Alle slachtoffers zijn Albanezen NABIJ 'Iedereen moet zijn organen afstaan, tenzij.... 'Theologiestudies meer afstemmen' Sei'visch machtsvertoon in opstandig Kosovo iREPORTAGEi DONDERDAG 8 FEBRUARI IJ 1 PRISTINA Het is zeven uur 's avonds. In het cen trum van Pristina houden honderden mensen bran dende kaarsen boven hun hoofden. Na vijf minuten zetten ze de lichtjes op stoepranden en muurtjes. De menigte gaat uiteen. Een dag later herhaalt het ritueel zich op nog grotere schaal. Een straaljager vliegt drie keer intimide rend laag over de stad. De Albanezen in de Joegosla vische provincie Kosovo herdenken hun medebur gers die uit het leven wer den weggerukt door kogels van de militie. door Ronald Frisart Kosvo treurt. Op het oog is de rust in de provincie enigszins weerge keerd. maar de spanning hangt bij na tastbaar in de lucht. Ieder mo ment kan het geweld opnieuw los barsten. Naar autonomie, vrijheid en democratie en dorstende Alba nese betogers kwamen, verspreid over heel Kosovo, kwamen vorige week in botsing met de voorname lijk uit Serviërs bestaande militie. Brandhaarden waren onder meer Titova Mitrovica, Podujevo, Pee, Suva Reka, Orahovac en Dakovica. In dat laatste stadje, ruim honderd kilometer van Kosovo's hoofdstad Pristina, branden kaarsjes op de plekken waar demonstranten wer den doodgeschoten. Op sommige plekken is nog bloed op straat te zien. De donkerrode vlekken zijn omcirkeld met krijtstrepen. In een gehucht ten zuiden van Pristina, tussen Dulje en Stimlje, ziet een steile heuvel zwart van de mensen. Uit de wijde omgeving zijn ze toegestroomd in auto's, bussen en op tractors. Ook hier gaan de handen de lucht in ter herdenking van de doden. Datzelfde gebeurt in Podujevo en ook hier liet de politie de rouwenden ongemoeid. Dodencijfer Bujar Bukoshi is als medisch spe cialist verbonden aan de universi teitskliniek van Pristina. Tal van doden en gewonden werden daar binnengebracht. Het officiële do dencijfer (gisteren 29) is volgens Bukoshi veel te laag. "Ik schat dat drie keer zo hoog is". Hij leest de treurige lijst voor die sinds, vorige week werd opgesteld: we tellen veertien doden en 74 gewonden. De cijfers hebben alleen betrekking op de kliniek waar Bukoshi zelf werkt. Bukoshi vertelt dat militie en po litie de eerste twee woelige dagen verhinderden dat gewonden de kli niek werden binnengebracht. "Offi cieel was dat natuurlijk niet, maar zoiets merk je. Als arts vindt ik dat onmenselijk. Zelfs in een oorlog ge beurt dat niet". Afgelopen maandag herdachten de Albanezen hun doden, dinsdag was het treurdag. Steeds meer men sen staan in groepjes bij elkaar op straat en op de stoepen. De handen gaan de lucht in en maken het V-te ken. Een minuut lang herdenkt men de doden in stilte, terwijl de claxons van stilstaande auto's zes tig seconden lang onafgebroken loeien. Na die minuut golft een applaus door de menigte, terwijl twee leger- helikopters laag boven het stads centrum cirkelen. Opnieuw gaan de handen de lucht in en vormen vin gers het V-teken, opnieuw volgt een massaal geklap. Daarna verspreidt de menigte zich langzaam. De talrij ke militieleden, die dag en nacht langs de Marsala Tita patrouilleren, hebben zich vandaag beperkt tot toekijken. In de rug De voorafgaande dagen is dat wel anders geweest. Betogers werden eerst met traangas en daarna met kogels tegemoet getreden. Veel do den zouden in de rug zijn gescho ten. zegt men. Bujar Bukoshi beves tigt dat uit eigen waarneming. "Ze ventig tot tachtig procent van de do den is door kogels in de rug getrof fen". 'Auf der Flucht erschossen' heette dat in de Tweede Wereldoor log. Moord lijkt een betere om schrijving. i de lucht om hun doden te herdenken. "We willen alleen r oi' --X ✓"C Voivodina-. ROEMENIË kSl0;enT JOEGOSLAVIË 1 X Kroatië - /•-- Bosnië- ^Hercegovina .5 Montenegro "Wat de Serviërs hier met de Al banezen doen, is hetzelfde als wat Israël de Palestijnen aandoet", meent een Albanees in Pristina. "De regering in Belgrado zegt dat wij terroristen zijn, maar dat is on zin", zegt een ander. "De jongste zo genaamde terrorist die ze hebben doodgeschoten, was negen jaar", al dus dokter Bukoshi. Op weg naar Pristina zien we bo ven de Servische plaats Prokuplje elf helikopters van het Joegoslavi sche leger naderen. Ze komen uit de richting Kosovo. Daar aangekomen horen we dat de helikopters duik vluchten hebben uitgevoerd boven een dorpje waar 3500 Albanezen een der hunnen ten grave droegen. Het slachtoffer was 22 jaar. Militie Het leger in Kosovo heeft zich tij dens de roerige dagen afzijdig ge houden. Om de orde te handhaven, hebben de in Belgrado zetelende autoriteiten de militie ingezet. Overal in Kosovo patrouilleren ge wapende militieleden. Ze staan groepsgewijs langs de belangrijkste wegen in steden en dorpen en hou den vanonder hun van een rode ster voorziene blauwe helmen de omge- ving in de gaten. Zonder uitzonde- Kosovo wonen ongeveer 1,5 mil- ring dragen ze kogelvrije vesten. Joen Albanezen en een kwart mil- Hier en daar hebben ze op grote Joen Serviërs. Daarnaast zijn er nog kruispunten een pantserwagen op- verwaarloosbaar kleine andere min- gesteld. derheden, zoals de Montenegrijnen. Tegenover de buitenwereld stelt De opgetrommelde manschap- Belgrado de gewelddadigheden in pen van de militia zijn voornamelijk Kosovo voor als een strijd van de Serviërs en dat is tekenend voor het daar wonende Albanese meerder- conflict dat zich rond Kosovo af- heid tegen de Servische minder- speelt. De provincie maakt in be- heid. In werkelijkheid blijkt het stuurlijk opzicht deel uit van de echter vooral een strijd van de Alba- grootste Joegoslavische deelrepu- nezen tegen het Servische bewind bliek, Servië. In naam geniet Koso- jn Belgrado en haar gewapende or- vo autonomie, maar daarvan is wei- dehandhavers: de militie. Opval- nig overgebleven na een vorig jaar-fend is dat onder de doden en ge- doorgevoerde grondwetswijziging. WOnden van de afgelopen dagen HONGARIJE Belgrado Servië geen enkele Servische burger was. Alle slachtoffers zijn Albanezen. Propaganda Dr. Ibrahim Rugova is literair criti cus en leider van de Albaanse De mocratische Liga. De 45-jarige Rug ova onderstreept dat zich in Kosovo geen etnisch conflict .afspeelt tus sen Albanezen en Serviërs. "Dat is propaganda van Belgrado en daar mee wordt de Servische minder heid hier gemanipuleerd. Het is spe len met mensen. Wij als Albanese meerderheid voelen ons verant woordelijk voor het welzijn van de Servische minderheid, die hier al eeuwenlang woont. Maar dat accep teert de Servische regering in Bel grado niet". In feite bestaat de kwestie Koso vo als sedert de vorming van de veel-volkerenstaat Joegoslavië. "Al sinds 1918 zeggen de Serviërs dat de Albanezen in Kosovo separatisten zijn. Maar we willen ons helemaal niet van Joegoslavië afscheiden. Natuurlijk zijn er wel enkelen die dat nastreven, maar de grote meer derheid van de Albanezen hier wil alleen maar meer autonomie, meer vrijheid en meer democratie. Of we dat krijgen als autonome provincie of als zelfstandige deelrepubliek binnen de Joegoslavische federatie, is onbelangrijk. De Servische rege ring vreest dat grotere autonomie uiteindelijk zal leiden tot aansluting van Kosovo bij Albanië, maar daar gaat het helemaal niet om. De beto gers die de laatste tijd de straat op trokken, zijn geen separatisten". De Albanese Democratische Liga is door Rugova en andere intellectu- r Kosovo. Het leger heeft zich tot nu toe nog elen opgericht op 23 december vo- (foto epa) rig jaar en heeft naar eigen zeggen ongeveer 150.000 leden. "We willen vooral de vele Albanese jongeren organiseren die elders geen gele genheid krijgen zich politiek te ui ten", aldus Rugova. "We willen on ze doelen bereiken met democrati sche middelen en ons programma is heel concreet. Het gaat over vrije verkiezingen en een betere sociale politiek, over economische ontwik keling, over aanpassing van de Grondwet zodat we echt autonoom worden, over ecologie, over intel lectuele vrijheden en mensenrech ten. Daarover willen we met de re gering in Belgrado praten, maar die heeft laten weten in elk geval niet met onze Liga niet te onderhande- Armoede Dat met name jongeren in Kosovo de straat op trekken om te proteste ren en het aftreden van de door Ser vië gecontroleerde Albaanse leiders te eisen, is geen wonder. De werk loosheid onder de Albanese jeugd is groot en de frustratie eveneens. "Onze jongeren weten hoe de situa tie elders in Europa is en ze willen niet leven als honden", aldus Rugo va. Kosovo behoort tot de armste delen van Joegoslavië. Wie het cen trum van Pristina of Titova Mitro vica doorwandelt, ziet dat niet, maar de buitenwijken tonen de ar moede des te duidelijker. Wie niet beter weet, zou zich niet in Europa maar in een Derde-Wereldland kun- Werkloosheid is onder de Servi sche minderheid in Kosovo een zeldzaam verschijnsel. "Boven dien", zegt Rugova, "bestaat de meerderheid van het kader in de rechtspraak, in de economie, in het onderwijs en in de cultuur uit Ser viërs. Verder probeert Servië de economie van Kosovo in die van Servië te integreren. Er staan hier bijvoorbeeld nogal wat krachtcen trales. De Albanezen die in die sec tor werken, krijgen natuurlijk hun salarissen, maar de winsten gaan naar Servië". De medicus Bujar Bukoshi be vestigt dat beeld. "Als een deel van de bevolking wordt beschouwd als tweede-rangsburgers, ontstaan er natuurlijk problemen". In zijn ei gen werk merkt hij dat de verhou ding tussen Albanezen en Serviërs te lijden heeft onder wat hij "mani pulatie" vanuit Belgrado noemt. "Ook in onze kliniek verkoelt de verstandhouding. Dat is een gelei delijk proces, dat begint bij de poli tiek en dan doorwerkt in alle onder delen van het maatschappelijk le ven. Toen de afgelopen tijd gewon den bij ons werden binnenge bracht, verleenden de Servische collega's gewoon hulp. Maar on langs heeft een van de Serviërs zich bij de directie beklaagd. Hij zei dat hij zich door de Albanezen buiten gesloten voelde. Dat klopt volgens mij niet, maar het geeft wel een trend aan. Die ene klacht is een inci dent, maar het kan erger worden.. De ontwikkeling is niet goed". Burgeroorlog Nu het in Kosovo weer wat rustiger is geworden, rijst uiteraard de vraag of er een uitweg is uit het slepende conflict rond deze provincie. Bujar Bukosho meent dat er twee moge lijkheden zijn. "Ofwel we volgen de rest van Europa op weg naar meer vrijheid en democratie, ofwel de on derdrukking neemt toe en daarmee het gevaar van een burgeroorlog". Ook Rugova sluit die laatste gru welijke mogelijkheid niet geheel uit. Hij is betrekkelijk somber ge stemd over de toekomst. Voorlopig ziet hij voor het Kosovo-probleem geen oplossing, gezien de houding van de Servische autoriteiten. Daar onder lijden volgens hem niet al leen de Albanezen in Kosovo, maar ook de Serviërs zelf. "De politiek van de Servische regering is een tra gedie voor de Servische bevolking, want het is een heel dogmatische politiek". Rugova karakteriseert de beleids lijn in Belgrado zelfs als stalinis tisch. "Heel Europa gaat in de rich ting van democratie, maar de huidi ge Servische regering gaat terug. Ik noem het een terugval, want ooit was Joegoslavië het eerste land dat 'nee' zei tegen de Sovjetunie (in 1948. ten tijde van Stalin, red.). Ik vindt de politiek van de Servische regering een tragedie, want van daag de dag moetje opgaan in Euro pa, moet je alle volkeren accepte ren, moet je naar democratie en het vrijheidsidee". Woedende patiëntenverenigingen, geschok te ouderenbonden: het voorstel voor een toe komstige leeftijdsgrens voor harttransplan taties lijkt geen bijdrage te leveren aan een gezonde gemoedsrust onder de 55-plussers. De opwinding over het scenario kon nog niet eens de wetenschap gelden dat de vader landse transplantatieteams de 55-grens al zes jaar lang beschouwen als een "zeer werk baar criterium". Harde selectie moet er im mers zijn, met zo veel patiënten en zo weinig donorharten. door Ary Jassies Bij de veteranengrens van 55 jaar schom melt de jaarlijkse behoefte aan harttrans plantaties in Nederland tussen de 150 en 280. Vijfjaar er bovenop en de vraag schiet al ex plosief omhoog naar een maximum-behoef te van 480. Met het schamele mini-aanbod aan donorharten (vorig jaar 54) is het toch nog het 'gezondst' werken onder die pijn grens van 55. zo redeneren de hartteams. Uit de praktijk van te veel pijn en te weinig hart komen ze ook met de enig goede oplossing: een vergroting van het aantal donorharten. Eigenlijk kan dat alleen via de regelingen van een al jaren op stapel staande transplan- tatiewet. Maar de afspraak uit het regeerak koord om het wetsvoorstel in januari in te dienen, is al weer niet nagekomen. "Vooral vanwege de dan veel betere regelingen voor de donoren en de codicils, en de aanpak van de commercie, wachten we er vol spanning op. Al 20 jaar", zegt Eurotransplant-woord voerder Te Boer sarcastisch, "en dat terwijl het donoraanbod ook nog eens terugloopt vanwege de verhalen over de handel. Alleen al op de wachtlijst voor niertransplantatie staan 1450 gévallen". Per wet geregelde vergroting van het do nor-aanbod. directeur W. Stiggelbout van de Nederlandse Hartstichting vindt dat het co dicil-principe 180 graden andersom moet. Daarna gaat elke Nederlander, behulpzaam tot over het graf, als donor door het leven. Na het afscheid van dit ondermaanse is men be reid tot het vriendelijk afstaan van organen of weefsels, tenzij per formulier de mede werking met opgaaf van redenen is gewei gerd. In België en enkele andere met de pa tiënten solidaire landen is men volgens Stig gelbout al zover. "Ja, tenzij....het is de enige manier om, via het Binnenhof, schot in deze vastgelopen zaak te krijgen", betoogt hij vol vuur "of men nu r.k. rechts of Groen Links is, men moet het eigen geweten volgen. De keuze lijkt me dan niet moeilijk". Stiggelbout raakt geëmotioneerd. "Al 20 jaar wordt de wet, die het moet regelen, be loofd. Jaar in jaar uit lees ik er over, tot ziek makens toe. Ik geneer me diep te realiseren dat we nog steeds niets weten. Maar ieder een volgens de wet donor, tenzij hij wei gert.... een andere oplossing is er niet. Het is de best denkbare, de snelst bruikbare". Is er met een overheid, die zonder verder vragen met onze ontzielde lichamen aan de gang gaat, ook niet een ethische kant aan de zaak? "Zeker, maar iedereen heeft het recht om het af te wijzen", antwoordt Stiggelbout. "Ik denk bij voorbeeld aan mensen die zeer formalistisch in reincamatie geloven. Aan de andere kant zou het geen enkele pro bleem moeten geven voor mensen die gelo- terugkomen als poes of duif. Over i met religieuze bezwaren zeg ik: het zou de grootste schande zijn hen ver plicht te stellen van jongsafaan donor te zijn". Wat in België en andere landen kan, moet hier ook kunnen, vindt Stiggelbout. "Ik zie het zo: als je nu op je 18e kunt worden opge roepen voor militaire dienst, hoeft de oproep voor het donorschap ook geen probleem te zijn. U wordt dan in het ziekenhuissysteem ingevoerd, en u heeft er, zeg maar 60 jaar lang, geen enkel omkijken meer naar. Net als nu wordt u dan pas getransplanteerd wan neer u naar het ziekenhuis bent gebracht. Ik heb het pas weer meegemaakt met een vriend die de dood zag aankomen. Hy liet al zijn vrienden om zijn ziekbed komen en zei dat hij nu naar het ziekenhuis wilde. Als ik dat niet doe, zei hij, dan zijn mijn nieren voor twee mensen verloren. En hoe mooi is het niet dat via het hoornvlies mijn ogen kunnen voortleven. Als je zoiets hebt meegemaakt dan blijven er weinig argumenten over om nee te zeggen tegen het principe dat het do norschap geen uitzondering is, maar regel" Hervormd-gereformeerd rapport: LEIDSCHENDAM - Gezien de huidige stand van zaken in hel Samen op Weg-proces van hervormden en gereformeerdera moeten er twee aparte kerkelijke instellingen komen voor d« hervormde en gereformeerde predikantsopleiding. Wel zal zo veel mogelijk worden samengewerkt. Ook zullen wederzijds de diploma's van de aangewezen universiteiten erkend worj den. Deze voorstellen doet de Inter kerkelijke Werkgroep Onderwijs en Onderzoek Theologie (IWOOT) in het eindrapport, dat vanmiddag is gepresenteerd. Aan dit stuk van de hervormd-gerefor- meerde werkgroep, die een jaar geleden werd ingesteld, ging in de afgelopen tien jaar reeds een reeks wijzigingsvoorstellen van de huidige opleidingsvormen vooraf. Vanuit Samen op Weg bestaat al enige tijd de behoefte om tot meer afstemming in de structuur van de opleidingen te komen. Daarnaast zijn de hervormden reeds jaren ontevreden over de huidige vorm van de zogenaamde 'duplex ordo'. Die houdt in, dat de dominee in spé èn een docto raal examen af moet leggen op één van de universiteiten èn een kerkelijk examen. Het rapport van de Verken ningscommissie Godgeleerd heid, dat een jaar geleden kriti sche noten kraakte ten opzichte van de opleidingen, zorgde voor een duwtje in de rug. Bovendien wil de onderwijsminister, op drachtgever van deze commissie, binnen een paar jaar knopen door hakken, die ook binnen deze sec tor van het onderwijs tot afslan king en fusies moeten leiden. De hervormden hebben moeite met het feit dat ze zo weinig eigen invloed hebben op de opleiding. Zo is de inbreng in het leerplan van de opleiding zeer gering, kun nen studenten een kerkelyk vak niet als hoofdvak kiezen, terwijl kerkelijk hoogleraren (door de Hervormde Kerk aangesteld), as sistenten in opleiding (aio's) moe ten ontberen. De hervormde Commissie voor het Theologisch Wetenschappe lijk Onderwijs (TWO) koos uit de alternatieven die van een 'aange wezen instelling', en keuze die door IWOOT is overgenomen. EN VER Zo'n instelling is wèl volledig verJ antwoordelijk voor het studies plan, maar kan dit intussen doofl de openbare faculteiten laten ver. zorgen. Hoogleraren kunnen dubbel worden benoemd en daar-! door aio's aantrekken. Volgens de werkgroep moeten de twee nieuwe instellingen eed juridische vestigingsplaats in; Utrecht krijgen. De instellingen zullen gebruik maken van het zelfde bureau en overeenkomt sten sluiten met de universitei ten. Er zal verder gestreefd moe-, ten worden naar deelname vari ander kerken (zoal de lutheranen en doopsgezinden). De aankomende predikanten dienen volgens IWOOT allen ge durende hun hele studie een pro gramma op het hervormde semi narie Hydepark in Doorn te volJ gen. De werkgroep stelt voor om de nieuwe regeling over ander half jaar van start te laten gaan. De synodes van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Ker ken zullen zich volgende maandj over het rapport buigen. Het kersverse IWOOT-rapporti ondervindt nu reeds kritiek. Zo vreest prof. dr. L. Leertouwer uit Leiden dat de kerken daarmee het paard achter de wagen span-| nen. Hij vraagt zich onder meer af hoeveel mensen op de nieuwe in stelling aio willen worden. Ook wijst hij op het feit dat hooglera ren nu het recht van promotie hebben, terwijl dat in de toe-, komst een gunst zou kunnen wor den. Mirakelfilm komt niet op KRO-tv ROTTERDAM (ANP) - Bis- schop Bar 'van Rotterdam be treurt dat de KRO een film over eucharistische wonderen niet wil uitzenden. De media-bisschop heeft een bijdrage geleverd aan deze film van de internationale behoudende rk organisatie Lu- men 2000. De film is wellicht niet zo ge schikt voor uitzending voor een breed geschakeerd Nederlands publiek, geeft de bisschop toe. Maar omdat hy zou worden uitge zonden in de zendtijd die de KRO verzorgt voor het RK Kerkge nootschap, hoeft dat geen be zwaar te zijn. "In de RKK-zend- tijd mag rekening worden gehou den met alle groeperingen in de kerk". Een woordvoerder van de KRO liet weten dat de film niet past in de programmering van de katho lieke omroep. Er bestaan geen be zwaren tegen een film over de eu charistie, maar dan moet daarin meer aandacht worden geschon ken aan de beleving van de gelo vigen. In de bewuste rolprent worden onder meer enige mira kels met hosties nagespeeld. Bar vindt de overwegingen van de KRO "de moeite van het on derzoeken waard", maar zij hoe ven wat hem betreft niet te leiden tot afwijzing van de film. Lutheranen doen weinig inspiratie op bij federatie CURITIBA (ANP) - De Neder landse Lutheranen zijn tot nu toe bevestigd in hun verwachting dat de achtste algemene vergadering van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) weinig inspirerend zou worden. De huishoudelijke zaken zijn wel erg dominant, zegt dr. C. F. G. E. Hallewas, één van de drie Nederlanders op de bijeenkomst in de Braziliaanse stad Curitiba. Onevenredig veel tyd is vol gens Hallewas besteed aan de re organisatieplannen van de LWF. Ondanks tegenstand van de Duit se kerken en ook de kleine Neder landse kerk zijn de voorstellen dinsdag (met een stem meer dan de vereiste tweederde meerder heid) goedgekeurd. De algemene vergadering wordt donderdag middag afgesloten. Tegenstanders van de reorgani satie vrezen dat centralisatie het gevolg is van de reorganisatie en dat de contacten tussen de lidker ken onderling minder zullen wor den. "Wij staan zeker niet te jui chen", zegt Hallewas, predikant te Rotterdam en synodevoorzitter van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Hij zegt dat er "een gewel dige lobby" en "zeer moeizame debatten" vooraf gegaan zijn aan de besluitvorming. "Het theologisch peil is niet al tijd om over naar huis te schrij ven", vervolgt de Nederlandse theoloog in Curitiba. Hij is tijdens de dagelijkse bijbelstudies niet erg onder de indruk geraakt. Kaviaar nu kosjer TEL AVIV (DPA) - De joodse fijnproevers komen wat meer aan hun trekken: na drie jaar onder zoek zijn Israëlische wetenschap pers en koks erin geslaagd kosje re kaviaar te maken. De kaviaar is zo kosjer dat hij zelfs de controle van de strengste orthodoxe rab- byn doorstaat. Gelovige joden moesten de ka viaar tot nu toe laten staan, omdat het opperrabbinaat het prijzige produkt van de kuit van de steur niet-kosjer had verklaard. Het niéuwe produkt doet volgens de makers niet onder voor de ka viaar uit de Kaspische Zee en is bovendien spotgoedkoop (100 gram voor vier gulden). Moker. De kerkelijke omroep Moker heeft in de uitzending van vanavond (zeven uur tot half acht) o.a. een interview met ds. A. Dronkers, die onlangs terugkeer den van een reis naar Roemenië. Ontvangst via FM 105.7 of kabel 88.1. Cohen Stuart. Dr. G. H. Cohen Stuart, theologisch adviseur van de hervormde kerk in Jeruzalem, spreekt morgenavond in de Rot terdamse Oranjekerk (Rozenlaan 20) over 'Landsbelofte, illusie of werkelijkheid'. De avond is geor ganiseerd door de hervormde classicale commissie voor kerk en Israël en begint om acht uur. Beroepingswerk Hervormde Kerk: beroepen te Rou- veen (nieuwe predikantsplaats) M. Goudriaan Apeldoorn; aangenomen naar Achlum Hitzum (herv.-geref.) mw. S. Hovestad-de Jong te Soester- berg (part-time). Gereformeerde Kerken: aangeno men naar Amstelveen-Buitenveldert drs. M. J. Aalbers Woubrugge. Christelijke Geref. Kerken: beroe pen te Driebergen P. Beekhuis Rotter dam-Kralingen. Gereformeerde Gemeenten: beroe pen te Hoofddorp J. J. van Eckeveld Zeist; aangenomen naar middelburg- Centrum Th. van Stuyvenberg Ter- wolde de Vecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 2