TAD LEIDEN 'Meer verdachten in schouwburgfraude' Blijdschap over arrestatie verdachte zedenmisdrijven Irritatie over goedkoop spreekuur dierenarts LEIDSCH DAGBLAD s DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 Hagenaar rijdt tegen lichtmast in Wassenaar WASSENAAR - Een 32-jarige Hage naar is gisteravond tegen een licht mast op de Wasenaarse Zijdeweg aangereden. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De man draaide vanaf de Rijksstraatweg rechtsaf de Zij deweg op en raakte in een slip, ver moedelijk omdat het wegdek glad was. Hij vloog uit de bocht en raakte de lichtmast. De Hagenaar liet na het ongeval zijn auto staan en reed met een passerende automobilist mee naar huis. De politie hield de man in Mariahoeve (Den Haag) aan. De Hagenaar moest een blaastest ondergaan, maar bleek niest ge dronken te hebben. Leiderdorp schuldeiser Restaurant La Grand failliet LEIDEN Het Leidse restaurant la Grand is failliet verklaard. Het be drijf aan de Herengracht verkeerde al enige tijd in surséance van beta ling. Het restaurant is inmiddels ge sloten. Voor de zes medewerkers - waaronder enkele parttimers - is ontslag aangevraagd. Behalve de zaak aan de Heren gracht behoort ook eenx catering service tot het bedrijf. Curator mr. A.H. Spijker verwacht deze tak te kunnen verkopen. "Deze activitei ten zijn nog niet gestaakt en zijn op zich winstgevend. Er zijn kandida- Adjunct-directeur Kagie acht zich onschuldig LEIDEN - De buurthuizen Dijk 33 en De Pancrat stonden gisteren in het teken van 'milieu en binnen stad'. Kinderen uit de binnenstad hebben zich de hele middag bezig gehouden met spelletjes die in het teken stonden van het milieu. Op de foto doen de kinderen de bomen na. Daarnaast hebben ze een söort Ren-je-rot- spel gedaan, waarbij vragen moesten worden beant woord die te maken hadden met het milieu. In Dijk 33 was er 's ochtends al een thema-avond milieu en huishouden geweest. Op er gisteravond een forumdiscussie verkeer op het milieu in de binnen- dezelfde plaats over de invloed stad. LEIDEN "Het justitieel on derzoek naar de verduistering van 132.000 gulden bij de Leid se Schouwburg spitst zich niet meer toe op de adjunct-direc teur H. Kagie. Er bestaat geen verdenking meer tegen de 47-ja- rige Leidenaar". Dit heeft mr. M.A. Visser, advocaat van de medewerker van de schouw burg verklaard. Hij zegt dat het onderzoek zich nu richt op an dere verdachten. "De gehele schouwburg is nu bij het onder zoek betrokken", aldus Visser. (foto Jan Holvast) ten c dit c r te Spijker wil niet ingaan op de oor zaken van het faillissement. Wel zegt hij dat behalve de fiscus en en kele leveranciers, de gemeente Lei derdorp een belangrijke schuldei ser is. Het zou gaan om e van circa 100.000 gulden. De gemeente Leiderdorp wil geen enkele mededeling doen over de schuld die La Grand heeft. Moge lijk dat de gemeente de ondernemer indertijd een starterskrediet heeft verstrekt. LBC hoeft woning ex-werknemer niet op te knappen LEIDEN - De Leidse Betoncentrale (LBC) hoeft de woning van D. Neu teboom op haar terrein niet op te knappen. De Haagse rechtbankpre sident heeft de eis van Neuteboom tot het opknappen van de woning afgewezen. Neuteboom, ex-werknemer van de LBC, woont in een van de vier voormalige bedrijfswoningen. Op verschillende plaatsen komt het re genwater door het dak, maar de LBC wil de pandjes niet meer op knappen. Het is de bedoeling dat de vier woningen na de verhuizing van de LBC naar het Werninkterrein worden gesloopt. De toestemming voor de sloop heeft het bedrijf al in huis. Lijstvolgorde van politieke partijen LEIDEN - Het hoofdstembureau heeft vanmorgen de lijstvolgorde vastgesteld van de politieke partij en die deelnemen aan de raadsver kiezingen. De zittende partijen in de gemeenteraad hebben op basis van het aantal stemmen een lijstnum- mer toegewezen gekregen, tussen de vier nieuwe moest vanmorgen worden geloot. De lijst ziet er alsvolgt uit: PvdA 1, CDA 2, WD 3, Groen Links 4, D66 5, Socialistiese Partij 6, Leiden Weer Gezellig 7, Anti Afpak Partij 8, SGP/GPV/RPF 9, Leefbaar Leiden 10 en De Groenen 11. Weinig schade door storm LEIDEN - De storm van afgelopen nacht heeft in Leiden weinig schade veroorzaakt. In een woning aan de Oude Singel waaide een ruit in en aan de Toussaintkade blies de wind een voordeur open die niet goed was afgesloten. Op een aantal plaat sen waaiden plastic vuilcontainers over de straat. Video-avond Op maandag 12 februari wordt in de Be vrijdingskerk (Zuid-West) een video ver toond over het leven en werken in een Roemeens ziekenhuis. De opbrengst van de avond zal besteed worden aan kinderbijbeltjes die door de Stichting Oost-Europa Zending naar Roemenie worden gestuurd. De avond begint om 20.00 uur. Leidenaar (19) bekent acht vergrijpen in regio (vervolg van pagina 1) LEIDEN - "Deze man heeft veel onrust veroorzaakt, we zijn blij dat hij veilig achter slot en grendel zit". De Leidse politievoorlichter D. Graveland stak zijn blijdschap over de arrestatie van een 19-jarige Leidenaar gisteren niet onder stoelen of banken. De politie denkt dat hij de dader is van een groot aantal zedenmisdrijven die in december en janua ri zijn gepleegd in Leiden en omgeving. aan het werk, dat deel uitmaakt van de Regionaal Rechercheteam Zuid- Holland Midden. Graveland wilde gisteren niet al te veel kwijt over de manier waarop het ondrzoek is uitgevoerd, 'om geen mensen op verkeerde ideeën te brengen'. Wel liet hij weten dat In de vroege ochtend van 21 decem ber sloeg de man voor het eerst toe. Slachtoffer was een 12-jarig meisje uit Oegstgeest dat op de Leidse An- tonie Duycklaan van haar fiets werd getrokken en vervolgens werd aan gerand. Op dezelfde plaats en om streeks dezelfde tijd werd op 4 janu ari een 20-jarige vrouw uit Oegst geest door de verdachte van de fiets getrokken en onder bedreiging van een mes gedwongen mee te gaan naar de bosjes. Daar probeerde de man haar te verkrachten. Op de Voorhoutse Sportlaan werd op 12 januari omstreeks 7.15 uur 's och tends een 12-jarig meisje aangerand dat onder bedreiging was meegeno men naar een schuurtje. Drie dagen later sloeg de man toe in Oegstgeest, waar hij op de Rijn- zichtweg een 17-jarig fietsster dwong af te stappen en haar vervol gens onder bedreiging verkrachtte bij een elektriteitshuisje. Het vol gende slachtoffer was een 25-jarige vrouw uit Amsterdam, die op de Wassenaarseweg door de verdachte werd aangesproken. Hij vroeg haar de weg naar een benzinestation, omdat zijn bromfiets zonder brand stof zou staan. Toen ze naar hem toeliep om te antwoorden, greep hij haar vast. De Amsterdamse verzette zich, waarna de man haar met een zwaar voorwerp in zijn mouw een klap op het hoofd gaf. Een toevallige voor bijganger bemoeide zich met de zaak, waarop de man er op zijn brommer vandoor. De vrouw werd in het AZL behandeld aan een hoofdwond. Een dag later was de verdachte weer actief op de Sport laan in Voorhout, waar hij om streeks 7.15 uur een 15-jarig meisje onder bedreiging van een mes aan randde in een schuur. Op 24 januari wilde de man een 13-jarig meisje op de Oegstgeester Hazenboslaan aanranden, maar zij slaagde erin om weg te komen. Het laatste slachtoffer was een 20-jarige inwoonster van Warmond. Zij werd in de ochtend van 26 januari van haar fiets getrokken en onder be dreiging van een mes gedwongen mee te gaan in de bosjes. Ze kreeg ook nog een flinke klap op haar hoofd. De man probeerde de War- mondse te verkrachten, maar stopte daarmee toen de vrouw hem geld aanbood. De man accepteerde het bedrag en ging er vandoor. Overeen Opvallend was dat de signalemen ten die de slachtoffers van de dader gaven in grote lijnen overeen kwa men. Allen spraken van een man tussen de 18 en 20 jaar, die gebruik maakte van een donkere en zWare brommer. De politie concludeerde hoogstwaarschijnlijk met één dader te maken te hebben. Daarom ging op 22 januari een regionaal onder zoeksteam van vijf rechercheurs intensief is gepost op de plaatsen waar de misdrijven waren ge pleegd. Aan de hand van de signale menten was een compositiefoto sa mengesteld van de dader. Op een gegeven moment stuitten de re chercheurs op een Leidenaar die dagelijks op een brommer naar zijn werk in Voorhout reed. De route die hij daarbij volgde (Leiden-Oegst- geest-Warmond-Voorhout) kwam precies overeen met de plaatsen waar de meeste vrouwen waren las tig gevallen. Ook de tijden waarop de man reisde klopten precies met de tijdstippen waarop de meeste vrouwen waren aangerand of ver kracht. Daarop werd de 19-jarige met een smoesje naar het bureau gelokt. De politie vroeg hem te komen praten over problemen in de privésfeer. Tijdens het gesprek vertelden re chercheurs dat hij werd verdacht van een groot aantal zedenmisdrij ven. Volgens Graveland praatte de man hierop zijn mond voorbij. 'Die vrouw op de Antonie Duycklaan heb ik juist geholpen', zou hij heb ben opgemerkt. Voor de politie was dit aanleiding om de man in voorlo pige hechtenis te nemen. Nadat hij aanvankelijk ales ontkende, heeft hij inmiddels alle eerder genoemde misdrijven bekend. Er wordt nog onderzocht of de Leidenaar moge lijk meer zaken op zijn kerfstok heeft. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de officier van justi tie. steeds niet is afgerond. "De ver dachte kan pas zeggen dat hij niet meer onder verdenking staat, als hij daar een bericht van heeft ontvan gen van de officier van justitie". Wel geeft hij toe dat het onderzoek zich ook uitstrekt tot anderen; "Bij een zaak als deze wordt de hele organi satie doorgelicht". Politiewoordvoerder Graveland verwacht dat de zaak over circa twee weken is afgerond. "Er is nu ook een accountant ingeschakeld om de boekhouding van de schouw burg door te lichten". Kagie werd begin januari aange houden toen er bij de schouwburg opnieuw een bedrag van 275 gulden 'verdween'. Al eerder was er uit een accountantsonderzoek gebleken dat een bedrag van 132.000 gulden was weggeraakt. Volgens Visser heeft de adjunct-directeur wel boekhoudkundige fouten gemaakt bij de verrekening van de 275 gul den. "Maar per saldo heeft hij daar mee de schouwburg niet bena deeld". In een vraaggesprek met deze krant geeft Kagie toe dat hij slordig is geweest. "Ik heb ooit de weg- sleepkosten voor de auto van een impresario betaald. Dat heb ik toen voorgeschoten. Dat bedrag heb ik afgenomen van de opbrengst van rij 13. Soms zetten we in de schouw burg als het druk is er wel eens een 13de rij bij. De inkomsten daarvan gebruiken we voor verjaardagen van het personeel of voor cadeau tjes, feestjes of kerstpakketten. Dat gaat dan niet naar de gewone kas. Dat geld werd door de schouwburg zelf in beheer gehouden". Ook met het huren van een smo king geeft Kagie toe in de fout te zijn gegaan. "Toen heb ik 75 gulden voorgeschoten, dat heb ik verre kend met de recette, maar dat had ik niet moeten doen. Het is een boekhoudkundige fout geweest. Maar ik begrijp niet waarom Boelen (de directeur van de schouwburg, red.) me toen ineens moest aange ven bij de politie. Kort tevoren had hij nog gezegd: "Als er een man is, die het nooit gedaan kan hebben, dan is het Kagie". Kagie zegt dat ook anderen slor dig zijn geweest met declaraties en daarmee 'de boel hebben belazerd'. Zo zouden er privékarweien op kos ten van de schouwburg zijn uitge voerd en veel te hoge bedragen zijn gedecalreerd voor feesten en per soonlijke etentjes: "Ik heb sterk de indruk dat bepaalde mensen de hand boven het hoofd wordt gehou den". De adjunct-directeur werd tien dagen na zijn arrestatie weer vrijge laten. Hij stelt dat de politie geen bewijzen heeft kunnen vinden. "De politie heeft alles bij mij onder zocht, bank- en giroafschriften. Ze zijn zelfs naar casino's gegaan, te gek om allemaal op te noemen. Maar er is niks te vinden. En ik moest daar m'n onschuld maar be wijzen. De meest rare verhalen ko men er in de wereld: dat ik aan de drugs zou zijn, dat ik ergens een du re vrouw heb zitten; dat moet nu maar eens afgelopen zijn". Het college van B en W heeft nog geen beslissing genomen over de schorsing van de adjunct-directeur. Gistermiddag werd Kagie gehoord door een commissie die over de schorsing moet adviseuren. Daarin hebben de wethouders Kuijers (cul tuur), Bordewijk (financiën), loco- secreatris Scheepbouwer en een medewerker van personeelszaken zitting. Deze commissie brengt advies uit aan het college van B en W. Scheep bouwer kon gisteren nog niet zeg gen wanneer dat advies wordt ge daan. "Het is mogelijk dat er nog meer gesprekken volgen", aldus Scheepbouwer. Ook advocaat Visser wil geen me dedelingen doen over het verloop van het gesprek met de commissie. "Er is afgesproken om niet op de de tails in te gaan". INBRAAK - In een zeefdrukkerij aan de Voorschotense Industrieweg zijn in de nacht van dinsdag op woensadag drie gereedschapskis ten gestolen. De buit bedroeg ruim 600 gulden. De daders zijn het be drijf binnengekomen via het boven licht van de achterdeur. Muurling biedt mensen met laag inkomen 50 procent korting LEIDEN - Het initiatief van de Leidse dierenarts F. Muurling om mensen met een laag inko men op een speciaal spreekuur 50 procent korting te geven op het normale tarief, is niet in goe de aarde te vallen bij de andere Leidse dierenartsen. De colle ga's willen geen commentaar geven en zeggen alleen dat ze "het onderling wel regelen". Geen van hen is van plan het initiatief te volgen. "Het is geen taak voor dierenartsen om aan inkomenspolitiek te doen", zegt dierenarts Vestjens: "In win kels zie je toch ook niet ver schillende prijzen". door Femke Wolting Tijdens het eerste spreekuur dat gisteren gehouden werd, kwamen weinig mensen speciaal voor die kortingsregeling. Muurling zegt hier blij mee te zijn. "Er kwamen ook klanten die gehoord hadden van de korting, maar eerlijk vertel den dat ze geen laag inkomen heb ben en gewoon wilden betalen. Ge lukkig stond niet meteen de hele stad op de stoep". De dierenarts werkt met het spreekuur onder de minimumprij zen van de Maatschappij voor Die- rengeneeskunde, waarbij de meeste Nederlandse dierenartsen zijn aan gesloten. Sinds 1 januari is Muur ling niet meer lid van deze maat schappij en is daarom niet meer ge bonden aan de minimumprijzen die de organisatie stelt. Muurling heeft niet overlegd met de andere artsen in Leiden over de kortingsregeling. "Dat vind ik niet nodig", zegt hij. "Ik hoef de andere dierenartsen hier toch geen toe stemming voor te vragen. Sinds ik uit de maatschappij gestapt ben, ben ik helemaal zelfstandig". Muur met een laag inkomen gelegenheid om hun huisdieren voor de halve prijs t ling is uit de organisatie gestapt om dat hij de prijzen die de de organisa tie stelt, te hoog vindt. De dierenarts 'heeft zijn lidmaatschap al eerder opgezegd, maar officieel blijft men na opzegging lid tot januari van het volgende jaar. Muurling is niet van plan om te controleren of bezoekers van het spreekuur echt te weinig geld heb ben voor een behandeling. "Ik ga geen loonstrookjes opvragen. Dan kan ik wel een extra assistente aan nemen om bij de deur te zitten", zegt de dierenarts. Hij zegt "ver trouwen in de mensen te hebben". "Ik weet zeker dat ik wel eens be donderd zal worden, maar ik denk dat de meeste mensen eerlijk zijn". Mocht blijken dat er te veel mis bruik wordt gemaakt, dan stopt Muurling met het speciale spreek- De dierenarts zegt dat hij de rege ling heeft ingesteld omdat hij merkt dat mensen met lagere inkomens de laatste jaren steeds meer moeite hebben om de kosten van hun dier te betalen. "Het gebeurt dat een dier geopereerd moet worden, maar dat de eigenaar zegt dat hij de behande ling niet kan betalen. Dan behandel ik zo'n dier voor de halve prijs". Ook komt het volgens de arts regel matig voor dat een hond of kat te laat wordt gebracht voor inentin gen, ondanks de herinneringskaart die wordt gestuurd. "Als je dan vraagt waarom ze niet eerder kwa men, blijkt vaak dat men de inen ting gewoon niet eerder kon beta len", vertelt Muurling. "Maar on dertussen kan zo'n dier wel honden- of kattenziekte krijgen". Een oorzaak voor het feit dat som mige mensen de kosten van hun dier niet meer kunnen betalen, is volgens de dierenarts de hondenbe lasting die in september is ver hoogd. Bovendien is de controle op betaling van deze belasting veel strenger geworden. Sinds de verho ging van de hondenbelasting is al een paar keer een hond anoniem af gezet voor de deur van de dieren arts. "En dan kan je toch conclude ren dat dat met elkaar te maken heeft", vindt de arts. De behandelingen bij de dieren artsen zijn duurder geworden, voor al doordat de medicijnen de laatste jaren flink in prijs zijn gestegen. Verder is het dierenvoedsel duur der en exclusiever geworden. "Te genwoordig eten de meeste dieren blikvoer, terwijl ze vroeger gewoon met de pot meeaten", zegt Muur ling. "Ik heb niets tegen blikvoer, maar het is niet noodzakelijk". L. Gottschal van het Leidse die renasiel beaamt dat. Hij vindt dat diereneigenaren het onderhoud zelf vaak onnodig duurder maken. "Ze worden beïnvloed door de reclame. Als je niet de blikken van de televi siereclame koopt die twee gulden per stuk kosten, wordt gesugge reerd dat je niet goed voor je dier zorgt". STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 13