CDU overweegt uit coalitie te stappen Kritiek VS en PLO op Shamirs 'Groot Israël' UDF: actie ondanks verbod Zuid-Afrika Voedseltekorten in Roemenie Dubcek: perestrojka bepaalt lot Europa NOG T/M ZATERDAG A.S. 30% EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN. Voedselhulp: slecht maar onmisbaar medicijn DONDERDAG 18 JANUARI 1990 BUITENLAND PAGINA 5 'Honecker zat achter geweld tegen betogers' OOST-BERLIJN (AP) - De Oostduitse christendemocraten hebben gisteren gedreigd de coalitie-regering onder leiding van premier Modrow ten val te brengen uit protest tegen de overheersende machtspositie van de communisten. Woordvoerder Lothar Lück van de CDU, een van de vier regeringspartijen met met drie van de 27 zetels in het kabinet, zei dat zijn partij er sterk toe neigt uit de regering te stappen". Een besluit hierover wordt mor gen verwacht. Oud-partijleider Egon Krenz heeft gisteren de schuld voor het harde optreden van politie en veiligheids troepen tegen demonstranten in Oost-Berlijn op 7 en 8 oktober in de schoenen geschoven van ex-presi dent en partijleider Erich Honec ker. Krenz weigerde gisteren een onderzoekscommissie inlichtingen te verschaffen over de banden tus sen de SED en de Staatsveiligheids dienst, de Stasi. Hij beriep zich op zijn "zwijgplicht". Volgens hem kan hij de vragen van de commissie pas beantwoorden als de regering en de staatsraad van de DDR hem daarvan ontheffen. Wel erkende Krenz dat in het ver leden fouten zijn gemaakt en noem de hij het harde politie-optreden te- WASHINGTON/JERUZALEM Shamirs aanspraak op de bezette (AP/AFP/Rtr) - De Verenigde Sta- gebieden een bedreiging vormde ten hebben gisteren scherpe kritiek voor de Palestijnen, de Arabische geuit op de verklaring van Israëli- landen en de internationale ge- sche premier Yitzhak Shamir dat Is- meenschap. Hij zei dat de PLO haar raël de bezette gebieden nodig heeft verzet tegen de Israëlische bezet- om de groeiende stroom Sovjet-jo- ting zou voortzetten, maar dat de den te kunnen huisvesten. Ook bij verklaring van Shamir alle Arabi- PLO-leider Yasser Arafat zijn Sha- sche landen aanging. Arafat uitte mirs woorden slecht gevallen. bittere kritiek op wat hij noemde de Woordvoerster Margaret Tutwiler "Arabische onmacht om tegen de van het Amerikaanse ministerie Israëlische arrogantie op te treden", van buitenlandse zaken zei dat de uitspraken van Shamir "niet be- Shamir trachtte later de kritiek te paald bijdragen" aan de pogingen dempen door te zeggen dat hij be- het vredesoverleg op gang te krij- doelde dat Israël sterk en verenigd gen. "Onze positie is duidelijk. Wij moet zijn. denken niet dat het bouwen van ne derzettingen of het sturen van nog meer kolonisten naar de bezette ge bieden de zaak van de vrede helpt", aldus Tutwiler. PLO-leider Arafat noemde de verklaring van Shamir "racistisch en expansionistisch". Arafat zei dat gen demonstranten in oktober "mo reel noch politiek te rechtvaardi gen". Elke persoonlijke verant woordelijkheid daarvoor wees hij echter van de hand. Volgens Krenz had de toenmalige partijleider Honecker de bevelen gegeven. De regering-Modrow is gisteren opnieuw geconfronteerd met waar schuwingsstakingen. Gisteren leg den in de steden Gera, Jena en Oost- Berlijn duizenden vrachtwagen chauffeurs het werk enige uren neer uit protest tegen de SED, die te wei nig vaart zou zetten achter de her vormingen, en tegen de praktijken van de voormalige staatsveilig heidsdienst. Roemenie na de revolutie: in Timisoara konden gisteren inwoners langs net otasi de geopende massagraven lopen om te zien of daar een vermist familielid is Over de bestorming hoofdkwartier in Oost-Berlijn, die begraven. afgelopen maandag plaatsvond, is grote ophef ontstaan. Premier Modrow stelde de oppositiebewe ging Neues Forum verantwoorde lijk omdat die tot een demonstratie had opgeroepen. In een pamflet BUKAREST (AP) - Roemenië m "n n™ bIi.)ft voorlopig nog met voedselte- .on "in ornpnpn c mon rn'1",Q„ korten kampen. Minister Vintila Rotaru heeft toegegeven dat op ver schillende plaatsen een rantsoene ring is ingesteld om te voorkomen dat de bevolking gaat hamsteren. dien zijn opgeroepen stenen nemen. Rainer Rodenwald Neues Forum erkende dat zijn orga nisatie de demonstratie had georga niseerd, maar zei dat elke vorm van "et 7a\ "nog'zekïrToT aphTduren nmooncvm voordat de tekorten zijn opgeheven. Volgens Ion Radulescu, manager van het belangrijkste distributie zouden zijn bedoeld om een symbo lische muur op te trekken gebouw van de Stasi. Buitenland kort Massamoord Het Somalische regeringsleger heeft de afgelopen twee jaar tussen de 50.000 en 60.000 burgers gedood in de oorlog tegen de verzetsbewe ging SNM in het noorden van het land, zo heeft de Amerikaanse orga nisatie Africa Watch gisteren ge zegd. De wreedheden van de rege ringstroepen tegenover burgers hebben zich volgens Africa Watch inmiddels uitgebreid naar het zui den en midden van het land, nadat ook daar nieuwe guerrillagroepen zijn ontstaan. Libanon Op bevel van generaal Michel Aoun mag het conservatieve Libanese dagblad Ad-Diyar een week niet verschijnen. Het blad wordt ge straft omdat het zich niets heeft aan getrokken van Aouns order om Eli- as Hrawi geen president en Salim Hoss geen premier te noemen. "Wij willen niet scheiden van onze vrij heid, onze pen verraden en ons ambt in de steek laten," aldus hoofdredacteur Ayoub. Ontvoerders Een ontvoerdersbende van vier man uit het Italiaanse Calabrië is dinsdagavond in het noorden van Italië in een hinderlaag van de poli tie gelopen en in een spervuur van riotguns gedood toen zij zich wei gerden over te geven. Allen waren op slag dood, zo heeft de politie gis teren bekendgemaakt. De vier wa ren op weg naar een fabriekskan- toor bij Luino om de 27-jarige doch ter van een fabrikant te ontvoeren, maar de politie was getipt. Hongkong China heeft gisteren zijn positie ten aanzien van Hongkong verder ver hard door aan te kondigen dat top functionarissen van de Hongkong- se overheid na de overdracht aan China in 1997 niet in het buitenland zullen mogen wonen. Zuid-Korea Volgens Amnesty International worden in Zuid-Korea de mensen rechten in toenemende mate ge schonden. In de twee jaar na de vrije verkiezingen van 1987 leek het er op dat de situatie van de mensen rechten beter werd, maar afgelopen jaar is daarin echter de klad geko men, aldus de mensenrechtenorga nisatie. 1989 werd gekenmerkt door massale arrestaties en de marteling van politieke gevangenen. Joegoslavië Oppositiepartijen in Joegoslavië worden legaal, zo heeft de nationale regering gisteren beloofd. Binnen kort komt ze met een wet waarin el ke maatschappelijke organisatie zich kan laten registreren als poli tieke partij. Voor automatische er kenning komen echter geen organi saties in aanmerking die geweld na streven, mensenrechten schenden of godsdienstige dan wel etnische tweedracht zaaien, aldus het wets ontwerp. centrum in Bukarest dat de voed selhulp uit het buitenland verdeelt, is er vooral behoefte aan vlees Omdat de bevolking de voedsel tekorten onder het bewind van Ceausescu nog levendig voor de geest staan, bestaat de neiging te gaan hamsteren zodra het vermoe den bestaat dat bepaalde produkten schaars worden. Intussen hebben regeringsfunc tionarissen aangekondigd dat vol gende week processen beginnen te gen zes voormalige naaste mede werkers van Ceausescu. Het zou gaan om Emil Bobu, na Ceausescu en diens echtgenote de machtigste man van het oude bewind, de voor malige minister van binnenlandse zaken Tudor Postelnicu die verant woordelijk was voor de Securitate, en om twee voormalige vice-pre miers, Mana Manescu en Ion Dinca. Daarnaast zullen ex-premier Con- stantin Dascalescu en het voorma lig politburo-lid Dumitru Popescu worden berecht. De processen zijn openbaar en zullen op de televisie worden uitgezonden. JOHANNESBURG/LUSAKA (GPD/AFP/Rtr) De belangrijkste binnenlandse oppositiebeweging in Zuid-Afrika, het Verenigd Demo cratisch Front (UDF), gaat weer openlijk actie voeren. Het UDF trot seert daarmee de bepalingen van de noodtoestand, waarmee zij twee jaar geleden aan banden werd ge legd. In Johannesburg zei gisteren woordvoerder Murpy Morobe dat de leiding van de beweging het af gelopen weekeind voor het eerst sinds dat verbod weer bij elkaar is geweest. Twee leiders van het eer ste uur, die eind vorig jaar na een ja renlange gevangenschap zijn vrijge laten, Patrick Lekota en Popo Mole- fe, waren eveneens aanwezig. De UDF-top besloot voor 6 tot en met 8 april een vergadering uit te schrijven voor alle ruim 900 bij de beweging aangesloten organisaties. Daar zullen de eventuele onderhan delingen met de Zuidafrikaanse re gering en de daarbij te volgen tak- tiek de belangrijkste thema's zijn. Intussen zal de strijd tegen de apart heid worden aangescherpt, aldus Morobe. De UDF-leiding zal de ko mende weken ook een bezoek bren gen aan ANC-leider Nelson Mande- la in diens bungalow op een gevan genisterrein in de Kaapprovincie. Het UDF werd in 1983 opgericht door onder anderen dominee Allan Boesak. De ruim 900 aangesloten organisaties zouden meer dan drie miljoen leden tellen. Het UDF is ideologisch verwant aan de in Zuid- Afrika verboden zwarte bevrij dingsbeweging ANC en werd in fe bruari 1988 met 16 andere organisa ties aan banden gelegd. ANC-leider Walter Sisulu heeft gisteren op het ANC-hoofdkwartier in de Zambiaanse hoofdstad Lusa ka gezegd dat 'Zuid-Afrika op het punt is aangekomen waarop het niet meer terug kan'. "Er is geen en kele manier waarop de regering van president De Klerk nog een stap te rug kan doen. Er is maar één weg mogelijk en dat is de weg die leidt naar een democratisch en niet-ra- ciaal Zuid-Afrika". Hij deed een beroep de strijd te gen de apartheid onverminderd voort te zetten. "De strijd moet zelfs geïntensiveerd worden, ook al het lijkt of de spanning (in Zuid-Afrika) afneemt". Daarnaast prees hij het standpunt van de leiding van het ANC om pas met Pretoria te onder handelen als alle politieke gevange nen zijn vrijgelaten, de noodtoe stand is opgeheven en het verbod op bepaalde politieke groepen is af geschaft. Ambtenaren in Panama betogen tegen VS-troepen PANAMA (AFP/Rtr) - Bijna drie honderd ambtenaren hebben giste ren in Panama gedemonstreerd te gen de aanwezigheid van Ameri kaanse troepen in het land. Het was de eerste anti-Amerikaanse demon stratie sinds de Verenigde Staten op 20 december Panama binnenvielen om generaal Manuel Noriega af te zetten. De demonstranten riepen leuzen als "Weg met de indringers" en "Pa nama zonder Yankees". Zij protes teerden tevens tegen "de atmosfeer van terreur" die de Amerikanen vol gens hen geïntroduceerd hebben in de verschillende bestuurslagen van Panama. De ambtenaren verzamelden zich bij het presidentieel paleis, waar een delegatie ontvangen werd door de nieuwe Panamese president die door de Amerikanen geïnstalleerd is, Guillermo Endara. Voorzitter Hector Aleman van de ambtenarenvakbond FENASEP verklaarde dat de bond het ontslag van bijna 2300 ambtenaren voor het gerecht gaat aanvechten. Het de creet waarmee Endara het ontslag mogelijk maakte van ambtenaren die nauw verbonden waren met het regiem-Noriega, is volgens de bond ongrondwettelijk. Geheime dienst Hongarije bespioneert oppositie BUDAPEST AP) De chef van de Hongaarse staatsveiligheidsdienst Jo- zsef Horvath is opgestapt na bewijzen van de oppositiebeweging Fidesz dat haar leiders zijn afgeluisterd en bespioneerd door de geheime dienst. Hij heeft zijn ontslag gevraagd wegens de volgens hem onterechte be schuldigingen. Fidesz-leden toonden echter afschriften van illegaal door de veiligheids dienst ingewonnen informatie over de verkiezingscampagne en de par tijstrategie van de Fidesz, die op 25 maart meedoet aan de verkiezingen. Premier Miklós Nemeth sprak verleden week al zijn veroordeling uit over de 'illegale methoden' en kondigde een nieuwe wet aan om de dienst in toom te houden. Terwijl Dubcek in het Europarlement opriep tot steun aan de hervormingspolitiek van Gorbatsjov, werd in Praag het beeld van Lenin en Stalin verwijderd van het Jan-Palachplein. Onder druk van de bevolking werden ook in Mongolië gisteren twee beelden van Stalin weggehaald. (f0to ctk> STRAATSBURG - Alexander Dubcek, die ruim twintig jaar gele den aan de wieg stond van de Praag se Lente, heeft gisteren in Straats burg een oproep gedaan om Michail Gorbatsjov te helpen. Heel Europa heeft er belang bij dat de hervor mingspolitiek van de Sovjetleider slaaagt, aldus Dubcek. door Link van Bruggen Dubcek, thans voorzittter van het Tsjechoslowaaks parlement, was in Straatsburg om de Sacharov-pen- ning in ontvangst te nemen, de jaar lijkse mensenrechtenprijs van het Europarlement. Bij de uitreiking las EP-voorzitter Enrique Baron de verklaring voor die Andrej Sachar- ov zelf had willen voorlezen. "Het jaar 1968", schreef Sacharov enkele dagen voor zijn dodelijke hartaan val, "is van beslissende invloed ge weest op mijn eigen leven. De Praagse Lente bracht hoop en vormde voor mij een aansporing bij het schrijven van mijn 'overpeinzin gen'. Augustus 1968 was de dood slag voor mijn dromen, maar vorm de de prikkel voor mijn politieke ac tiviteiten". Tsjechoslowakije, zo viel uit de antwoorden van Dubcek op te ma ken, maakt zich op om in politiek, economisch en cultureel opzicht zijn plaats in Europa te hernemen. Voor de verdere toekomst sloot Dubcek het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap niet uit, met als beginfase een associatiever drag. Economische hervormingen zijn dan echter noodzakelijk. Het lidmaatschap van de Raad van Eu ropa ligt daarom volgens hem veel dichterbij. Samenwerking met de Sovjetu nie zal hoog in het vaandel van het nieuwe Tsjechoslowakije blijven staan. De bewapening moet volgens Dubcek worden afgeremd, omdat deze het vredesproces verstoort. Met Moskou voert Praag momen teel onderhandelingen over terug trekking van de 70.000 man Sovjet troepen. IJSKOUD: Dus: u kunt nog even in de Bijenkorf heel veel halen en vrijwel niets betalen. Want alleen deze dagen krijgt u op alle sterk afgeprijsde artikelen nog eens extra 30°/o korting. Met uitzondering van de CD-afdeling, lammy coats (damesmode) en de Bijenkorf Boekhandel. Griekse leraren staken tegen slaag ATHENE (GPD) - De leraren van alle middelbare scholen van Oost-Attica hebben gisteren een staking van drie uur gehouden uit protest tegen het pak slaag dat een leerling van een lyceum zijn gymnastiekleraar had gege ven. De leraar zou de leerling hebben beledigd. Het incident is niet helemaal in overeenstem ming met tot voor kort heersen de gebruiken op Griekse scho len waar werd gehuldigd dat "slaag uit het paradijs" afkom stig is - maar dan voor leerlin gen. Volgens de organisatoren van de actie is er sprake van een toe nemende geweld van leerlingen, die worden beïnvloed door tele visie. "Het kost ons vaak de grootste moeite de kinderen nog de klaslokalen in te krijgen". Gisteravond was in een van de schoolgebouwen een grote bij eenkomst georganiseerd waar leerkrachten, leerlingen en ou ders de kwestie zouden bespre ken. Er verschenen echter slechts 70 personen onder wie twee ouders en 15 kinderen. Zij verhuisden naar een kleinere zaal, waarna bleek dat de kinde ren intussen basketbal waren gaan spelen op de binnenplaats. In 1944 en 1945 was er toch ook niemand die zei dat er maar geen voedselpakketten moes ten gedropt boven het uitgehongerde Neder land omdat daar nog werd gevochten, zo smoorde Novib-directeur Max van den Berg begin deze week elke kritiek op de Etiopië-actie al bij voorbaat in de kiem. door Sjaak Smakman En Van den Berg had daarmee natuurlijk gelijk. Want al lijkt grootscheepse voedsel hulp voor de derde keer in ruim vijfjaar op dweilen met de kraan open, geen zinnig mens zal durven beweren dat de wereld de Etiopiërs maar aan hun lot moet overlaten. Maar de verdedigende, haast verontschuldi gende opmerking van Van den Berg gaf ook aan dat er nog een andere kant aan de voed selhulp zit. Want voedselhulp, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden, is een medicijn met één vervelende bijwerking: de patiënt raakt er gemakkelijk aan verslaafd. In veel ontwikkelingslanden is de land bouw het stiefkind van de regering. De veel al inefficiënte, corrupte en vooral op het ei genbelang gespitste regimes is er meer aan gelegen om de bevolking in de steden, vaak hun machtsbasis, tevreden te houden. Eén van de middelen is betaalbaar voedsel, en dat betekent voor de boeren lage prijzen. Die besluiten - heel menselijk - alleen nog pro dukten te verbouwen om zelf in leven te blij ven. Een paar kleine tegenvallers bij de oog sten zijn dan al genoeg om tekorten te laten ontstaan, een misoogst betekent al snel gro te problemen. Dilemma Zolang een regime weet dat er bij dreigende hongersnood een beroep kan worden ge daan op voedselhulp uit het buitenland, zal er weinig veranderen. Het systeem van lage prijzen en (dus) lage produktie blijft gewoon bestaan. Het spanningsveld rond de voedsel hulp is daarmee duidelijk: het houdt een ver keerd systeem in stand, maar wie zou het voor zijn geweten kunnen verantwoorden om een regering tot een andere (landbouw politiek te brengen door eerst honderddui zenden of miljoenen mensen te laten ver hongeren? Een bekende manier om dat dilemma te vermijden is het combineren van noodhulp met structurele hulp, zoals landbouwprojec ten. Novib bijvoorbeeld geeft in Etiopië voedselhulp maar is ook al jaren bezig met landbouwprojecten. Een originele poging om een uitweg uit het dilemma te vinden doen de Amerikaanse Amartya Sen en de Britse Jean Dreze. Het weekblad The Econo mist publiceerde deze week een samenvat ting van hun nieuwe boek 'Hunger and pu blic action', waarin de wetenschapsters van de Harvard Universiteit en de London School of Economics stellen dat bij tal van hongersnoden het geven van geld aan de hongerende bevolking veel effectiever is dan het sturen van voedsel. In veel meer gevallen dan wordt aangeno men is er namelijk wel voedsel genoeg, maar wordt de honger veroorzaakt door een totaal disfunctionerende markt. In Etiopië bijvoor beeld was in 1973 een hongersnood in de provincie Wollo, terwijl een aantal, boeren uit Wollo produkten verkocht in naburige provincies. Een jaar later stierven in Bangla Desh een miljoen mensen van de honger, hoewel de oogsten beter waren dan in de voorgaande jaren. De reden voor de massale sterfte was, zor constateren Sen en Dreze, dat de armen geen geld hadden om voedsel te kopen. In Etiopië had een aantal boeren in Wollo door de droogte een misoogst gehad, zodat ze zonder inkomen zaten. In Bangla Desh kwamen in 1974 de regens later dan verwacht. Het ge was had er uiteindelijk geen last van, maar veel landarbeiders kwamen zonder werk, zonder geld, en uiteindelijk zonder eten te zitten. De onderzoeksters wijzen met nadruk op India, dat al lange tijd werkt met geld-voor- -werkprogramma's, een soort banenplan nen van de overheid waardoor de armen in elk geval geld hebben om eten te kopen. Die aanpak heeft er volgens hen voor gezorgd dat India nog nooit sinds zijn onafhankelijk heid met grote hongersnoden te maken heeft gehad. Zelfs in het achtergebleven Afrika heeft deze aanpak gewerkt. Botswana bijvoor beeld vertrouwde gedurende de droogte van 1979-1980 op voedseluitdelingen. Hongers nood was het gevolg. Toen bij een volgende methode werd gebruikt, was er ondanks een voedselproduktiedaling van 17 procent geen hongersnood. In Etiopië, waar in datzelfde jaar door de droogte de oogst met 12,5 pro cent was teruggelopen, speelden zich daar entegen afschuwelijke taferelen af. Het was het jaar van de eerste grote Etiopië-actie. Voorwaarden Sen en Dreze zijn wel zo eerlijk om te erken nen dat 'hun' aanpak niet altijd werkt. In de eerste plaats moet er voldoende voedsel aan wezig 2ijn. Daarnaast zijn een enigszins effi ciënte overheid, een redelijk werkend marktmechanisme en voldoende infrastruc tuur noodzakelijk. Afrika is zo ver nog niet. Het bestuur is een chaos. Veel Afrikanen, zo schrijft de Nationale Adviesraad voor Ont wikkelingssamenwerking (NAR) in een on langs verschenen rapport over Afrika, "zien de overheid niet als een orgaan dat in de eer ste plaats wetten, veiligheid rechtspraak en welzijn verschaft, maar eerder als een bron van privileges, rijkdom en macht". Botswa na is, zo constateert de NAR, een uitzonde ring. Het is een van de weinige Afrikaanse landen waar een decentralisatie van het be stuur heeft plaatsgevonden, en bijna het eni ge waar dat ook nog redelijk succesvol heeft uitgepakt. Voor Etiopië is de aanpak van Sen en Dre ze op dit moment onmogelijk: door de oor log en de droogte is er onvoldoende voedsel, terwijl handel in dat voedsel uitgesloten is en de regering zijn greep op het land totaal verloren heeft. Voedselhulp zal, en niet al leen in Etiopië, voorlopig nog nodig blijven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 5