Kamer: meer vaart achter milieubeleid Aantal inbraken in woningen neemt toe Openbaar vervoer goedkoper ondanks duurdere kaartjes Een pannetje soep voor de daklozen 'Bedrijfsleven tureluurs en moedeloos' Voorzitter apothekers zou voordeeltjes in zak steken 4 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 BS DEN HAAG (GPD) De Tweede-Kimerfracties van CDA, PvdA, WD en Groen Links voorzien opnieuw ernstige stagnatie in de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan. Het CDA vindt de opstelling van het departement van milieu-minister Alders te "terug houdend". Volgens de PvdA is onvoldoende nagedacht over de uitvoering van het milieu beleid. En de VVD constateert dat het bedrijfsleven "tureluurs en moedeloos" is, terwijl met de uitvoering van het milieubeleidsplan nog niet eens is begonnen. UTRECHT (ANP) - De Economi sche Controle Dienst verdenkt voorzitter Tromp van de apothe kersorganisatie KNMP ervan Finan ciële voordeeltjes niét te hebben doorgegegeven aan zijn klanten, zoals de wet voorschrijft. De ECD heeft proces-verbaal opgemaakt te gen de maatschap Apothekers Combinatie IJsselmond, waarbij Tromp met vier andere apothekers in Kampen en IJsselmuiden is aan gesloten. Tromp heeft altijd felle kritiek ge leverd op apothekers die zich niet aan de regels houden en verklaard dat ze zonodig als lid van de KNMP zullen worden geroyeerd. Hij was zelf niet voor commentaar bereik baar. apothekers sinds 1 januari 1988 al leen de werkelijke kostprijs van ge neesmiddelen in rekening brengen bij hun klanten of de verzekeraars. Eventuele kortingen en bonussen van fabrikanten mogen ze niet zelf houden. In dit geval gaat het om het later betalen van rekeningen van de groothandel OPG, een vorm van krediet waarover de vijf apothekers geen rente hoefden te betalen. Ze zouden dit voordeel niet hebben doorgegeven aan hun afnemers. Volgens apotheker R. Weise in IJsselmuiden, één van de andere betrokkenen, gaat het om een zoee- naamd 'installatiekrediet' dat bijna alle groothandels aan startende apothekers geven of aan apothekers die verbouwingen laten uitvoeren. Hij zei dat de maatschap de rekenin gen van'OPG sinds 1 april 1989 al tijd precies binnen de vastgestelde termijn betaalt. Op die datum bleek pas dat ook installatiekredieten on der de nieuwe regels vielen. Vol gens Weise kan het dan ook alleen gaan om de periode 1 januari 1988 -1 april 1989. voorzitter ter discussie staat. De ad ministratie van de maatschap IJs selmond is onderzocht in het kader van een grote campagne waarbij de ECD bij tientallen apothekers een onderzoek heeft ingesteld. De KN MP onthoudt zich verder van com mentaar omdat het een privé-aange- legenheid betreft. Bovendien staat nog niet vast of de resultaten van het onderzoek aan de rechter wor den voorgelegd. Sinds een "slotgesprek" in de cember 1989 hebben de vijf apothe kers niets meer van de ECD ge hoord. Ook de persofficier van justi tie in Zwolle, mr. D. Veurink, kon nog niets zeggen over een eventuele strafvervolging. Hij bevestigde wel dat de ECD proces-verbaal op maakt, maar hij heeft het nog niet ontvangen. Tijdens het debat over de milieu-be groting vroegen de WD, D66, PvdA, Groen Links en de SGP ex tra geld voor het opruimen van gif belten. "Voor de sanering van de bodem dreigt 1990 helemaal een verloren jaar te worden", aldus het Groen-Linkse kamerlid Willems. Het CDA staat "sympathiek" tegen over de pogingen om 100 miljoen (zoals de WD wil) of 25 miljoen (zoals de PvdA voorstelt) extra te re serveren voor de schoonmaak van de bodem. Milieu-minister Alders, (foto anpi Alle fracties benadrukten dat er inmiddels meer dan genoeg "dikke nota's" zijn verschenen over het milieu. "Tijdige uitvoering van de maatregelen zet meer zoden aan de dijk", aldus het CDA-kamerlid Lan- sink. Ook bij de WD neemt het ge duld snel af. Daar gaat het gerucht dat de aangescherpte versie van het Nationaal Milieubeleidsplan op nieuw een omvangrijk boekwerk wordt van honderden pagina's. "Bestaat niet het gevaar dat men straks denkt: 'gooi het maar in mijn pet'?", vroeg het WD-kamerlid Te Veldhuis zich af. De VVD vindt minister Alders "al een hele flinke jongen als hij het Na tionaal Milieubeleidsplan handen en voeten kan geven". Maar daar voor ontbreekt het Alders nog steeds aan een strategie, constateer de de Tweede Kamer. Vrijwel alle fracties vinden dat Alders grote haast moet maken met zijn aangescherpt milieuplan. "Het CDA rekent op een concrete aan pak", waarschuwde Lansink. De PvdA hoopt dat de bewindsman nieuwe milieuheffingen zal introdu ceren, om daarmee de verkoop van milieuschadelijke produkten af te remmen. De PvdA en VVD vinden dat Ne derland alles op alles moet zetten om de milieuvervuiling in Oost-Eu ropa terug te dringen. Met behulp van een 'Europees hulpprogramma' moet Nederland proberen het ge bruik van bruinkool aldaar terug te dringen, vindt de PvdA die tevens pleit voor sluiting van de (onveilige) kerncentrales in het oostblok Het "Westen zou het Oosten van schone DEN HAAG (ANP) - Woningin- hoger inbraakrisico dan gemid- braak neemt nog steeds toe. In de deld". periode van 1980 tot 1988 tal woninginbraken ruim verdub beld, van ruim 53.000 tot ruim 112.000. Dat betekent dat in 1988 over heel Nederland gezien onge- Het werkelijke inbraakrisico ligt volgens de onderzoekers iets hoger dan het in het rapport genoemde, omdat van bijna 15 procent van de inbraken geen aangifte wordt ge- (re) stroom kunnen i de Van Rijn. De WD vindt dat Nederland sommige investeringen ten behoe ve van het milieu beter kan ver plaatsen naar Oost-Europa. "Het ef fect van milieu-investeringen in de verouderde produktieprocessen in Oost-Europa ligt een factor vijf ho ger dan in het Westen", aldus VV- D'er Te Veldhuis. Het CDA wil aan de financiële hulp aan Oost-Europa de voorwaarde verbinden dat er een milieubeleid tot stand komt Den Helder weert opnieuw Russisch schip uit haven DEN HELDER (GPD) - De dienst doende havenofficier van Den Hel der heeft opnieuw een Russisch koopvaardij-schip de toegang tot de haven geweigerd. Het schip wilde in de haven schuilen voor de storm. De kapitein kreeg het advies bij Vlieland te schuilen. Twee weken geleden werd ook al een Russisch schip geweigerd. Dat schip kam een dag later in grote nood. De 56 opva renden konden toen nog net wor den gered. Volgens het kustwachtcentrum in IJmuiden is de Sormovskiy 7 geen moment in nood geweest. "Het schip had geen problemen en is op eigen kracht en onder radar- dekking naar de rede van Terschel ling gevaren om daar in de luwte te gaan liggen", aldus een woordvoer der van het kustwachtcentrum. De kapitein van de Sormovskiu 7 vroeg via de kustwacht in Huisdui nen verscheidene keren dringend om een ligplaats omdat zijn schip niet tegen de windkracht 10 met sto ten van 11 beaufort opkon. De dienstdoende havenofficier ver bood dit echter. Volgens de interna tionale regels mogen schepen uit het Oostblok alleen in Den Helder DEN HAAG (ANP) schuilen als er sprake is van direct strippenkaart levensgevaar. ROTTERDAM - Met gasmaskers uitgeruste experts zijn gistermiddag bij TankCleaning in Rotterdam begonnen met het zoeken naar mogelijke lekken in een partij vaten met epichloorhydrine. De partij werd onlangs in contai ners in de haven van de Maasstad aangevoerd. (foto and Er i i gisteren i 1 april twee procent duurder schepen den, wordt het openbaar Hoewel de Met enige opluchting verklaarde het treinkaartje op de minister dat de stijging van de autokosten dit jaar een fractie hoger zal uitvallen dan de kostenstijging het openbaar vervoer. In het r die problemen hadden met het genlijk vier procent goedkoper. De Van de HD 34 viel de motor prijs daalt dus per saldo met gemid- geerakkoord hebben CDA en PvdA i minister afgesproken dat het openbaar a comogelijk om te bunkeren. De sup- staat) gisteren in de Tweede Kamer. blijkt uit een rapport van de directie muiier niet ondertekend. Uiteinde- plyer Smit Lloyd 92 bood assisten- Ze legde uit dat de 75 miljoen gul criminaliteitspreventie nisterie van justitie, dat vandaag i verschenen. lijk komt ongeveer 75 procent a het werkelijk aantal inbraken i politiestatistiek terecht. Dat is rela- nooit meer in prijs mag stijgen dan de variabele kosten van de auto. Dat zijn de kosten voor brandstof en tie en begeleidde de Helderse kotter den die vrijkomt door de verminde- onderhoud. Volgens het ministerie Volgens de opstellers van het rap- tief hoog in vergelijking met ander port is de stijging-wan het aantal wo- typen misdrijven, zeggen de onder- ninginbraken groter dan de stijging zoekers. Maar dat is grotendeels te het Schulpengat. Bij Stellen- ring dam kreeg de Goeree 34 motorpech en werd door een sleepboot naar binnen gesleept. de belastingaftrek het totaal aantal misdrijven het totaal aantal vermogensmisdrij- In de periode 1980-1988 i het aantal woninginbraken toe met het feit dat r verklaren door de ernst liet - dat wordt grote inbreuk op de privésfeer bewijs nodig heeft. De onderzoekers merken nog op met 60 pro- dat het hier gaat om het inbraakrisi co in een bepaald jaar en dus om een momentopname. Dat cijfer kan fluctueren en vooral bij kleinere ge meenten kunnen er per jaar grote verschillen optreden. 111 procent, het aantal vermogens- misdrijven met 72 procent en het to taal aantal misdrij' cent. In 1980 werd 1,6 procent van de Nederlanders slachtoffer van in braak en in 1988 3 procent. In de slachtofferenquête van het CBS is een dergelijke stijging verder niet te zien, ook niet bij de andere vermo gensdelicten die daarin worden on derzocht. Over het geheel genomen kan worden gesteld dat het inbraakrisi co toeneemt naarmate de verstede- lij kingsgraad stijgt. Alleen de foren sengemeenten vertonen een afwij kend beeld, zo is de onderzoekers gebleken. Die scoren relatief hoog. Dat is volgens de onderzoekers een nieuw gegeven, dat bij het vorige onderzoek naar woninginbraken (in 1986) nog niet kon worden vastge steld. De analyse van het inbraakrisico kan politie en bestuur behulpzaam j zijn bij het opsporen van plaatsen leert pohtiek De^Haag dezer dagen •SNELHEID - Het Nederlandse wegvervoer wil dat de maximum- de verzekering snelheid verhoogd wordt tot 90 kilo- verkeer en waterstaat stijgen i-werkverkeer, ten goede komt deze kosten dit jaar gemiddeld 1,6 aan de kortingskaarten van de Ne- procent in prijs. Doordat de strip- derlandse Spoorwegen. penkaart en het treinbiljet niet op 1 De Kamer ging ietwat mokkend januari 1990 maar op 1 april twee joenen guldens overgehouden akkoord met de tariefsverhoging procent duurder worden, is de feite- overheidsbijdragen. lijke prijsverhoging over het gehele jaar gemeten 1,5 procent, aldus Ma- wil hebben, vond zij een dergelijke prijsverhoging wat al te dol. Boven dien zou de prijsstijging dan ver bo ven die van de automobilist uit gaan. De prijsverhoging met twee pro cent bezorgt Maij-Weggen dit jaar een tekort van 25 miljoen gulden en volgend jaar van 35 miljoen. Zij heeft met minister Kok van Finan ciën afgesproken dat zij daarvoor geld mag gebruiken dat het rijk nog tegoed heeft van de openbaar-ver voerbedrijven. Die hebben de laatste jaren enkele honderden mil- Vorig jaar meer doden in verkeer DEN HAAG (GPD) - Het aantal doden in het verkeer is in 1989 voor het eerst sinds jaren weer fors gestegen. Vorig jaar kwa men bij verkeersongevallen 1.460 mensen om het leven, 94 meer dan in 1988. Dat is een stij ging van zeven procent. Het aan tal geregistreerde gewonden ging omhoog met vijf procent. Van die 50.000 gewonden moest evenwel hetzelfde aantal naar het ziekenhuis worden vervoerd als in 1988: 13.650 mensen. Deze -voorlopige- cijfers zijn gisteren bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS kon nog niet zeggen welke groepen wegge bruikers het meest getroffen zijn. De stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Verkeersveilig heid (SWOV) dacht op basis van de cijfers over de eerste negen maanden van 1989 drie oorza ken te kunnen aanwijzen: de grote toename van het aantal au to's, een toename van het fiets gebruik en het te hard rijden op de autosnelwegen. Veilig Verkeer Nederland meent dat vooral de zachte win ter, de lange zomer en het druk ke verkeer de belangrijkste oor zaken zijn van het gestegen aan tal verkeersdoden. Volgens woordvoerster P. Brunsveld zijn daarvan vooral fietsers en jongeren de dupe geworden. Zij ziet dan ook geen verband tus sen het aantal slachtoffers en de verhoging van de maximum snelheid. WN vindt dat de jongste cij fers van het CBS voor de rege ring aanleiding moet zijn om het verkeersveiligheidsbeleid aan te scherpen. Het beleid van de regering is er tot nu toe op ge richt om jaarlijks het aantal ver keersdoden terug te dringen. twee procent per 1 april. PvdA- woordvoerder Castricum hield een slag om de arm door aan te kondi meter per uur. Ongeveer 90 procent gen dat hij het voorstel van Maij nog De minister hield de Kamer de wegtransporteurs geeft dit te kennen in een onderzoek van Nieuwsblad Transport. Een forse meerderheid (70 procent) is tegen het idee Weggen de fractie wil bespreken. Woord- dat het treinkaartje en de strippen- te voerder Hennekam liet zijn partij genote Maij-Weggen wel weten gen te hebben over het begrotings- den verkeersminister Maij- tekort dat daardoor ontstaat. "Ik nog verder te laten oplopen. Maar snelheidsbegrenzer vind het een heel zwak verhaal", al- omdat het kabinet de bevolking uit dus Hennekam. kaart eigenlijk tussen 3,5 en 4,5 pro cent duurder zouden moeten wor de kosten voor het rijk niet Verkeer en Waterstaat financiert de openbaar-vervoerbedrijven in de steden voor 75 procent. De streek busondernemingen krijgen 60 pro cent van hun kosten van het rijk en de NS 50 procent. Ontvoerde artsen spoedig weer vrij AMSTERDAM (ANP) - De twee art sen van de organisatie Artsen zon der Grenzen die eind vorige week werden ontvoerd in Zuid-Sudan zullen spoedig worden vrijgelaten door de rebellenbeweging SPLA. De twee artsen verkeren in goede gezondheid. Hun ontvoering zou een vergissing zijn geweest van de SPLA. Dat heeft Artsen zonder Grenzen gisteravond bekendge maakt. De Nederlandse arts Martin Rup- De minister beloofde de Kamer pert (26) i een nota te zullen schrijven waarin Christine zij oplossingen zal aandragen die werden in de nacht de auto en in het openbaar Afgang van sociale vernieuwing onstuitbaar functioneren. DEN HAAG - Het tij lijkt niet meer te keren, de afgang is onstuitbaar. Het politiek prestigeproject van de 'sociale vernieuwing' dreigt ten on der te gaan aan machteloos woor denspel en bureaucratische taai heid. Besmuikt gniffelend consta- ken, Marokkanen en Sunnamers Ze zijn er afhankelijk gewor- het inbraakprobleem met me speelt. De onderzoekers teke nen daar wel bij aan dat het inbraak risico van een bepaalde gemeente weinig zegt over de risico's van af zonderlijke buurten of woningen. "Bepaalde buurten, straten en wo ningtypen kennen nu eenmaal een die (b) zich te pletter len omdat ze niks om handen heb ben? Het onderwijs is er belabber- der dan in de gemiddelde nieuw bouwwijk. De frieeste bewoners beter hebben slechts een schamele wao- Kunnen of aow-uitkering; aan hen is de eco- het der- nomische opbloei voorbij gegaan, de kabinet-Lubbers al bij de start De criminaliteitscijfers liggen er ho- struikelt over de eigen benen. 'Inte- ger en het buurthuis zit onder de geld erbij'? Ruud Lubbers had greren', 'kwaliteit van de samenle- graffiti. Wie twijfelt er nog aan het beter idee: kunnen we al die regelin- nut van de sociale vernieuwing" ministers ligt hier formaat. Wie hoe het paradepaardje den, constateerde WVC-minister Hedy d'Ancona vorige week. Voor elke kwaal bestaat inmiddels een medicijn, maar niemand wordt er niet een nieuwe 'pot voor de zwakke groepen' maken, opperde tijdens de formatie de PvdA onder het motto: 'niet goed, 'zelfredzaamheid' zijn de trefwoorden. Het resultaat Voor pannetje soep voor de daklo- uitdag: plaats i gen niet samenvoegen en vervol gens aan de gemeente-besturen uit besteden, zodat we in Den Haag1 s geschiedenisboeken wil het gezeur af zijn? Een briljant plan. door Peter de Vries Decor Twee Amsterdamse toneelspelers van de toneelgroep Schmink moe ten voor de politierechter verschij nen nadat in juli vorig jaar op de 150e verjaardag Spoorwegen een tienjarig meisje ond^r een omwaaiend decorstuk te recht kwam. Het kind liep een lichte hersenschudding en enkele schaaf wonden op. Dat heeft de Utrechtse persofficier P. van der Molen giste ren meegedeeld. Celstraf De officier van justitie bij de recht bank in Arnhem, mevrouw mr. J. Brughuis, heeft een gevangenis straf van vijf jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Arnhem en zijn 28- jarige medeplichtige. Samen met een derde compagpon hadden bei de verdachten een drietal koffie shops opgezet in Nijmegen. Vol gens de rechtbank-president mr. H. Blom waren de koffieshops slechts een dekmantel voor handel in ver dovende middelen. kan staan met meling voc dient op z'n minst een subsidierege ling te worden ontworpen, niet vol- Dat is de echte 'sociale wing': niet goed, geld terug, de minstbedeelden. Er Aan grote woorden heeft het aan het Binnenhof nooit ontbroken. Poli tiek moet inspireren. De voormalig dan ook de afgelopen decennia CDA-minister van welzijn, Elco volop gebeurd. Zo ontstond het Brinkman, hield ooit een lange rede vastberaden PvdA-bewindsvrouwe leid, naast specifiek welzijnsbeleid i Leiden, waarin hij de contouren van zijn 'verantwoordelijke samen leving' uiteen zette. Rafelige theo rietjes, die desalniettemin een nieuwing gaan trekken. Zij moest sering en het isolement, door zorg boodschap bevatten: de overheid i alle voorstellen doen z speciale 'ministeriële waarin zo'n beetje het hele kabinet zitting heeft minus de ministers van buitenlandse zaken en defensie. Onlangs kwam Dales met een eerste op maat en reaktivering van het er niet voor om alle rekeningen te middenveld. Den Haag kijkt, als het betalen, de mensen moeten hun er echt op aankomt, niét op een stui- problemen eerst zelf Het stadsbestuur dat kan aanto- de renovatiewijk veel buurt of club. is pro beren op te lossen, in het gezinsver band of via vrijwilligers van de plan, dat werd weggehoond door de 'sociaal zwakkeren' zitten, kan i kenen op een financieel extraatje; hoe ze het hadden de school met veel buitenlandse met het 'flintefdunne' kinderen op een toeslag. Tientallen 'Haagse rede'. Ook de andere PvdA' wisten niet na lezing werkstukje. Sindsdien gaat CDA- regelingen bestaan e premier Ruud Lubbers ciale vernieuwing. Hoe heeft het z ver kunnen komen? Vroeger spraken we van een 'a-s ciale buurt', maar het huidig taalge bruik heeft in 'achterstandsgebied' r minder- Zijn opvolgster op WVC, d'Anco- (PvdA), antwoordde vorige week lang verhaal, de Haar boodschap: 'Het mobiliseren en aktiveren van zowel de zwakken als de hedenbeleid en buurtcentra, alco holisten en gokverslaafden, stads- sterken, het aanspreken op hun vernieuwing en sociale dienst, ar- antwoordelijkheid voor zichzelf beidspool, solicitatieclub en gratis elkaar, recht doen werklozen. omstandigheden Wie is er tegen het mobiliseren en aktiveren van mensen, op een enke le luiwammes na? Het raakt toch ie dereen, "zowel de zwakken als de sterken"? Moeten mensen niet ver antwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, maar zo nu en dan ook naar de buren omzien? Nou dan! Is het misschien omdat al die woorden wat machteloos klinken? Is het omdat het proza de bewinds- vouwe tot niets verplicht? Vast staat dat sinds d' Ancona weinigen meer heil zien in de 'sociale vernieu wing'. Het was de strijdkreet waar mee de PvdA in het nieuwe kabinet goede sier zou maken. Maar "de PvdA weet gewoon niet wat ze wil in de regering", constateert een en kele CDA'er sceptisch: "Ze zijn in verwarring". Dat is één kant van net vernaai, ue andere kant is deze: de tientallen subsidieregelingen houden in Den Haag een leger van duizenden amb tenaren aan het werk. Zij koesteren 'hun' doelgroep, hun eigen sociaal zwakkeren. De ambtelijke lobbies zijn machtig: ze staan wantrouwig tegenover de bureaucraten van an dere departementen, en voelen er weinig voor de vele subsidieregelin gen te saneren. Het breken van hun macht is de taak van de 'ambtenaren-minister' bij uitstek: de minister van binnen landse zaken. Ook daarom illu streert het feit dat Lubbers haar te hulp moet schieten de malaise. Nogmaals een CDA'er: 'Ten Dales interesseert zich niet voor details; lui. Maar als je zegt dat alle sub- •GERED - Het geboortehuis van de Amsterdamse onderwijzer, schrij ver en politicus Theo Thijssen is ge red. Het college van b en w stemt in met het plan van oud-wethouder J. Schaeffer om het pand te herstellen in de oude staat. De kosten van de reconstructie bedragen 266.688 gul den. i Addis Abeba werd duidelijk dat de twee in handen zijn geraakt van de SPLA. Artsen zonder Grenzen heeft in middels al haar medewerkers terug getrokken uit Zuid-Sudan. Reden is de onmogelijkheid om in de huidige omstandigheden nog humanitaire hulp te verlenen. ADVERTENTIE Alom wordt geklaagd dat na tien- den, met een overheid die stimu- mogelijkhe- sidieregelingen moeten worden veel treffender beschrijving ge- tallen jaren sociaal- en welzijnsbe- leert en zo nodig de kaders aangeeft, vonden. Ooit in de Schilderswijk leid de 'hulpbehoevenden' niet waarbinnen zelfredzaamheid en so- geweest of een willekeurige andere meer zonder 'hun' fietspad, buurt- lidariteit tot stand kunnen komen", renovatiebuurt waar (a) veel Tur- centrum of 'tafeltje dekje' kunnen. Wie is het daar niet mee eens? mengevoegd, komt het juist op de tails aan. En het vergt kracht om het bureaucratisch verzet te breken". Aan de ambtelijke zelfredzaamheid hoeft niemand te twijfelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 3