Veel fraude bij sociale diensten s Vaart achter nieuw beleid voor Antillen Laatste voedselpakketten zijn op weg Beschuldigde Tamils weten niets van afpersing Politie onderzoekt contacten van bedrijven met Baskenland Kamervragen over Belgisch rundvlees KLM mijdt Anchorage Verliefde ex-dominee onvermoeibaar VROUWENSTRIJD IN AMSTERDAM irrtratuin Dales wil wel overleg over voorkeursbeleid gemeenten Vooral structurele hulp hard nodig in Roemenië Boycot van treintaxi DONDERDAG 18 JANUARI 1990 PAGINA 3 AMSTERDAM (GPD) Dertig tot veertig procent van de sociale uitkeringen in Amsterdam wordt geheel of ten dele ten onrechte verstrekt. Dat zegt directeur D. Tang van de sociale dienst in Am sterdam-Zuidoost in het televisieprogramma De Kloof, dat van avond wordt uitgezonden. Staatssecretaris Ter Veld (sociale za ken) ontkent sociale fraude op grote schaal. Tang is niet de enige d.ie meent dat op grote schaal wordt gefraudeerd met sociale uitkeringen. Hij wordt in het televisieprogramma bijgeval len door hoofd sociale recherche in Amsterdam P. ter Voort. Hij stelt: "Ik constateer bij ons een kast vol werk. waarvan al bekend is dat het fraude is. maar waar we niet aan toe komen". Volgens Ter Voort, die overigens geen percentage wil noe men, is de voordeurregeling als con trole op sociale fraude onuitvoer baar. Staatssecretaris Ter Veld stelt in hetzelfde televisieprogramma dat er met hooguit tien procent ("en waarschijnlijk heel wat minder") DEN HAAG (ANP/GPD) - De Haag se politie onderzoekt of verband be staat tussen de bomaanslagen op Spaanse doelen in Den Haag en be drijven die economische contacten hebben in Baskenland. De belang stelling gaat onder meer uit naar het zuivelbedrijf CCFriesland, dat in 1988 heeft geprobeerd een bedrijf in de Baskische stad Navarra over te nemen. Naar verluidt zou de over name onder druk van de Baskische afscheidingsbeweging ETA zijn af geblazen. DEN HAAG (ANP) - D66 en PvdA hebben minister Braks (landbouw) gevraagd opnieuw naar mogelijkhe den te zoeken met hormonen be handeld vlees te weren. De kamer leden Ter Veer, Groenman (beiden D66) en Huys (PvdA) wijzen in schriftelijke vragen aan de be windsman op mededelingen van de Consumentenbond dat de veestapel in België nog steeds wordt behan deld met verboden hormonen. Zij willen weten of er risico's zijn verbonden aan het consumeren van dit vlees en of de minister van plan is hierover voorlichting te geven. De kamerleden zijn verder be nieuwd naar de vorderingen die zijn gemaakt in het overleg met de Bel gische autoriteiten en met de EG over deze kwestie. Ook willen zij antwoord op de vraag of het vlees uit België met ex tra zorg wordt gecontroleerd. De ka merleden wijzen erop dat tien pro cent van het in Nederland geconsu meerde rundvlees uit België komt. Het Bedrijfschap Slagersbedrijf vindt een oproep tot het boycotten van uit België ingevoerd rundvlees onterecht. Het heeft "het volste ver trouwen in het controle-apparaat van de Nederlandse keurings dienst". Het bedrijfschap adviseert slagers wel "nog kritischer te zijn bij de inkoop van Belgisch vlees". Levenslang Een 21-jarige Amsterdammer is gis teren in Londen tot levenslang ver oordeeld wegens drievoudige moord. De man stak op 16 april vo rig jaar zijn Britse vrouw Dawn (22) en haar ouders met twintig messte- ken dood, nadat Dawn weigerde een ruzie met de Amsterdammer goed te maken en mee terug te gaan naar Amsterdam. Zij was naar haar ouders in Kent gevlucht omdat haar man haar voortdurend sloeg. Hoofdredacteur Oud-hoofdredacteur van Het Pa rool, Wouter Gortzak, gaat voor het Haarlems Dagblad een onderzoek instellen naar de rol van HD-hoofd- redacteur Frans Nypels in de 'Veï- wey-affaire'. Onderzocht wordt het verwijt van HD-kunstredacteur Frans Keijsper dat Nypels zijn be richtgeving over het 'onterven' van de gemeente Haarlem door kunste naar Kees Verwey zou hebben ge manipuleerd onder druk van zijn persoonlijke vriend, wethouder kunstzaken A. van Schooten. Koranstrip De strip-uitvoering van de Koran, die volgens een islamitische instan tie in Tunesië wereldwijd verboden zou moeten worden, is voor zover bekend in Nederland niet te koop. Dit bli.jkt uit een rondgang langs de striphandel en Islamitische vereni gingen in Nederland. De opperste Islamitische Raad van Tunesie keurde de afbeeldingen van pro feten in het boek niet goed. CCFriesland bevestigt dat de Haagse politie in contact is getre den met het bedrijf. Maar een woordvoerder stelt dat CCFriesland nooit is bedreigd door de ETA. De beoogde samenwerking ging niet door omdat Spaanse veehouders hun bestuur te kennen gaven liever samen te werken met lokale zuivel ondernemingen. Volgens de woord voerder was Spanje aantrekkelijk voor het concern in het kader van de schaalvergroting. De politieke si tuatie vormde geen beletsel voor de indertijd door het bedrijf gewenste fusie in Navarra. Of de ETA inder daad een vinger in de pap heeft ge had bij het afketsen daarvan weet de woordvoerder niet. "Dat moet u aan de ETA vragen. Wij hebben nooit een bedreiging van hen ge had." Volgens een woordvoerder van de Haagse politie zijn nog steeds dertig politiemensen dagelijks be zig met het onderzoek naar de bom aanslagen in de residentie. Het on derzoek naar economische banden is een van de sporen die worden ge volgd. Tot nog toe ontbreekt een duidelijk spoor van de daders. SCHIPHOL (ANP) - Na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Re doubt in Alaska heeft de KLM giste ren een vlucht naar Tokyo, waarbij een tussenlanding in Anchorage was gepland, rechtstreeks uitge voerd, zonder de tussenstop. De on geveer 40 passagiers met bestem ming Anchorage moesten de Boeing 747-400, vlak voor het ver trek van Schiphol verlaten. Volgens de KLM is nog onduide lijk of de voor aanstaande zondag geplande vlucht naar Tokyo via An chorage volgens plan zal worden uitgevoerd. De maatschappij neemt geen enkel risico nadat een vlieg tuig half december een flinke duik boven Alaska maakte, nadat het door een aswolk van de vulkaan was gevlogen en de vier motoren tij delijk uitvielen. Dat toestel staat overigens nog steeds beschadigd op de luchthaven van Anchorage. Er worden nieuwe motoren in aange bracht. Overigens heeft een ander toestel van de KLM, dat gisteren vloog tussen Seoul in Korea en Am sterdam gisteravond wel een ge slaagde tussenlanding uitgevoerd op het vliegveld van Anchorage. ADVERTENTIE ARNHEM (GPD) Een Arnhemse vrouw heeft gisteren tijdens een kort geding voor de rechtbank in Arnhem weer gevraagd een straat- en contactverbod op te leggen aan een ex-dominee uit Otterloo. Dit op straffe van een dwangsom, wanneer de man weer contact met haar zoekt of zich vertoont in de omgeving van haar werk of woonhuis. De gevraag de dwangsom 2.500 gulden per overtreding zou volgens de eise res per overtreding verdubbeld moeten worden. Het is het derde kort geding, dat de Arnhemse tegen de voormalige dominee heeft aangespannen. On danks eerdere straatverboden (het eerste geding diende in november 1988) blijft de man op alle mogelijke i contact met haar zoeken. Zo heeft hij al zes keer een dwang som moeten betalen en is hij zelfs een paar dagen gegijzeld in een huis van bewaring. Volgens de raadsvrouwe van de Arnhemse werkt het middel van gij zeling niet optimaal vanwege het gebrek aan celruimte. "Het duurt te lang, voordat er een plaatsje be schikbaar is. Als lik-op-stuk aanpak werkt het niet". Vandaar dat op nieuw gegrepen wordt naar het op leggen van een dwangsom. Bij niet betalen zal alsnog tot gijzeling wor den overgegaan. De ex-dominee, zonder raadsman op de zitting aanwezig, ontkent niet dat hij ondanks eerdere verbodsbe palingen contact heeft gezocht met de Arnhemse. "Ik vind haar de aan gewezen vrouw voor mij". Volgens rechtbankpresident mr. L.R. van der Weij denkt de eiseres daar heel anders over. "Maar zolang er leven is, is er hoop", aldus de voormalige dominee. "Maar dat wil niet zeggen, dat u op deze manier moet proberen ach ter die hoop aan te jagen", verzucht te de president. De Arnhemse voelt zich door de hele situatie min of meer vogelvrij verklaard. Uitspraak is volgende week woensdag. Geen status aparte Curasao van de uitkeringen wordt gefrau deerd. Zij stelt naar aanleiding van een enquête door Bureau Interview sancties in het vooruitzicht tegen mensen die werkweigeren of niet voldoen aan de sollicitatieplicht. Ook kondigt ze deregulering aan van de Bijstandswet en zegt ze te vinden dat Veel harder moet wor den opgetreden tegen onterecht ziekteverzuim. "Fraude met sociale uitkeringen moeten we bestrijden. Dat is niet rechts of links, maar dat is normaal", aldus Ter Veld. Uit de enquête van Interview blijkt dat zestig procent van de Ne derlanders denkt dat er grote fraude wordt gepleegd bij het gebruik van sociale uitkeringen. 3 KAAPSE VIOLEN. I Excl. bakje, Q 95 f slechts O DEN HAAG (ANP) - Minister Hirsch Ballin wil de Antillen en Aruba al binnen een paar maanden een 'schets' voorleggen voor een nieuwe staatkundige band met Ne derland. De besprekingen daarover met de eilanden moeten zo spoedig mogelijk daarna beginnen. Als er te lang onzekerheid blijft bestaan over de toekomstige structuur, kan dat funest zijn voor het investerings- en maatschappelijke klimaat op de Antillen, aldus Hirsch Ballin. Hirsch Ballin omschreef de meest wenselijke vorm van samenwer king gisteren bij de verdere behan deling van de begroting voor Antil liaanse en Arubaanse Zaken als een 'Gemenebest-constitutie'. Een duurzame, staatsrechtelijke samen werking, waarbij het koninkrijk wordt opgesplitst in vier delen: een Bovenwinds rijksdeel (Sint Maar ten, Saba en Sint Eustatius), een Be nedenwinds (Curasao en Bonaire), Aruba en Nederland. Hirsch Ballin heeft dit voorstel gelanceerd tijdens zijn recente reis naar de Antillen. Hij kreeg toen de indruk dat er voldoende draagvlak en politieke stabiliteit op de eilan den is voor een nieuwe staatkundi ge band. Dat geldt zowel voor de partijen die in het bestuur zitten als voor de oppositie. De minister benadrukte dat de ei landen zelf moeten aangeven of zij onafhankelijk willen worden of niet. Voor Nederland is er geen vi taal belang om de betrekkingen te handhaven. Hirsch Ballin onder streepte het belang van een blijven de relatie tussen de eilanden. Voor komen moet worden dat eilanden die economisch sterk genoeg zijn een goed heenkomen zoeken en de minder draagkrachtige aan hun lot of dat van Nederland overlaat. Een aparte status voor Curaqao of Sint Maarten noemde de minister 'heilloos'. "Er mag een gevoel van verbondenheid van de eilanden on derling worden verwacht". Hirsch Ballin vindt een referendum op de Antillen over de toekomstige sa menwerking alleen zinvol als dat gaat over een concrete herziening van het Koninkrijksstatuut. "Het moet niet een soort meerkeuze vraag worden, waarbij één eiland uit verschillende opties denkt te kunnen kiezen, die door de andere zouden moeten worden aanvaard". AMSTERDAM De Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn raakte gisteravond in gesprek met Aleida Tom bo, echtgenote van ANC-leider Tombo. Aleida Tombo is in de hoofdstad voor de Malibongwe conferentie over vrouwenstrijd in Zuid-Afrika. Amsterdam is een van de Nederlandse gemeenten die lid is van de vereniging La gere Overheden tegen Apartheid (LOTA) en biedt geregeld gastvrijheid aan conferenties over de strijd tegen apartheid. Ook is er een kantoor van het ANC in Amsterdam. (foto and DEN HAAG (ANP) - Minister Dales (binnenlandse zaken) wil in gesprek blijven met gemeenten die hebben besloten bij voorkeur zaken te doen met bedrijven die geen relaties heb ben met Zuid-Afrika. Het staat voor de minister niet bij voorbaat vast dat dergelijke raadsbesluiten moe ten worden vernietigd. Dales (PvdA) onderschreef giste ren in de Tweede Kamer het CDA- standpunt, dat geen wezenlijk ver schil bestaat tussen boycot van be drijven die banden hebben met DEN HAAG (ANP) - Het Neder landse Rode Kruis verwacht over ongeveer een week de laatste inge zamelde voedselpakketten naar Roemenië te hebben gebracht. De organisatie moedigt niet langer het inzamelen van pakketten aan om dat structurele hulp nu voorrang heeft. Dat zegt woordvoerder B. Burgers. Op dit moment zijn nog negen vrachtwagens van het Rode Kruis met voedselpakketten onderweg. De pakketten die alsnog bij het Ro de Kruis binnendruppelen zullen waarschijnlijk in één vrachtwagen kunnen worden vervoerd. Structurele voedselhulp is vol gens de woordvoerder nog zeker nodig. "Er heerst echt armoede. De levensstandaard is in Roemenie heel laag. De ingezamelde voedsel pakketten zorgen voor een opleving voor een paar dagen en vormen een warm gebaar. Maar dat is niet struc tureel". Voor structurele hulp zijn volgens de Rode-Kruiswoordvoer- der de overheden en de EG de aan gewezen instanties. Het Rode Kruis bereidt nu hulp op middellange ter- 70K0NTANT ILIGTVOET i2fe ZOM3ERI mijn (drie maanden) voor. Ook an dere organisaties, waaronder Men sen in Nood, Unicef en Terres de Hommes, zijn bezig middellange- termijnhulp op te zetten. Het Rode Kruis wil de ongeveer zeven miljoen die ze voorlopig krijgt toebedeeld van de nationale televisie-actie gebruiken voor struc turele maatregelen, met name op het gebied van de gezondheidszorg. Het gaat dan om bij voorbeeld ver betering van leefomstandigheden in weeshuizen, het opzetten van een bloedbank, vernieuwing van appa raten en bijscholen van artsen. Vooral hulp aan Roemeense kin deren blijkt hoognodig. Ruim een kwart van de Roemeense kinderen die door een team van Artsen zon der Grenzen (AzG) de afgelopen we ken in Transsylvaniè zijn onder zocht, is ondervoed. Een derde daarvan is ernstig ondervoed. Dat zei woordvoerder B. Hausman gis teren na terugkeer uit Roemenië, waar hij een inventarisatie heeft ge maakt van de noden in de gezond heidszorg. In het algemeen zien de Roe kinderen er redelijk ge voed, maar bleek uit, vertelt Haus man. Geconstateerd werd een lichte groei-achterstand, die is veroor zaakt door langdurige eenzijdige voeding. De kinderen hebben melk poeder, vitamines, ijzer en groentes Over ontwikkelingen in de ge zondheidszorg in Roemenië be staan overigens geen exacte gege vens. Cijfers over ziekte en sterfte werden door Ceausescu veranderd om een mooier beeld tg schetsen, vertelt Hausman. Wel is nu een aan tal trends over de afgelopen 10-15 jaar bekend. Kinderen hebben in die periode meer infecties gekregen en genazen langzamer. Er is een toe name geconstateerd van bloedar moede en rachitis. Ook het aantal babies met een laag-geboortege- wicht is toegenomen. Allemaal kwalen, die worden veroorzaakt door langdurig gebrek aan goede voeding. Verder konden steeds minder vrouwen borstvoeding geven. Het aantal zwangere vrouwen dat over lijdt (door onder andere illegale abortus) is ook gestegen. Ook het aantal aangeboren afwijkingen ging omhoog. Daarnaast is er een toena me te zien van chronische longziek tes (vermoedelijk door milieuver vuiling) en hepatitis B, dat laatste vooral onder kinderen en medisch personeel (door slechte hygiëne). In alle leeftijdsgroepen is sprake van een toename van invaliditeit en vroegtijdige sterfte, aldus Haus- De Roemeense gezondheidszorg heeft tekorten aan allerlei materia len en medicijnen. "Zelfs watten om te steriliseren hebben ze niet". Ook is er een groot gebrek aan voor behoedsmiddelen als condooms, zegt Hausman. Hij had een dergelij ke situatie niet verwacht. "Bepaal de dingen zie je alleen in Derde-We reldlanden. Nu kom je in een Euro pees land en het is alsof je terug in de tijd wordt geplaatst, het is net zoals vlak na de oorlog hier". Goed willende Roemeense verplegers proberen er het beste van te maken met wat ze hebben, zegt hij. "Maar ze hebben niets. Dat is heel triest". DORDRECHT (GPD) - Drie taxibedrijven in Dordrecht wil len de treintaxi, die per 1 februa ri gaat rijden, boycotten. De treintaxi brengt treinpas- sagiers voor vijf gulden naar de gewenste plaats van bestem ming, ongeacht de lengte van de route. Het probleem is echter dat Nederlandse Spoorwegen daarvoor in zee gaan met één taxibedrijf (Lotax) en daarmee andere taxibedrijven zou bena delen. Het steekt vooral dat Lotax ook gewone taxi's mag in zetten als 'treintaxi'. Zuidafrika en het zogenoemde voorkeursbeleid van gemeenten voor bedrijven die geen relaties met dat land onderhouden. "De kern van de zaak is niet hoe een maatregel heet, maar wat de in houd van een maatregel is. De mi nisterraad is van oordeel dat derge lijke raadsbesluiten elementen van een boycot bevatten en derhalve moeten worden geschorst. Maar het kabinet hoopt uitdrukkelijk dat niet tot vernietiging van de raadsbe sluiten hoeft te worden overge gaan", aldus Dales. De minister wees erop dat de ge meenten wel andere mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van apartheid. Zij prees gemeentelijke projecten in de Frontlijnstaten (de staten rond Zuid-Afrika). Dales eiste tegen de zin van het CDA de ruimte op om in overleg de betrokken gemeenten ervan te overtuigen hun anti-apart- heidbeleid anders vorm te geven. Geen oplossing na overleg over PVC DEN HAAG (ANP) - De milieu- en consumentenorganisaties hebben gisteren geen overeenstemming be reikt met de PVC-industrie over de aanpak van het milieuvervuilende PVC. De Stichting Natuur en Milieu heeft dit na het overleg bekendge maakt. De Stuurgroep PVC geeft toe dat PVC slecht is voor het milieu, maar wil niet stoppen met het gebruik van PVC. Wel wil de PVC-industrie een aantal maatregelen nemen om PVC milieuvriendeljker te maken, maar volgens de milieu-organisa ties is de enige oplossing geheel stoppen met gebruik van PVC. De milieu-organisaties zijn teleurge steld over de houding van de Stuur groep en kondigden dan ook aan door te gaan met hun actie tegen PVC-verpakkingen. PVC wordt vooral gebruikt in verpakkingen en bouwmaterialen. Volgens de milieu-organisaties be staan er uitstekende alternatieven die milieu-vriendelijker zijn, zoals papier, glas en andere soorten kunststof. DEN HAAG - "We waren heel erg geschokt, toen we in de krant lazen dat we werden beschuldigd van ge weld, afpersing en intimidatie. We worden afgeschilderd als crimine len. Het is absoluut niet waar. We hebben zelfs nog nooit gehoord dat Tamils in Nederland worden be dreigd. Laat staan dat wij dat heb ben gedaan". Paul Thevanayagiam en Naga- lingam Kugathas, respëctievelijk penningmeester en secretaris van het Tamil Coordinating Committee (TCC), blijven glimlachen. Maar vrolijk zijn ze niet. Op 9 januari meldde het dagblad Trouw dat TCC een dekmantel is van de Tamil Ti gers, de gewelddadige verzetsgroep van de Tamils op Sri Lanka. TCC zou de Tamils in Nederland geld af persen om daarmee de gewapende strijd in Sri Lanka te betalen. De beschuldigingen werden geuit door een tot nu toe onbekend geble ven Tamil. Hij beweerde dat vijf le den van het TCC de secretaris van de Tamil Dutch Human Rights Or ganisation Nederland in elkaar had den geslagen en met een pistool be dreigd. De secretaris moest een brief schrijven dat zijn organisatie wegens gebrek aan steun was opge heven. De mensenrechten-organi satie zou volgens de tipgever heel wat meer invloed in Nederland heb ben dan TCC. En dat zou TCC niet kunnen verkroppen. - "Pure onzin", zegt de penning meester. "Wij kregen in oktober een brief van de mensenrechten-organi satie dat zij hun club hadden opge heven. Dat hebben we voor kennis geving aangenomen. Drie maanden later krijgen we te horen dat wij ze daartoe hebben gedwongen. Het verhaal is volledig verzonnen. Er is ook geen enkel bewijs. Bovendien is 't ongeloofwaardig. We hebben een heel goed contact met de secre taris van de mensenrechten-organi satie. We noemen hem 'vader'. Op 1 januari heeft hij nog gebeld om ons een gelukkig nieuwjaar te v Gemanipuleerd De penningmeester en de secretaris begrijpen dan ook niet wat de man kan hebben bezield. "We denken dat hij is gemanipuleerd. Dat hij on der druk is gezet om onze organisa tie in een kwaad daglicht te stellen. Daar zullen wel politieke motieven achter zitten. Maar we kennen die niet. Nee, we hebben na nieuwjaars dag geen contact meer met de secre taris gehad. Daar hebben we geen behoefte aan. Deze publiciteit is niet alleen negatief voor de TCC, maar voor alle Tamils". De twee bestuursleden beweren bij hoog en laag dat zij niets afweten van geweld, intimidatie en afper sing. Ook is TCC geen verlengstuk van de Tamil Tigers. Maar wat is het dan wel? "Onze organisatie houdt zich bezig met informatievoorzie ning over de situatie op Sri Lanka, met mensenrechten, met de opvang van vluchtelingen en met sociaal- cultureel werk in Nederland". Van de 800 in Nederland verblij vende Tamils is zeventig procent lid van TCC. Ze worden via vlugschrif ten en een telefoonlijn op de hoogte gehouden van de situatie op Sri Lanka. Die informatie over het ver loop van de strijd is afkomstig van de Tamil Tigers. Dus toch? "Nee, wij zijn geen Tigers. We zijn wel sympathisanten. We krijgen onze informatie van de Tijgers, omdat zij het best op de hoogte zijn. Vanuit Colombo (de hoofdstad van Sri Lanka) is weinig bekend over de si tuatie in het noorden en het oosten. De Tijgers zijn voor ons de meest betrouwbare bron". Telefoonrekening De inkomsten van TCC bestaan uit giften van Tamils. "Wij bezoeken onze landgenoten gemiddeld een keer per maand. Dan krijgen we Gezin bedreigde Tamil mag niet overkomen UTRECHT (ANP) - Een in Neder land wonende Tamil, die onlangs zelf een verblijfvergunning kreeg, mag zijn gezin niet laten overko men. Dat heeft het ministerie van justitie bepaald. De Tamil wilde aangifte gaan doen van bedreiging, maar, daarvoor eerst zijn gezin in Nederland in veiligheid brengen. Volgens een woordvoerder van Justitie is het verzoek om de familie over te laten komen afgewezen om dat gezinshereniging pas is toege staan na één jaar verblijf in Neder land en dan alleen voor vrouw en kinderen. "Bovendien kan d:e fami lie hier ook worden bedreigd, dus kunnen we geen veiligheid garan deren", aldus de woordvoerder. De politie klaagde onlangs niets te kun nen doen aan mogelijke bedreigin gen omdat aangifte daarvan ont breekt. geld. Dat wordt niet afgedwongen, dat gebeurt vrijwillig. Het geld is bestemd om onze kosten te dekken. We hebben een kantoor, een dure telefoonrekening, een fax en al onze publikaties. Dat kost een hoop. En naast die bijdragen krijgen we ook nog geld van enkele kerken". Afpersing De twee wijzen erop dat nog nooit aangifte is gedaan van mishande ling of afpersing. Maar dat zou vol gens de tegenpartij komen, omdat de Tamils bang zijn voor represail les. "Onzin. We leven hier in een vrij en democratisch land. Hier hoef je niet bang te zijn voor tegenmaatre gelen", luiden hun argumenten. TCC bestaat in Nederland sinds 1984. Daarnaast kent TCC zusteror ganisaties in India, Frankrijk en En geland. Ze bedrijven geen politiek, zéggen de twee bestuursleden. "We sympathiseren met de Tijgers om dat we willen dat het geweld op houdt. De Tijgers staan een vreed zame oplossing voor ogen. Er is na tuurlijk wel gevochten, maar er is ook een oorlogssituatie". Volgens de woordvoerders zijn er wel Tij gers in Europa, maar zij behoren niet tot het TCC. Hun organisatie is nog nooit in diskrediet geraakt. "We hebben heel wat demonstraties in Den Haag gehouden. Hier", zegt de penningmeester terwijl hij de poli- tievergunningen voor de demon straties laat zien, "nooit moeilijkhe den gehad. De politie kan dat beves tigen". Overigens wordt gewerkt aan een oplossing van het conflict tussen de 'strijdende' Tamils in Nederland. Een delegatie van het TCC praat vandaag met vertegenwoordigers van de Tamil Dutch Human Rights Organisation Nederland. Dat ge beurt op advies van advocaten van de twee groeperingen, die een kort geding niet zagen zitten vanwege de te verwachten negatieve publiciteit over Tamils. Het gesprek vindt van middag plaats in het kantoor van de Vereniging Vluchtelingenwerk Ne derland in Amsterdam. ADVERTENTIE Kaarten ook aan de kassa van de Statenhal ■■flflWIffliBM Congresgebouw - Statenhal do. 25 jan. zo. 4 feb. Voor het eerst in Den Haag!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 3