Hoge prijs voor 'geld-op-de-rug-crème' Oorsieraden voor slechthorenden 'Ik denk dat ik niet goed genoeg ben' PAGINA VOOR JONGEREN Studeren in het buitenland Uitvinding van Koudekerkse Christine Margés bekroond door PTT Veilig vrijen op popmuziek I" DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 PAGINA 9 Voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot Big Deal kun je ons altijd bellen. Tel: 071 - 161 442. 'Jongens nog beetje terughoudend' Lekker wegdromen op een universiteit in Parijs? Even na een zware werkdag in een Beiers café een pul bier achteroverslaan? Denk je hier serieus aan, bezoek dan de Salon Europeen de l'Etudiant, die van 14 tot en met 18 februari in Brussel wordt gehouden. Dat is een beurs waar studenten en scholieren zich kunnen orienteren op studie- en werkmo- gelijkheden in Europa. Jaarlijks vertrekken honderden jongeren naar het buitenland om een jaartje te studeren of te werken. Op die manier leer je het land en het volk goed kennen, want je zit er als het ware middenin. Programma's Op de beurs in Brussel zullen honderd universiteiten en hogescholen uit de verschillende EG-lidstaten laten zien wat zij te bieden hebben. Daarnaast zijn ook de studie- en uitwisselingsprogramma's van de EG, zoals Erasmus, Sprint, Petra en Jeugd voor Europa, vertegenwoor digd. Voor belangstellenden organiseert Exis, centrum voor internationa le jongerenactiviteiten, een tweedaags bezoek aan de beurs in Brussel. Het programma ziet er als volgt uit: beursbezoek en seminars over werk, studiemogelijkheden en uitwisselingsprogramma's in Europa en een bezoek aan de Europese Commissie. Kosten: 75 gulden per per soon, inclusief overnachting. Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij Exis, afd. Publiciteit en Voorlichting, tav. Laetitia Kingsford. Postbus 15344, 1001 MH Amsterdam. Tel. 020-264755. Stel, je draagt geen bril, je hoeft geen beugel en je bent berege- zond. Toch heb je één handicap: je bent slechthorend. Nou hoeft dat tegenwoordig geen ramp meer te zijn want er zijn zeer goe de gehoorapparaten in de handel. Alleen, je ziet die dingen zo erg zitten! En dat terwijl je juist zo van kort haar houdt! De oplossing is simpel. Maak van dat opvallend saaie ding gewoon een prachtig sieraad! Al zo'n zeven jaar geleden vond men dat de oorapparaten ook als sieraad verkrijgbaar moesten zijn. Toen had je echter maar wei nig keus. Öf je had een gigantisch opvallend ding aan je oor hangen, öf je had helemaal niets. Met de sieroorstukjes die tegenwoordig worden gemaakt, is dat een stuk beter. Zo is er in Amsterdam een winkeltje dat heel toepasselijk 'RONDJEOOR' heet. Daar ma ken ze waanzinnige oorsieraden die ook voor niet-slechthorenden heel mooi zijn. De winkel is van Monique Veldhoven. Zij vertelt: "Mijn schoonzusje is slechthorend. Zij ergerde zich al een hele tijd aan haar saaie hoortoestel. Op een ge geven moment ging ze zelf een beetje experimenteren met een soort sieraden voor over 't oor. Toen dacht ik ineens: 'Waarom zou ik daar niet eens mee aan de slag gaan?'. Langzaam maar ze ker lukte het me om de sieraden vorm te geven. Je kunt er nu naar wens je oortoestel mee bedekken. Als je zelf ideeën voor een mooi oorsieraad hebt, kan dat natuur lijk ook". Hoopvol zegt ze: "Als nu ook wat meer jongens interesse tonen voor deze sieraden, ben ik echt te vreden. Ideeën voor mannen-oor- sieraden zijn natuurlijk van harte welkom". Zwaantjes Bianca Pelman is 8 jaar oud en draagt al een tijdje een prachtig duo zwaantjes aan haar oor. 'Hart stikke mooi' vindt zij deze oplos sing voor het camoufleren/ver fraaien van haar gehoorapparaat. Zij zit op een school voor slecht horenden. Toch loopt nog niet de hele school met de meest waan zinnige oorsieraden te pronken. De moeder van Bianca legt uit dat het voor sommigen toch wel even wennen is. "Vooral de meisjes vinden het heel erg leuk", zegt zij. "Maar ook voor jongens is het heel leuk omdat zij, in tegenstel ling tot de meisjes, niet zo snel Oorversieringen die een gehoorapparaat op hun haar c r de c i laten groei- In Haarlem zit een laboratori um waar hoortoestellen plus oor- stukje worden gemaakt. Ook hier doen ze er van alles aan om de toe stellen 'draagbaar' te maken. In tegenstelling tot RONDJEOOR wordt hier echter niet het oortoe stel gecamoufleerd, maar ver fraaid. Zo kun je een uitvoering met goud of zilver krijgen. Daar naast zijn er ook opvallender ont werpen met stippen en strepen in de meest waanzinnige kleuren. Een beetje durf moet je er wel voor hebben, maar een ding is ze ker: al deze ontwerpen zijn veel spannender en leuker dan de saaie kleuren van de standaard toestellen. Voor informatie kun je bellen met RONDJEOOR, telefoon nummer 020-842236, of Labora torium Formaat, telefoonnum mer 023-317473. Pim Lemmers vermaakte zich opperbest in het we reldje van de popmuziek maar ging ondertussen ook flink aan de slag. Hij zette deze week weer de volgende flitsjes voor je op een rijtje. Het jaar 1990 zal het jaar van David Bowie worden. Zijn 'Sound and Vision 1990 World Tour' zal uitverkocht zijn. Daarnaast heeft Bo wies' platenmaatschappij besloten een viertal cd's, on der meer 'Changes Bowie' en 'The Man Who Sold The World', uit te brengen. Zo kun je wederom genieten van 'Let's Dance' en 'Ashes to Ashes'. Over touren gesproken! Ook Madonna gaat de boer weer op en geeft maar liefst veer tig concerten. Aan de tour wordt onder meer meege werkt door Paula Abdul en The Pasadenas. Wanneer de dame ons land aandoet, is nog niet bekend. Via diverse voorronden wordt 22 februari (Metro pool in Zaandam, 20.00 uur) bepaald welke dj Nederland zal vertegenwoordigen op de World DJ Convention Mix-wedstrijden. De DMC World DJ Convention wordt dit jaar van 18 tot 20 maart in Londen gehouden. Bel 020- 854151 voor meer informa tie. Eind volgende maand ver schijnt eindelijk het aldum 'Fear Of A Black Planet' van het Amerikaanse Public Enemy. Hun eerste single van dit album heet 'Welcome To The Terrodomo', die het inmiddels al goed doet. Op 9 april geven de heren een concert in de Arnhemse Rijnhal. Wist je dat de single 'Lam bada' van Kaoma de tot nu best verkochte single van CBS Europa is geworden? Ruim vier miljoen exempla ren gingen over de toon bank, tegen drie miljoen van George Michaels 'Carless Whisper'. Wanneer breekt de Ameri kaan Michael Bolton nu ein delijk eens echt goed door in Nederland? Wellicht lukt dat met de single 'How Am I Supposed Te Live Without You?' Op dit moment staat dit nummer een in de Ame rikaanse lijsten. Binnenkort zal er c talent aan het Nederlandse- popfront verschijnen. Zijn naam: Bob van Niekerk. Misschien ken je hem nog als winnaar van Veronica's Sterrenjacht. Eind volgende maand zal zijn debuutsingle 'Anna' verschijnen. De pro- duktie was in handen van het duo Abbing/Samuel, on der andere verantwoorde lijk voor het succes van Loi's Lane. Meiden, hou deze Bob in de gaten! Fish's nieuwe cd 'Vigil In A Wilderness Of Mirrors' is in één woord, fantastisch. Ne gen ijzersterke composities waarvan het mooie 'A Gent leman's Excuse Me' binnen kort op single zal vérschij- Het geld groeit Christine Mar gés niet op haar rug. Om daar aan wat te veranderen vond de 14-jarige Koudekerkse een speciale zalf uit. Na toedie ning van haar 'argent-dos crè me' stapelden de briefjes van vijf, tien en vijfentwintig en vijftig gulden zich op de rug van de behandelde persoon op. Met dit succesverhaal probeerde Christine Margés bij de jury van een uitvindingswedstrijd in de smaak te vallen. Uit de 21.000 in zendingen kozen mensen van PTT Post en de kinderboeken schrijver Paul Biegel na lang wik ken en wegen 25 prijswinnaars. En je raadt het al: ook de crème van Christine behoorde tot de be kroonde uitvindingen. Vorige week kreeg zij daarvoor een 'enorme' prijs, een stapel kinder boeken ter waarde van 250,-, uit gereikt in het Postmuseum in Den Haag. "Die uitvinding was natuurlijk maar fantasie", vertelt Christine thuis in Koudekerk. "Het was mij trouwens niet eens zozeer om die uitvinding te doen. Ik vind het ge woon leuk om te schrijven. Dat doe ik al vanaf mij achtste. De uit drukking 'het geld groeit me niet op de rug' zette mij aan het den ken. Daar heb ik toen een verhaal Veel meer dan één A4-tje had de leerlinge van het Ashram Col lege in Alphen aan den Rijn niet nodig om de jury te overtuigen. "Ik kreeg een brief van Paul Bie gel, waarin stond dat hij mijn crè me een originele en eenvoudige uitvinding vond. Vooral dat laatste sprak hem aan. Veel ande re inzendingen waren namelijk heel ingewikkeld, met machines "Ik heb bij de prijsuitreiking ook nog even met Paul Biegel ge sproken. Hij is een heel aardige man. Hij is al een jaar of zestig, maar hij kan goed met kinderen omgaan. Wat hij over de uitvin dingen van de prijswinnaars zei, Bij een heleboel muziekliefheb bers springen de veters spontaan uit de schoenen bij het horen van oubollige songteksten als 'Ik hou van jou en blijf je trouw'. De in op dracht van het Amerikaanse Bu reau voor Internationale Ontwik keling geschreven liedjes hebben een- soortgelijke strekking. Deze songs, die zijn bedoeld voor ont wikkelingslanden, gaan over vei lig vrijen en geboortenbeperking. 'Wacht op mij', is de titel van een liedje op een elpee van de Afrikaanse popartiest' King Sun ny Ade. De tekst luidt: 'Dat wat liefde wordt genoemd is een seri euze zaak. Denk goed na voor je eraan begint'. Een van de andere liedjes heet 'Keuzes' en gaat over geboortenregeling: 'We moeten geen kinderen verwekken, die we niet kunnen verzorgen. Er zijn manieren om de liefde te bedrij ven. zonder kinderen te maken'. Ook in de Filipijnen bracht het bureau een liedje uit. Daarvan luidt de uit het Engels vertaalde tekst: 'Ik denk niet dat het goed is als je .r.o alleen voor een enkele eenzame nacht nodig hebt'. Het gezongen antwoord van de zan ger Charlie Masso 'Ik ben bereid om een tijdje te wachten', stond twee maanden lang bovenaan in de Filipijnse hitparade. Het is volgens het Amerikaanse bureau nog te vroeg om te kun nen zeggen of de liedjes effect hebben. Maar daarnaar zal bin nenkort wel onderzoek worden gedaan. Twee eerder in Zuid-Amerika uitgebrachte liedjes stonden cen traal in een 35 pagina's tellend rapport dat werd opgesteld door de Bevolkings Communicatie Dienst van de John Hopkins Uni versiteit. Het idee voor dat project werd in 1983 geboren tijdens een conferentie op diezelfde universi teit. Met steun van het Bureau voor Internationale Ontwikke ling werden er twee platen ge maakt, met videoclips. vond ik ook heel leuk. Iemand had een jurk bedacht die zo kon rekken dat-ie altijd precies paste. En een ander zei, toen wij onze prijzen in ontvangst mochten ne men, dat we beter iets hadden kunnen uitvinden om al die boe ken gemakkelijk te dragen". Met de prijsuitreiking zat de dag er overigens nog niet op. Christine en haar leeftijdgenoten werden nog meegenomen naar het Neher-laboratorium in Leids- chendam. Daar konden ze echte uitvindingen bewonderen. En als afsluiting van de dag gingen ze met z'n allen pannekoeken eten. Herinneringen aan de onverge telijke dag heeft Christine ge noeg. Behalve de brief van Biegel, die overigens moeilijk te ontcijfe ren is, is zij in het bezit van een of ficieel certificaat. Dat staat vol Franse woorden, want behalve Christines achternaam Margés ("Mijn familie heeft nog in Parijs gewoond") siert ook de naam van haar uitvinding het getuigschrift. "Argent betekent geld en dos be tekent rug", legt Christine uit. "Ik heb ook aan een Engelse naam voor de crème gedacht, maar in het Frans klinkt het mooier". Wie denkt dat de bedenkster van de zalf, bereid uit een briefje van vijf gulden, yoghurt, kiwi en nog wat andere ingrediënten, een grote geldwolf is, heeft het mis. "Niet dat geld zo ontzettend be langrijk is in het leven", schreef ze ter verdediging van haar uit vinding, maar zonder geld wordt het er ook niet gemakkelijker op. In plaats van briefjes van hon derd op haar rug zou Christine lie ver nog schrijfpapier op haar buik willen laten groeien. Dan zou zij namelijk wanneer zij maar wilde haar grootste hobby, schrijven, kunnen beoefenen. "Op school maak ik het liefst opstellen. Als ik thuiskom sehrijf ik verhalen over dingen die uit het leven gegrepen schrijven. Dat ga ik dan later uit typen". Tijd voor andere dingen heeft de Koudekerkse ook nog. "Drie keer per week naar ballet, een beetje piano en toneel spelen, te kenen en boeken lezen", somt ze op. "Roald Dahl en Thea Beek man zijn mijn favoriete schrij vers. De boeken die ik heb ge wonnen, ken ik gelukkig nog geen van alle. Die zijn allemaal van het afgelopen halfjaar". Maar het liefst van alles schrijft Christine Margés zelf. Dank zij de uitvindingswedstrijd heeft zij er weer een aantal penvriendinnen bij. "Alle 21.000 deelnemers kre gen drie namen en adressen van leeftijdgenoten. Ik correspon deerde al met acht personen, dus daarmee krijg ik het nu nog druk ker. Want drie andere kinderen hebben mijn naam en adres opge kregen". Dat heeft PTT Post dan slim be keken. Van de opbrengst van alle postzegels die de penvrienden en -vriendinnen plakken, kan ge makkelijk weer eens een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven. TIM BROUWER DE KONING Leidse Bianca Klerk wint prijs met affiche Anjerfonds "Ik had dit nooit verwacht van mezelf'. Zo reageert de Leidse scholiere Bianca Klerk op de tweede prijs die zij heeft behaald bij de teken wedstrijd van de provinciale Anjerfondsen "Ik denk wel dat mijn affiche doelgericht en simpel is. Als je op de snel weg rijdt, moet je in één oog opslag kunnen zien wat erop staat". Bianca is éen van de ruim dui zend middelbare scholieren met tekenen als eindexamenvak die hun ontwerp voor een nieuw affi che inzonden. Hieruit koos de ju ry vijftien eerste, vijftien tweede prijzen en een hoofdprijs. Die laatste ging naar de Noordbra bantse Karin Verheijen, wiens te kening de nieuwe affiche van de Anjerfondsen wordt. door Mariëlle Groenendijk Afgelopen vrijdag werden in het Amsterdamse Muziektheater de prijswinnaars, voor elke pro vincie twee, bekendgemaakt en kregen nog eens twintig ontwer pen een eervolle vermelding. De affiches van de prijswinnaars zijn te zien in de reizende tentoonstel ling 'Teken voor Cultuur'. De Anjerfondsen en het over koepelende orgaan Prins Bern- hard Fonds schreven een landelij ke ontwerpwedstrijd onder scho lieren uit om het bestaande affir che, dat inmiddels ongeveer der tig jaar oud is, te vervangen. De opdracht luidde: 'Laat zien dat het Anjerfonds een cultuurfonds Als ontwerp heb ik gekozen voor een man met een hoed en een sousafoon, waarvan alleen een aantal onderdelen zichtbaar is. De achtergrond is zwart en uit de toeter komt het woord Anjer fonds in rode en oranje letters", vertelt Bianca, die maar een paar weken met het ontwerp bezig is geweest. "Het is heel eenvoudig en dat is denk ik ook goed. Som mige andere inzendingen waren gewoon te mooi, daar was eigen lijk te veel aan te zien". Tekenlerares Annelies Reuter zag in de wedstrijd van het Prins Bernhard Fonds (het overkoepe lend orgaan van de Anjerfondsen) een goede tentamenopdracht. "Zij heeft ook mijn ontwerp ver- n, want-ik ben zelf niet zo fantasievol", zegt de 18-jarige scholiere. "Ze zag ergens een foto van een man met een sousafoon en zo kwam ze op het idee van de fanfare. Behalve een tweede prijs (een Cultureel Jongeren Paspoort en een cultuurwaardebon van 150 gulden), haalde Bianca ook een goed cijfer op school met haar te kening. "Een 8.5 voor de uitwer king van de ideeën en hetzelfde cijfer voor het uiteindelijke Maar toch is Bianca nog niet echt zeker over haar tekentalent. Ze is dan ook niet van plan na haar examen met tekenen door te gaan. "Ik denk dat ik niet goed ge noeg ben. Ik moet heel lang na denken en veel geholpen worden voordat ik op een idee kom. Ik vind het wel heel leuk, maar ik heb er niet genoeg aanleg voor. Liever wil ik iets met toerisme gaan doen, maar eigenlijk wil ik elke week iets anders".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 9