FAMILIEBERICHTEN Wacht met koffie zeggen als iemand een ko-ko- konje thee bestelt. ,aö sanctos STORMKOOPJES BIJ HET NAAIMACHINE CENTRUM nu 499,- nu 599,- nu 899,- nu 1095,- nu 895,- nu 899,- nu 949,- nu 945,- NAAIMACHINE CENTRUM Steenstraat 12-12a, Leiden, tel. 071-146380 Kunstgebitten- reparatie De Tandenwinkel TELE RECHTS HULP Opdrachten tot plaatsing van rouwadvertenties kunnen van maandag t/m vrüdag tót 10.OO uur worden aangeboden voor dezelfde dag; voor plaatsing op zaterdag vrij dagavond tot 24.00 uur in de brievenbus, Witte Singel 1Leiden. MARGARETHA VAN DER PERK- ZUIJDERDUIJN echtgenote van P. VAN DER PERK op de leeftijd van 75 jaar Katwijk: A. M. SNOEU-VAN DER PERK U.S.A.: M. INGWERSEN- VAN DER PERK Katwijk: J. H. VAN DER PERK A. VAN DER PERK- HAASNOOT Z. Afrika: B. SLINGERLAND VAN DER PERK H. SLINGERLAND Haarlem: J. VAN DER PERK nichten en neven Valkenburg. 6 februari 1990 Op Gods tüd is uit ons midden weggenomen on ze lieve zuster, schoonzuster en tante M. v.d. PERK-ZUIJDERDUIJN Rijswijk: N. NOORT-ZUIJDERDUIJN Katwük: T. ZUIJDERDUIJN C. ZUIJDERDUIJN E. W. ZUIJDERDUIJN-BEKKER C. ZUIJDERDUIJN Wezep: J. ZUUDERDUIJN M. ZUUDERDUIJN-VERWEIJ Katwijk: P. ZUIJDERDUIJN A. M. ZUIJDERDUIJN- DE VRIES E. WASSENAAR- ZUIJDERDUIJN P. J. WASSENAAR neven en nichten Katwijk, 6 februari 1990 Op 5 februari j.l. is geheel onverwacht van or heengegaan onze vader, grootvader en ove grootvader SAMUEL VAN DE WETERING in de ouderdom van 82 jaar P. J. VAN QE WETERING N. VAN DE WETERING VAN DE BERG JACQUELINE en FRANS ROBIN A. VAN DE WETERING Leiden. 8 februari 1990 Robijnzicht Correspondentieadres Atjehstraat 57a, 2315 CP Leiden De begrafenis heeft heden, overeenkomstig de wens van de overledene, in familiekring plaats gevonden. Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wü kennis van het plotseling overlij den van onze lieve, zorgzame moeder, schoon moeder en oma, zuster, schoonzuster en tante ALIDA MARIA B0RSB00M-H00IJMANS op de leeftijd 86 jaar Wassenaar: G. C. KNAAP-BORSBOOM J. F. KNAAP Voorburg: M. C. BELT-BORSBOOM A. C. M. BELT Voorschoten: H. M. G. DEVILEE-BORSBOOM J. H. DEVILEE Aalst (N.Br.): A. L. BORSBOOM C. A. M. BORSBOOM-DOBBE kleinkinderen en verdere familie Voorschoten. 7 februari 1990 Huize "Adegeest" Cor respondentieadres Koperwieklaan 51. 2251 NS Voorschoten Gelegenheid tot afscheid nemen in het Rouw- centrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 179. Leiden, vrijdag van 19.00-19.45 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor haar zielerust op zaterdag 10 februari a.s. om 10 uur in de Pa rochiekerk H. Laurentius. Leidseweg 102 te Voorschoten, waarna de begrafenis zal plaats vinden om ca. 11.15 uur op de begraafplaats "Rosenburgh" (R.K. gedeelte), Rosenburgher- iaan te Voorschoten. Samenkomst in de kerk. Enige en algemene kennisgeving Something inside so strong. Tijdens de geboorte op 6-2-1990 is overleden JELLE AMMERLAAN LUCIA en HENK AMMERLAAN Zwaan 60. 2381 KK Zoeterwoude Neem mij. Heer God. het roer dan maar uit handen. En laat me zingend op de voorplecht staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden. Maar veilig uw haven binnengaan. Heden werd uit ons midden weggenomen mijn lieve man. onze fijne vader en grootvader WILLEM VAN BEELEN echtgenoot van TRUUS SOUÊR 10-1-1924 7-2-1990 Noord wijk: G. E. VAN BEELEN-SOUËR G. H. VAN BEELEN G. A. KUIJPERS LAURE P. R. VAN BEELEN L. DE JONG Den Helder: S. C. VAN BEELEN L. BRUIJNOOGE Voorhout: M. A. KRAAUEVANGER- VAN BEELEN J. F. B. M. KRAAIJEVANGER Leiden: M. D. VAN BEELEN T. FISHER 7 februari 1990 Leon Senfstraat 20 2202 SC Noordwijk aan Zee De dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden zaterdag 10 februari om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de al gemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg om 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren: na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. Geen bezoek c huis Na een liefdevolle verzorging in "Leythenrode" te Leiderdorp is rustig ingeslapen onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom PIETER ZEEGERS weduwnaar van JACOMINA DE LA RIE in de leeftijd van bijna 100 jaar Leiden: G. ZEEGERS J. ZEEGERS-ZWANENBURG K. ZEEGERS Veenendaal: A. ZEEGERS A. ZEEGERS-VAN DEN BOS klein-, achterkleinkinderen en verdere familie Leiderdorp. 7 februari 1990 Correspondentieadres: Driftstraat 62. 2315 CJ Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag van 19.00-19.45 uur in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Thuis geen bezoek. De begrafenis is bepaald op maandag 12 febru ari a.s. om 10.30 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf- Vertrek het Rouwcentrum c 10.00 Op 7 februari 1990 overleed onze lieve moeder FRANCINA BRAS INEKE en JAN RON en DAPHNE ALIËTTE Correspondentieadres: Jan van Banningstraat 5. 2381 AT Zoeterwoude De dienst ter herdenking wordt gehouden op zaterdag 10 februari 1990 in de kapel van "Hui ze Emmaus". Bennebroekweg 1Zoeterwoude om 10.30 uur, waarna de begrafenis op de be graafplaats bij de "Dorpskerk" zal plaatsvin den. Gelegenheid tot condoleren zaterdag tussen 10.00-10.30 uur in "Huize Emmaus". Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lij den bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over grootvader, broer, zwager en oom JACOBUS JOHANNES BAVELAAR 4 mei 1907 t 2 februari 1990 J. BAVELAAR-LAURIER J. S. KOOREMAN H. KOOREMAN-LOOS ETIËNNE en CORINNE JOSÉ P. KOOREMAN E. KOOREMAN-MATHEIJSEN HANNY en TON JOHAN J. BAVELAAR ARJAN J. J. BAVELAAR P. BAVELAAR-LIBOCHANT JEROEN MIRANDA achterkleinkinderen en verdere familie Weidehof 7. 2321 VA Leiden Dankbetuiging Hiermede danken wij familie, vrienden en buren voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man en onze dierbare vader en opa Jan van der Plas Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, G. S. van der Pias-Ros In "Overduin" is toch nog onverwacht, in het bij zijn van zijn naaste familie, vredig ingeslapen, mjjn lieve man. vader en pa C0RNELIS SCHAAP in de ouderdom van 77 jaar Katwijk: T. SCHAAP-STUUT Leiden: NELL SCHAAP MIRANDA KOOLE Katwijk aan Zee. 6 februari 1990 Tubantenstraat 1 Correspondentieadres N. Schaap. Zeemanlaan 4a, 2313 SX Leiden Geen bezoek i huis. Op vrijdag 9 februari a.s. is er van 13.30-13.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de kleine kapel van "Overduin". Nachtegaallaan 5 te Kat wijk aan Zee. aansluitend zal dan een korte her denkingsdienst worden gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 14.30 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Overduin". Mensen moeten verder gaan.. Waarom moet ik op weg? Ik wil blijven bij het oude het vertrouwde maar ik moet verder naar het nieuwe het onbekende... medeleven r Paul Ank van Schaik-van Beem Marieke Joost Dankbetuiging Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor het ondervonden medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Jacoba de Jong-Haasnoot In het bijzonder .gaat onze dank uit naar Ds. J. Bogaard voor de geestelijke bijstand en het lei den van de rouwdienst. Dr. J. J. A. Henneman, huisarts, en directie en al het personeel van Huize "Duinrand" dank voor hun medische hulp en liefdevolle verzorging. Alle familie, bekehden en medebewoners dank voor het medeleven. Tenslotte begrafenisonderneming D. C. Vis en Zoon dank voor de correcte verzorging van de begrafenis. Fam. de Jong Katwijk, februari 1990 BEGRAFENISSEN CREMATIES LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 12 66 18 NAAMPLATEN in alle maten en kleuren en artistieke uitvoeringen STEMPEL- EN GRAVEERBEDRIJF broomans- leiden Zoeterwoudseweg 21a, Leiden, Tel. 769222 B.A. HEETVELT Gediplomeerd tandprotheticus Vervaardiging van kunstgebitten Natuurgetrouw Unieke snelservice: Reparaties klaar bipnen 1 uur O.K.T. Kwaliteit en garantie Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur 071-890589 u OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING Anker vrije arm lichtgewicht met nuttige steken Toyota lichtgewicht stretchsteken, vrije arm knoopsgat-automaat van 699,- Lewenstein vrije arm, stretchsteken knoopsgat-automaat sterke motor van 949,- Anker automatic electronische motor voor extra kracht van 1195,- LOCK MACHINE EEN WENS VOOR IEDERE NAAISTER Toyota lock nieuw Anker lock 4-draads Lewenstein lock, 4-draads Singer lock 4-draads met kettingsteek van 1199,- 4-draads van 995,- Verkoop en rep. alle merken o.a. off. dealer Husqvarna, Lewenstein, Pfaff, Bernina, Elna, Anker, Singer (ind.), Toyota, Bernette. Deze prijzen gelden tot en met 17 februari 1990. Gebruikte machines met garantie v.a. 98,-. Husqvarna, Vendomatic, Lewenstein Meister, P.M.C., Anker, Singer (ind.). Kerkstraat 44 N00RDWIJK-BINNEN Tel. 01719-18491/18193 b.g.g. 01719-11145 PRAKTISCHE ADVIEZEN 06-340 340 51 06- 340 340 52 06- 340 340 53 06- 340 340 54 §lilHIWHiH«« 06- 340 340 61 06- 340 340 62 06- 340 340 63 06- 340 340 64 06- 340 340 71 06- 340 340 72 06- 340 340 73 06- 340 340 74 06-340 340 81 06- 340 340 82 06-340 340 83 06- 340 340 84 50 CENT PER MINUUT Stotteraars weten heus wel wat ze zeg gen willen, dus in de rede vallen helpt met. Geef ze liever even de ti|d om uit hun woor den te komen Dat ver mindert'al gauw de spanning. Zo komt een gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook 'n beetie beter be- griipen Doen we dat7 Informatie voor mensen met stotter- problemen bi| zichzelf in hun gezin of naaste omgeving: "01808-15 31 of SVS. Postbus 119. 35Ó0AC Utrecht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 4