Adviesbureau APR werft voor bollensector seizoenarbeiders Bollenkwekers wachten op oordeel van ministerie Gemeente koopt panden Steenstraat acliel in vrije lijill DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 'De Agratiem-qffaire hangt ah een schaduw over ons BOLLENSTREEK/ZWAAG (GPD) - Adviesbureau Pu blic Relations and Personal Recrutement (APR) uit Zwaag begint op 15 april met een wervingscampagne voor seizoenwerkers in de bollen sector. Aanleiding is het groeiend tekort aan seizoen krachten op bollenbedrijven in de Bollenstreek, het Noor delijk Zandgebied en West- Friesland. APR werkt volgens de formule 'ex terne werving in opdracht'. Die con structie is op 7 december 1989 'goedgekeurd' door het ministerie van sociale zaken en werkgelegen heid. Afhankelijk van het aantal op drachten van bollenkwekers gaat APR de arbeidsmarkt aanboren in Nederland, Ierland, Engeland en Frankrijk. "Over onze activiteiten hangt de schaduw van de Agratiem-affaire; die beerput is nog vers", geeft me dewerker P. Schaper toe. Daarmee terugkijkend op het mislukte pro ject van Agratiem, dat in 1988 pro beerde bollenkwekers aan seizoen arbeiders te helpen. Honderden jonge bollenpellers uit Nederland en het buitenland verbleven toen enige tijd, zonder het beloofde werk, op primitieve campings en moesten nog geld toe betalen. "Agratiem heeft door zijn slechte beleid het vertrouwen van veel mensen beschaamd. Het heersende wantrouwen tegen externe bureaus proberen wij weg te nemen door het regelen van goede arbeidscontrac ten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tussen kwekers en personeel." APR is sinds augustus 1989 bezig met de voorbereidingen voor de DE ZILK (GPD) - De bollenboe- ren in Noord- en Zuid-Holland wachten het oordeel af van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid over de recht matigheid van de door het advies bureau APR te ontwikkelen acti viteiten. J.H. de Boer uit De Zilk, secretaris van de werkgevers- commissie bloembollen van de drie Hollandse Landbouw Orga nisaties (HLO's), zegt dit in een reactie op het initiatief van het bureau uit Zwaag. Hij heeft twee maal contact gehad met P. Scha per van APR. Aanvankelijk stond De Boer op het standpunt dat de opzet van APR te veel op die van Agratiem leek. Vervolgens heeft hij Schaper geadviseerd contact met het ministerie od te nemen. Begin dit jaar heeft de Zwager opnieuw overleg gepleegd met De Boer en hem daarbij verteld, dat er op rijksniveau geen bezwa ren bestaan tegen zijn initiatief. Niettemin zijn er volgens De Boer mogelijk wijzigingen in de wetge ving rond arbeidsbemiddeling en tewerkstelling op komst, die de activiteiten van APR toch verbie den. "Ik zal zelf contact met het ministerie zoeken teneinde dui delijkheid te verkrijgen. Niet wij, maar het rijk moet een oordeel vellen. Indien dat negatief is, zul len wij als standsorganisaties ui teraard niet schromen onze leden te waarschuwen voor de gevolgen als ze toch met APR in zee gaan", aldus De Boer. De winkel aan de Steenstraat van de Gebroeders Brinks (met de gesloten rolluiken). De gemeente heeft dit pand aangekocht om te voorkomen dat er ook horeca wordt gevestigd. (foto wtm Dijkman) LEIDEN - geboren: Matthijs zv. C.B. >-en Edel en M.E. Vlasveld, Sue Harwood dv. D. Adjei-Afriyie en M. Yaa Pokuah, Willemiin dv. H. van Duiin en W. van der Niet. Amy dv. H. Blansjaar en L. van Houten. Jordi zv. F. de Geus en MY. van Loo, Jan-Willem zv. D.C. de Vreugd en J.W. Ouwehand. Vincent Joseph zv. H.J. van Wijk en M.M.L. van Lennep, Erna dv. W. Meinhardt en R. Hanselaar. Jon zv. H.J. Salman en M.P. Verhoeven. Monique dv. S. Hus. Marinus zv. F.J. van Duin en L.G.M. Zon neveld. Niels Menno Wouter zv. B.T.M. van der Salm en E.M. Borst. Maarten zv. H. van der Marei en H.C. Kers, Deniece dv. H. van Wijk en A.H. Kasteelen, Merel dv. M.J. Flikweert en A.M. Zwetsloot. Soheib zv. M. Acferrat en H. Acherrat, Jan Jeffrey zv. R. Harteveld en S.J. van der Kwaak. Bart zv. B.L.W. den Eisen en M.H. van der Deijl, Arie zv. A. Twigt en H.M. Ju les. Avalon Fauve dv. T. Veldstra en L.J. Wer- ter. Nadia dv. A.EI Meslouhl en J. van Duijn. Annemieke Gerry Petronella dv. P. Varkevls- ser en Y.L.A. Zondervan. Lucas zv. E. Marwa en C.A. Beusink. Ariënne Deborah Nicoline dv. J.H. Bout en N.J.M. Bamhoorn. Niels zv. D.J. Elzenga en C.J. Klijn, Pu Jing dv. H. Xie en L. Zheng, Annette Maria Francina zv. J.T.H.M. Douqué en C.A. de Man, Netanet dv. T.M. Gu- bena en Fekerte Zwedie Bahata, Cornelis Ar- noldus Antonius zv. A.L.G. Duivenvoorden en J.W.M. van Nobelen, Franciscus Nicolaas Marcelus zv F.R.T. Turk en A.T.M.G. van der Zwet. Sebastiaan Josephus zv. S.J.J.D.M. Fontane Pennock en H. Jager, Wouter Benja min zv. S.J.J.D.M. Fontane Pennock en H. Ja ger, Liduina Janna Maria dv. R.T.W.M. Tho- meer en M.A.K. van Amerongen, wervingscampagne. "We hebben al les juridisch, organisatorisch en planmatig nauwkeurig voorbereid, zodat we legaal en verantwoord te werk kunnen gaan. Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van wervingsopdrachten bij bollenkwe kers. Op 15 april beginnen we de wervingscampagne voor het beno digde aantal personeelsleden. In ad vertenties en op voorlichtingsavon den proberen we de geïnteresseer den een reëel beeld te geven van het werk op de bollenbedrijven, zodat ze precies weten wat hen te wachten staat". Borgsom APR verzorgt het arbeidscontract tussen personeel en kweker vol gens cao-normen, maar staat daar zelf juridisch gezien buiten. Werk nemers moeten wel een borgsom van 150 gulden betalen aan APR, die ze na afloop van het seizoen weer terugkrijgen. Schaper: "Die borgsom hebben we ingesteld om bollenkwekers de zekerheid te bie den dat het personeel echt komt. Tussen de werving en de aanvang van het werkseizoen verstrijken na melijk enkele maanden. Wie een borgsom heeft betaald, zal niet zo maar afhaken. Bovendien is de borg een drempel voor twijfelaars. Kwe kers zijn alleen gediend met men sen die echt willen werken. Het ar beidscontract is voor geen van bei de partijen een vrijblijvende zaak". De bollenboeren betalen APR 19 gulden per dag per persoon op basis van een vijfdaagse werkweek. Schaper: "Het bedrag is naar onze overtuiging geen belemmering voor de bollenboeren om met ons in zee Gymnasium Hierbij wil ik reageren naar aanlei ding van opmerkingen van wethou der Tesselaar van Volkshuisvesting inzake de bebouwing van het sport- veldje aan de Burggravenlaan. In vijf minuten van de Burggra venlaan naar de Du Rieustraat om een uur les te krijgen. Vijf minuten is te kort en dus loopt het al gauw uit tot 7 a 8 minuten voordat leerlin gen van het Stedelijk Gymnasium in Leiden aan het volgende lesuur kunnen beginnen. Een noodsituatie en voor het steeds maar groeiende aantal leer lingen een bijna onhoudbare. Wat staat er in de krant? Uitgerekend op de plek waar nog een laatste moge lijkheid bestaat voor het Gymnasi um om uit te breiden, namelijk het spörtveldje schuin tegenover de te gaan. Als ik zie wat ze zelf aan tijd en geld kwijt zijn om personeel te werven, verwacht ik niet dat ze duurder uitkomen. Wij nemen ze een grote zorg uit handen". Schaper vervolgt: "Het is bijzon der moeilijk in te schatten hoeveel mensen er nodig zijn, maar wij gaan ervan uit dat we opdracht krijgen om een paar honderd seizoenarbei ders te werven". In Nederland ver wacht APR voornamelijk reacties van scholieren en studenten. "Ik denk dat we voor de zomerperiode wel voldoende seizoenarbeiders uit Nederland kunnen krijgen, maar voor de werkzaamheden in de herfst zijn we meer aangewezen op het buitenland. We hebben gege vens van de arbeidsmarktpolitiek in Ierland, Engeland en Frankrijk en we weten precies in welke gebie den we personeel kunnen werven en waar de studenten met groene handjes zitten". Huisvesting APR bemoeit zich niet met de huis vesting van de seizoenarbeiders. "Het onderdak voor de arbeiders beschouwen we als een zaak tussen werkgever en werknemer. We spe len in ons achterhoofd wel met de gedachte om in de toekomst ook huisvesting te realiseren, maar dit jaar valt het nog buiten onze zorg. We zetten onze activiteiten stapsge wijs op". Het één-jarige bedrijf APR telt momenteel twee personeelsleden, P. Schaper en M. de Groot. Het be drijf heeft zich verder gespeciali seerd in public-relations en voor lichting en de werving en selectie van personeel voor midden- en top kader. school aan de Burggravenlaan, wil de gemeente zonodig woningbouw plegen. Overigens moet de gemeen te nog wel toestemming verkrijgen van Gedeputeerde Staten via het uitzonderingsartikel 19. Het zou zeer toe te juichen zijn en van wijsheid getuigen indien de ge meente toestemming geeft voor uit breiding van de school op het spórt veldje. Alle dependances kunnen dan worden opgeheven, het Gym nasium heeft een centrale lokatie en de gemeente heeft veel lege lokalen waarmee zij leuke dingen kan doen. J.F.M. Timmerman, (oud-voorzitter ouderenraad Stede lijk Gymnasium), Leidseweg 256, Voorschoten. Straatnamen Naar aanleiding van het stukje in het Leidsch Dagblad dat ze in Voor schoten de nieuwe straten overwe- LEIDEN - De gemeente Leiden heeft 7 pandjes aangekocht aan de Steenstraat en de Eerste Binnen vestgracht. Voor de panden, die een geheel vormen, wordt een bouw plan ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er winkels komen op de bene denverdieping, omdat de gemeente nieuwe horecavestigingen in de Steenstraat wil tegengaan. In de winkel aan de Steenstraat gen te noemen naar verzetsstrij ders, ook van buiten Voorschoten, moet mij dit toch even van het hart. Leiden heeft in de Stevenshofpol- der de straten genoemd naar ver zetsstrijders, maar één belangrijke naam heb ik nog nooit op een straat bordje gezien, namelijk die van Piet van Manen. Wij woonden in de oorlog aan de Vliet in Leiden waar Piet ook woon de. Hij zat zwaar in het verzet, dage lijks zagen wij een jonge vrouw naar hem toegaan om de papieren die verboden waren te halen en te bren gen. Wij waren soms bang dat de NSB'ers die naast ons woonden dat ook zouden merken, maar die had den het te druk met eten of met het pakken van mensen die drie dagen liepen om wat eten te heden bij boe ren. Piet van Manen was een held. Tijdens een oefening met een hand granaat heeft hij, toen hij merkte dat de granaat op scherp stond, hem tegen zijn eigen lichaam gedrukt om andere mensen te sparen. Hij was nog jong en gaf zijn leven. Is het daarom niet waard dat Leiden hem eert? Of worden onze verzetsmen- was vroeger de Gebroeders Brinks gevestigd, een zaak in lederwaren. Aan de Eerste Binnenvestgracht zat een autobekledingsbedrijf. De win kels en de bovenwoningen werden door de eigenaren aan de gemeente aangeboden. Omdat Leiden de winkelfunctie van de Steenstraat wil versterken en nieuwe horeca wil vermijden, sen vergeten die in hun stad hun le ven hebben gewaagd? R. Politiek-de Heiden, A. Peelen-de Heiden., C. Politiek-de Heiden, A. Schweitzersplaats 8, Voorschoten. Ambtenaren In deze krant van 5 februari schrijft u onder de kop 'Grote protestactie van ambtenaren voor vijf procent' in de laatste alinea iets over deelna me uit Leiden. Daar staat: 'Vanuit Leiden vertrokken vanmorgen 127 ambtenaren om aan de protestactie deel te nemen'. Hoe u aan dat getal van 127 komt is mij een raadsel. Vanuit Leiden vertrokken namelijk 11 bussen met elk naar schatting 50 mensen. Het lijkt mij dus dat een cijfer van 550 ambtenaren die uit Leiden vertrok ken dichter bij de waarheid ligt. Als secretaris van de AbvaKabo ver wacht je dat het Leidsch Dagblad zich ter plekke informeert over het aantal deelnemers en niet vanuit een bureaustoel of uit onjuiste bron. B.J. van Egmond, secretaris AbvaKabo, p/a Postbus 540, Leiden. (naschrift redactie: het misverstand is door de krant zelf veroorzaakt. Bedoeld is de deelname van Leidse gemeenteambtenaren en niet het aantal ambtenaren dat met bussen vanuit Leiden is vertrokken.) Noordeinde Fantastisch, meneer de officier, die uitspraken van u over de onzinnig heid van het eenrichtingsverkeer op het Noordeinde in Leiden. Schit terend, dat wij automobilisten er nu zonder boete af komen. Want wees nou eerlijk: zo'n stelle tje bewoners klaagt wat over ver vuilde lucht, lawaai en onveiligheid en de gemeenteraad sluit zo'n straat al af. Hoe moet ik dan nog van a naar b als ik dat wil? Gelukkig waren er vele collega-automobilisten bereid met mij het inrij-verbod te negeren. Gelukkig reageerde de Leidse Volkspolitie daarop nogal laks, tot dat ze wel schenen te moeten van die wethouder. Maar gelukkig is er dan nog een officier van justitie, me neer De Moor, die uiteindelijk de onzinnigheid van al die verkeers maatregelen inziet. Wist u trouwens dat ze de binnen stad autoluw willen maken? Nou ja, met u op het parket maak ik me daar geen zorgen over. En nog iets: wist u dat er collega's van u zijn die boetes eisen als je die onzinnige snelheidslimiet op de snelweg over treedt? Wilt u daar niet eens mee gaan praten? In het geval van het Noordeinde hebben wij, u en ik zogezegd, de po litieke draaikonten tot het inzicht gebracht dat het besluit terugge draaid moest worden. Inmiddels rij den we weer (ach ja, iets te hard) beide kanten op. Of we draaien ge zellig stationair op kinderwagen hoogte als de zaak weer even vast zit. En parkeren op het Noordeinde moet helaas op de stoep, maar ook daar zult u wel begrip voor hebben, meneer de officier. Het Noordeinde, de stad en de rest vervuilt en verloedert, maar het Recht, uw soort recht, heeft gezeg- vierd. M. van de Kasteelen, Noordeinde 17, Leiden. (naschrift redactie: bovenstaande brief is als open brief naar officier van jusititie De Moor gestuurd.) werden de panden aangekocht. Er zijn inmiddels twee varianten voor de gebouwen ontwikkeld. Als alle panden worden gerestaureerd, kun nen er behalve de winkels 7 wonin gen komen. Wordt een van de pan den aan de Eerste Binnenvest- gracht gesloopt, dan is er ruimte voor negen woningen. Het gaat in beide gevallen om drie-kamerwo ningen. Huismeesters Hierbij wilen wij u wijzen op een onjuistheid in het artikel 'Huis meester nieuwe stijl in Merenwijk' dat in deze krant van 31 januari is gepubliceerd. Daarin schrijft u dat onze huismeester het pand Haviks horst 12 deelt met de omgevings vaklieden van de gemeente Leiden en met twee huismeesters van de Woningbouwvereniging Leiden. Dat is onjuist. Onze huismeester deelt dit pand met de omgevingsvaklieden van de gemeente en met de twee huisbe waarders die bij óns in dienst zijn. De huisbewaarders houden de ge meenschappelijke ruimtes van onze woningen schoon en verrichten lichte herstelwerkzaamheden. Onzé huismeester nieuwe stijl kan dan meer tijd besteden aan het sociaal beheer van de buurt. Wij verwach ten dat hiermee het onderhoud en beheer van onze woningen in de Slaaghwijk wordt verbeterd. E. van Kaam, hoofd verhuur- en bewonerszaken, De Sleutels, Leiden. Muziekfestival Het Christelijk Lyceum Visser 't Hooft aan de Kagerstraat 1 houdt vrijdag 9 fe bruari het jaarlijkse klassieke muziekfes tival. Leerlingen spelen individueel of in ensemble muziekwerken uit het klassie ke of semi-klassieke repertoire. Aanvang 19.45 uur. Zuid-Afrika In de cenrale bibliotheek aan de Nieuw- straat 4 is tot 26 februari een fototentoon stelling te bezichtigen over deportaties in Zuid-Afrika. Naailessen Bij de naailessen in buurthuis Matilo is weer plaats voor nieuwe cursisten. De lessen "worden gehouden op woensdag avond en vrijdagmiddag. Voor informatie tel. 412515. Indigo Tuya aan de Hogewoerd 75 houdt zater dagmiddag 10 februari van 13.30 tot 16.00 uur een workshop wol verven in in digo-tinten. De kosten bedragen 25 gul den per persoon. Zondag 11 februari staat bij Tuya een kinderworkshop 'stof- drukken met motieven uit Zuid-Amerika' op de rol. Deelname hieraan kost 12,50 gulden per kind. Voor beide workshops liefst vooraf aanmelden, tel.123481. Postzegels De Leidse postzegelvereniging houdt maandag 12 februari een ruil- en veiling avond. De zaal van wijkgebouw De Linde aan de Herenstraat 64 is vanaf 19.00 uur geopend. Muziekfestival Op het christelijk lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft in Leiden wordt vrijdag 9 februari het jaarlijks Klassiek Muziekfestival ge houden. Leerlingen van het lyceum spe len individueel of in groepjes klassieke of semi-klassieke muziekwerken. De avond begint om 19.45 in het lyceum aan de Ka gerstraat 1 Film Naar aanleiding van de tentoonstelling 'De jaren zestig. Actie, Kunst en Cultuur in Leiden' wordt zondag 11 februari in het Leids Stedelijk Museum de film 'Jules en Jim' van Francois Truffaut vertoond. De film uit 1961 gaat over een driehoeksver houding waarin onderlinge jaloezie geen rol speelt. Zondagmiddag om 15.00 be gint de film in Museum de Lakenhal aan de Oude Singel 28-32. REDACTIE: JAN RIJSDAM, TELEFOON: 161444 Borrelsfeer Het heeft maar een haartje ge scheeld of de WD in Leiden zou er een stuk gezelliger op gewor den zijn. Niet dat die liberalen al lemaal zulke saaie pieten zijn maar toch: de gesoigneerde da mes en heren uit bestuur en frac tie zullen eerder een etablisse ment als In den Leidschen Salon aandoen dan dat ze het café Van Meizen aan de Nieuwe Beesten markt (van-je-hela-hola) met een bezoek frequenteren. Toch zou het (zeker als we de laatste enque- te-uitslagen mogen geloven) geen kwaad kunnen als WD'ers zich eens vaker onder de gewone men sen zou begeven. Je bent volks partij of je bent het niet. Waar ze in de WD eigenlijk be hoefte aan hebben is een man als Bernard Stöxen van de partij Lei den Weer Gezellig (LWG). En, u kunt het geloven of niet, het heeft maar weinig gescheeld of de libe ralen hadden Bernhard in de gele deren kunnen opnemen. Het Lei den Weer Gezellig-raadslid zou enige tijd* terug namelijk contact hebben gezocht met WD-afde- lingsvoorzitter Eric Mackay om te praten over zijn mogelijke toetre ding tot de WD. Stöxen wilde wel, onder voorwaarde dat zijn naam op de WD-kandidatenlijst voor de gemeenteraad zou ko- Is de WD op het aanbod van Stöxen ingegaan, willen wij we ten? WD-voorzitter Mackay spreekt van oriënterende ge sprekken die hij met Stöxen over één en ander heeft gevoerd. We moeten er niet te zwaar aan tillen. "Het was meer in de borrelsfeer", aldus Mackay. Allicht... In de WD-fractie zou wat la cherig op het initiatief van Stöxen zijn gereageerd, maar toen ken den de liberalen de enquete-uit- slagen van deze week natuurlijk nog niet anders was het lachen hen wel vergaan. Voorzitter Mackay nam het aanbod van Stöxen wel degelijk serieus. Hij had meteen in de gaten dat de WD wel een paar stemmen extra kon gebruiken. Bovendien heeft het Leiden Weer Gezellig-raads lid er nimmer een misverstand over laten bestaan dat hij van huis uit VVD'er is. Stöxen mag dan sinds vier jaar een andere partij vertegenwoordigen, eigenlijk ligt zijn hart nog bij de WD. Sterker nog: als u het ons vraagt voelt 'Meet the Dutchop het Leidse Rapenburg. (foto Loek Zuyderduin) Leiden Weer Gezellig-raadslid Bernhard Stöxen: een Volkspartij i Vrijheid en Gezelligheid zit er nog niet in. (tekening Ronald van den Stöxen zich in de WD thuis als een paling in de Penthouse. Hoe zou het nu in de praktijk moeten als de WD en Leiden Weer Gezellig nader tot elkaar ko men. WD-voorzitter Mackay twijfelt er niet aan dat de samen werking met Stöxen zou zijn uit gelopen op de opheffing van Lei den Weer Gezellig. "Dat we een andere weg zouden gaan, de vor ming van een nieuwe partij bij voorbeeld, is ondenkbaar", aldus Mackay. Een Volkspartij voor Vrijheid en Gezelligheid (WG) heeft er dus nimmer ingezeten. Waarom, zult u nu willen we ten, is het uiteindelijk niets ge worden tussen LWG en WD. He lemaal duidelijk is dat niet. "Na de verkennende gesprekken heeft Stöxen niets meer van zich laten horen", aldus Mackay. Ver moedelijk is hij tot inkeer geko men of in aanvaring met zijn ach terban, veronderstellen wij. Er is er maar één die het kan weten: Stoxen zelf. Maar zijn ver haal wijkt ietsje af van dat van Mackay. Volgens het Leiden Weer Gezellig-raadslid heeft niet hij het initiatief genomen om met de WD samen te gaan, maar is het juist de VVD geweest die hem aanbood de liberale kandidaten lijst te komen versterken. Tja, wie moeten wij nu geloven. En, op welke partij moeten we nu stemmen als we ons als kiezer heen en weer geslingerd voelen tussen gezelligheid en liberalis me. De VVD is een saaie partij, maar aan de andere kant: voor een beetje jolijt kun we beter lid worden van een gezelligheidsver eniging. Meet the Dutch Leidenaar Olav Welling deed in oktober vorig jaar een opmerke lijke oproep. Of mensen uit Lei den en omgeving zich bij hem, of bij de VW, wilde melden wan neer ze het leuk zouden vinden om af en toe eens een paar toeris ten een middag of een avondje thuis te ontvangen. De enige eis die aan de gastvrije Leidenaars werd gesteld is dat ze mondje En gels of Frans spreken. Een ver plichte cursus plat Leids is er niet aan verbonden. Het idee is niet van Welling zelf: "Ik was vorig jaar op vakantie in het Deense Odense en daar was het mogelijk om via de VW een avondje een bezoek te brengen aan een Deens gezin. Je ging naar het VW en vertelde iets over je zelf en bij wat voor mensen je op bezoek wilde. Daarna ging de VW aan het bellen en kreeg je na een klein uurtje een adres en een tijd waarop je verwacht werd. In Odense bestaat dit al jaren en zo wel de toeristen als de Denen zijn er erg enthousiast over. Logisch natuurlijk, want je leert een land het beste kennen als je contact hebt met de inwoners". "Teruggekomen van vakantie heb ik contact opgenomen met de VW om zoiets ook in Leiden op te zetten. In onze stad komen jaar lijks vele duizenden toeristen uit tientallen landen. Volgens mij zijn er in Leiden ook wel mensen die het leuk zouden vinden af en toe een avondje met een toerist door te brengen". De reacties op zijn oproep zijn Olav Welling niet tegen gevallen. "Er hebben zich 25 mensen aan gemeld voor zijn project 'Meet the Dutch'. Dat is mooi aantal om mee te beginnen, maar we kun nen nog wel een paar mensen ge bruiken". "Het zijn heel verschillende mensen die gereageerd hebben", weet Olav Welling. "Van 25 tot 75 jaar, gezinnen, alleenstaanden, die een herenhuis wonen flat. Eigenlijk alle soor- i die je je maar kunt voorstellen in de Leidse samenle ving. Wat ze gemeen hebben is dat het allemaal mensen zijn die van reizen houden, die het leuk vinden om in andere landen bij mensen thuis te komen en het ook leuk vinden om toeristen bij zich zelf thuis te ontvangen. Het is een heel enthousiaste groep. We kunnen nu snel beginnen". Olav Welling zal nog deze week bij de VW aankloppen om zijn 'Meet the Dutch' team te presen teren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 14