Storm veroorzaakt vooral materiële schade Noodweer legt openbaar leven stil Drie Leidenaars naar ziekenhuis Bezorgers krant waaien in sloot Zo'n tachtig bomen gingen in Leiden tegen de vlakte, waaronder een aantal hele grote. Deze boom stond in het Afbrekende stenen van een gevel van een pand aan de Lange Mare zorgden gistermiddag al direct Plantsoen en beschadigde bij het omvallen auto's. (foto Jan Holvast) vaarlijke situatie. De politie sloot het voetpad af. Later op de avond werden hele wegen in Leiden i LEIDEN/ALPHEN - Zes bezor. gers van het Leidsch- en Alphens Dagblad zijn gisteren tijdens het be zorgen van de krant door de hevige rukwinden in de sloot beland. Let sel liepen ze niet op. Ondanks de storm, aldus Dick van der Reijden - hoofd distributie en vervoer - is de krant goed be zorgd. Alleen in buitenwijken wat minder. Abonnees die geen krant hebben ontvangen, krijgen die als nog vandaag. De klachtendienst kreeg niet meer telefoontjes te verwerken dan onder normale omstandigheden. Zo'n zestig. Het merendeel van de lezers had begrip voor de situatie en raadde zelfs aan om maar niet na te bezorgen. Slechts één abonnee dreigde zijn abonnement op te zeg gen. Van der Reijden vermoedt dat veel ouders hun kinderen hebben bijgestaan bij het rond brengen van de krant. Hij kreeg gisteren een hui- lende bezorger uit Koudekerk aan de telefoon die niet naar buiten j durfde. Van een andere bezorger is bekend dat hij halverwege zijn wijk stopte en naar huis ging. Een chauffeur van de krant laad-l de in de polder enige schoolkinde ren in die met hun fiets niet meer te gen de wind in vooruit kwamen. LEIDEN - Drie Leidenaars zijn gisteren gewond geraakt door de storm. Op de Lammen- schansweg werden een 14-jari- ge jongen en een 76-jarige man rond half vier 's middags omver geblazen. Beiden zijn met onbe kend letsel afgevoerd naar het AZL. Op de Florisstraat liep een 80-jarige man een gecompiceer- de armbreuk op toen hij door de wind werd opgetild en even ver der weer hard op de grond werd gesmakt. Ondanks een groot aantal meldin gen van overlast en schade heeft de Leidse politie de indruk dat de storm in Leiden minder heeft huis gehouden dan in andere gemeenten in de omgeving. Gistermiddag rond drie uur kwam de eerste melding van schade binnen op het bureau. Vanaf dat moment stond de tele foon in de meldkamer volgens voor lichter H. Langendoen amper stil tot even na zevenen in de avond. Het leeuwedeel van de meldingen betrof materiële schade. Op de Ka- naalweg en Burggravenlaan kregen twee automobilisten de schrik van hun leven toen omvallende bomen op hun wagen terecht kwamen. In beide gevallen kwamen de bestuur ders er zonder letsel van af, hun wa gens werden wel totaal vernield. Er werden ook veel problemen gemeld met daken van woningen. Op de Lammenschansweg waaide een compleet dak van een huis, dat ge beurde ook in een flatgebouw aan de Meerburgerkade. Bij een woning op de Roomburgerlaan werd een dakkapel losgerukt. Ravage In de Stevenshofdreef waaide een complete opslagloods weg, in de rest van de stad werd nogal wat ra vage aangericht door op drift gesla gen containers die op hun weg te gen auto's en gevels aanknalden. Vallende takken beschadigden acht wagens die stonden geparkeerd op het Stationsplein en de Morssingel. De politie heeft de eigenaars van de voertuigen via de kentekennum mers achterhaald om ze te waar schuwen. Van twee glazen bushal tes, de zogenaamde mupi's, spron gen de ruiten uit het raamwerk. Dat leidde tot nogal wat overlast van versplinterd glas. Langendoen kon vanmorgen niet achterhalen welke bushokjes precies zijn beschadigd. Verder waren er enorm veel vals- alarm meldingen. Door de wind gin gen in de hele stad spontaan de alarminstallaties loeien van wonin gen en bedrijven. Behalve automobilisten onder vonden ook veel fietsers overlast van de enorme wind. Gistermiddag haalde de politie een groep jonge kinderen van hun fiets bij het Lam- menschansplein. Agenten vonden het niet verantwoord de kinderen verder te laten rijden. Hun fietsen zijn gestald in de Cronesteinflat waarna de kinderen met een politie wagen naar hun ouders in Zoeter- woude zijn gebracht. Op verschil lende plaatsen in de stad, zoals bij voorbeeld de Wassenaarseweg, blokkeerden omgevallen bomen het fietspad. Tevreden Langendoen toonde zich overigens erg tevreden over de medewerking van de burgers. De politie heeft de Leidenaars gisteren via kabelkran ten en de regionale omroep opge roepen thuis te blijven. De politie heeft het idee dat hieraan massaal gehoor is gegeven. Tevens roemde de zegsman de inzet van de reini ging, de directie groen, het sleepbe drijf Van Ameele en de brandweer. Hiermee is zeer intensief samenge werkt om overlast voor het verkeer zo snel mogelijk weer op te heffen. Zo werden omgevalen bomen zo snel mogelijk doormidden gezaagd en beschadigde wagens wegge sleept. De verwachting is dat pas vandaag enige duidelijkheid ont staat over de hoogte van het schade bedrag. Óp de Meerburgerkade belandde een omgewaaide boom op een huis. De brandweer verwijderde hem. (foto j Tango Tederheid en uitdaging zijn de ingrediën ten van de wereldberoemde tango. De Droomfabriek (Oude Singel 56) biedt vanaf vrijdag 26 januari de gelegenheid deze verleidingsdans te leren in een cur sus die elke vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur gegeven wordt. LEIDEN - Het leven in Leiden lag gisteravond vrijwel geheel stil. Win kels sloten hun deuren vroeger om dat er toch geen klanten waren en het personeel nog naar huis moest. De voorstelling van Hans Liberg in de Leidse Schouwburg werd afge last. Breestraat en Haarlemmer straat werden rond half zes al afge zet. Door de directie groen werden vanmorgen ruim 80 omgewaaide bomen gemeld. "Het gaat dan om de grotere. De kleinere, die veelal op particuliere grond staan, hebben we daar niet bij gerekend", aldus woordvoerder Klijnstra. De grootwinkelbedrijven hadden het gisteravond al snel gezien. C A, V D, de Hema, Peek Clop- Grootwinkelbedrijven sluiten deuren De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12-12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Voor de patiënten van de artsen: Groep 1 - Tan, Zwijnenburg, Meyer, Van Leeu wen, Verhage, Groeneveld, de Ruiter, Jans sen, Maris en Van Schie: za 8 uur tot zo 8 uur: H. Janssen, tel: 155010, Rosmolen 2. zo 8 uur tot 24 uur: R. van Leeuwen, tel: 218661, Rosmolen 2. Groep 2 - Nering Bögel, Van Gent, Taytel- baum. Van Luyk, Klaassen, Rus, Kruis, Berg- meijer.de Lange: za 8 uur tot zo 8 uur: E. de Lange, tel: 212025, Bronkhorststraat 43-45. zo 8 uur tot 24 uur: J. Rus. tel: 132500, Middel stegracht 129. Groep 3 - Pleiter, Smit. Lely, W. de Bruyne, J. de Bruyne, Stolk, Jurgens, Fogelberg en Van den Muijsenbergh: za 8 uur tot zo 8 uur: J. Stolk. tel' 125820, Burg gravenlaan 102. zo 8 uur tot 24 uur: W. de Bruyne, tel: 132345, de Lt. de Kanterstraat 32. Groep 4 - Van Wingerden, Lahr, Van Rijn, Bé- nit, Nieuwenhuis, Horn, J.G. Zaayer en R.E. Zaayer, de Kanter en Lodder: za 8 uur tot zo 8 uur: F. Lahr, tel: 120347, Zoe- terwoudsesingel 11. zo 8 uur tot 24 uur: G.J.P. Benit, tel: 720404, Kennedylaan 24. Groep 5 - Jasperse, Wiersma, Crul, Kooyman, De Jong, Prince, Reinders, D. Hammerstein en A. Hammerstein: za 8 uur tot zo 8 uur: dr. Vlasveld, tel: 149298. zo 8 uur tot 24 uur: H.J.H.R. Prince, tel: 760947, Vondellaan 58. Waarnemingsregeling Homeopatische artsen: C. Juffermans/D. Koster. Haagweg 41. tel: 315900; via dokterstelefoon 071-122222 kunt i welke arts dienst heeft. penburg en Kreymborg sloten na onderling overleg om 20.15 uur de deuren. De kledingzaak Marca sloot zelfs om 17.15 uur al de deuren. V &D-directeur Hooymans: "Ik heb mijn collega's opgebeld, zodat we één lijn konden trekken. De voor naamste reden voor mij was toch dat mijn personeel naar huis moest. We hoorden dat er geen openbaar vervoer meer was. En dat de Bree straat was afgesloten, maar die be richten bleken nogal tegenstrijdig. Toen ik naar huis ging, reed er ge woon een bus door de Breestraat". In V&D was het heel stil, al waren er toch nog wel mensen die de wind trotseerden en gewoon hun bood schappen kwamen doen. Losse krachten van het warenhuis hadden het wel laten afweten. Zij konden niet naar Leiden komen omdat bus sen niet reden. Een aantal werkne mers is 's avonds thuisgebracht. Het was uitermate stil in de Leid se binnenstad. Kroegen en restau rants klaagden over het wegblijven REDACTIE: JAN RIJSDAM, TELEFOON: 161444 AAP Op de eerste de beste ledenverga dering van de Anti Afpak Partij (AAP) was het gelijk flink raak. Het hele bestuur trad af, maar keerde halverwege de vergade ring weer terug. Op de secretaris na. Van hem werd de functie afge pakt. AAP werd opgericht door Ed van Tol, bekend van £e gelijkna mige bouvierbewaking. Van Tol werd een jaar of tien geleden be rucht toen krakers ook de provin ciestad Leiden hadden ontdekt. Als Van Tol een leeg pand be waakte, liepen de krakers er met een grote boog omheen. Al stond het al jaren leeg en was er door speculanten al fors geld meever- diend. Van Tol, daar dolde je niet mee. Van afpakken heeft hij nooit zo gehouden. Voor Van Tol is de overstap naar de politiek dan ook logisch. Hij vindt dat het stadsbestuur de laatste jaren van alles afpakt van de Leidenaars. En daar moet een eind aankomen. Wie kan dat beter dan ik, moet Van Tol hebben ge dacht. Het ging tijdens de eerste le denvergadering al bijna mis. De locatie was chique (Holiday Inn) en er waren belangstellenden. Maar direct na de opening door voorzitter Van Tol liep het al uit de klauwen. Een van de aanwezi gen maakten bezwaar tegen de se cretaris, die ook op de tweede plaats op de kandidatenlijst stond. In eerste instantie bleven de be zwaren een beetje onduidelijk, maar al ras gloorde het licht. "Ik hoef alleen maar Beestenmarkt te zeggen en dan weet de secretaris wel waar ik het over heb. Ik ben hier niet om hem zwart te maken, maar om een mij welgezinde par tij te steunen, welke als zodanig •dan ook representatief moet zijn naar buiten uit", zo lezen wij in de notulen. Even later komt de aap volledig uit de mouwen: "Bedoeld werd het neersteken van een eigenaar van een cafe op de Beestenmarkt door de secretaris, terwijl hij dronken was. Deze discussie werd op een gegeven moment on dersteund en bijgevallen door meerdere aanwezigen, wie ook van de zaak afwisten, en de secre taris niet representatief genoeg vonden". De notulen, die in een ietwat krom Nederlands zijn opgesteld, gaan verder. De secretaris wordt niet al te representatief gevon den: "Zeer gelet op het feit dat al coholisme en het niet meer weten wat je doet tijdens je dronken schap negatieve uitstraling heeft op je kiezers". Voorzitter Van Tol besluit af te treden nu hij weet wat zijn secre taris heeft gedaan. Even later volgt penningmeester Van der Plas. "De secretaris bleef als ge nageld op zijn stoel zitten en zocht woorden ter verdediging. Eenmaal zich herstellende van deze aanval verdedigde de secre taris zich door toe te geven dat hij dit dan weliswaar had gedaan, maar dat hij daarvoor ook gestraft is geworden en daarvoor ook in de gevangenis had gezeten. Na zijn verdedigging zei de secretaris 'O.K. O.K. O.K., ik trek mij terug en ik ga ook van de kandidaten lijst af'. Direct daarna wordt het be stuur voor het grootste deel her kozen. Als de afgetreden secreta ris de strijd om een bestuurszetel helemaal heeft verloren, staat hy volgens de notulen theatraal op. "Na het kiesgebeuren gaf hij een performance door het boek 'Het Kapitaal' (Das Kapital) van Marx in een vermeende prullenbak te smijten. Alleen de verbale uiteen zetting drong niet zo door tot de leden. Punt 1 en 2 van de vergade ring waren hiermede verleden", constateert de notulist droogjes. Een boot vol PvdA'ers met een AAP (2) De rest van de vergadering ver loop soepeitjes. Er wordt geen propagandacommissie ingesteld ("hebben we niet nodig"), het (foto pr) punt over de partij-organisatie wordt naar de volgende vergade ring geschoven en de leden stel len de kandidatenlijst vast. Bij de rondvraag vraagt een van de le den om een stukje grond voor modelvliegtuigen. Slechts een agendapunt trekt nog de aandacht: de financiering van de verkiezingscampagne. Lijsttrekker Ed van Tol doet een genereus gebaar. Hij leent z'n ei gen AAP tweeduizend gulden. Dat valt toch een beetje tegen, ze ker als je de tweede bijdrage in ogenschouw neemt. "De afgetre den secretaris zal een donatie doen van 500 gulden voor propa gandamateriaal, wat werd ont haald met aplaus". Van Tol is bepaald niet onder de indruk van dit gulle gebaar, zo laat hij ons weten. "Die man heeft toch geen luis om dood te druk ken". PvdA—coryfee 'Als Leiden je lief is' staat er op de voorpagina van het PvdA-pro gramma. Alsof je dan alleen op de PvdA kan stemmen. Maar dat ter zijde. Boven de kreet staat een foto met coryfeeën in een boot, ten minste dat zou je denken. De eni ge herkenbare sociaaldemocra ten die je kunt zien, zyn de voor malige voorzitster met een PvdA- - paraplu en wethouder Marietje van der Molen. Met zo'n foto verwacht je aan het roer de politiek leider: lijst trekker Henriëtte van Dongen. Maar zij is helemaal niet te vin den. Het PvdA-schip wordt be stuurd door Sjaak Veringa, de ei genaar van de boot. Is Veringa een PvdA-coryfee? "Ik heb het programma niet ge zien. Maar ik heb er niet echt moeite mee dat ik op de foto sta. Ik sta liever op het PvdA-pro- gramma dan op een programma van een partij waarmee ik moeite heb. Nee, echt erg vind ik het niet, al is de PvdA niet mijn partij". Toch benieuwd wat Van Don gen ervan vindt. Een boot vol PvdA'ers met een man aan het HENNY VAN EGMOND van gasten. Winkels waren dicht. Omdat er dakpannen rondvlogen, werden de Haarlemmerstraat en de Breestraat afgesloten. Ook de Leidse Schouwburg werd getroffen door de storm. Cabaretier Hans Liberg kon niet op tijd in Lei den zijn, waardoor zijn voorstelling werd afgelast. Daarom is er een ex tra voorstelling ingelast op zondag 28 januari. Hiervoor zijn de toe gangsbewijzen van gisteravond gel dig. De voorstellingen van van avond en morgen zijn reeds uitver kocht. Een serie bomen gingen in Lei den tegen de vlakte. Gemeentelijk bomenchef Klijnstra zegt dat er ze ker 80 grotere bomen tegen de vlak te zijn gegaan. Sommige kwamen op auto's terecht, andere tegen hui- zen.'"We zijn tot gisteravond laat be zig geweest", aldus Klijnstra. De mensen van de directie groen be perkten zich overigens niet tot het gemeentelijk bomenbestand. Ook omgewaaide bomen op particulier terrein werden verwijderd. "Er zijn enkele joekels omge gaan", weet Klijnstra. "Ondermeer op de Witte Singel en in het Plant soen. Verder is er een groot aantal populieren geknakt". De boom in het Plantsoen beschadigde een auto Bij de directie groen stond van morgen de telefoon nog steeds roodgloeiend. "Sommige mensen vertellen dat ze heel angstig zijn ge worden voor bomen. Anderen mel den nog steeds omgewaaide bo men. Ik denk dat dat nog wel een tijdje zal doorgaan. Er bellen ook mensen die open-haardhout wilien hebben. Maar dat leveren wij niet. Het meeste hout zullen we proberen te verkopen als gebruikshout. De rest wordt versnipperd". De Leidse Hortus is door de storm gedwongen de deuren te slui ten. Uit de hoge kas waaiden drie grote ramen. Verder zijn drie bo men op het terrein tegen de vlakte gegaan. Een populier aan de voor kant van de Hortus brak af en kwam tegen een huis op de 5de Binnen vestgracht. Een woordvoerder van de Hortus vertelde vanmorgen dat de tuin wordt gesloten tot dinsdag. Vandaag, morgen en maandag wordt de schade hersteld. Glas Bij glashandel Van Muiden is het sinds gisteravond een gekkenhuis. "Het hele bedrijf is sinds gister avond aan het werk. De administra tie inclusief. We hebben met drie mensen achter de telefoon gezeten en bij tientallen mensen noodvoor zieningen getroffen, zodat het in ie der geval weer wind- en regendicht was", vertelt directeur Laan. Leiderdorp za en zo: J. v.d. Beek en J. v.d. Leden, tel: 894539; spreekuur (uitsluitend voor spoedge vallen) van 12.30 tot 13.00 uur op Hoofdstraat 8, tel: 894539. Steenhoven. Regentesselaan 45, tel: 177461. Voorschoten za: J. Baars, Wagnerlaan 63, tel: 2520; zo: S.M. Platteel, Diepenbrocklaan 6, tel: 5417. Wassenaar za: I.C. Spelt, tel: 11844, Groeneveltlaan 17; zo: M.F. v.d. Feen, tel: 18309, Hofcampweg 65. Zoeterwoude via het antwoordapparaat van een van de Zoe- terwoudse huisarten, tel. 01715-1219 of 1614, verneemt u welke huisarts de weekenddienst APOTHEKEN De a\/ond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waarge nomen van vr. 26/1 tot vr. 212 door: Apotheek Luifelbaan, Vijf Meiplein 3-5, Leiden, tel: 071-315048; Apotheek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest, tel: 071-174161; Apotheek Langstraat, Langstraat 156, Wasse naar, tel: 01751-11350. DIERENARTSEN Voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest (Leiden en omstreken): G. Roest, Ockenrode 14, Leiderdorp, tel: 071- 890405. Voor de praktijk van Vestjens, v.d. Wouw: E.J.M. van der Wouw, Boshuizerlaan 26, Lei den, tel: 071-764058. Voor de praktijk van Duijn, Brandt' R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegst geest, tel. 156161; of DJ. Brandt, Homans- Iraat 1. Ri|nsburg, tel. 173266. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam: dokterstelefoon 070-455300. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond wordt waargeno men door: L.A. Hamelink, C.K. van Alphen- straat 53, Leiden, tel: 071-314184, spreekuur om 13.00 uur. Dienst in eigen praktijk: WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Leiden, Oude Rijn 59, tel: 120144na 17.00 uur en in het weekend uitslui tend bereikbaar via dokterstelefoon, tel:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 12