Meer lijnen, minder overstappen Primitieve injectiespuit schiet tekort bij nieuwe generatie geneesmiddelen Positie vrouwen in tuinbouw slecht Toezicht op lozen van afvalwater schiet tekort Fusie HTM en Westnederland in belang reizigers en personeel' Luxe spitsbussen rondom Schiphol Extra geld voor huisvesting van buitenlandse studenten (Ouftilifittog Prof. Breimer in diesrede Leidse universiteit: Nieuwe methode om fosfaat uit afvalwater te halen Ideële reclame op X/A1-1 tussen DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 PAGINA 15 'Cursus Wapenleer LOI kan geen kwaad' (vervolg pagina 1) REGIO Het woon-werkverkeer overschrijdt in toene mende mate de grenzen van de gebieden van de afzonderlij ke openbaar vervoersbedrijven. Een goed net van openbaar vervoer is alleen mogelijk als er verder dan tot nu toe wordt samengewerkt tussen de afzonderlijke vervoersmaatschap pijen. Alleen dan kan het aantal reizigers worden uitgebreid en kan voldoende snel worden ingespeeld op de wensen van de reizigers. LEIDEN De controle op het lo zen van verontreinigd afvalwater schiet ernstig tekort. Het stelsel van vergunningen waarin de voorwaar den voor het lozen staan, is niet toe reikend om het milieu voldoende tegen giftige stoffen te beschermen. Op de vergunningen die thans van kracht zijn voor het bedrijfsle ven komen de stoffen die zij lozen met voor. Een gevolg daarvan is dat er giftige stoffen in het afvalwater HAARLEM/LEIDEN - De ge meenten Leiden, Haarlem, Purmer- end, Den Helder, Alkmaar en Hoorn mogen binnenkort gratis reclame op de zijkant van de bus maken. Daartoe hebben ze met de NZH overeenstemming bereikt. Het gaat om niet-commerciële reclame. De eerste gezamenlijke campag ne van de zes steden gaat over de ge meenteraadsverkiezingen van 21 maart. Reclame voor politieke par tijen is daarbij niet toegestaan. Hoe wel de gemeenten de NZH geen geld hoeven te betalen voor de re clameruimte, draaien zij wel op voor de kosten van het ontwerpen van de stickers en het beplakken van de bussen. De kosten hiervan variëren van 2000 tot 7000 gulden per bus. REGIO De busmaatschappij Centraal Nederland zet vanaf sep tember van dit jaar 35 luxe spitsbus sen in die vanuit alle richtingen naar Schiphol gaan rijden. De bus sen hebben ruimere zitplaatsen met stoffen bekleding en dubbele begla zing. Er is nog niet besloten over het al dan niet verstrekken van kranten en koffie. De tarieven van de luxere bussen, die slechts enkele uren per dag gaan rijden, zullen vooralsnog gelijk lig gen met die van de normale bus. Een woordvoerder van de vervoers maatschappij sluit een prijsverho ging echter niet uit. "In de omge ving van Amsterdam zuid-oost heb ben we ook duurdere bussen rijden. De hogere prijs wordt gerechtvaar digd door de extra service die wordt DEN HAAG - De cursus Basisdiplo ma wapenleer van de LOI heeft vol gens minister E. Hirsch Ballin (Jus titie) zal het particuliere wapenbezit niet bevorderen. In antwoord op vragen van PvdA-kamerleden zegt de minister dat de opleiding in geen enkele relatie staat tot de bevoegd heid om een wapen te hebben. De cursus is theoretisch en gaat diep in op de historische ontwikkeling van wapens en op de wapen wettelijke voorschriften. Criminelen die met illegale vuurwapens omgaan zijn voorkomen die niet zijn geregi streerd. Uit een rapport van het Centrum voor Milieukunde in Leiden, sa mengesteld in opdracht van Green peace Nederland, blijkt dat de lozin gen van pesticiden niet voldoende worden aangepakt. Het Nederland se beleid faalt. De overheid heeft niets gedaan om de verspreiding van giftige stoffen te beperken, al dus concluderen de Leidse onder zoekers. In het rapport wordt ervoor ge pleit om de bestaande vergunnin gen zo spoedig mogelijk aan te pas sen. De grote vervuilers moeten op korte termijn het lozen van giftige stoffen met negentig procent terug dringen. Voor de eeuwwisseling moet dit volledig zijn beëindigd. Het produceren van bestrijdings middelen is nauwelijks aan regels gebonden. Stoffen die niet in Ne derland mogen worden gebruikt, worden wel in ons land gefabri ceerd, zeggen de onderzoekers. "Het bedrijfsleven loost meer gifti ge stoffen dan bij de overheid be kend is. Jaarlijks loost het 800.000 kubieke meter afvalwater waarin onder meer dioxine voorkomt". Het Centrum voor Milieukunde stelt dat het met de helft terugdrin gen van de lozingen niet voldoende is om de nagestreefde kwaliteit van het oppervlaktewater te halen. Dit kan pas worden bereikt als dat tot 90 procent wordt opgetrokken. Een dergelijke reductie is alleen haal baar als de productie wordt vermin derd. verleend zoals dat veel genoemde kopje koffie". De woordvoerder van CN ver wacht dat zoals nu al in de omge ving van de Bijlmermeer het geval is, in de toekomst ook met grote be drijven in de omgeving van Schip hol zogeheten grootverbruikers contracten zullen worden afgeslo ten. De nieuwe bussen worden ge bouwd door autobusfabriek Bova in Valkenswaard. Met het 'spitsma- terieel' is een investering van 9 mil joen gulden gemoeid. Chauffeurs voor de bussen zijn er nog niet. De komende weken zet Centraal Ne derland via de media en speciale bu reaus een intensieve wervingscam pagne op poten. daarin volgens de minister niet ge ïnteresseerd. De inhoud van de cur sus bevat slechts publieke informa tie die ook uit boeken en tijdschrif ten kan worden verkregen. Het gaat nadrukkelijk niet om een schietop- leiding, aldus Hirsch Ballin. De kamervragen werden in janu ari gesteld naar aanleiding van een advertentie van de LOI, waarin de cursus wapenleer speciaal onder de aandacht werd gebracht. In de tekst van die advertentie werd volgens de kamerleden onmiskenbaar verband gelegd tussen veiligheid en wapens. "Het begrip veiligheid in de adver tentie heeft geen betrekking op het zichzelf beveiligen met een vuurwa pen", aldus de minister, "maar op het veilig omgaan met een vuurwa pen". De minister zegt dat het is toege staan reclame voor een dergelijke cursus te maken, maar belooft de kamerleden met het LOI in overleg te treden. Niet om toekomstige re clame te voorkomen, maar om te be werkstelligen dat de tekst geen ruimte meer biedt voor verkeerde suggesties. NIEUWEGEIN - Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in de tuin bouw de afgelopen jaren fors is toe genomen, blijkt hun positie nog al tijd heel slecht te zijn. Vrouwen hebben de laagbetaalde part-time banen, stromen nauwelijks door naar vaste banen en hogere, leiding gevende functies en werken vaak onder slechte arbeidsomstandighe den. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat de Industrie- en Voe dingsbond CNV heeft laten verrich ten naar de positie van vrouwen in de tuinbouwsector. In de tuinbouw zijn - als de mee werkende gezinsleden buiten be schouwing worden gelaten - bijna 9000 vrouwen actief; vooral in glas- bloemenbedrijven en in de cham pignonteelt. Daarmee is het aantal vrouwelijke werknemers in deze LEIDEN - Gemeenten die geld nodig hebben voor de huisves ting van buitenlandse studen ten kunnen hiervoor een be roep doen op een speciale sub sidieregeling van het ministe rie van volkshuisvesting. Min ster J. Ritzen (onderwijs en wetenschap) verklaarde dit gisteren na afloop van een werkbezoek aan onderwijsin stellingen in Zuid-Holland. De regeling is nog slechts enkele weken van kracht. Het is de bedoeling dat universiteitsbe sturen de aanvraag indienen bij de gemeente die deze ver volgens doorsluist naar het ministerie. Het werkbezoek voerde de minister onder meer naar de Leidse universiteit en het AZL. Ritzen (midden) wissel de van gedachten met bestuur ders en studenten, de gesprek ken hadden een informatief karakter. Voorzitter van het college van bestuur van de Leidse univerasiteit Oomen (links) kijkt geamuseerd toe. (foto Loek Zuyderduin) LEIDEN - Het Hoogheemraad schap van Rijnland probeert bij 12 zuiveringsinstallaties een nieuwe methode uit om fosfaat uit afvalwa ter te verwijderen. Als deze metho de een succes blijkt, kan de hoeveel heid zuiveringsslib in Rijnland fors - en vrij goedkoop - worden terugge bracht. Overigens kan het nog wel drie jaar duren voordat het Hoog heemraadschap deze nieuwe zuive ring op grote schaal kan toepassen. Fosfaat is onder meer verant woordelijk voor overmatige algen- groei, waardoor het leven in sloten en plassen wordt verstikt. Het Hoogheemraadschap haalt deze stof nu op een chemische wijze uit het water. Deze vorm van zuiveren levert echter een grote hoeveelheid slib op, die het schap langzamer hand niet meer aan de straatstenen kwijt kan. Hoogleraar auteursrecht LEIDEN - Mr. D.W.F. Verkade is per 1 juni aan de Leidse universiteit benoemd als hoogleraar auteurs recht. Verkade, die in Amsterdam is gepromoveerd op een onderzoek naar auteursrecht, is sinds 1973 werkzaam als advocaat. Verder is hij sinds 1974 verbonden aan de Ka tholieke Universiteit Nijmegen als lector Handelsrecht en vanaf 1980 als gewoon hoogleraar Economisch recht. sector in tien jaar tijd verdubbeld. Volgens de bond is dit het gevolg van een forse toename van de hoe veelheid eenvoudig, routinematig werk daar. Voor dit soort werk zaamheden zijn voornamelijk vrou wen ingezet. Om de positie van de vrouwelijke werknemers te verbeteren, heeft de Industrie- en Voedingsbond CNV nu een actieplan opgesteld. Ze wil ten eerste mëer voorlichting geven over rechten en arbeidsvoorwaar den. Vooral ook omdat uit het on derzoek is gebleken dat veel vrou welijke parttimers hiervan nauwe lijks op de hoogte zijn. Verder wil de bond bereiken dat meer vrou wen doorstromen naar vaste banen en hogere functies. Daartoe zet ze binnenkort een scholingsprogram ma op, waarbij vrouwen terwijl ze Dat schrijven de directies van de Haagsche Tramweg Maatschappij en de busmaatschappij Westneder land in het rapport 'Samen beter, beter samen'. Het rapport mondt uit in de conclusie dat beide maat schappijen moeten opgaan in één grote vervoersmaatschappij. Zowel voor de passagiers als voor de be drijven zelf heeft een dergelijke vorm van samenwerking grote voordelen, aldus de directies in het rapport. In Den Haag en de omgeving dra gen meerdere vervoersmaatschap pijen zorg. voor het openbaar ver voer. Naast de HTM en Westneder land neemt ook de NZH een stukje van het vervoer voor haar rekening. Vandaar dat op termijn ook een deel van de NZH bij de nieuwe maat schappij zou kunnen worden inge lijfd, zo hopen de twee collega-be drijven. De versnippering van het open baar vervoer als gevolg van de aan wezigheid van meerdere vervoers maatschappijen zorgt er volgens het rapport voor dat passagiers vaak moeten overstappen, te ma ken hebben met allerlei soorten abonnementen en bij verschillende instanties te rade moeten gaan voor ze weten hoe ze van a naar b kunnen reizen. De fusie lost, althans dat denken de directies, deze proble men in een keer op. Concurrentie Het instellen van nieuwe vervoers lijnen kost nu erg vee! tijd omdat de verschillende maatschappijen eerst een concurrentiestrijd moeten af wikkelen over de vraag wie de nieu we lijn mag gaan rijden. De fusie zorgt ervoor dat nieuwe plannen in een veel korter tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd. Bovendien verwachten de direc ties dat de grotere maatschappij aanzienlijk doelmatiger zal kunnen werken. Het geld dat hiermee vrij komt, moet naar hun mening wor den besteed aan uitbreiding van het bestaande openbaar vervoersnet, zowel in aantal lijnen als in frequen tie. Den Haag is in 1987 aangewezen als centrumgemeente wat betekent dat het gemeentebestuur van Den Haag de financiële en bestuurlijke bevoegdheden voor het openbaar vervoer in deze agglomeratie voert. Met de vorming van een grotere maatschappij krijgt Den Haag ook de vergunningverlening en de De nieuwe methode, waarbij fos faat door bacteriën uit het water wordt gehaald en op korrels wordt afgezet, levert aanmerkelijk minder afval op. Het probleem is alleen dat de werkwijze nog nooit op grote schaal is toegepast. Om haar uit te testen, heeft het Hoogheemraad schap een speciale proefinstallatie gebouwd, die de komende driejaar bij verschillende grote zuiverings installaties wordt neergezet. Om te beginnen in Haarlem, en vervol gens in onder meer Leiden Zuid- West, Leiden-Noord, Alphen- Noord, Nieuwveen, Nieuwe Wete ring en Bodegraven. Met deze proefinstallatie kunnen de omstandigheden bij de zuive ringsinstallaties - die afzonderlijk sterk kunnen verschillen - worden nagebootst. De proef kost ongeveer 600.000 gulden. De biologische fos faatzuivering moet ertoe bijdragen dat in 1995 ten minste 75 procent van deze stof uit het afvalwater is verwijderd. DATA-UITWISSELING - De pro vincies Zuid-Holland en Limburg gaan een proef doen met een nieuw systeem van informatieuitwisseling tussen de provincie en de gemeen ten. Het DUPLO-onderzoek (Data Uitwisselings Project Lokale Over heden) is een kleinschalig onder zoek naar de mogelijkheden om langs elektronische weg de finan ciële gegevens tussen de verschil lende overheden uit te wisselen. In Zuid-Holland doen twee ge meenten, Capelle aan den IJssel en Voorburg, aan het experiment mee. praktijkervaring opdoen, intensief worden begeleid. De CNV-bond hoopt dat het succes van deze scho ling uiteindelijk meer vrouwen er toe zal bewegen de stap te zetten naar een vaste baan. De CNV laat ook onderzoek doen naar een betere kinderopvang en betaald ouderschapsverlof en wil via het Lanbouwschap cursussen opzetten waarmee ondernemers wordt geleerd een beter personeels beleid te voeren. Enkele van deze maatregelen hoopt de bond vast te leggen in de cao voor 1991. Omdat maar weinig vrouwen zijn aangeslo ten bij een van de vakorganisaties, begint de CNV een intensieve le denwerfcampagne in de tuinbouw. Ten slotte wil ze ook meer vrouwen opnemen in de kaders en de bestu ren van de bond. dienstregeling van de gemeenten Den Haag, Leidschendam, Voor burg en Rijswijk in handen. De bestuurlijke structuur wordt gevormd door de stuurgroep agglo- meratievervoer (STAV). Naast ge noemde gemeenten is het volgens de directies wenselijk en haalbaar dat ook de gemeenten Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Delft en de Westland-gemeenten in deze stuurgroep zitting nemen. Selectie patiënten door beddentekort HILVERSUM/LEIDEN - Door een nijpend tekort aan bedden op de intensive care- afdelingen van ziekenhuizen komt het voor dat die de ambulancediensten vragen geen verkeersslachtoffers af te leveren die intensieve zorg nodig hebben. Zo vatte R. Vandevelde, hoofdbe stuurder van de Koninklijke Neder landse Maatschappij tot bevorde ring van de Geneeskunst (KNMG), gisteren voor de Veronica-televisie het grote tekort aan bedden op die afdelingen samen. Een tekort waar mee de ziekenhuizen in Leiden en omgeving niet te kampen hebben, zo meldden zij vanmorgen. Af en toe, zei een woordvoerder van het Diaconessenhuis, moet er wel eens een ingreep worden uitgesteld. Vandevelde is medesamensteller van een nota van de KNMG over de selectie van patiënten met name op de intensive care. De nota van de commissie medische ethiek van de KNMG verschijnt nog deze maand. In de nota staat dat alleen medi sche criteria bij de selectie mogen worden gehanteerd. "Leeftijd is geen criterium", aldus Vandevelde. Volgens Vandevelde worden in alle ziekenhuizen bijna dagelijks operaties uitgesteld omdat er geen adequate opvangmogelijkheden zijn voor patiënten die beademing nodig hebben na een ingreep. 8 februari 1990 Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Zestien adellijke jongedames zijn verleden Dinsdag-nacht heimelijk ontvloden uit eene der voornaamste kostscholen te Ve netië, en wel over de lagune daar zij geen gondel hadden, moeten zij door het water ge waad zijn. De betrekkingen der jonge schoonen zijn troosteloos, vooral daar men er nog niet in geslaagd schijnt te zijn om de op avonturen beluste jonkvrouwen weder machtig te worden. - Kinderroof. - Verleden Zater dag is te Ruell, bij Parijs, een knaapje van acht jaar door een troep kunstenmakers geroofd, die hem echter later bij Versail les weder vrijlieten, daar hij niet ophield te schreien. Bij zijne ouders teruggebracht, verhaal de hij, dat bij Carches nog twee kleine jongens en een meisje, dat aan den weg speelden, waren meegenomen. Men heeft de ben de nog niet kunnen opsporen. - De „Goudsche Zwemclub" zal dit jaar weder een nationalen zwemwedstrijd uitschrijven en daar eene lange baan aan toe voegen. Vijftig jaar geleden: - De Leidsche gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van uniforme emmers bij den vuilnis ophaal dienst. Voor den aankoop van 23.000 genummerde vuilnisem mers en voor de ombouw der rol- trommel-auto's is een bedrag vanf. 48.000 beschikbaar. Het is thans zeven jaren geleden, dat de gemeentelijke reinigings dienst te Leiden voor het inza melen van huisvuil de nu ons al len bekende roltrommel-auto's in bedrijf stelde. Leiden was toen in ons land de eerste ge meente, waar dit type auto voor den geheelen ophaaldienst werd doorgevoerd. Óp het belangrijke punt van de vuilnisemmer was Leiden tot op heden achtergeble- LEIDEN - De ontwikkeling van een nieuwe generatie geneesmid delen schiet zijn doel voorbij wanneer er geen betere methode van toediening van deze stoffen in het lichaam wordt ontwikkeld. Deze nieuwe geneesmiddelen, produkten van de biotechnolo gie, kenmerken zich doordat zij in tegenstelling tot de gebruikelijke medicijnen niet synthetisch zijn maar bestaan uit stoffen die van nature in het lichaam voorkomen.' Zowel de (bio)farmaceutische in dustrie als de gezondheidweten schappers hebben er hoge ver wachtingen van. Tot voor kort werden aan deze nieuwe geneesmiddelen uitslui tend goede eigenschappen toege dicht. Inmiddels zijn er ook nade len gebleken, verkondigde de Leidse hoogleraar in de farmaco logie prof. D. Breimer vanmid dag. Verscheidene van deze ge neesmiddelen blijken een giftige bijwerking te hebben terwijl zij ook op grote schaal in het lichaam worden afgebroken nog voordat zij hun heilzame werking hebben uitgeoefend. Breimer sprak in de Pieterskerk op de viering van het 415-jarig bestaan van de Leidse universiteit. Breimer twijfelt niet aan de vei lige en goede werking van deze geneesmiddelen maar zoekt de oorzaak van hun gebrekkig func tioneren in de wijze waarop zij aan het lichaam worden toege diend. "Misschien geven we niet de juiste hoeveelheid, wellicht niet op het juiste tijdstip of op de goede plaats", aldus Breimer. De huidige wijze van toediening, vaak via de injectienaald, noemde hij primitief. "Het succes van de ze nieuwe geneesmiddelen is af hankelijk van een nieuwe metho de van toediening waarbij de wer king in het lichaam kan worden geprogrammeerd en gestuurd", aldus de farmacoloog. Met deze nieuwe generatie ge neesmiddelen wordt gedoeld op stoffen als hormonen, enzymen en interferonen en interleukines: peptide en eiwitachtige genees middelen die door de moderne biotechnologie op steeds grotere schaal en in zuivere vorm kunnen worden geproduceerd. De stoffen e niet de juiste hoeveelheid, wellicht niet op het juiste tijdstip of op de goe- worden echter vrij snel in het maagdarmkanaal door enzymen afgebroken en blijken nauwelijks in staat de natuurlijke barrières in het lichaam te passeren. Ook in het bloed en de lever worden deze stoffen veelal snel in onschadelij ke stoffen omgezet zodat slechts weinig de uiteindelijke bestem ming in het lichaam bereikt. Omdat ieder mens anders rea geert op geneesmiddelen zou ie dere patiënt een voor hem aange paste hoeveelheid toegediend moeten krijgen. Ideaal zou zijn wanneer de stof computerge stuurd kan worden ingebracht op momenten dat het lichaam deze stof ook werkelijk nodig heeft. Dat vereist dat in het lichaam continu wordt gemeten wat de behoefte is. Deze techniek wordt nu wel toegepast bij voorbeeld bij de insulinepomp bij suikerziekte maar is voor veel geneesmiddelen nog te ingewikkeld. Het gevolg van de huidige toe diening is ook dat het geneesmid del vaak in grote hoeveelheden op de verkeerde plaatsen in het li chaam terechtkomt. Van een as pirientje moet bij wijze van spre ken haast een overdosis worden ingenomen om de hoofdpijn kwijt te raken. Op dezelfde wijze heeft bij voorbeeld de bij kanker veelgebruikte chemotherapie veel ongewenste bijwerkingen in gezonde delen van het lichaam. De wetenschappers trachten dit probleem op te lossen door het transport van het geneesmiddel te laten verzorgen door lichaams deeltjes die uitsluitend door de zieke cellen worden herkend en opgenomen. In de wetenschappe lijke literatuur worden vaak deel tjes als Liposomen en Nanoparti- keltjes als kunstmatige transpor teurs aangewezen maar Breimer twijfelt aan hun werking: "Het nadeel is dat het lichaam ze als onnatuurlijk herkent en ze on schadelijk maakt". Het onderzoek aan de Leidse universiteit is gericht op deeltjes die van nature in het lichaam een transportfunctie vervullen zoals hoge en lage dichtheids- lipoproteines (HDL en LDL). Dat onderzoek heeft al resultaten op geleverd voor selektieve sturing naar bepaalde soorten cellen in de lever, het beenmerg en sommige tumoren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 15