Groepswonen ouderen Zoeterwoude onderzocht Knelpunten in doorgaande route Warmond wegwerken 'Als jouw kinderen groot gaan we bouwen B en W Zoeterwoude: schoolraad opheffen Nieuw pad in gebruik in Voorschoten raAds verkoezingen DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 ZOETERWOUDE - Groepswo nen voor ouderen is in Zoeter woude pas over enkele jaren mogelijk, maar het splinter nieuwe woonconsumentenplat form gaat in ieder geval de mo gelijkheden daarvoor onderzoe ken. Verder wil het Zoeter- woudse platform een vereni ging oprichten voor kopers van premiewoningen in de nieuw bouwwijk Bloemenweide. Voor aspirant-kopers van een huis in Bloemenweide staat een cursus op het programma. Dit bleek gisteravond op de eerste verga dering van het platform in het gemeentehuis. Het woonconsumentenplatform is een initiatief van Zoeterwoudenaar F. Bakker, ambtenaar bij het minis terie van volkshuisvesting, ruimte lijke ordening en milieu. De volks huisvestingsspecialist wil via de or ganisatie toekomstige bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium be trekken bij bouwplannen in de ge meente. Reeds in april vorig jaar stuurde hij een brief aan B en W om steun te Nieuw wooncoiisumeiitenplatform onplooit initiatieven vragen voor zijn initiatief. Pas in het najaar volgde een positieve reactie. Eerder lieten de plaatselijke politie ke partijen, CDA, WD en Progres sief Zoeterwoude, zich al positief uit over het plan. Het platform wordt ook gesteund door belangen groepen als de Vrouwen Advies Commissie, de Katholieke Bond van Ouderen en bewonerscommis sies van de plaatselijke woning bouwvereniging Willibrord. Misverstanden Namens dè Landelijke Vereniging van Groepswonen voor Ouderen (LVGO) hield mevrouw Lamers een inleiding. Zij probeerde een aantal hardnekkige misverstanden over groepswonen weg te nemen, want 'veel mensen denken direct aan een commune of iets dergelijks'. Als duidelijkste kenmerk van groeps wonen voor ouderen noemde zij dat 'vijftig-plussers uit alle delen van de samenleving' zélf voor een vorm van huisvesting willen zorgen waar bij een aantal voorzieningen wordt gedeeld en de bewoners regelmatig contact met elkaar hebben. Zo wordt voorkomen dat ouderen ver eenzamen of zich thuis niet veilig voelen, zonder naar een bejaarden oord te moeten waar ze direct een groot deel van hun zelfstandigheid kwijt zijn. De deelnemers wonen in een complex zelfstandig, maar voorzie ningen als een ontmoetingsruimte, logeerkamers en een wasgelegen heid worden gedeeld. "Ouderen wonen haast altijd alleen of met z'n tweeën, dus waarom zou je voor je zelf een grote wasmachine aan schaffen die maar twee uurtjes per week wordt gebruikt?", zo vroeg mevrouw Lamers zich af. Een woongroep kan zelf bepalen in hoe verre gezamenlijk activiteiten wor den ontplooid. "Er zijn groepen die dagelijks samen eten, maar in ande re kernen moet men daar weer niets van hebben", weet mevrouw La mers. Volgens haar telt Nederland op dit moment vijftig complexen met gemiddeld 20 tot 30 huishou dens. Erg belangrijk is volgens de LVGO-vertegenwoordigster dat ou deren zelf het initiatief nemen om een complex te realiseren: "Oude ren moeten het zelf doen, want zij zijn de mensen met de meeste woonervaring. In veel 'gewone' se niorencomplexen houden architect en bouwer veel te weinig rekening met wensen van bewoners." Omdat de bouw voor woongroepen alleen in de sociale sector plaatsvindt - zonder steun van een gemeente of woningbouwvereniging is een pro ject financieel meestal niet haalbaar - betekent dat wel dat initiatiefne mers in de slag moeten met de over heid, architecten, en andere 'bo bo's'. "En dan zie je mensen die nooit geleerd hebben initiatief te nemen, opeens opbloeien. Want je moet samen je plan verdedigen", zegt ze. Bij ieder project doemen honder den bezwaren op, van bestem mingsplannen tot de kleur van de tegeltjes in het toilet, maar meestal is voor alles wel een oplossing te vinden. "Een van de mooiste voor beelden van onvermoede creativi teit vind ik de inrichting van de ge meenschappelijke tuin in een woonproject in het zuiden des lands. Alles w voor die kale vlakte was geen geld. De tuin heeft nu de naam van een expediteur, die door een bewoon ster als sponsor is aangezocht en die de aanleg heeft betaald". Weinig ruimte Raadslid W.T.M. Ooijendijk (Pro gressief Zoeterwoude) vroeg zich af of een project in Zoeterwoude wel mogelijk is. Hij zette de woning bouwplannen voor de komende ja ren op een rijtje en constateerde dat deze erg weinig ruimte laten voor nieuwe initiatieven. Zo staat voor 1990 de bouw van slechts negen 'ge wone' bejaardenwoningen op het programma. "En het schema voor de jaren daarna ziet er evenmin veelbelovend uit", zo stelde hij vast. Als vertegenwoordiger van de Katholieke Ouderenbond was V.an Haaster aanwezig. Volgens hem willen veel oudere Zoeterwoudena- ren best naar een bejaardenwoning, maar verhuizen ze uiteindelijk toch maar niet omdat het ze maandelijks honderden guldens meer huur zou kosten. "Ouderen zitten in koopwo ningen die grotendeels zijn afbe taald, of in oudere huurwoningen die ook niet duur zijn", zo verklaar de Van Haaster de positie van Zoe- terwoudse ouderen. Voorzitter Bakker van het woon consumentenplatform vroeg zich daarop af of er geen projecten in ou de boerderijen mogelijk zijn, 'want veel ouderen in Zoeterwoude wo nen in een grote boerderij die geen agrarische functie meer heeft'. Vol gens mevrouw Lamers gebeurt dat maar zelden, omdat deze woonoor den vaak ver van winkels en andere voorzieningen liggen die veel oude ren graag in de buurt hebben. Het woonconsumentenplatform besloot ondanks de op het eerste ge zicht weinig florissante uitgangspo sitie voor groepswonen in Zoeter woude toch op korte termijn de be langstelling te gaan peilen. De infor matiebijeenkomsten voor andere categorieën woonconsumenten worden nog dit voorjaar georgani seerd. Raadscommissie akkoord met voorstellen B en W WARMOND - B en W van Warmond willen verschil lende knelpunten in de doorgaande route wegwer ken. Dat bleek gisteravond uit de woorden van wethou der C.A. van Schagen (CDA) tijdens de vergadering van de commissie openbare wer ken. De commissie aan vaardde de plannen van het college. Al eerder kwam naar voren dat vooral vrachtwagens op sommige plaatsen moeite hebben met de hui dige wegbreedte. De doorgaande route is op sommige plaatsen smal ler dan vroeger. De wethouder maakte duidelijk dat vooral sommi ge bochten voor problemen zorgen. Vrachtwagens zouden daar af en toe troittoirbanden raken. Echte knelpunten zijn er voor het gemeentehuis, bij de Beatrixlaan en de Julianastraat en bij het gedeelte van de Herenweg tussen de Koren- molenbrug en de Beatrixlaan. waar beuken staan. Om de gesignaleerde problemen op te lossen, denkt het college aan verbreding van de weg voor het gemeentehuis. Trottoir banden zouden hier iets naar achte ren moeten worden verplaatst. Bij de Beatrixlaan en Julianastraat wordt gedacht aan het verlagen van de stoepranden. Volgens Van Schagen hebben zo wel de gemeente als de bedrijven profijt van de aanpassingen. De ge meente is straks minder geld kwijt ZOETERWOUDE - De schoolraad voor het basisonderwijs in Zoeterwou de wordt opgeheven. Dit stellen B en W voor aan de gemeenteraad. Vol gende week komt de schoolraad voor de laatste keer bijeen. Na de gemeen teraadsverkiezingen in maart worden, als het voorstel wordt aanvaard, de taken van de schoolraad overgenomen door de raadscommissie welzijn. De schoolraad werd in het najaar van 1986 door de gemeenteraad inge steld om gevraagd en ongevraagd adviezen op onderwijsterrein uit te bren gen aan het college van B en W. Tijdens vergaderingen van de raad kwam een beperkt aantal onderwerpen aan de orde, waaronder de werving en in schrijving van leerlingen, de invoering van computers en de schooltoets. In totaal werd in ruim drie jaar negen keer vergaderd, terwijl zeven keer een ontmoeting werd afgeblazen wegens gebrek aan agendapunten. aan herstelwerkzaamheden en be drijven kunnen de gemeente niet aansprakelijk stellen voor kapot ge reden autobanden. Platanen Op het gedeelte van de Herenweg voor het Bos van Krantz dienen zich andere problemen aan. Het vracht verkeer heeft hier schade toege bracht aan'de platanen die zich in een rij tegenover de beuken bevin den. Doordat het weggedeelte hier iets smaller is geworden, zijn al en kele keren platanen geraakt en ge sneuveld. Om ongelukken te voorkomen wil het college nog twee bomen ver wijderen die het risico lopen te wor den geraakt. Daarvoor komen niet direct nieuwe bomen in de plaats. In de toekomst komt er een linden- rij op dit gedeelte van de Herenweg. De wethouder maakte duidelijk dat het niet mogelijk is om in de tussen tijd twee nieuwe bomen te plaatsen. Jongere bomen zouden te weinig licht krijgen. Tijdens de vergadering werd nog het nodige gezegd over de aanleg van de tweede fietsbrug bij het War monderhek. Vrachtwagens die rij den over de Oranje Nassaulaan heb ben moeite met het nemen van de bocht en moeten daardoor uitwij ken naar de linker weghelft. Of de brug moet worden verbreed of de weg verlegd, werd gisteravond niet duidelijk. Vandaag wordt het laatste gedeel te van de Herenweg geasfalteerd. Volgende week wordt begonnen aan de Oranje Nassaulaan en de Sw- eilandstraat, andere delen van de doorgaande route. Het nieuwe fiets/voetpad, bij de Voorschotense Joke Smitlaan. Links de dijk langs de honkbalvelden, rechts het water langs woonwijkje Het Wedde. (foto Wim Dijkman) VOORSCHOTEN - Het fiets/voet pad tussen de Voorschotense Joke Smitlaan en de Admiraal de Ruyter- singel is af. Het pad bevindt zich op het tracé van de omstreden rijks weg 11-west en ligt tussen de honk balvelden en het water van Het Wedde in. Het voetpad is zo veel mogelijk gescheiden van het fietspad. Dat is gebeurd om de veiligheid te bevor deren: de gemeente wil voorkomen dat voetgangers door fietsers van de weg worden gereden. Vanwege de beschikbare ruimte was het échter niet overal mogelijk om een schei ding tussen fiets-' en voetpad aan te brengen. Het weggetje heeft rond de 250.000 gulden gekost. Daarbij zijn Fractieleiders Oegstgeest discussiëren over woningbouw en horen klachten aan OEGSTGEEST - "Het grote dilemma is of we nog kunnen bouwen in Oegstgeest en te gelijkertijd onze groene ge bieden kunnen behouden". Deze kwestie stelde D66-frac- tievoorzitter, M.J. Poelmans, gisteravond centraal tijdens een debat tussen de vijf frac tievoorzitters op de ledenver gadering van de wijkvereni- ging Haaswijk. door Annelies Schipper In het multi-functioneel cen trum discussieerden de vijf onder andere over grondverkoop in de Broek- en Simontjespolder. ach ter zwembad Poelmeer, de toe komst de Morsebelpolder achter Haaswijk, het jongeren- en het ouderenbeleid en emancipatie in de politiek. Nadat iedere fractie voorzitter zijn verkiezingspro gramma vijf minuten had toege licht, kwam de discussie pas echt op gang. Een groot deel van de avond werd er gepraat over het wel of niet bouwen van woningen in de nog overgebleven, polders van Oegstgeest. "Bouwen en het be houden van groen gaat niet sa men. Stop een tijdje met bou wen", zo stelde Poelmans van D66. "Als jouw kinderen groot zijn, gaan we weer bouwen", was het verweer van G. van Eisen (Groen Links). Fractievoorzitter F.C.M. Weg man (PvdA) zoekt nog naar de meest geschikte plaats om te bou wen. Zijn partij is vooral geïnte resseerd in locaties voor de 'goed koopste woningen'. Dergelijke lo caties moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hij noemde de opstelling van D66 'keihard': "Je kunt mensen die een woning zoeken niet zomaar wegsturen en zeggen dat Oegst geest vol is. We mogen blij zijn dat D66 landelijk niet het zelfde standpunt heeft als in Oegst geest". D66-lijsttrekker Poelmans rea geerde fel op de woorden van Wegman: "Ik vind het raar dat de PvdA in haar verkiezingspro gramma schrijft dat de Broek- en Simontjespolder niet moet wor den bebouwd. En terwijl de inkt van dat verkiezingsprogramma nog nat is, heeft ze alweer een an dere mening. Nu wil men een keuze maken tussen drie polders en sluit de partij daarbij de Broek- en Simontjespolder niet uit". De WD, die werdvertegen woordigd door fractieleider A.C.H. Kuntze, houdt er een heel andere mening op na. De partij van Kuntze wil de Broek- en Si montjespolder onbebouwd laten en de Morsebelpolder, tussen Haaswijk en de Haarlemmertrek vaart. gebruiken voor 'schone in dustrie'. woningbouw en recrea tie. D66-fractieleider M. Poel- ons: ..'Rare opstelling'., (foto Geluidsoverlast Vanuit het publiek kwam een klacht over geluidshinder. Om wonenden van het Boerhaveplein in Oegstgeest, merendeels oude ren, klagen al drie jaar over disco- muziek. Ieder weekeinde wordt er in het multi-functioneel cen trum een disco gehouden. "Vroe ger hadden we alleen last van her- Groen Links-fractieleider G. van Eisen: ..'Bouwen voor de kinderen'.. (foto Wim Dijkman) rie als de disco uitging", klaagde een buurtbewoner. "En dan werd het vaak nog drie uur voordat 'ze' naar huis gingen. Nu heeft men bestaande roosters in de disco opengemaakt om de jeugd wat meer lucht te geven. Ze hadden last van de drank- en rooklucht. Sinds die tijd kunnen we heel de avond meegenieten van de dis- codreun'. De vijf heren achter de tafel be loofden, dit keer eenstemmig, iets aan deze 'onhoudbare situatie' te veranderen. Poelmans (D66) vindt dat er van dit probleem moet worden geleerd. Hij trok de conclusie, dat er te veel voorzie ningen te dicht op elkaar zijn ge bouwd. In de toekomst mag zo iets niet meer gebeuren, zei het raadslid. Emancipatie Zowel de PvdA als de VVD heb ben in Oegstgeest weinig vrou wen op hun kieslijst gezet. De WD bijvoorbeeld, heeft maar twee vrouwelijke kandidaten. Het CDA kwam het beste uit de bus met zes vrouwen op een to taal van tien kandidaten. Ook Van Eisen vindt zijn Groen Links 'zeer geëmancipeerd'. "Als ik twee mensen was, dan zou de andere helft een vrouw zijn", opperde hij. De andere helft van de lijst van Groen Links, die inderdaad uit twee personen bestaat, wordt dan ook gevuld door een vrouw. Hij vindt dat je vrouwen vroegtijdig moet prikkelen aétief te worden in de politiek. Daarmee waaide hij alle excuses weg van de frac tievoorzitter Wegman van de PvdA. Deze Wegman liet weten dat hij zijn best heeft gedaan. Hij hoopt dat het de volgende keer beter uitpakt, maar kan 'best be grijpen dat er vrouwen zijn die naast een baan en een gezin geen tijd meer vinden voor activiteiten in de politiek'. En verder moest de lijsttrekker van Groen Links zich er niet mee bemoeien: "Het aantrekken partij gaat jou niets de aanleg van de brug en aanpassin gen aan het St. Nicolaespad, aan de overkant van de singel, bij inbegre pen. Deze recreatieve route richting Nicolaespad, moet in de toekomst aansluiten op de route naar station De Vink en het achterliggende ge bied. De aanleg van het nieüwe wegge tje is vrij vlot verlopen. In december is de gemeente begonnen met de werkzaamheden. Maandag zal de commissie openbare werken zich buigen over de plaatsing van ver keersborden. Ook vërlichting en openbaar groen moeten nog gedeel telijk worden aangebracht. Om re kening te houden met de sociale veiligheid in donkere uren, komt er geen hoge beplanting naast of tus sen fiets- en voetpad. De dienst be plantingen wil het laten bij wilde bloemen en enkele snel groeiende populieren langs het gedeelte bij de Admiraal de Ruytersingel. Om het hek van de honk- en softbalvereni- ging aan het oog te onttrekken, zijn op het dijkje verschillende groénbe- dekkers gekomen. Een naam heeft het pad nog niet. Een gemeentewoordvoerder ver wacht dat het college binnenkort een voorstel zal doen aan de ge meenteraad. Verbreding A4 Op maandag 5 februari heeft de ge meenteraad van Leiderdorp het vertrouwen opgezegd in de wethou der van ruimtelijke ordening de heer J. den Boeft. Dit op grond van het niet verstrekken van een stede bouwkundig rapport met betrek king tot de verbreding van de rijks weg A4. De raadsleden die de motie van wantrouwen ondersteunden meen den dat het stedebouwkundig rap port hen ten onrechte onthouden was. dit in tegenstelling tot het feit dat de Belangenvereniging A4 dit rapport wel van de heer Den Boeft heeft gekregen. Uit het verloop van de algemene ledenvergadering van de Belangen vereniging A4 bleek dat tijdens het debat tussen de uitgenodigde raadsleden en de leden van de vere niging, de inbreng van de raadsle den teleurstellend was. De vereni ging kreeg de indruk dat er tot op heden weinig interesse van de kant van de politiek was voor de proble matiek van de rijksweg. Terecht ac cepteerden de leden niet dat de ver eniging wel over belangrijke stuk ken beschikt terwijl de politici hun onwetendheid op wethouder Den boeft trachtten af te schuiven. Het opgedane politieke gezichtsverlies hadden de raadsleden aan zichzelf te wijten. Met de verkiezingen in het ver schiet is het begrijpelijk dat de poli tici negatieve kritiek willen vermij den, maar om het gebrek aan infor matie volledig op de wethouder af te wentelen is zonder meer laak baar. Het getuigt van weinig politie ke moed dat de raadsleden zich ach ter de wethouder trachten te ver schuilen. Ook de verenigingsleden lieten duidelijk merken dat deze houding niet gewaardeerd werd en door de leden werd dit vooral gezien als een middel om electorale winst te behalen. Het wordt" nu hoog tijd dat poli tiek Leiderdorp zich intensief met de problematiek van de verbreding gaat bezig houden en alle alternatie ven grondig bestudeert, want bin nenkort zal er met één standpunt, gevormd door politiek, gemeente bestuur en belangenvereniging naar Rijkswaterstaat opgetreden moeten worden. Het bestuur van de belangenvere niging A4 wil emogmaals op wijzen dat het nooit is gebleken dat de ver eniging enige informatie omtrent de verbreding van de rijksweg is onthouden door de heer Den Boeft. Wij betreuren het dan ook ten zee rste dat wethouder Den Boeft op een dergelijke manier zijn werk zaamheden voor de gemeente Lei derdorp moet beëindigen. Belangenvereniging A4 Fred. Hendriklaan 31 Leiderdorp Verbreding A4 (2) Als de verbreding van de A4 door Leiderdorp wordt ondertunneld is woningbouw op die tunnel wel de gelijk mogelijk. In het stedebouw- kunidg rapport van Kuiper Com pagnons, gemaakt in opdracht vn Rijkswaterstaat, is geschreven: '...Het enig denkbare alternatief zou gelegen kunnen zijn in een (nage noeg) gehele overbouwing van de tunnelbak met stedelijke functies (gezien de omgeving bij voorkeur woningen). De praktische haalbaar heid hiervan lijkt evenwel gering'. In het Leidsch Dagblad van giste ren zegt de heer F.P.M. van Heijst, hoofd projectstudies van Rijkswa terstaat, dat zoiets niet mogelijk is. Van Heijst kent blijkbaar de inhoud van zijn eigen rapport niet. In de Leiderdorpse gemeente raad is verschillende keren gepleit voor bebouwing van de ondertun- nelde weg,, als voor deze oplossing wordt gekozen. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan het door de A4 veroorzaakte gespleten karakter tan het oude dorp. Aan hun woon omgeving verknochte Het rapport spreekt over een praktische haalbaarheid die gering lijkt. In Rotterdam denkt men daar anders over. In de toekomstige Wil lemstunnel lópen vier buizen. Bo vendien wordt deze tunnel nog ge kruist door de metro-tunnel. En wat wordt er op de tunnels gebouwd? Woningen!. Jaap de Waard Steenbakkerslaan 4 Leiderdorp INBRAAK - Uit een woning aan de Waldeck Piermontlaan in Oegst geest is gisteravond een onbekende hoeveelheid sieraden gestolen. De dader is aan de achterkant van de woning het balkon opgeklommen en heeft de deur geforceerd. De in braak is tussen zeven en negen uur Katwijk bruidsbeurs m Tripodia, Hoor- nesplein, van 19.00 tot 22.30 uur. Leiden eerste lèzing in de cyclus over Archeologie, thema: 'Stadsar cheologie m Leiden', aanvang 20.15 uur in de Kapelzaal van K&O. Oude Vest. Franstalig toneelstuk: 'Dom Juan', van Molière, door Com pagnie de la Citadelle, 20.15 uur in de Leidse Schouwburg. voorstelling: 'What the butler Effecten in Ontwikke- aanvang 20 30 uur in het -Theater. Cleveringaplaats. toneelstuk: 'Van de brug af ge zien'. van Arthur Miller, door The atergroep Imperium, aanvang 20.30 uur in het Micro-Theater, Oude Vest. ling. LAK-I Christen Vrouwenbond, mmv 'Ca baret 50+' uit Katwijk en het 'Da- mesmuziekensemble'. aanvang 19.45 uur in hel Buurthuis. thema-avond CDJA-Bollen- streek over 'De ontwikkelingen m Oost-Europa', aanvang 20.00 uur in De Vinkenhof, Achterzeeweg. vergadering commissie wel zijn. hoorzitting, aanvang 20.00 Noordwijkerhout jaarvergadering Prentbrief- i Bollenstreek'. VRIJDAG 9 FEBRUARI Hoofddorp optreden De Berini's met 'Het Naadje Van De Kous' aanvang 20.30 uur in Theater Het Oude Raadhuis. Katwijk concert merorkest 20.15 uur kiaan. popconcert door Venom. het Brabants Ka- solisten. aanvang a Dorpskerk. Ker- Slemmer en ParicH'. aanvang 21.30 uur bij Scum, Helmberg weg. friends: 'Flamenco aanvang 20.15 uur in de Leidse Schouwburg. concert in de serie Vrijdag avond Kamermuziek, met Groupe Des Sept Amsterdam, aanvang 20.15 uur in de Kapelzaal van K &0, Oude Vest. voorstelling: 'Van de brug af gezien', door Theatergroep Impe rium, aanvang 20.30 uur in het Mi cro-Theater, Oude Vest. concert door het Toonkunst koor en -orkest, aanvang 20.15 uur in de Stadsgehoorzaal. Noordwijkse Reddingsbrigade met toneelvoorstelling 'Er loopt een streepje dooraanvang 20.00 uur, Dorpscentrum De Rank, Golf- 08.00 uur. resaurant De Dolfijn, Bollenbad, inl. tel: 14639. klaverjaswedstrijd om het kam pioenschap van Noordwijk, aan vang 20.00 uur in de kantine van w Noordwijk, Sportpark, Duinwe tering. Oegstgeest concert door het Nederlands Kamerkoor olv Uwe Gronostay, aanvag 20.15 uur in het Groene kerkje, Haarlemmerstraatweg. Boekhorstlaan. ZATERDAG 10 FEBRUARI Katwijk voorstelling: 'Tataboulou', met Edna Vesuvia en Jan Vos, aan vang 20.15 uur in Tripodia. Hoor- nesplein.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 16