Boudewijn Biich treedt in Columbus Voetspoor INGEN Serie voor VARA-televisie Km Mm K6moimi£ mm %bmv in ómm 10 m KAN5 die mor onö HoofpiG Radioserie rond Laurel en Hardy DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 Vorsten bijzetten De Italiaanse premier Andreotti heeft toestemming gegeven de stoffelijke resten van de laatste Italiaanse vorsten te laten bijzet ten in het Pantheon in Rome. In 1946 maakten de Italianen via een volksstemming een einde aan het bewind van het vorstenhuis van Savoye. In de grondwet van de nieuwe republiek werd Italië tot verboden gebied verklaard voor de voormalige koningen, konin ginnen en hun stamhouders. Tot nü toe strekte dat verbod zich ook uit over de stoffelijke resten van de koningen Victor Emma nuel II en Umerto II, en koningin Elena, die respectievelijk in Egypte, Geneve en Montpellier begraven liggen. Het huis van Savoye heeft negen eeuwen lang geregeerd over Piedmonte, en van 1861 tot 1946 over het vere nigd Italië. van Wandlitz, dat in een bosrijke omgeving ten noorden van Ber lijn ligt, een openbaar sanatorium te maken. Nog deze maand wor den de eerste patiënten er ver wacht. Kerkgangers verjaagd Twee dode paarden, 200 personen op de vlucht en een verstoorde kerkdienst, dat was de tol van een aanval van een grote bijenzwerm in Panamese dorpje Guarare. De bijen drongen de kerk binnen precies op het moment dat de priester de mis wilde beëindigen. De aanval leidde tot een enor me chaos. Met emmers en offer schalen, slaagden de dorpsbewo ners erin de priester en zijn assis tenten te ontzetten. Voor twee paarden in een belendende stal kwam de hulp te laat. Zij overle den aan de steken van de woeden de zwerm bijen. De diertjes, bekend als .Afri kaanse bijen', zijn uitermate ge vreesd in Panama, waar ze in 1982 hun intrede deden. Ze zijn be rucht vanwege hun onverwachte, gewelddadige aanvallen op die- HILVERSUM (GPD) - In het najaar brengt de VARA-televisie een pro grammaserie, bestaande uit zes afleveringen, waar in Boudewijn Büch in de voetsporen van Columbus treedt. door Monique Doppert risme met mijn programma's. Diezelfde toeristen zijn verant woordelijk voor veel vervuiling en verspilling op de mooiste plekken van onze aarde. Toch wil ik me, ondanks mijn afkeu ring Van vooral het massatoeris me, niet bezighouden met milieupolitiek of internationale kwesties. Van die zaken heb ik geen verstand." Kosten Büch maakt de programmaserie met een team dat bestaat uit vyf mensen. „Het lykt duur maar we werken goedkoper dan wanneer we voor de tijd van de reis een studio in Hilversum zouden moeten huren. De overnach- tingskosten zijn het duurst. Ik hoop dat we niet teveel wachtda- gen krijgen. We hebben in totaal honderdtwaalf dagen begroot. Maar dictaturen en bureaucratie ën houden zich niet aan sche ma's. Dat heb ik in het verleden al gemerkt in Haitïe en Turkije. Je probeert problemen te voor komen door zoveel mogelijk van tevoren te organiseren, maar als de helft van de faxen die je ver stuurt niet wordt beantwoord mag je dat onrustbarend weinig noemen. Nee, op het gebied van afspraken maken, regelen en or ganiseren ben ik echt van Neder land gaan houden. Nederland en de Nederlanders zijn zo precies, alles gaat op tijd en afspraken worden nagekomen. Dat is goed werken." „Het valt mij overigens op dat mensen vooral belangstelling hebben voor mijn, zogenaamde, slechte passies. Daar is minstens half Nederland, als het niet meer is, van op de hoogte. Ik durf te stellen dat ik de meest autobio grafische schrijver en program mamaker van Nederland ben. Gelukkig kan ik het ook allemaal goed relativeren, dat scheelt een hoop frustraties. Het heeft ook voordelen om beroemd zijn en als publiek bezit te worden be schouwd. Je staat er versteld van met hoeveel égards ze je op Schiphol kunnen ontvangen; 'Welkom thuis, meneer Büch, goede reis gehad?' Ik word op het postkantoor, bij de bank en in winkels met voorrang gehol pen. Ik ben ijdel genoeg om dat heerlijk te vinden." „In het najaar zullen de Co- lumbus-afleveringen op de tele visie verschijnen. Je zult zien dat ik dan tot enige echte Columbus- deskundige word gebombar deerd. Ach, als beroemde Neder lander draag je nu eenmaal een kruis. En ik vind het vaak nog leuk ook." De nummer 1 op de wereld ranglijst van het golfen, de Australiër Greg Norman, staat ook als hengelaar zijn manne tje. Hij ving een 4 meter grote witte haai. De vangst deed nogal wat stof opwaaien omdat het om een haaiesoort gaat die met uit sterven wordt bedreigd. Vol gens Greg stierf de haai nog voor hij de kans had gehad het beest weer vrij te laten. Wandlitz-tours Het per toeristenbus bezoeken van de luxe woonwijk Wandlitz waar de vroegere leiders van de DDR in luxe baadden, is gestaakt nadat veel van de bezoekers scha- Büch: „Het gaat mij daarbij niet speciaal om de persoon Colum bus. Zijn leven kun je in honderd regels beschrijven. Zijn graf wordt op drie plaatsen in de we reld geclaimd en verder is er na genoeg niets bijzonders over de ze man te melden. Of het moet zijn dat hij zo'n merkwaardige handtekening had, moet je zien, vreemde vormgeving, hè. Nee, het gaat mij om zijn 'ontdekking' van Amerika. Ontdekken is na tuurlijk een beetje gek uitge drukt omdat het land gewoon al bestond. Toch heeft het feit dat er zo'n ontdekkingsreiziger voet aan wal zet een fenomeen in wer king gesteld dat zijn weerga in de geschiedenis niet kent. In Zuid- Amerika spreekt iedereen Spaans omdat Columbus voor de Spaanse kroon werkte. Heel raar eigenlijk als je dat bedenkt. Ze hadden daar net zo goed Frans, Duits of Russisch kunnen spre ken. De geschiedenis zou er toch al heel anders hebben uit gezien als Amerika honderd jaar eerder of later ontdekt zou zijn." Voor de serie reist Büch ni2t ■precies de tocht van Columbus „Dat zou wat saai worden. Ik neem de interessante gedeelten uit zijn route. En ik doe niet alles per boot, dat zou veel te lang du ren. Voor de kust van Venezuela, bijvoorbeeld, loopt een gedeelte van een smokkelroute. Het is daar zelfs gevaarlijk om te varen omdat boten eerst worden be schoten door de waterpolitie en het leger. Daarna worden pas de vragen gesteld. Als allés goed gaat zullen we dit reisgedeelte per helikopter doen." Genua „Ik zal een aantal plaatsen bezoe ken die Columbus op zijn reizen heeft aangedaan. We beginnen in Genua. In deze Italiaanse haven plaats is Columbus geboren, ik ga daar zeker zijn geboortehuis bezoeken. Columbus moet het Boudewijn Büch: enige echte Colombus-deskundige. hedendaagse Genua redden. In de twaalfde en dertiende eeuw was de stad een zeemogendheid die in de hele Middellandse Zee actief was. Genua is in een neer- waarste spiraal terechtgekomen omdat de stad te laat heeft gerea geerd op de crisis in de scheeps bouw en de staalindustrie. Een grote tentoonstelling onder de ti tel 'Cristoffel Columbus, het schip en de zee' moet in 1992 een soort wedergeboorte van Genua inluiden. Toeristenbussen moe ten de plaats innemen van de cruiseschepen en vrachtvaar ders van vroeger." Eén aflevering is gesitueerd in Noord-Amerika. „Daar zal ik, on der méér, naar het biblio theekwezen kijken. Verder doen we Trinidad, de Bahamas, het onafhankelijke eilandje Domini ca, de Dominicaanse Republiek en Curacao aan. Op Dominica bevindt zich een Indianenreser vaat met zo'n zeshonderd India nen. Zij zijn de enige overleven den van een stam die Columbus gezien heeft. Ze zitten in een om heind reservaat, in verwaarde loosde hutten als aapjes in Artis te kijk. Een heus mensenreser vaat, gruwelijk eigenlijk. Terwijl de rest van het eiland, dat maar veertig bij veertig kilometer meet, heel bijzonder is. Het is re delijk ongerept, ze hebben er een vrouwelijke president en er heerst een echte eilandmentali teit. Ik heb een grote voorkeur voor eilanden omdat het wereld- jes op zich zijn. Lekker overzich telijk. Maar eigenlijk is de hele wereld erg klein geworden. Bijna elk plekje, waar ook ter wereld, is voor de meeste mensen uit de Westerse wereld bereikbaar ge worden. En ik ben daar mede schuldig aan. Ik bevorder dit toe de hadden toegebracht aan de ge bouwen aldaar. Meer dan 50.000 mensen hebben een bezoek ge bracht aan het „luxe-getto" sinds dat vorige maand werd openge steld nadat het 30 jaar hermetisch gesloten was geweest. Maar omdat de bezoekers, van wie velen verontwaardigd waren over de voorrechten die de ex- heersers genoten, danig huis ge houden hebben in het complex, zijn de trips geschrapt. Bouwvakkers zijn hard bezig DRESDEN Een breeduit lachende Katarina Witt op weg naar de première van 'Carmen on Ice'. De film met de Oostduitse schaats-ster in de hoofdrol beleefde gisteravond in Dresden zijn eerste voorstelling, (foto ap> De uitzendingen vormen en soort opmaat voor de herden king van Stan Laurels honderd ste geboortedag, op 16 juni. In Amerika wordt dat door het ge nootschap uitgebreid gevierd, maar ook de Nederlandse tak van viert feest. Een week eerder, op 9 juni wordt in het Amster damse bioscooppaleis Tuschins- ki een programma geboden dat Groots eeuwfeest in Tuschinsld HILVERSUM (GPD) - De VPRO begint van nacht met een serie van drie programma's rond het legendarische komi sche filmduo Stan Laurel en Oliver Hardy. In de eerste uitzending wordt aan de hand van geluidsfragmen ten uit films, interviews, radio- uitzendingen en zaalopnamen een beeld gegeven van leven en werk van Stan Laurel. De tweede uitzending, vannacht over twee weken, gaat over Oliver Hardy. Twee weken later komt de mu ziek in hun films aan de orde. De programma's, onder de titel 'Stan en Ollie, tekst en muziek', zijn samengesteld met materiaal dat door Laurel en Hardy-verza- melaars. Daarbij is onder meer een interview met Laurel uit 1957, enkele weken na de dood van Oliver Hardy. De eerste twee programma's worden op band door de VPRO uitgebracht. Stan Laurel en Oliver Hardy in hun glorietijd. zo veel mogelijk tie moet zijn van e uit de jaren dertig. Er worden die dag enkele films gedraaid, Bernard Drukker laat het orgel klinken, het Cinema Orkest 'Max Tak' speelt en ac teur Henry Brandon, die met het duo speelde, maakt zijn opwach ting. Met trots kondigt het ge nootschap aan dat hij mogelijk de Lederhosen mee zal brengen die Laurel en Hardy droegen in de film 'Swiss Miss'. Laurel heeft ze ooit aan Brandon cadeau ge daan. Ook andere buitenlandse gasten worden verwacht. In het eveneens Amsterdamse theater The Movies wordt ergens in juni hetzelfde filmprogramma gedraaid, aangevuld met de film 'Babes in Toyland, waarin Brandon, 21 jaar jong, naast Lau rel en Hardy in 1935 debuteerde. Alkmaar heeft ter gelegenheid van 'Honderd jaar Stan en Ollie' voorstellingen in Filmhuis Pro- vadja op 3 en 10 april en 20 en 27 mei. (Uitzending: vannacht, VPRO Radio.1/2, 02.02 uur)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 22