LEIDSCH DAGBLAD Partijtop schrapt machtsmonopolie NODIG! TOCH AL LENTE Fusie HTM en Westnederland Zware storm geeft weinig problemen Konijnen sterven massaal in duinen Aidstest als verzekeringseis aan banden Leidenaar (19) bekent acht zeden misdrijven Centraal Comité massaal achter Gorbatsj ov 'Splijting Joegoslavië dichtbij' DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 39160 Prijs fl. 1,35 Voor tweede keer winnaar van lotto in New York NEW YORK (AP) - De 77-jari- ge Amerikaan John Martin heeft voor de tweede maal in zijn leven de hoofdprijs ge wonnen in de lotto van New York. Cijferaars hebben bere kent dat de kans dat zoiets ge beurt een op 2 miljard is. Martin moet de zaterdag ge wonnen prijs van vier miljoen dollar met vijf anderen delen. In april 1986 won hij al 666.666 dollar. De winnende cijfers had de bejaarde John Martin gekozen aan de hand van het serienum mer van een nieuw paar schoe- Bij concentratie openbaar vervoer mogelijk ook NZH DEN HAAG Het Haagse open baar^vervoerbedrijf HTM en de bus maatschappij Westnederland wil len een volledige fusie aangaan. Op termijn moet bij dit nieuwe samen werkingsverband ook een deel van de NZH worden betrokken. Dat blijkt uit een, nog geheim rapport, van de twee maatschappijen. De fusie moet in januari 1991 zijn doorgevoerd. Het rapport gaat uit van samenvoeging op alle terrei nen: planning, vervoer, bestuur en marktonderzoek komen in één hand. Bij de samenvoeging zijn bij na 4000 personeelsleden betrokken. De HTM (Haagsche Tramweg Maat schappij) heeft 2300 dienst en vervoert dagelijks gemid deld 350.000 passagiers in Den Haag en enkele randgemeenten. De 1650 personeelsleden van Westnederland zorgen gezamenlijk voor het vervoer van 62 miljoen pas sagiers per jaar (bijna 170.000 per dag). Omdat een van de doelstellingen van de fusie het bereiken van een geïntegreerd net van openbaar ver voer is, willen de directies van de twee vervoersmaatschappijen ook het zuidelijk werkgebied van de NZH bij de fusie betrekken. In het rapport wordt daarvoor nog geen tijdstip genoemd. Naast verbetering van het open baar vervoer in Den Haag en de rui me omgeving daarvan, beogen de directies van de twee vervoersmaat schappijen met de fusie ook een sneltram-net op te zetten. Wie het beheer daarover gaat voeren is nog niet besloten. Westnederland heeft ervaring met de sneltram in Utrecht, de HTM weet alles van trams af. Om het openbaar vervoer be stuurlijk in goede banen te leiden zou een stuurgroep moeten komen waarin naast vertegenwoordigers van de vervoersmaatschappijen ook bestuurders van de betrokken gemeenten zitting hebben. (Pagina 15: meer lijnen, minder over- LEIDEN - De politie heeft een 19-jarige Leidenaar gear resteerd die wordt verdacht van een groot aantal aanran dingen, verkrachtingen en po gingen daartoe in de Leidse regio. Tot de slachtoffers van de dader behoren twee meis jes van 12 jaar. De man werd maandag opgepakt zo deelde de politie gistermiddag laat mee. De zedenmisdrijven werden in december en januari ge pleegd in Leiden, Oegstgeest, Warmond en Voorhout. De ver grijpen werden steeds rond dezelfde tijdstippen gepleegd. De door slachtoffers opgege ven signalementen kwamen zodanig overeen dat de politie als snel vermoedde te maken te hebben met één dader. Daarop is door 5 rechercheurs een speciaal onderzoeksteam gevormd dat sinds 22 januari aan de slag is geweest om de dader op te sporen. Enkele weken lang hielden zij de plaatsen waar de ver grijpen werden gepleegd in de gaten. Vooral het gegeven dat de dader op een donkere en zware brommer reed, is hem MOSKOU (GPD/Rtr) Met slechts één stem tegen en één onthouding heeft de Sovjet-par tijtop besloten de weg naar een meerpartijensysteem in te slaan. Het historische besluit leidt vooralsnog niet tot wijzigingen in de partijtop, zo heeft Politburolid en Gorbatsjovs naaste adviseur Alexander Jakovlev gisteravond gezegd na afloop van de vergadering van het Centraal Comité. Aan de stemming waren drie dagen van soms stormachtige debatten tussen hervormers en conservatieven voorafgegaan. De buitengewone zitting werd na de stemming over het hervormings plan van Gorbatsjov voortgezet met een fel debat over de beslissing van de Litouwse communisten om een van Moskou onafhankelijke koers te varen. In een resolutie wordt de tekst Litouwse kameraden gevraagd hun fundamenteel gewijzigd tijdens de Gorbatsjov is nog niet bekend, maar de hoofdlijnen zijn het schrap pen van de leidende rol tij, grotere volmachten i sident en liberalisering standpunt te heroverwegen. Het debatten in het Centraal Comité, Centraal Comité erkent uitsluitend De enige tegenstemmer Moskou loyale afscheiding radicale hervormer Boris Jeltsin. de Litouwse communisten als Hij vond de voorstellen te vaag, on der meer omdat geen tijdslimiet wordt gegeven voor de erkenning van andere politieke partijen. Maar in politiek Moskou ging onmiddel lijk de grap dat deze notoire dwars- de communistische partij. Alleen deze mag dus afgevaardigden sturen r het partijcongres dat dit voor jaar de besluiten van het Centraal Comité moet goedkeuren. De precieze tekst van het gisteren ligger alleen aangenomen hervormingsplan dat i gen hoort te stemmen. Ook de conservatieven, die de af- de par- gelopen drie dagen hard van leer de pre- zijn getrokken tegen Gorbatsjovs de eco- voorstellen, hebben uiteindelijk Volgens Jakovlev was de toch hun steun aan de plannen ge- Gorbatsjovs voorstel niet geven. Jegor Ligatsjov, aanvoerder van de conservatieven in het Polit buro, veranderde gisteren ijlings zijn kritiek van dinsdag in een ver dediging van Gorbatsjov. "We heb ben kunnen zien dat demagogen en intriganten probeerden de leider van onze staat en partij te compro mitteren. We moeten daar vastbe sloten tegen optreden", zei hij. De vraag is echter of deze wending zijn politieke carrière kan redden. In verband, met de zware storm werden de veerdiensten in het Ka naal tijdelijk stilgelegd. Op de foto de veerboot Pride of Calais van P de woelige haven van Dover. uiteindelijk fataal geworden. De route die de Leidenaar van en naar zijn werk in Voorhout volgde en de tijdstippen waar op, kwamen overeen met de tijdstippen waarop en de plaatsen waar de misdaden waren gepleegd. Op het politiebureau praatte de verdachte min of meer zijn mond voorbij. Hij betoogde dat hij juist een van de slacht offers had geholpen nadat zij door een ander was aangerand. Later sloeg hij door en heeft tot nu toe acht zaken bekend. Hij werd vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. Het rechercheteam onder zoekt nog of hij ook verant woordelijk is voor andere ze denzaken. Gaslek in Den Haag DEN HAAG (ANP) - Op de Laan van Meerdervoort in Den Haag heerste vanochtend korte tijd pa niek toen bij grondwerkzaamheden gaslek ontstond. Een nabijgele gen school werd ontruimd en de po litie adviseerde buurtbewoners ra- deuren te sluiten en geen elektrische apparatuur te gebrui ken waardoor vonken zouden kun- ontstaan. Een deel van de laan werd afgezet totdat het lek weer was gedicht en de gaswolk was ver waaid. De wilde laten i een democratie ook te- De VS hebben gisteren bij monde met windkracht 9 tot 10 i Moskou, de besluiten toege- de loop van de dag nam de wind af juicht. "De Sovjetunie probeert wel economisch als politiek te her vormen en benadrukt daarbij de in voering van pluralisme in het poli tieke systeem. De VS steunen dat met kracht", aldus Baker. Steunbe tuigingen kwamen er ook van de Britse premier Margaret Thatcher Het treinverkeer tussen Rotter dam en Vlaardingen was vanoch tend bijna een uur in beide richtin gen gestremd doordat de storm de bovenleiding vernielde. Ook op het de Canadese premier Brian Mul- traject Weesp-Diemen brak DEVENTER - Treintaxi's rijden nauwelijks een week in onder meer Leiden en zijn toch al zeer populair. Op het station van Deventer meldde zich van ochtend de 10.000ste passagier. Nijmegenaar B. Hesselink kreeg van per rondienstleider Ter Heyne bloemen en een boekje met 20 gratis treintaxi- ritten. (foto ANP) viè is gevaarlijk dichtbij gekomen, m0et er volgens Drnovsek, zelf e_.. heeft president Janez Drnovsek gis- Sloveen, snel een politieke dialoog teren in een spoedzitting het federa- 0p gang komen tussen de republie- le parlement in Belgrado voorge- ken die het meest vijandig tegen houden. "Het wederzijdse wantrou- wen heeft zeer gespannen relaties veroorzaakt die normale betrek- Kosovo vraagt dringend kingen tussen verschillende repu- litieke oplossing, blieken onmogelijk kan maken. De- ze negatieve ontwikkeling heeft een gevaarlijk punt bereikt waarbij Bij hevige onlusten kwamen daar verleden week 26 leden van de et nisch Albanese meerderheid geen enkele-garantie meer is dat de het leven. Intussen lijkt de rust in geschillen niet uitgroeien tot de Kosovo weer enigszins te zijn terug gekeerd: op nog slechts enkele plaatsen wordt gestaakt. (pagina 2: Servisch ma Kosovo) Krachtige wind Perioden met zon. In de nacht voorna melijk in het noorden mogelijk nog een bui. Minimumtemperatuur ongeveer 3 graden. Middagtemperatuur rond 9 graden. Matige, aan de kust en op het IJssclmeer eerst nog krachtige wind, draaiend van west naar zuidwest. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag: Eerst nog enkele op klaringen. Vanaf zaterdagmiddag op nieuw sterk wisselvallig. Middagtem peratuur geleidelijk dalend van 9 tot 6 Vrijdag 9 februari Waterstanden te Katwijk hoog water: 02.58 en 15.19 uur ter: 00.06 en 10.46 uur. 24 PAGINA'S roney. De laatste sprak winningen voor Gorbatsjov op de moeilijke weg die hij heeft geko zen" en zei dat "het leiderschap van Gorbatsjov essentieel is voor de ontwikkeling van de vrede en de stabiliteit in de hele wereld". (pagina 5: Gorbatsjov schrijft op nieuw historie) Geringe hoop op overlevenden bij Turkse mijnramp ANKARA (Rtr) - Bij explosies in de kolenmijn Yeniceltek ten noord oosten van Ankara zijn vandaag naar wordt gevreesd 67 Turkse mijnwerkers om het leven geko men. Gisteravond deed zich een eerste ontploffing voor in de mijn, enkele uren later gevolgd door een tweede. De explosies deden zich voor op een diepte van 340 meter waarna een felle brand volgde. De mijnwer kers raakten ingesloten en van bui ten was het niet mogelijk contact te leggen. De gouverneur van de provincie Amasya verklaarde dat er geen hoop meer bestaat op overlevenden wegens het koolmonoxide-gas in de mijn. 'Reddingsploegen konden door het gevaar voor nieuwe explo sies de ingesloten kompels niet be reiken. Ook de rook die uit de schachten komt bemoeilijkt het reddingswerk. bo venleiding, maar daar was met eni ge vertraging nog treinverkeer over één spoor mogelijk. Het veer Vlis- singen-Perkpolder voer enkele uren niet omdat een reparatie we gens de storm niet kon worden uit gevoerd. In Engeland eiste de tweede zwa re storm in 14 dagen twee mensenle- Een man werd in zijn auto reden door een uit de koers gewaai de auto. Volgens de politie bleef het aantal slachtoffers beperkt omdat het ad vies om binnen te blijven massaal werd opgevolgd. Een groot aantal wegen en spoorlijnen in Zuid-Enge- land en Wales was door omgewaai de bomen geblokkeerd. Alle veerboten in het Kanaal wer den uit de vaart genomen. Schot land, Wales en het westen van Enge land worden bovendien geteisterd door overstromingen, nadat rivie ren als de Wy en de Avon door aan houdende zware regenval buiten hun oevers zijn getreden. Vanochtend bereikte de wind in Engeland nog snelheden van 150 ki lometer per uur. Britse meteorolo gen voorspellen voor zondag een volgende storm. Vanmorgen be vond ons land zich nog in een trog van de depressie die in het binnen land zware windstoten met snelhe- pletterd door een vallende boom en den van 100 kilometer per uur ver- elektromonteur werd tijdens oorzaakte. Op 500 meter hoogte werkzaamheden langs de weg c wind met orkaankracht. Direct uit Zuid Enge land, waar het klimaat zo mild is, vrolijke nar cissen, Sterk en mooi. Van de koude grond. Neem een bosje lente in huis! Narcissen, Q QO 2 bossen ^>«7O Aanbieding is geldig t/m zaterdag 10 februari a.s.. Verkrijgbaar in de winkels met een bloemenafdeling. NOORDWIJK/KATWIJK ap) mysterieuze ziekte onder konijnen die eind vorig jaar vele honderden dieren in het gebied van de Haagse duinwatermaatschappij het leven kostte, lijkt zich langs de kust naar het noorden te verplaatsen. In de duinen tussen Wassenaar en Kat wijk zijn begin januari vele tiental len dode konijnen aangetroffen. De afgelopen weken werden in het natuurgebied ten noorden van Noordwijk zelfs vele honderden slachtoffers geteld, deskundigen weten niet om welke ziekte het gaat, maar wijten de massale sterfte voor lopig aan een nog onbekend virus. Volgens opzichter W. Miedema van Staatsbosbeheer in Noordwijk werden de dode konijnen volko men gaaf aangetroffen. "De dieren zien er op het oog volkomen gezond uit en moeten dan ook acuut zijn ge storven", vertelt hij. Door de Haag se Duinwatermaatschappij is een aantal dieren opgestuurd naar het Centraal Diergeneeskundig Insti tuut in Lelystad, maar ook daar tast men nog in het duister. De konijnenstand in de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noord wijk is momenteel al bijzonder laag omdat ook de ziekte myxomatose vorig jaar enorm veel slachtoffers heeft geëist. Boswachter E. Huge: "In gebieden waar we bij regelmati- V7- ge tellingen doorgaans vele honder- 1TI rrQllflP7JlflK v YX/ den konijnen aantroffen, zijn de die- Lil 11 auuc^aaiv y yy ren nu op de vingers van één hand BRAUNSCHWEIG (DPA/ANP) - te tellen". Van een dramatische si- De hoofdverdachten in de devie- tuatie is echter geen sprake. "Konij- zenfraude bij het Westduitse auto- nen zijn enorme voortplanters. Als concern Volkswagen zijn veroor- je in het voorjaar met twee dieren deeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Het begint, kun je er binnen zes maan- zijn een deviezenmakelaar en de den 70 hebben. Ik ben dan ook niet voormalig chef van de deviezenaf- bang dat het konijn in de duinen zal Temperatuur op recordhoogte DE BILT (GPD) - Plaatselijke weerstations in Hoensbroek en Brummen registreerden van nacht temperaturen van 15,2 en 15,1 graden celsius boven nid. Een record voor de tijd van het jaar in deze eeuw. In De Bilt was het vanmorgen vroeg nog 14,7 graden. In februari 1914 was dat 13,2 en in 1957 14,2 graden, aldus het KNMI in De Bilt. Volgens KNMI-weerman Henk Plomp kwam de warme lucht uit Zuidfrankrijk. Door stormdepressies op de Atlanti sche Oceaan stroomde de warm- tegolf zeer snel in noordelijke richting en had geen tijd om over zee af te koelen. "Dit ver schijnsel is heel zeldzaam, maar heeft niets te maken met het broeikaseffect", zegt Plomp. "Het fenomeen komt alleen voor als het bijzonder hard waait". Zes jaar celstraf deling van VW. Een van de drie medeverdachten, een oud-medewerker van de devie- zenafdeling, kreeg 3 jaar cel. Een vierde verdachte kreeg 2,5 jaar en een derde kreeg 1 jaar voorwaarde lijk. Door de fraude leed het VW- concern 378 miljoen mark schade. uitsterven", aldus Huge. Opzichter Miedema heeft inmid dels, al meldingen van dode konij nen gekregen uit Santpoort, waar uit blijkt dat de ziekte zich nog ver der noorderlijk verplaatst. "In ons gebied lijkt het nu over het hoogte punt heen". LEIDEN De rechtspositie mand die een verzekering wil afslui ten moet worden versterkt, ori voorkomen dat hij of zij te snel een aidstest of erfelijkheidsonder- zoek (dna-test) wordt onderworpen. Dat zei staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vanmorgen in Leiden op de conferentie 'de Aids test bij aanstellingskeuringen en verzekeringen', gehouden door de Nederlandse Vereniging tot Inte gratie van Homoseksualiteit COC. Simons stelde vanmorgen nog geen definitieve maatregelen voor, maar zei wel zich zorgen te maken over het feit dat het in de praktijk steeds vaker voorkomt dat kandi daat-verzekerden, zonder dat daar duidelijke medische redenen voor te zijn, een aidstest moeten onder gaan. Tegelijk stagneert het weten schappelijk onderzoek, noodzake- i deel Simons: "Het is voor een groei end aantal mensen onmogelijk of extra duur om een verzekering af te Simons vindt dat de maatschap- sluiten. Daarmee dreigt een maat- de aidstest en schappelijk isolement te ontstaan mensen met een hiv-infectie of verhoogd genetisch i pelijke gevolgen van de toepassing van (steeds dergaand) erfelijkheidsonderzoek lijk ter bestrijding van de aids-epi- imelkaars verlengde liggen. Iemand der dat sprake die een verzekering wil afsluiten Voorzitter Idenburg kan zich als gevolg van testen derlands Verbond Wer- steeds slechter verdedigen. Weige- demie, omdat mensen bang zijn uit de verzekering te worden gegooid of niet te worden toegelaten, ving van deelnemers aan dit onder zoek is gedoemd te mislukken ge zien de maatschappelijke quenties personen", aldus Simons. Hij erop dat tegenwoordig zelfs als geen bloedonderzoek plaats heeft, ziekte". het Ne- Verzeke- raars zei vanmorgen dat seroposi- ___j aidstest bijvoorbeeld, tieven'onverzekerbaar'zijn, zolang leidt al tot uitsluiting van de verze- er geen genezingswijze bestaat. Als kering. Een wel geteste groep, die die groep mensen daardoor buiten de desbetreffende seropositief blijkt te zijn (besmet de boot dreigt te vallen, is het de met het hiv-virus) wordt vaak niet verantwoordelijkheid voor de sa- toegelaten of alleen tegen hoge menleving als geheel om dat te prijs. voorkomen, aldus Idenburg. óók om mee te kunnen praten over wat er in de buurt is gebeurd Zes dagen per week kompleet nieuws, tips en trends. Dat willen we niet missen! Wi| nemen een proefabonnement voor 7 weken en betalen slechts I27,50 J Wij nemen een kwartaalabonnement f 74,15 J Wij nemen een laarabonnement f 28550 Voor het abonnement ingaat ontvangen wi| de krant twee weken gratis! (aankruisen wat van toepassing is) Naam Adres - Woonplaats Deze bon in een envelop, zonder postzegel, sturen naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden. U kunt ook bellen 071-161400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 1