300 miljoen nodig voor ambtenaren Chaos in Griekenland door stakingen Dales moet kabinet om geld voor cao vragen 86.000 werklozen zijn zoek 'Dallas' bij Franse uitgever Gallimard Slechte leiding maakt mensen ziek Vredestein wil samenwerken Overleg cao's transport bouw en Hoogovens vast 1 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 PAGINA 7 DEN HAAG (ANP) Minister Dales van binnenlandse zaken moet naar het kabinet om nog eens bijna 300 miljoen gulden voor het ambtenarenoverleg los te krijgen. Alleen met dat geld bestaat er een kans op een cao-akkoord voor de 700.000 werknemers bij de over heid, waarin alle vier centrales van overheidspersoneel zich kunnen vinden. Dat is giste ren duidelijk geworden in Den Haag na afloop van het ambtenarenoverleg. Het overleg begon een half uur te laat, doordat minister Dales twintig minuten te laat arriveerde, secon den nadat de centrales van over heidspersoneel het wachten beu er de brui aan gaven. Na wat heen en weer geloop tussen kamertjes waarin de bonden en Dales zich hadden teruggetrokken, slaagden ambtenaren erin partijen om half elf de zaal weer in te krijgen. Het overleg liep gisteren niet vast, wat door sommigen was verwacht omdat omdat Dales vasthoudt aan ruimte voor verbeteringen van 2,5 procent, de helft van wat de bonden eisen. Toch sprak geen van de par tijen .zich op voorhand keihard ne gatief uit over de verdere kansen voor het overleg, dat over twee we ken wordt voortgezet. "Partijen zijn nagegaan waarop ze elkaar zouden kunnen vinden, maar dat kan niet allemaal binnen de nu beschikbare ruimte", aldus voorzitter Cees Vrins van de groot ste centrales ACOP (FNV). Hij er kende dat het compromis beneden de 5 procent zal liggen, maar vond dat de ambtenaren na tien jaar be zuinigingsbeleid niet de eerste zijn om iets uit handen te geven. Dales zelf benadrukte na afloop van het overleg dat zij in het kabinet nog niet over vergroting van de ruimte heeft gesproken. De centra les legden dat uit als een toezegging dat dit nu wel zal gebeuren. Dat is ook de enige plek waar het geld van daan kan komen, vinden de bonden die niet van plan zijn via bijvoor beeld een andere vut-financiering met DEN HAAG (GPD) - Er zijn in ons land ongeveer 86.000 een werkloosheidsuitkering 'onvindbaar'. Het gaat vooral met een bijstanduitkering die niet in de kaartenbakken van de arbeids bureau^ zijn terug te vinden. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit uitgewezen. Het CBS vergeleek voor het onderzoek de bestaande Énquete Be roepsbevolking (EBB), de gegevens van arbeidsbureaus en met die over uitkeringstrekkers van bedrijfsverenigngen en gemeenten. Volgens werkloosheidscijfers van het CBS, zouden 574.000 een werkloosheidsuitkering moeten hebben. Uit de gegevens van s ale diensten en bedrijfverenigingen bleek echter dat zij in dat jaar uitkering wegens werkloosheid verstrekten. de eigen verbeteringen te blijven betalen. Als Dales uitzicht wil krijgen op een akkoord met alle vier centrales, dan moet het pakket op drie onder delen aan de wensen van bonden te gemoetkomen. Er moet een voor ie der geldende loonsverhoging van 2,5 procent inzitten (de totale nu be schikbare ruimte). Dat is voor de grootste centrales ACOP en CCOOP (CNV) en het Ambtenaren- centrum (AC) voorwaarde vöor een akkoord. Een half procent voor salarisver- beteringen voor middelbaar en ho ger personeel (dat achterloopt op werknemers in de marktsector). Als dat lager uitvalt doen AC en de CM- HF (middelbaar en hoger perso: neel) niet mee en heeft Dales niet de benodigde meerderheid voor een akkoord. Ten slotte is geld nodig voor onderhandelingen in sectoren (gemeenten, onderwijs, defensie). Tot nu toe staat daar een half pro cent voor ingeboekt. Als Dales erin slaagt de benodige 300 miljoen (0,6 procent) los te krij gen en de centrales laten hun loon eis licht zakken, dan zou een ak koord er als volgt uit kunnen zien: een loonsverhoging van 2,4 pro cent; een half procent voor het mid delbaar en hoger personeel en 0,2 procent voor sectorale onderhande lingen. Voor dat laatste bedrag laten de bonden hun looneis met eentien- de procent vallen en legt Dales 0,1 procent extra op tafel. PARIJS (Rtr) - Gallimard, de grootste onafhankelijke uitgeve rij in Frankrijk met fameuze au teurs als Marcel Proust, Jean- Paul Sartre en Albert Camus, dreigt ten onder te gaan aan een al jaren slepende familievete, waar bij vergeleken de intriges van Dallas kinderspel zijn. De situatie is zo ernstig geworden dat Simo- ne Gallimard gisteren in een in terview met het dagblad 'Le Figaro' een hartstochtelijk be roep op haar vier kinderen deed om de strijdbijl te begraven ten einde de onafhankelijkheid van het familiebedrijf te redden. De problemen bij de in 1911 op gerichte uitgeverij kwamen al in 1983 naar buiten. Simone Galli- mards ex-echtgenoot Claude, die zich inmiddels wegens ziekte heeft teruggetrokken, ontsloeg toen zijn oudste zoon Christian als directeur. De leiding kwam in 1988 in handen van diens jongere broer Antoine. Deze heeft sinds dien zijn belang in de uitgeverij met hulp van zijn vader vergroot van 12,5 tot 33 procent. Christian en twee zusters hebben elk 12,5 procent en vader Claude 11,5 pro cent. De twee broers vechten al jaren om de zeggenschap bij het be drijf. Eind vorige maand begon een nieuw hoofdstuk in het fami liedrama. De oudste zuster, Fran- coise, liet toen weten haar deelne ming te willen verkopen aan één van haar broers omdat zij de vete beu was. De prijs die zij vraagt is echter zo hoog dat die volgens fa milieleden alleen kan worden be taald met financiële steun van buitenstaanders. De eerste gegadigde voor de deelneming van 12,5 procent lijkt de 42-jarige Antoine Gallimard te zijn. Frangoise verklaarde deze week dat hij tot volgende week de tijd heeft om op haar aanbod in te gaan. Zij wilde niet zeggen of ook broer Christian probeert haar uit te kopen. In Franse uitgevers kringen is vernomen dat deze werkt aan een tegenbod om zijn deelneming te verdubbelen tot 25 procent. De Newyorkse investerings bank Henry Ansbacher, die Fran coise vertegenwoordigt, raamt de waarde van de uitgeverij op om gerekend bijna 600 miljoen gul den. De jaaromzet bedraagt naar schatting 311 miljoen gulden. Moeder Simone, die zich tot nu toe buiten 'het strijdgewoel had gehouden, deed gisteren in Le Figaro een wanhopige poging haar zoons tot inkeer te brengen. "Ik vraag hun niet om van elkaar te houden, maar om samen te werken. Het prestige van de uit geverij is zo groot dat zij die sa men kunnen leiden". Het gaat volgens Simone om veel meer dan geld. "Deze crises worden niet gemotiveerd door eigenbe lang, het zijn momenten van pas sie", aldus de bezorgde moeder. Simone Gallimard werd woensdag op haar wenken be diend. Dochter Francoise maakte in de loop van de dag bekend dat haar 46-jarige broer Christian een vredesvoorstel heeft gedaan. Hij is gekomen met een plan voor een herverdeling van de aandelen binnen de familie. Dat zou er op neerkomen dat alle broers en zus ters weer gelijke deelnemingen krijgen. Francoise verklaarde te hopen dat Antoine daarmee ak koord zal gaan, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. UTRECHT (ANP) - Ziektever zuim bij metaalbedrijven hangt nauw samen met de stijl van lei ding geven: een grote mate van betrokkenheid bij het personeel leidt tot minder verzuim. Boven dien blijken onder een slechte lei ding ook de overige arbeidsom standigheden niet zo best. Dit blijkt uit een onderzoek naar de oorzaken van de stijgende verzuimpercentages in de metaal. Tot dat onderzoek hebben werk gevers en werknemers bij de vori ge cao-onderhandelingen beslo ten. Er waren 100 bedrijven met een laag en 100 met een hoog ver zuimpercentage bij betrokken. Dezelfde 200 ondernemingen uit het onderzoek worden vol gens bestuurder T. Hagen van de Industriebond FNV nu uitgeno» digd om deel te nemen aan een experiment met wisselende ziekt- wetpremies. Het komt erop neer dat ondernemingen waar het ver zuimpercentage onder het gemid delde ligt ook een lagere premie voor de Ziektewet betalen. Het experiment duurt een jaar. De Ziektewetpremie is op het ogenblik negen procent. De werkgever betaalt daar tachtig procent van en de werknemer twintig. Ondernemingen waar het verzuimpercentage onder de zes ligt of waar het in de loop van het jaar tot dat niveau daalt krij gen één procent premie (dus ruim tien procent van de premie) terug. Ze hoeven dat voordeel niet met de werknemers te delen. Een verzuim van zes tot negen procent wordt als gemiddeld be schouwd. Het is wettelijk niet mogelijk om bedrijven die boven de negen procent uitkomen dit jaar al méér premie te laten beta len. Maar volgens Hagen zullen ze wel te horen krijgen dat ze eigen lijk een hogere rekening 'verdie nen'. Hij zei dat niet hoeft te wor den gevreesd voor tekorten in de kas van de Ziektewet omdat het maar om een fractie van de in to taal 28.000 bedrijven in de metaal nijverheid gaat. De bedrijfsvereniging voor de metaal beslist aan de hand van de resultaten van de proef over het al dan niet invoeren van verschil lende premies in de hele metaal nijverheid: een gemiddelde pre mie, één procent minder voor on dernemingen met een laag en één procent meer voor bedrijven met een hoog ziekteverzuim. Deel van het experiment zijn ook 'workshops' waarop beide groepen bedrijven ervaringen kunnen uitwisselen. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van het proefproject bekeken. Ook de werknemers krijgen dan de vraag voorgelegd of de stijl van leiding geven is veranderd en of de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. •vfj -Ut 7 V 1*1*01 VELP (ANP) - De bandenfabriek Vredestein wil zoekt een bedrijf om mee samen te werken en gezamelijk investeringen te doen die zij niet zelf kan betalen. Tégelijkertijd stapt bestuursvoorzitter L. Poot per 15 fe bruari op. De tegenvallende resultaten een verlies van 15 miljoen gulden over de eerste helft van 1989 ma ken het Vredestein onmogelijk om de noodzakelijke nieuwe produk- ten te ontwikkelen. President-com missaris en oud-rminister Fons van der Stee zegt desgevraagd daarorp open te staan voor gesprekken met anderen. Van der Stee wees er op, dat er sprake is van een grote con centratietendens in belangrijke sec toren als de automobielindustrie en prijsoorlogen. Hij wil niet toegeven dat er gesprekken met mogelijke partners gaande zijn. Poot had in mei 1989 al te kennen gegeven het bedrijf te willen verla ten maar bood aan, te blijven tot een opvolger was gevonden. Door oor zaken van buitenaf duurt dit langer dan verwacht, aldus de raad van commissarissen van Vredestein. "Hier moet verder niets achter wor den gezocht", aldus. Van der Stee. Vertraging door actie douane Italië RIJSWIJK (ANP) - De actie van Italiaanse douaniers heeft voor het Nederlandse vrachtvervoer geleid tot vertragingen bij andere grens overgangen. In een aantal gevallen liepen de vertragingen op tot enkele Het Nederlandse beroepsgoede- renvervoer over de weg maakt ver houdingsgewijs weinig gebruik van de Mont-Blanctunnel. Het onder vindt toch hinder van de actie, om dat veel verkeer dat normaal wel de tunnel gebruikt nu andere routes neemt. NOB Wegtransport schat dat sinds dinsdag zo'n 1000 tot 1500 Ne derlandse vrachtwagenchauffeurs vertragingen hebben gehad. Onge veer 250 Nederlandse transportbe drijven rijden geregeld op Italië. Dinsdag is een van de belangrijkste dagen voor het vervoer van Neder land naar Italië. +TOKYO Deze Japanse scholie ren twijfelden vanochtend nog even over de vraag: is dit de werkelijk heid of zitten wij in een striphoek?. Dit is een auto, namelijk de Nissan NX Coupe, en tegelijkertijd geen au to, want het is maar een stripteke ning. De auto is een levensgroot mo del van een getekende auto, die een rol speelt in een reclamefilmpje dat in Japan onlangs op de televisie kwam. Nu staat de opmerkelijke au to geparkeerd tegenover het hoofd kantoor van het Japanse autocon cern Nissan. Lpg goedkoper ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter lpg is gisteren met 2 cent omlaag gegaan. De meest voor komende prijzen aan de pomp ko men hiermee op 52,9 cent per liter. De prijsverlaging is het gevolg van de zakkende produktnoteringen op met name de Europese markten. Dit hebben brandstofhandelaren in Rotterdam bekend gemaakt. UTRECHT (GPD) - De werkge vers in het wegvervoer (NOB Weg transport, PCB en KVO) voelen er voorlopig niets voor te onderhande len over het bod dat ze vorige week hebben gedaan voor een nieuwe cao. De werkgevers hebben dit van daag aan de Vervoersbonden FNV en CNV laten weten in een reactie op een initiatief van de bonden de afgebroken onderhandelingen op korte termijn te hervatten. Ze blijven erbij dat de bonden 'uitsluitend en eenmalig' kunnen kiezen tussen het laatste bod (een loonkostenstijging van 3,95 pro cent, maar dan moet de nachttoe slag worden ingeleverd), een voor de bonden (die transportbedrijven met in totaal 60.000 leden vertegen- Economie k Regering steekt zich diep in de schulden Chase in Nederland De naar grootte tweede bank van de Verenigde Staten, de Chase Man hattan Bank, gaat zich vanaf na drukkelijker presenteren op de Ne derlandse markt. De Nederland- sche Bank heeft de bank toestem ming gegeven voor de oprichting van een Nederlandse dochter, Chase Bank NV. Deze komt in de plaats van de vertegenwoordiging, die Chase in 1987 in Nederland ves tigde. Textielberaad De commissie die in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) de libe ralisering van de wereldhandel in textiel en kleding bespreekt heeft het Amerikaanse voorstel verwor pen om de opheffing van het Multi- vezelakkoord (MVA) over tien jaar uit te smeren. Dit hebben deelne mers aan het drie dagen durende overleg in Genève meegedeeld. Nigeria 'gezond' De militaire regering van Nigeria heeft voor het eerst sinds 1984 een gunstige betalingsbalans gemeld met een overschot van ruim twee miljard dollar. De gunstige uitslag is vooral te danken aan de stabielere prijs van de olie, die 90 procent van Nigeria's export uitmaakt. De rege ring zwijgt over bloedige rellen die het bezuinigingsprogramma van de afgelopen vier jaar heeft veroor zaakt. Japanners in Iran Het grootste Japanse staalbedrijf Nippon Steel heeft gisteren een contract getekend om installaties te repareren van een door de Golfoor log beschadigd Iraans olieveld in de Perzische Golf, en een 100 kilome ter lange pijpleiding aan te leggen om de olie aan land te brengen. Whisky-export Schotland heeft vorig jaar'775 mil joen flessen whisky geëxporteerd, veertien procent meer dan in 1988. De waarde van de uitvoer 1,5 miljard pond sterling (4,£ jard gulden). ATHENE - Griekenland is de afge lopen 48 uur ontredderd door staking van het personeel van elek triciteitscentrales, die urenlange stroomonderbrekingen veroorzaak te. De uitschakeling van verkeers lichten leidde vooral in Athene tot complete chaos. Duizenden men sen moesten door de brandweer uit vastzittende liften worden bevrijd. door Frans van Hasselt In de loop van, gisteravond wer den de eisen voor een gunstiger cao grotendeels ingewilligd. Hetzelfde geldt voor het havenpersoneel, dat was begonnen aan een permanente staking, onder meer voor een toela ge voor onhygiënische arbeid. Er woedden en woeden nog talloze an dere acties, die gewoonlijk met suc ces worden bekroond. Zo leggen vandaag de verkeersleiders van het Atheense vliegveld het werk voor vier uur neer. De overkoepelende federatie van vakvereniging bereidt een nieuwe algemene 24-uurssta- king voor, later deze maand, ten gunste van betere cao's in de parti culiere sector. De 'regering van oecumenische aanvaarding' onder de 85-jarige oud-president van de centrale bank, Xenofon Zolotas, wordt steeds meer een toonbeeld van onmacht. Waar zij het geld voor alle toegezeg de toelagen en loonsverbeteringen vandaan moet halen, is ten enen ma le onduidelijk. Reeds kost het haar de grootste moeite elke maand de gewone lonen en pensioenen uit te keren. Voor januari en februari sloot zij daavoor een zwaar omstreden staatslening tegen 12 procent rente in ecu's. Zij haalde daarmee in een minimum van tijd 170 miljard drachmen (2 miljard gulden) bin nen, waarvan 70 procent uit het bui tenland kwam. Voor de lonen en pensioenen van maart en april (op de achtste van die maand zijn ér verkiezingen die het eind van deze regering markeren), moet er waarschijnlijk weer zo'n le- Het rommelt al weer enige weken in Griekenland. Gisteren staakte het personeel van de elektriciteitscentrales, terwijl onder meer ook de vuilophaaldiensten al een aantal keren het huisvuil in de straten hebben laten liggen. (archieffoto) ling worden gesloten, die de rege- ten. Zo ook de voorgestelde belas- geroepen regering-Zolotas speelt, is ting op bij ring van volgend jaar enorm zal be lasten. Maar het alternatief zegt Zolotas duister, 'Cholargos', Griekse publiek steil dat is de Atheense buitenwijk waar het papiergeld wordt gedrukt. Alle Grieken weten: als men daarop te- ge agrarische inkomsten ruggrijpt, stijgt de inflatie, nu 15 spreken, procent, tot 'Turkse niveaus', dat Mitsotakis, de leider wil zeggen: 70 procent. se 'Nieuwe Democratie', heeft zich namens zijn partij meteen gedistan- inkomsten tieerd van dit ontwerp, dat nota be- van een partijgenoot afkomstig Hij vindt dat er geen nieuwe be- ook Een andere bron vormen natuurlijk de belastingen De huidige minister van financiën, Souflias, heeft een uitvoerige wet lastingen moeten komen opgesteld, die belastingontduiking geen 'politionele vervolging' en de 'zwarte economie' moet te- belastingplichtigen, gengaan met allerlei maatregelen zuiniging, die allang gelden in andere westerse landen, inclusief de Verenigde Sta merend zonder meer dubbelzinnig te aar het men. JHij wil haar niet ten val bren- achter- gen, maar zijn hoop is duidelijk ge- geslagen, net als van Soufli- vestigd op een totaal debacle, waar- het eerst de ho- door hij in de verkiezingscampagne kan verkondigen dat de enige op lossing is gelegen in een een-partij- de recht- regering onder zijn leiding, iets waar hij nog 50.000 stemmen (op de 8 miljoen) voor nodig heeft. Van daar dat het algemene beeld van on macht en onreddering, dat Grieken land steeds meer te zien geeft, hem in de kaart kan spelen. ide staatsbe- De rol die Mitsotakis ten opzichte anarchisten dat Athenes polytech in de mede door hem in het leven nische hogeschool, 's lands meest gerespecteerde instelling van hoger onderwijs, al tien dagen bezet houdt. Hoewel ze, naar verluidt, al les kort en klein slaan, deinzen de autoriteiten ervoor terug om hen te ij deren, omdat het gebouw is beladen met de herinnering aan de bloedige bestorming door de junta in 1973, tijdens de heroïsche acties in de toenmalige studenten. De revolutionaire organisatie '17 november', die foto's verspreidt waarop de wapenvoorraad prijkt die zij in de loop van de laatste jaren bijeen heeft geroofd, met als climax twee bazooka's uit het Atheense oorlogsmuseum. De groepjes van 50 tot 100 mannen en vrouwen die dagelijks in het stadscentrum pro testeren en urenlang het verkeer mogen ophouden. Zij komen op voor hun 'gildebelangen', zoals het hier meer en meer smalend wordt genoemd, vermoedelijk ook voor het permanent maken van hun tij delijke banen, maar geen politie die hen van de rijweg haalt. "Er is geen staat meer", preekt Mitsotakis, en hij heeft zijn tournee langs Oosteuropese 'bevrijde' hoofdsteden afgezegd, omdat hij nog meer electorale winst ruikt in eigen land. Hij bekritiseert zijn soci alistische tegenstander Papan-- dreou, die zijn reis naar Berlijn (voor de conferentie van socialisti sche leiders van de EG) wèl onver kort volbrengt, ondanks de precaire situatie in eigen land. In Berlijn richtte Papandreou zich gisteren op zijn beurt tot de Grieken met een dringend pleidooi voor een 'sociaal moratorium'. "De acties van het personeel van de openbare bedrijven zijn verdacht en vormen een bedreiging voor de democratische instellingen", zei hij. De roep om een 'sterke man' wordt overigens nog maar spaar zaam gehoord. Weinigen zien Mitsotakis als zodanig, en wat een dictatuur betreft, ook die is in Grie kenland al geprobeerd. Een nieuwe zou het land trouwens negen tot tien miljard dollar kosten, zo heeft menigeen al uitgerekend. Dat zijn de inkomsten uit de EG die het land zou derven, want Brussel zou on middellijk deze geldstroom naar een dictatuur bevriezen. woordigen) absoluut onaanvaard baar bod uit december. De bouwbonden van FNV en CNV eisen 2 procent loonsverhoging en invoering van een systeem van au tomatische prijscompensatie voor de cao voor uitvoerend, technisch en administratief personeel in de bouw (50.000 werknemers). Daarnaast moet het onderzoek naar de scholingsbehoefte in de sector dat in de huidige Cao is overeenge komen dit jaar worden uitgevoerd, aldus de bonden. De FNV-bond streeft voorts naar een 36-urige werkweek. De onder handelingen voor de verwante bouw-cao zijn daarop onlangs stuk gelopen. De Hout- en Bouwbond CNV vindt dat de arbeidstijd in ie der geval tot gemiddeld 37 uur moet worden verkort. Er is nog geen enkel zicht op een nieuwe cao voor de 17.000 werkne mers bij Hoogovens IJmuiden. Na een lange dag vol schorsingen gin gen de partijen gisteravond onver- richterzake naar huis. Vanmiddag worden de laatste en beslissende onderhandelingen gevoerd. Maar Hoogovens-onderhandelaar J. Heusdens verklaarde gisteravond 'het weinig realistisch te vinden om op korte termijn een akkoord te ver wachten'. De cao-onderhandelingen bij Hoogovens verlopen uitermate stroef. Het Hoogovens-bod en die van de vakbonden liggen nog ver uit elkaar. De onderhandelingen werden op verzoek van Hoogovens onderhandelaar Heusdens ge schorst. Verwacht wordt dat hij de komende uren zal gebruiken om bij de directie van Hoogovens toestem ming te krijgen met een beter bod te komen. Kamer stemt in met afstoten van Eurometaal DEN HAAG (GPD) - De Tweede Kamer stemt ermee in, dat de Staat een groot deel van zijn pakket aan delen in het Zaanse munitiebedrijf Eurometaal verkoopt aan de Zwit serse multinational Oerlikon Bühr- le AG en aan het Duitse Dynamit Nobel AG. In de nieuwe constructie krijgen de drie aandeelhouders elk 33,3%. De Staat heeft nu 70%, Dyna mit Nobel AG 30% van de aandelen. De Kamer meent dat er voldoen de garanties zijn dat het Zwitserse bedrijf Eurometaal zal helpen ande re markten dan die van de munitie te vinden. Vorige maand maakte het bekend 115 werknemers te moe ten ontslaan, er minder vraag is naar munitie door de ontspanning tus sen Oost en West. De vakbonden en de onderne mingsraad van Eurometaal hebben er echter, zo werd gisteren duidelijk tijdens een hoorzitting die de vaste kamercommissies voor defensie en financiën hielden, een hard hoofd in, dat Oerlikon zulke goede bedoe lingen heeft. Volgens hen heeft Oer likon Eurometaal nodig om voor zijn munitiepoot vaste voet te krij gen in het gebied van de Europese Gemeenschap.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 7