zijn debuutro man en ook heel wat minder thril ler. Het was een indrukwekkend en een bewogen verhaal rondom een dode in de Amsterdamse drugscè- Met 'De derde persoon' trekt Re né Appel de sterke lijn door. Het ge: geven ligt dicht bij de mensen. De hoofdpersoon, - de van huis uit rus tige apothekersassistente Marga - kan niet loskomen van haar ex- vriend. Hij blijft haar op de voet vol gen. Een en ander ontaardt in een stille terreur, die pas lijkt te kunnen worden doorbroken als Marga een andere man ontmoet. Maar ze raakt van de regen in de drup als haar ex- vriend wordt vermoord. Zijn dood geeft ook haar nieuwe vriend de kans haar te terroriseren. Alles ontwikkelt zich zo soepel dat het lijkt of het iedereen zou kun nen gebeuren. Hf t dagelijks leven is decor voor dit verhaal, waarin heel gewone mensen de hoofdrol spelen die uw en mijn buurman of- vrouw zouden kunnen zijn. Onwillekeurig leeft men intens met hen mee en voelt men de spanning die elke vreugde uit hun bestaan dreigt te verbannen. René Appel komt ook niet met een adembenemende ontknoping. Eigenlijk ebt zijn verhaal tot slot een beetje weg. Maar zo gebeurt dat nu eenmaal in het gewone bestaan. Verrassend vuurwerk behoort tot de uitzonderingen. En die passen niet in Appels straatje. Rood Rood Rood Rood is een schrijversduo, dat wordt gevormd door de journa liste en kinderboekenschrijfster-Ly- dia Rood en haar broer, marketing adviseur en publicist Niels Rood. Tezamen hebben zij zich voor de eeste maal aan een thriller gewaagd. 'Eenling' is een uiterst complex verhaal. Dat kan moeilijk anders, want zij voeren twee hoofdperso nen ten tonele - de tweeling Richard en Robert Termijtelen - die op hun moeder na niemand uit elkaar kan houden. Maar ten tijde van het ver haal is moeder zo dement dat zij niet 5 kan worden genomen. Tijd derhalve voor de twee-eenheid om het favoriete spelletje van hun jeugd - zich voor elkaar uitgeven - nog één keer uit te voeren, maar dit maal op criminele basis. Om een bank voor drie miljoen op te lichten. Men moet er het hoofd goed bij houden, anders raakt men zelfs al lezend in de war wie nu eigenlijk Ri chard en wie Robert is. Maar als dat lukt is leest het verhaal vlot weg. Het is leuk te lezen hoe de broers stukje bij beetje de knoop leggen, waarin zij zelf verward dreigen te ra ken. Ze graven zich zo diep in de an dere persoonlijkheid dat er eigen lijk maar plaats voor één overblijft. Zal dat de brutale Richard of de ser viele Robert zijn? En is die Robert nu wel Robert? Of toch Richard? De derde persoon, René Appel, uitg. Bert Bakker, 29,90. Eenling, Rood Rood, uitg. Bert Bakker, 19,90. Nieuwe Uitgaven Non Fiction Het proces XHenceval, Walter van den Broeck. Aan de hand van de beschikbare stukken onderzoekt Van den Broeck waarom XHenceval 150 jaar geleden de politieke moord op Karei Theodoor Le- Bon gepleegd zou kunnen hebben. Uitg. Houtekiet ƒ24,90 Excursiegids. Een overzichtsgids met alle musea, universiteiten, sterrewach- ten, bedrijven e.d. die zich bezig houden met natuurkunde. Uitgegeven door de Nederlandse Natuurkundige Vereni ging. Fietsen in de Alpen, Fietsen in Zuid- Frankrijk. Twee boeken voor de fietslief- hebbers van resp. Hanspeter Lang en Bart Aardema. Uitg. Kosmos, 24,90. Zo heb ik het overleefdverhalen van jpodse vervolgden. Tien overlevenden over de holocaust. Uitg. Kok, 12,50. Het leven bij 30 jaar. Gesprekken met zeventig bekende Nederlanders over de voor- en nadelen van het ouder worden. Uitg. Aramith, 19,90. Prisma van de bijbelse persoonsna men. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitg. Het Spec trum. 14,90. Anne Frank was niet alleen, Volker Ja cob en Annet van der Voort. Duitsjo'odse vluchtelingen vertellen hun verhaal over leven en overleven. Uitg. Arbeiderspers, ƒ39.90. Niet Doen, een vrouwenwoord, Elly Danica. De incest-ervaringen beschre ven vanuit een kind. Een schokkend en direct relaas. Uitg. An Dekker, 19,50. Medicijnen en cosmetica. Een kriti sche gids voor vrouwen over de voor- en nadelen en bijwerkingen van geneesmid delen en cosmetica. Uitg. Contact, 29,90. In 1983 verscheen het eerste deel van het verzamelde werk van Hans Andreus, gewijd aan zijn poëzie. Nu, maar liefst zeven jaar later, is het tweede deel gepubliceerd. Het is gevuld met zijn proza. Hans Andreus (pseudoniem van J. W. van der Zant, 1926-1977) be hoort tot de veelgelezen dichters. Zijn verzamelde gedichten - die in 1983 verschenen als het eerste de^l van zijn verzameld werk - moesten een paar keer worden herdrukt. Men zou verwachten dat het succes een gunstige invloed heeft op het tempo waarin de overige delen ver schijnen. Niets is minder waar. We zijn zeven jaar verder en nu pas zag deel twee het licht. Het derde en te vens laatste deel uit de reeks zal nog langer op zich laten wachten. Wie de verantwoording van deel één vergelijkt met de verantwoor ding van dit tweede deel Verzameld proza, zal vaststellen dat het en thousiasme van uitgever Bert Bak ker wat minder groot is dan dat van de bezorgers Pim de Vroomen, Jan van der Vegt en de inmiddels over leden Gerrit Borgers. In 1983 werd beloofd dat het tweede deel 'het ver halend en kritisch proza en de dra matische teksten gaat bevatten'. Deel drie zou een verantwoording van het geheel zijn. Onder meer 'alle varianten in latere drukken' zouden daarin worden vermeld. Niet bepaald een overbodige luxe, want men was zo onbezonnen geweest in de Verzamelde gedich ten steeds de tekst van de eerste druk te volgen in plaats van de laatste geautoriseerde tekst. De opzet heeft echter een belang rijke wijziging ondergaan. Er bleek meer verspreid proza te zijn dan de redactie vooraf had gemeend en kennelijk was men van de kant van de uitgever niet bereid meer plaats ruimte te verlenen. Dit betekent dat Andreus' dramatische werk in deel 3 opgenomen zal worden. De lijst met de varianten van de gebundel de gedichten komt te vervallen. De redactie 'benadrukt de wenselijk heid van een varianten-editie' en 'hoopt dat er buiten het verzamelde werk om te zijner tijd' zo'n uitgave zal verschijnen. Maar wanneer zal dat te zijner tijd zijn? Het is in elk geval pijnlijk dat men in deze serie vergeefs zal zoeken naar de defini tieve versies van Andreus' gedich ten. De lezer wordt zo een volledig beeld van zijn poëzie onthouden. Daarentegen wordt hem wél een compleet overzicht gebóden van zijn kritische, verhalende en drama tische werk. Het is erg vervelend dat de bezorgers zich gedwongen zagen zo'n keus te doen. En het is de vraag of de keus gelukkig uitviel. Deze auteur heeft allereerst als dichter betekenis. Zijn overige lite raire bezigheden spelen zich in de marge af. Beperkt talent Hoe dan ook, in het nu verschenen deel kan men kennismaken met zijn proza. De uitgave bevat naast de no velle Bezoek (1960), de roman Va- lentijn (1960), de roman Denise (1962) ook de nagelaten novelle Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet. Voorts spoorde de redactie een immense hoeveelheid ver spreid proza op. Zo'n vijfhonderd pagina's columns, recensies, verha len kwam te voorschijn uit bladen als Podium, Litterair Paspoort, Vrij Nederland, De Nieuwe Linie, De Gids, Algemeen Handelsblad. Voor de zeer verstokte fans van Andreus is het vermoedelijk een kostbare schat. Objectief bezien is de waarde gering. Hans Andreus wist zelf dat zijn ta lenten als prozaïst tamelijk beperkt waren. In een toelichting bij Denise verklaarde hij dat zijn boeken het vooral moesten hebben van 'gedre venheid en persoonlijke inzet'. Het sterk autobiografische Denise is precies om deze reden een geslaagd boek. Maar voor het overige zijn voornamelijk mislukkingen te note ren. Valentijn waarin aanstellerij in zet moet suggereren is wel een heel onverdraaglijk geval. Hoofdper soon Valentijn wordt zonder ook maar iets van literatuur af te weten tot redacteur van het letterkundige tijdschrift Valreep gebombardeerd. De nooit gebundelde verhalen en columns zijn doorgaans niet minder onbenullig. Gelukkig zijn de beschouwingen over literatuur belangwekkender. Ook in dit genre had Andreus wei nig ambities. In 1952 bespreekt hij Triangel in de jungle van Lucebert. Hij tekent dan nadrukkelijk aan: 'ik houd er niet van kritieken te schrij ven'. Jaren later weet hij: 'Criticus zijn is een dodelijk vak, geen moor dend vak, alleen maar een dodelijk. Men sterft er langzaam aan door af stomping, door de frustratie van ie der spontaan leesplezier'. Toch groeit Andreus uit tot een recensent met een fris en gefundeerd oordeel. Heel aardig reageert hij bijvoor beeld als hem om een beschouwing over Leo Vroman gevraagd wordt. Hij doet dat in een geheel in Vro- mans trant geschreven gedicht. Hij was een van de eersten die de bete kenis van Jos de Haes onderken den. Knap formuleert hij zijn be zwaren tegen het werk van onder anderen Van Nijlen en Nijhoff. Hans Andreus (archieffoto Mt. belangstelling volgt hij de ex perimentele poëzie en vooral levert hij commentaar op eigen werk. Ook neemt hij zichzelf bij herhaling vraaggesprekken af. 'U staat als dichter te boek', zegt hij in de rol van interviewer. Als geïnterviewde biecht hij op: 'Ik kan nauwelijks een beetje behoorlijke roman schrijven - ik verveel me er te erg bij'. Zo was het inderdaad. Daarom is het zon derling dat straks twee van de drie delen van Andreus' verzamelde werk niet aan zijn poëzie gewijd zul len zijn. In plaats van de bijzaken zo onberispelijk te presenteren, had men werkelijk beter de hoofdzaak in kaart kunnen brengen. HANS WARREN Het schrijversduo Rood en Rood Welke ster is dat?, Walter Widmann. De geheimen van de sterrenhemel. Uitg. Ti- rion, ƒ39,50. Het Mooiste Kattenboek, David Taylor. Door de uitgever aangeprezen als de Rol- 1 foto's met 1 kattesoor- Fiction De tangospeler, Christoph Hein. Op on derkoelde en scherpe wijze geeft deze Oostduitse auteur zijn visie op wat er in zijn land gebeurt. Uitg. Van Gennep ƒ34,50 Een kind in Gent, Suzanne Lilar. Auto biografische beschrijving van de achter gronden van het taaiconflict in Vlaande ren, zoals die van betekenis waren voor een meisje dat opgroeide in Gent. Uitg. Manteau 24.90 De bocht in de weg Thuiskomst, An- dries Kaas. herdruk van twee bijzondere novellen van een auteur die door Els- schot werd ontdekt. Uitg. Nijgh en Van Ditmar 24,90 Klein Baas, Bryce Courtenay. Een pa noramische avonturenroman over het gevecht van een klein Engels jongetje te gen wreedheid en discriminatie in Zuid- afrika. Uitg. Contact. Het gebruik van de mens, Aleksandar Tisma. Oosteuropese roman die zich af speelt rond de Tweede Wereldoorlog. Uitg. Meulenhoff, ƒ49.50. De Beste Vlaamse Oorlogsverhalen. Uitg. Manteau, 39,90. Apekop, Leo Klatser. Roman over de óntmoeting van twee oud-verzetsmen sen in Parijs. Uitg. Thoth, 24,50. Isobel alleen, Audrey Thomas. Portret van de jeugd van Isobel Cleary, vooral beschreven vanuit haar eigen observa ties. Uitg. Van Gennep, 34,50. De Heuvel van de Boze Raad, Amos Oz. In de serie Literair Moment drie ver halen van de bekende Israëlische auteur, gecombineerd met informatie over zijn werk. Uitg. Meulenhoff, 29,50. Joseph Roulin - de postbode van Van Gogh, Pierre Michon. Van Gogh schilder de zes portretten van deze postbode. Pierre Michon wijdde aan hun ontmoe tingen een novelle. Uitg. Arbeiderspers, 17,90. Vreemde gasten, Hilde de Bresser. Bundel verhalen over personen die het moeilijk hebben met het aanvaarden van de realiteit. Uitg. Arbeiderspers, 29,90. Is dat nu wel zo?, Harriet Freezer. De beste verhalen van deze populaire schrijfster. Uitg. Nijgh en Van Ditmar, 22,50. Speelkoorts, Theo Kars. Acht verhalen waarin de mannelijke hoofdpersoon in onalledaagse situaties belandt. Uitg. Ten Bosch, ƒ27,50. Op weg naar Yadadore, Aya Zikken. Een reis door het zuiden van India. Uitg. Nijgh en Van Ditmar. 34,90. Neurotisch winkelen, Margaretha Fer guson. Verhalen over de bekrompen heid, onmacht en kwetsbaarheid van mensen. Uitg. An Dekker, 15,- De conformistl De reis naar RomeDe villa van de vrijdag. Twee romans en een novelle van de Italiaanse auteur Al berto Moravia. Uitg. Wereldbibliotheek, resp. ƒ32,50, ƒ34.50. ƒ5,- Na de reünie, Rona Jaffe. 'Heerlijke vakantielectuur' aldus uitgever Lui- rPVi tingh-Sythoff, 10.- A nriAiei lingschap in Barcelona leeft. Uitg. De Ba- lie/CCC,-15,- Beginselen van archeologie, Frans De- schoenmaeker. Uitg. Manteau, 24,90. Bloem, Steen, Esther Jansma. Uitg. Ar beiderspers, 29,90. De Ierse Schoonheidskoningin, Jean- Paul Franssens. Uitg. De Harmonie, ƒ24,50. Jeugdliteratuur Een wereld van verschil. Prentenboek voor zowel jong als oud, waarin kinderen de wereld van de ondergang redden. Uitg. MP, 14,90. Bij uitgever Gottmer is de peuter- reeks Hopla een viertal prentenboekjes verschenen, bedoeld om een kind voor te bereiden op de komst van een broertje of zusje en 'hoe dat verder moet'. Wij krij gen een baby'tje, Nu ben ik de oudste, Kusjes en knuffels, Welterusten!. Dierendag op school. Prentenboek van Andrew en Diana Davies en Paul Dow- ling. Uitg. Gottmer. Uitgver Zwijssen brengt een nieuwe leesserie op de markt 'voor kinderen met een neus voor spannende verhalen'. De Neushoorn-reeks met realistische en fan tasieverhalen is bestemd voor lezers van af 7 jaar. Losse deeltjes kosten 10,20. AVI-niveau 4 en 5. Poëzie Woord aan de dans ontsprongen, Cris- tina Peri Rossi. Gedichten van een vrouw uit Uruguay, die al jaren in bal- Hef geheim van de Apollo. John Hal lows. Duo raakt verzeild in ingewikkelde smokkelaffaire. Uitg. De Boekerij, 25.- Hel Anosioeta sgndroom, Mary Hig- gins Clark. Verhalenbundel van één van de bekendste thrillerschrijfsters van de ze tijd. Uitg. Luitingh-Sijthoff, 26,90. Ze worden steeds minder geschre ven, maar velen houden ervan per soonlijke brieven te lezen. Mis schien verklaart dit verschil tussen vraag en aanbod de stijgende be langstelling voor brievenboeken. René van Stipriaan maakte een bloemlezing met bijzondere brie ven uit de Nederlandse literatuur. H. Brandt Corstius koos de mooiste brieven van Multatuli. Volgens René van Stipriaan be staan ze in dit tijdperk van de tele foon nog altijd: echte briefschrij vers. Dat zijn lieden die, zoals hij op merkt in de verantwoording van zijn bundel 'Poste restante', gebukt gaan 'onder een onbedwingbare neiging tot corresponderen'. In zijn boek vindt men tfentallen 'persoon lijke brieven die ooit zonder de dui delijke bedoeling tot publikatie ver stuurd waren'. De oudste opgeno men brief dateert uit 1804, de meest recente werd in 1987 geschreven. De bloemlezer wilde zich niet be perken tot brieven van schrijvers: 'Waarom zouden niet ook acteurs, politici of beeldend kunstenaars boeiende briefschrijvers kunnen zijn?' Desondanks vindt men in het boek vrijwel uitsluitend brieven van letterkundigen. De belangrijk ste uitzondering is Vincent van Gogh. De samensteller heeft niet alleen uit de meest voor de hand liggende bronnen geput. Zelfs wist hij beslag te leggen op ongepubliceerde cor respondentie. Zo mocht hij een nog onbekende brief van Jacob Israël de Haan plaatsen over de vervelen de nasleep die het openhartige Pij- pelijntjes voor de auteur had. Multatuli H. Brandt Corstius stelde een bun del Brieven van Multatuli samen. Er zijn ongeveer drieduizen brieven van hem bekend, honderd daarvan kwamen in deze uitgave terecht. Er is correspondentie uit de tijd dat hij als bestuursambtenaar in Indonesië werkzaam was. Er zijn ongewoon openhartige brieven aan Tine. De verwikkelingen rond de Max Have- laar worden gevolgd. Het is interes sant te lezen dat Multatuli liever ge rehabiliteerd zou worden als ambte naar, dan het boek te publiceren. Maar hij verlangde dan wél een rid derorde, een goed pensioen, een ruim voorschot. Er zijn voorbeel den van correspondentieschaak, brieven aan uitgevers. Maar het hoogtepunt toch de brieven aan Mimi. Als zij be sluit Multatuli een half jaar niet meer te zien, tracht hij haar te ver murwen: "Waarom moeten wy ge scheiden zyn, Mimi? Waarom leeft, denkt, werkt, slaapt en droomt gy - alleen? Waarom niet met my, naast my? Waarom rust uw hoofd niet op myn schouder, waarom myn hoofd niet op uw schoot? Waarom geef ik niet u den laasten kus als je inslaapt, waarom mag ik je niet wakker kus sen? Waarom mag ik je niet aanra- keh, niet omvatten, niet aan myn hart drukken als myn eigendom! Geen omweg, ik heb je lief, en ik heb je ook zinnelyk lief, ziedaar!" Zulke bewogen brieven treffen u en ik nooit tussen de drukwerken, rekeningen, tijdschriften aan. Daar om is het zo goed dat we ze wel in boeken kunnen vinden. HANS WARREN Poste restante. Bijzondere brieven uit de Nederlandse literatuur verzameld door René van Stipriaan, uitg. Nijgh en Van Ditmar. 39.90. Brieven van Multatuli, gekozen door H. Brandt Corstius, uitg. Querido, 52,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 27