opnieuw in versnelling Gorbatsjov schrijft opnieuw historie Aids-epidemie onder Roemeense peuters GEEN SUIKEROOM? Oostenrijk betaalt Wiedergutmachung tv-vechtpartij bij discussie holocaust DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 BUITENLA Moskou positief over plan Genscher MOSKOU/BONN/WASHINGTON (DPA/Rtr/AF- P/AP/GPD) De Duitse hereniging komt opnieuw in een versnelling. De Sovjetunie is bereid om een verenigd Duits land binnen NAVO-verband te accepteren, heeft minister van buitenlandse zaken Eduard Sjevardnadze gisteren tij dens het bezoek van zijn Amerikaanse collega James Baker laten doorschemeren. Baker verwacht volgens een hoge Amerikaanse functionaris een Duitse hereniging in 1991. Bondskanselier Kohl en zijn minister van buitenlandse za ken Genscher praten zaterdag met Gorbatsjov en Sjevard nadze over de hereniging. Eind deze maand reist Kohl naar de VS om met Bush over de Wiedervereinigung te overleg gen. Genscher deed deze week een voor- unie heer en meester over het geld stel voor een verenigd Duitsland moet blijven. De samenwerking binnen de NAVO, maar de vroegere mag de stabiliteit van de Westduitse DDR blijft daarbij verboden gebied mark niet aantasten. Bovendien voor NAVO-troepen terwijl de Sov- laat 40 jaar Oostduits wanbeheer jetunie daar nog enige tijd man- zich niet "met een pennestreek" schappen mag legeren. "In het alge-' rechttrekken", aldus de minister, meen moet ik zeggen dat de heer Helmut Geiger, die aan het hoofd Genscher altijd vele redelijke, ver- staat van de vereniging van West- standige ideeën heeft", zei Sjevard- duitse spaarbanken, verklaarde dat nadze gisteren, waaraan hij toe- een monetaire unie de Westduitsers voegde dat hij zaterdag verder zal zeker tientallen miljarden marken praten met Kohl en Genscher. gaat kosten. De toekomstige econo- Ook Bush liet gisteren weten dat mische groei van West-Duitsland hij geen bezwaren zal maken tegen zal ter beschikking van Oost-Duits een Duitse hereniging. Het Witte land gesteld moeten worden, aldus Huis maakte gisteren bekend dat Geiger! Kohl op 24 en 25 februari naar ttt,u~u Camp David gaat op uitnodiging Wapenbeheersing van Bush. De gesprekken zullen be- De Amerikaanse minister James halve over de eenwording ook gaan Baker heeft gisteren aan het begin over de Oost-Westrelatie, ontwape- van zijn driedaagse bezoek aan ning en hulp aan de ontluikende de- Moskou nieuwe wapenvoorstellen mocratieén in Oost-Europa. gedaan. "Zij bestrijken elk terrein De Westduitse regering heeft gis- van wapenbeheersing en hebben teren al een speciale kabinetscom- ten doel voortgang te brengen in het missie voor de Duitse eenheid ge- proces", zei woordvoerster Marga- vormd onder leiding van Kohl. De ret Tutwiler. zonder dat zij inging Bondsrepubliek wil zo snel moge- op de voorstellen. De presidenten lijk na de Oostduitse verkiezingen Bush en Gorbatsjov gaven beide van 18 maart een confederatieve sa- ministers tijdens hun top op Malta menwerking. De commissie moet in december opdracht snel begin- die voorbereiden en zal zich bezig selakkoorden te bereiken over zo- houden met de economische en fi- wel vermindering van conventione- WENEN/PARIJS (AP) - Oosten rijk heeft een bedrag van 25 miljoen dollar (ongeveer 46,5 miljoen gul den) toegezegd voor slachtoffers van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens een samen met de Amerikaanse organi satie Joodse Conferentie voor Scha declaims aan Oostenrijk opgesteld plan wordt het geld besteed aan hulpprojecten voor joodse overle venden van de vernietigingskam pen en voor joden die zich destijds gedwongen zagen Oostenrijk te ont vluchten om aan de nazi-terreur te ontkomen. Naar verwachting zal het grootste deel van de som worden geïnves teerd in bejaardenhuizen voor uit Oostenrijk afkomstige joden in de Verenigde Staten. Israël of andere landen. Vooraanstaande leden van de joodse gemeenschap zeiden dat de financiële toezegging de eerste echte herstelbetaling aan joodse slachtoffers van de vervolging in Oostenrijk is. Voorheen had Oos tenrijk alleen in individuele geval len geld ter beschikking gesteld voor hulp aan nazi-slachtoffers. In het verleden schoven de Oos tenrijkse regeringen de verplich ting tot herstelbetalingen steeds van zich af met het argument dat Oostenrijk zelf het eerste slachtof- De Franse extreem-rechtse politi cus Jean-Marie Le Pen heeft van daag in een interview met het dag blad Le Quotidien de Paris gezegd dat het "duidelijk" is dat de gaska mers een "detail" zijn van de ge schiedenis van de Tweede Wereld oorlog. Le Pen voegt daaraan toe dat een detail niettemin essentieel kan zijn. "Voor een groot aantal betekent detail' iets mid delmatigs, iets kleins. Dat is ver keerd, want een detail kan onbe tekenend zijn. maar een detail kan ook wezenlijk zijn," aldus Le Pen. Over zijn omstreden woordspe lingen merkt Le Pen op dat zijn pu bliek betaalt om naar hem te komen luisteren en dat hij hen derhalve af en toe aan het lachen wil maken. "Soms maak ik een paar goede grappen, soms zijn ze er een beetje naast," aldus Le Pen. De Franse televisie liet gisteren uitgebreid beelden zien van een vechtpartij die dinsdag uitbrak tij dens het praatprogramma 'Ciel Mon Mardi', dat handelde over de huidige positie van extreem-rechts in Frankrijk. Tijdens de discussie tussen Olivier Mathieu van de rechtse Nationale Franse en Eu ropese Partij, en Jean-Pierre Pierre- Bloch, een joodse leider, klom een toeschouwer op het toneel en ver kocht Mathieu een klap toen deze herhaaldelijk beweerde dat de holo caust nooit had plaatsgevonden en om een minuut stilte vroeg voor de Duitse slachtoffers van de oorlog. Daarop brak er een gevecht uit tus sen andere toeschouwers en deelne mers aan het programma. De dis cussie kon later worden hervat, zon der Mathieu. De gruwelijke erfenis van Ceausescu: aids-baby's. In het Victor Babs- hospitaal in Bu- karest is een groot percenta ge van de zuige lingen besmet met het aids-vi rus, waarschijn lijk als gevolg van bloedtrans fusies. De om vang van de epi demie is nog on duidelijk. Front wil belangrijkste politieke partij worden nanciële hervorming, de aanpas sing van de sociale wetten in de twee Duitslanden, juridische kwes ties, de rechtsorde en de buiten landse en de veiligheidspolitiek. Minister van financiën Theo Wai- gel wees er op dat de Bundesbank bij de gewenste snelle monetaire Etiopie Etiopië krijgt van de EG 30 miljoen dollar per jaar steun omdat de eco nomie zwaar heeft geleden onder de val van de koffieprijzen. De subsi die is bedoeld om kleine boeren aan kunstmest en apparatuur voor een betere watervoorziening te helpen, om verbeteringen aan te brengen in de katoenoogst en om grondstoffen te leveren vóór de produktie van ar tikelen als zeep, suiker en kleding. Polen Voorzitter Alfred Miodowicz van het officiële Poolse vakverbond OPZZ wil op zo kort mogelijke ter mijn volledig vrije parlémentsver- kiezingen. Hij zit daarmee op een lijn met zijn collega Lech Walesa van Solidariteit, die ook veel eerder dan 1993 vrije verkiezingen wil. So lidariteit en de communistische partij sloten vorig jaar een akkoord waarbij de communisten een groot aantal parlementszetels van te vo ren kregen. De 161 vrij verkiesbare zetels (35 procent) gingen allemaal naar Solidariteit. Nobelprijs Sovjetpresident Michail Gor batsjov, zijn Tsjechoslowaakse ambtgenoot Vaclav Havel en de Chinese studentenleider Chai Ling zijn de grootste kanshebbers voor de Nobelprijs voor de vrede, zo heb ben medewerkers van het Noorse Nobel-instituut gisteren gezegd. Ook Nelson Mandela staat weer op de lijst, vooral vanwege zijn spoedig verwachte vrijlating uit de gevange nis. In oktober wordt de winnaar bekend. Explosie Militairen van een Sovjetbasis in het zuidoosten van Tsjechoslowa- kije hebben dinsdagavond een mu nitiedepot opgeblazen. Het ministe rie van defensie in Praag heeft giste ren boos gereageerd en het "een daad in strijd met alle mogelijke re gels" genoemd. De Tsjechoslo waakse radio maakte gistermorgen melding van de explosie. Volgens onderzoek van de as zijn er geen ra dio-actieve of schadelijke chemi sche bestanddelen vrijgekomen. Nicaragua De oppositionele Sociaal Christelij ke Partij (PSC) in Nicaragua wil nog voor de verkiezingen van 25 februa ri een conferentie voor nationale verzoening beleggen, waarop alle negen partijen moeten, verklaren dat zij de verkiezingsuitslag on voorwaardelijk accepteren. Vol gens secretaris-generaal van de Or ganisatie van Amerikaanse Staten (OAS) Jaoa Clemente Baena Soares s de verkiezingscampagne normaal verlopen. le troepen en wapens in Europa als van strategische kernwapens. Bush deed vorige week een voorstel tot vermindering van de troepensterk ten in Centraal-Europa aan beide zijden tot 195.000. Baker zei gisteren niet verbaasd te zullen staan, als de Sovjetunie on der druk van vroegere satellietsta ten als Tsjechoslowakije nog verde re beperkingen zal voorstellen. Wel heeft de Sovjetunie gisteren een Tsjechische delegatie die in Mos kou verder kwam praten over de troepenterugtrekking laten weten dat er meer tijd nodig is om de 75.000 man terug te trekken. De Tsjechen blijven echter eisen dat al le troepen binnen een jaar weg moe ten zijn, aldus gisteren de Tsjechi sche delegatieleider en onderminis ter van buitenlandse zaken Evzen Vacek. BUKAREST (AP/AFP/Rtr) - In sommige ziekenhuizen en weeshui zen in de hoofdstad Bukarest en twee andere Roemeense steden lijdt tussen de 15 en 50 procent van de kinderen aan aids, zo heeft de Roemeense minister van volksge zondheid Dan Enachescu gisteren bekendgemaakt na eerdere meldin gen van een particuliere hulporga nisatie. Bij officiële tellingen zijn tot dus verre 74 gevallen van aids gevon den, waarvan 50 bij kinderen. Om streeks 600 mensen zijn seroposi tief. Enachescu liet onvermeld hoe veel mensen op aanwezigheid van het aids-virus zijn getest en maakte ook geen sterftecijfer bekend. Wel zei hij dat onderzoek het onderzoek in ziekenhuizen en weeshuizen in Bukarest, Constanza en Giurgi niet representatief zijn voor alle Roe meense kinderen, omdat nog geen landelijk onderzoek heeft plaatsge vonden. Maandag maakte dokter Jacques Lebas, de voorzitter van de in Parijs gevestigde organisatie Medecins du Monde, bekend dat in Roemenië een ware aids-epidemie onder kin deren heerst en dat deze te wijten is aan transfusies met besmet bloed en het veelvuldig gebruik van de zelfde naalden. Volgens Enachescu had het ver bod op voorbehoedsmiddelen on der Ceausescu, die een zo groot mo gelijk volk wilde, tot gevolg dat veel ouders ongewenst kinderen kregen en die achterlieten in een zieken huis of weeshuis. Het land telt in to taal rond de 14.000 van deze kinde ren. Velen van hen waren tijdens de eerste levensfase zo ondervoed ge raakt dat mini-bloedtransfusies werden toegediend. Deze transfu sies blijken nu in veel gevallen een averechts effect te hebben gesor teerd, omdat het bloed was besmet, aldus de minister. Hij voegde hier aan toe dat dergelijke transfusies pas sinds 5 januari zijn gestaakt. Front Het Roemeense Front van Nationa le Redding heeft zich voorgenomen de belangrijkste politieke groepe ring in het land te worden. Uit het programma en de statuten van het Front blijkt volgens waarnemers dat de voorlopige regering vooral aanhangers wil winnen op het plat teland, waar de oppositie nog nau welijks georganiseerd is. De oppositionele Nationale Boe- renparij noemde het programma gisteren in een reactie "weinig ver rassend". Volgens woordvoerder Valentin Gabrielescu probeert het Front de publieke opinie voor de gek te houden terwijl het het oude beleid voortzet van de communisti sche partij "dat ook bol stond van slogans en mooie woorden". Hij houdt er rekening mee dat het Front inderdaad veel mensen zal aanspre ken in de provincie. "De mensen daar zijn met goed opgeleid en zijn gewend het altijd eens te zijn met de regering. Wij vrezen dan ook een ramp". ROTTERDAM Het was niet toe vallig een historicus die als eerste wist te benoenjen wat zich in de af gelopen dagen in de Sovjetunie af speelde. De radicale hervormer Joeri Afanasjev zei zondagavond bij de afsluiting van de indrukwekken de demonstratie in Moskou: "Ik wil eindigen met een leuze: leve de machtige, geweldloze revolutie van 1990 voor alle Sovjetrepublieken." door Aly Knol De Russenhebben altijd een voorkeur gehad voor koude winter dagen als het ging om het doorvoe ren van revolutionaire veranderin gen. Dat was al in december 1825 zo, toen de Dekabristen bij de dood van tsaar Alexander I in opstand kwa men. Het was niet anders in 1905, toen de tsaar een parlement (Doema) werd afgedwongen en ook Lenin bracht de bolsjewieken in het koude jaargetijde van 1917 de over winning. Michail Gorbatsjov heeft zich nu met zijn 'Februari-revolutie' bij die traditie aangesloten. De 'boeienkoning', zoals een Amerikaanse columnist Gorbatsjov deze week typeerde, tieeft het hem opnieuw gelapt. De 'Houdini van het Kremlin' is weer ontsnapt uit de ketenen waarin hij zichzelf leek te hebben laten opsluiten. Het kan de doorsnee Westerling wel eens arg wanend maken, maar de regie werd wederom op briljante wijze ge voerd. In de weken voorafgaand aan de cruciale zitting van het Centraal Co mité hielden de Sovjetmedia bijna metaforisch de orthodoxen in de partijtop voor wat hen te wachten zou staan als zij niet bereid of in staat zouden zijn de bakens te ver zetten. In beeldende reportages de den televisie en kranten verslag van de volkswoede over de corruptie van provincievorsten. De voorzitter van het maritiem bestuur in het verre oosten van Si berië moest gaan, nadat was geble ken dat hij tijdens een officieel be zoek aan Japan 167 tweedehands auto's op de kop had getikt voor zijn (foto AFP) lokale partijvrienden. In Leningrad werd het partij lidmaatschap ontno men aan de vorig jaar al ontslagen partijleider Joeri Solovjov, een die pe vernedering die hem ten deel viel omdat hij dankzij zijn invloed voor een soepel prijsje een Mercedes had gekocht. De partijleiders van Tjumen, Volgograd, Barnaul en Tsjernogov moesten opstappen en deze week viel Leonid Bobykin, de partijleider in Sverdlovsk, in ongenade na maandenlange druk vanuit het volk, dat vond dat hij een ondemo cratisch beleid voerde dat niet strookte met de glasnost. Zoals een Sovjetkrant deze week schreef: "De perestrojka heeft in de provincie in twee dagen meer gewonnen dan in de afgelopen vijfjaar". Gerucht En in Moskou twijfelt niemand er meer aan of ook het gerucht dat het Amerikaanse televisiestation CNN vorige week verspreidde dat Gor batsjov overwoog als partijleider op te stappen, werd doelbewust gelekt. Dankzij de daarop volgende ferme ontkenning door Gorbatsjov waren ook de Sovjetmedia in staat luide rond te bazuinen dat er bijzonder veel op het spel stond. Overigens zal het gerucht, zij het in enigszins an dere vorm, een dezer dagen nog uit komen: als Gorbatsjov als president meer bevoegdheden heeft gekregen en de partij niet meer door de secre taris-generaal, maar door een voor zitter (de hervormer Alexander Jak- ovlev?) wordt geleid. Toen wijlen Leonid Brezjnjev in 1977 het machtsmonopolie van de Communistische Partij van de Sov jetunie in de Grondwet liet vastleg gen, dicteerde hij: "De partij heeft in de kern geen andere belangen dan die van het volk". Nu was dat onder Brezjnjev met zijn plat ge zegd juwelen rovende familie al niet waar, maar dankzij de glasnost weet de hele Sovjetbevolking nu beter. Dat betekent overigens niet dat de CP in de Sovjetunie nu dezelfde lijdensweg zal gaan als de commu nistische partijen in de andere sta ten van Oost-Europa. De CP is de Sovjetunie niet door een vreemde mogendheid opgedrongen, maar is een 'huismedicijn' dat in 1917 op ei gen bodem als 'waardig' opvolger van het tsarisme werd gebrouwen. De partij kan zich er op beroemen in ieder geval zelf met perestrojka en glasnost te zijn begonnen. En voorts kent het land sinds ruim 70 jaar niets anders, terwijl bij voorbeeld landen als de DDR en Tsjechoslo wakije nog levendige herinnerin gen aan andere tijden koesterden. Symbolisch Velen in de Sovjetunie zullen het schrappen van Artikel 6 uit de Grondwet als een symbolische be vrijding voelen. Het effent de legale \yeg voor andere politieke groepe ringen, al houdt men soms zijn hart ^ast bij het horen van hun naïeve en niet zelden bij gebrek aan histori sche kennis gevaarlijke geluiden. Maar hoe vindt men daarnaast in de verbureaucratiseerde Sovjetmaat schappij, waarin alle benoemingen afhangen van de communistische nomenklatura, op belangrijke pos ten nieuwe, creatieve en onafhanke lijke mensen die er wel in slagen de economische en sociale misère op te lossen? Len Kapinsky, partijlid en colum nist van het vooruitstrevende Mo scow News, zegt dan ook dat het ge loof in de snelle geboorte van een volwassen meer-partijenstelsel in de Sovjetunie een "romantische fout" is. Kapinsky: "Het hart van de partij, haar hervormers en haar lei ders, kan niet zo maar beslissen een enorm apparaat achter zich te laten dat een greep heeft op iedere denk bare post. Het belangrijkste is de connecties te verbreken tussen de partij en de administratieve macht, de onbeleerbare, conservatie bu reaucraten die geen belang hebben bij veranderingen. Wij beginnen bij absoluqt nul. Dit is niet Amerika, dit is zelfs niet Tsjechoslowakije." En zijn noodkreet: "Tijd, geef ons heel veel tijd." Desondanks zijn er mensen die al speculeren over hoe een toekomsti ge Sovjetunie er uit kan zien. An- drej Piontkovsky, een van de advi seurs van het huidige Kremlin: "Het is natuurlijk eèn puur per soonlijke schatting, maar als Rus-1 land nu vrije verkiezingen zou heb ben, zou ik zeggen dat de sociaal-de mocraten 50 percent van de stem men zouden krijgen, de 'patriotti sche partijen' 30 percent en de com munisten 20 percent. Vooropge steld dat zij de nomenklatura achter zich laten". Gorbatsjov zelf in het Centraal Comité: "Bij de vernieuwing van de partij gaat het er om alles kwijt te ra ken dat verbonden is met het autori- tair-bureaucratische systeem. Ieder tijdverlies leidt tot achterstand en het verlies van initiatief, wat op hun beurt weer invloed zou hebben op de partij zelf en de toekomst van haar revolutionaire onderneming" Een resterende vraag is of Gor batsjov met zijn 'Februari-revolutie' een laatste reddingspoging van de CPSU heeft willen doen, dan wel een stap in de richting van haar on dergang heeft gezet. Een Russische journalist zei het deze week kernachtig zo: "Als communist wil Gorbatsjov natuurlijk dat de partij haar leidende rol behoudt, maar als patriot wil hij dat het land overleeft, zelfs als de partij dat niet zou doen". Het Front, dat met dit programma zal meedoen aan de algemene ver kiezingen van 20 mei, zegt onder meer dat het alle democratische krachten in zich wil verenigen en openstaat voor een meerpartijen- stelsel om een "sociale rechtsstaat" op te bouwen en de economie te de centraliseren en liberaliseren. Gis teren besloot de interim-regering per decreet dat Roemenen eigen be drijven mogen oprichten, al dan niet met deelneming van buiten lands kapitaal. De centrale bank zal voor de buitenlandse deelneming binnenkort richtlijnen uitvaardi gen. Volgens het decreet mogen de bedrijven zelf hun prijzen vaststel len en handel drijven met buiten landse bedrijven. OLIERAMP - Op ruim drie kilo meter voor de kust van Californie is gisteren een olietanker lekgeslagen, waardoor ruim een miljoen liter ru we olie in het kustwater terecht is gekomen. Er is een olievlek ont staan van zo'n 2,5 kilometer lengte en ruim 90 meter breedte. Volgens de kustwacht zal de olie afdrijven en terecht komen op de stranden van Huntington Beach en omge ving. Een naburig natuurreservaat wordt eveneens bedreigd. De toe dracht van het ongeluk is nog niet bekend. Overleg over bestand tussen Aoun en Geagea BAYRUT (AP) In Libanon wordt opnieuw overlegd over een besta- bnd tussen Aoun en Geagea. Een gevechtspauze maakte het gisteren de in hun schuilkelders opgesloten inwoners van de christelijke encla ve mogelijk in ziekenhuizen naar gewonde familieleden te zoeken en voor het eerst sinds dagen levens middelen in te slaan. Bij de enkele bakkerswinkels die hun deuren openden werd soms letterlijk om brood gevochten. Bemiddelaars van de maroni- tisch-katholieke patriarch Nasral- lah Sfeir zijn met afgevaardigden van Aoun en Geagea onderhande lingen begonnen over een staakt- het-vuren. Over de resultaten daar van is niets bekendgemaakt. De Franse staatssecretaris voor humanitaire hulp Bernard Kouch- ner en de Franse ambassadeur Rene Ala wisten eerder op de dag een an derhalf uur durend staakt-het-vu- ren te bereiken voor één straat. Dat maakte het mogelijk twaalf ernstig gewonden te evacueren uit het Ho tel Dieu-ziekenhuis in Oost-Bayrut. De gewonden werden in een kon vooi van zeven ambulances naar een vliegveld in West-Bayrut ver voerd, vanwaar zij voor medische behandeling naar Parijs vertrok ken. Bij de gevechten zijn volgens officiële cijfers tot nu toe 365 doden gevallen en raakten 1682 mensen gewond. Tientallen gewonden bez wijken alsnog in ziekenhuizen van wege gebrek aan bloedplasma en antibiotica. Volgens de politie hergroepeerde Aoun zijn troepen gisteren voor nieuwe aanvallen op Geagea. Dins dag behaalde Aoun al een overwin ning met de verovering van Dbaye, een door Geagea beheerst strate gisch stadje ten noorden van Bay- rut. Dbaye vormt een geschikte uit valsbasis om ook de overige bolwer ken van de Libanese Strijdkrachten ten noorden van en binnen Bayrut aan te vallen. China: leidende rol van partij onbespreekbaar PEKING (AP) Peking heeft van morgen duidelijk gemaakt dat in China niet getornd kan worden aan de leidende rol van de partij. Vol gens de partijkrant Renmin Ribao (Volksdagblad) zou het land zonder de partij in chaos verzinken. Met het commentaar reageerde het Chinese bewind op de ontwikkelingen in de Sovjetunie en Oost-Europa, al wer den die niet genoemd. In China onderdrukken de con servatieven met harde hand alle kri tiek op de communistische partij, maar naar verluidt vrezen de Chine se leiders dat de oppositie uit de ge beurtenissen in Oost-Europa nieu we moed zal putten. Het hoofdartikel in Renmin Ribao was gekoppeld aan een giste ren openbaar gemaakt partijdocu ment, waarin de partij werd opge roepen meer aandacht te besteden aan de opvattingen van acht kleine en volgzame satellietpartijen, die na de communistische machtsoverna me van 1949 mochten voortbestaan. Maar het hoofdthema was dat een meerpartijensysteem naar westers voorbeeld onaanvaardbaar is: "In China zullen zonder het krachtige leiderschap van de communistische partij nieuwe beroeringen en oorlo gen de kop opsteken, zal de natie verdeeld raken, en zullen het volk en de opbouw van de staat opnieuw te lijden hebben", aldus het hoofd artikel, dat betoogde dat de heer schappij van de communistische partij "door de hele natie gesteund en bekrachtigd wordt". Koop den snel een staatslot en wie weet is die rol u zeer binnenkort zelf op 't lijf geschreven. U heeft nog 3 dagen voor de verkoop van deze maand sluit. U vindt de verkoopadressen in de Gouden Gids Wacht niet, er is immers geen mooier lot dan een staatslot GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 5