'Ik ben een ontzettende sloddervos' Omroepen gaan avonden ruilen Chuck Berry eist 20 miljoen van tijdschrift EIGEN STER VOOR PRODUCER BOND-FILMS NGEN gaat gewoon door Componist film 'Singin' in the Rain' overleden Uitbreiding studio Joop van den Ende Deense koningin Margarethe: DSAN FRANCISCO (Rtr) - De Amerikaanse rock-en-roll-zanger Chuck Berry heeft een proces aangespannen tegen het tijdschrift High Society. Hij eist een schadevergoeding van 20 miljoen gulden vanwege de publi- katie van zijn naaktfoto's. De 63-jarige Berry zei dat de gepubliceerde foto's deel uitmaken van een partij van ongeveer 25 foto's die vorig jaar uit zijn kantoor zijn ge stolen en die de afgelopen dertig jaar zijn gemaakt. Volgens zijn advo caat heeft Berry nog geprobeerd publikatie van de foto's te voorkomen, maar vond hij daarvoor geen gehoor bij het tijdschrift. KOPENHAGEN „Mijn ouders verzekerden mij voort durend dat deze baan niets verschrikkelijks was. Het was een grote uitdaging met veel vuutwerk maar ook met veel voldoeningaldus de Deense koningin Marga rethe over haar twijfels ten aanzien van het koning schap. Aan de vooravond van haar vijftigste verjaardag nodigde zij de wereldpers uit voor een „informele ont moeting". „De meest openhartige monarch van de hele wereld.. Een getalen teerde multikunstenaar, creatief, intelligent en vooral ongelooflijk populair". Zo wordt de Deense koningin Margarethe omschre ven door de Deense pers. door John Versleijen Het staatshoofd dat 18 jaar ge leden op 31-jarige leeftijd de Deense troon besteeg na haar va ders overlijden heeft de Deense monarchie, met haar duizend jaar de oudste in Europa, een to tale face-lift gegeven. Oude aan spreektitels zijn verdwenen en bezoekers worden er discreet op gewezen dat de koningin een he kel heeft aan al te formele om gangsvormen. Het is dan ook haar persoonlijke verdienste dat het Deense vorstenhuis nu meer geliefd is dan ooit. Haar pogingen om geen 'ko ninklijke toeschouwer' te zijn maar dicht bij de vijf miljoen De nen te staan, worden gewaar deerd. Met 88 procent in recente opiniepeilingen scharen de De nen zich in grote meerderheid achter de koningin die volgens velen „de wereldkampioen on der de monarchen is". Kritiek Dat de Deense koningin van haar hart geen moordkuil maakt, blijkt elk jaar in haar nieuwjaars toespraak, die de hele natie voor enkele minuten aan de beeldbuis bindt. Omstreden onderwerpen als milieuvervuiling, drugsmis bruik, vluchtelingenpolitiek, so ciale eenzaamheid en werkloos heid worden niet geschuwd. Daarnaast kritiseerde de ko ningin in talrijke interviews de behandëling en grove methodes van haar onderdanen tegenover asielzoekers. „Ik vind dit ge woon slecht", aldus Margarethe. Twijfel Enkele jaren na haar troonsbe stijging in 1,972 erkende zij ge twijfeld te hebben of het koning schap wel echt bij haar paste. In een Frans interview sprak zij on langs over haar opgave als „mijn slijtage". Openhartig geeft de koningin toe fouten te hebben. „Ik ben een ontzettende sloddervos en vraag me soms af hoe mijn man het met mij kan uithouden. Gelukkig is de rest van de familie minder chaotisch". Een ander zwak punt is de ko ninklijke rokerij. Volgens een Deens middagblad is de vorstin met 35 sigaretten per dag een no toire kettingrookster. „Ik erken dat ik een zwak karakter heb. Daarom wil ik niet eens mijn krachten gebruiken om te probe ren te stoppen", aldus Marga- •rethe. De rokerij is niet het enige punt waar de haat-liefde-relatie tussen het Deense koningshuis en de nationale pers aan het dag licht treedt. Zo ergert het Marga rethe zichtbaar dat de Deense media nog steeds de spot drijven met haar Franse echtgenoot. Na twintig jaar huwelijk schiet elke Deen nog steeds in de lach als de prinsgemaal Deens begint te pra ten. „Dat wijt ik hoofdzakelijk aan mijzelf. In de eerste jaren HOLLYWOOD Albert Broccoli, producer van de Bond-films, heeft zijn eigen 'ster' gekregen op het trottoir van de Walk of Fa- me in Hollywood. Samen met zijn kleinzoon Greg en kleindoch ter Heather poseert de 'filmtycoon' bij zijn ster. De inmiddels 80-jarige Broccoli heeft tal van baantjes versle ten voordat hij de beroemde producer zou worden die hij al sinds jaar en dag is. Hij begon in 1938 als boodschappenjongen bij de film, klom op tot publiciteitsman en werd vervolgens assistent regisseur. Na de oorlog werd hij agent in Engeland, het land waar Broccoli later het fundament zou leggen voor een hele serie Bond-films. Broccoli kreeg in de beginjaren tachtig een speciale onderscheiding in Hollywood en heeft nu dus zijn eigen ster in de filmstad. (toto ap) In een winkelcentrum in Ku ala Lumpur is op het ogenblik de grootste boot te zien die ooit werd tentoongesteld. De jonk heeft een lengte van 137 meter en is 109 meter hoog. Twintig constructeurs zijn een maand bezig geweest om de zaak op te bouwen. De jonk werd in het begin van de 20ste eeuw ge bruikt voor Chinezen die naar Mallaka trokken. De stunt is goed voor een vermelding in het Guinness-recordboek. (foto ap> Anabolen fataal Nikolai Sjilov, de 26-jarige Euro pees kampioen bodybuilding, is enige dagen geleden op de afde ling intensive-care van een zie kenhuis in Moskou overleden. Als doodsoorzaak stelden de art sen het gebruik van verschillende vormen van dope gedurende een lange periode vast. De bodybuilder was een trouw gebruiker van anabolica. Sjilov was de eerste Europees kam- pioen uit de Sovjetunie in deze' tak van sport. Vorig jaar verover de hij in Oslo de titel in de klasse tot 65 kilogram. Verkeerde been Een rechtbank in het Belgische Brugge heeft een chirurg van het plaatselijke ziekenhuis St. Jan veroordeeld tot een voorwaarde lijke gèvangenisstraf van drie maanden en een forse boete. De rechtbank vond dat de chirurg verantwoordelijk is voor het feit dat in maart 1988 bij een bejaarde man het verkeerde been werd geamputeerd. De bejaarde man overleed nog hetzelfde jaar, overigens niet als gevolg van de fout. De chirurg moet aan de nabestaanden een smartegeld van 26.000 gulden be- Koningin Margarethe in een ongedwongen pose met haar echtgenoot. (archieffoto) spraken wij uitsluitend Frans met elkaar", verklaart Marga rethe. Margarethe, die op 16 april vijf tigjaar wordt, noemt zichzelf een goede vriendin van koningin Beatrix. „We hebben veel ge meenschappelijk en wisselen vaak ervaringen met elkaar uit. Helaas zie ik haar niet zoveel als ik eigenlijk zou willen. Maar als we elkaar ontmoeten klikt het meteen", aldus de Deense vor stin die volgens een Deense krant van elke republikein een monarchist maakt. AALSMEER - Het einde van TV10 en de overstap van de sterren van Joöp van den Ende naar RTL Veronique hebben geen gevolgen voor de uitbreidingsplannen die Van den Ende heeft jrnet zijn studio in Aalsmeer. Die gaan gewoon door, aldus een woordvoerster. De uitbrei ding is voor de samenwer king met RTL net zo nodig als voor TV10. Van den Ende wil zijn studio complex uitbreiden met onder meer een vijf verdiepingen tel lend gebouw. Dat plan is echter onderdeel van een veel uitgebrei der project, dat bestaat uit de bouw van 56 luxe woningen, drie kantoorgebouwen voor de ver huur en de aanleg van 424 par keerplaatsen achter de studio's. Uitbreiding van het studiocom plex enerzijds en de bouw van de woningen en kantoren ander zijds worden door één project ontwikkelaar uitgevoerd en kun nen niet worden losgekoppeld. Het plan heeft voor veel com motie in het bloemendorp ge zorgd. Voor de bouw moet name lijk een aantal oude woningen worden afgebroken en dient de Dorpsstraat te worden verbreed. Tegen het project hebben veel Aalsmeerders bezwaren omdat het het oude centrum van Aals meer te veel zou aantasten. De oude bloemenveiling waarin Van den Ende zit blijft overigens intact, omdat het een beschermd monument is. Het plan ligt momenteel bij ge deputeerde staten van Noord- Holland. Die nemen binnenkort een beslissing over het project. SEATTLE - De Amerikaanse componist Jeff Alexander, die de muziek schreef voor tientallen bekende films en tv-series, is op 79- jarige leeftijd overleden. De oprichter van de vakbond van filmcomponisten overleed al op 23 december aan kanker, maar zijn dood werd pas gisteren bekend gemaakt. Alexander heeft muziek geschreven voor de Elvis Presley-film Jailhouse Rock", voor "Shall We Dance?" met Fred Astaire, voor "Singin' in the Rain" en tal van andere musicals. Daarnaast tekende hij voor de muziek van tv-series als Dr. Kildare en The Twilight Zone. DONDERDAG 18 JANUARI 19.90 HILVERSUM (ANP) - Het NOS-bestuur beslist morgen over een nieuwe indeling van de televisiezendtijd per 1 oktober. De j; programmaleiders van de gezamenlijke omroepen, die zijn ver- j tegenwoordigd in het NOS-bestuur, zijn het al eens geworden j over een schema, waarin op maandag de NCRV uitzendt op j Nederland 1 en de AVRO op Nederland 2. Voor dinsdag staat op'Nederland 1 de EO en op Nederland 2 Veronica, op woensdag op Nederland 1 de KRO en op Nederland 2 de TROS, op donderdag op Nederland 1 de VARA en op Nederland 2 Veronica, op vrijdag op Nederland 1 de NCRV en op Nederland 2 de TROS, op zater dag op Nederland 1 de VARA en op Nederland 2 de AVRO en op zon- I dag op Nederland 1 de KRO en op Nederland 2 de VPRO. De indeling geldt voor één jaar en de televisiedirecteuren hebben al- i vast laten weten dat voor de volgende indeling de avond van de VPRO j bespreekbaar moet zijn. De omroepen hebben afgesproken dat zij de drie netten goed willen 11 coördineren. Tussen 18.00 en 24.00 uur willen zij op één van de drie net- ten een programma voor een groot publiek. Ook willen zij tegengaan j dat op de verschillende netten tegelijkertijd dramaprodukties. infor- matieve programma's of kinderprogramma's worden uitgezonden. Op het moment is de zenderindeling als volgt: maandag: KRO op Ned 1. AVRO op Ned 2; dinsdag: NCRV op Ned 1, TROS op Ned 2; j woensdag: EO op Ned 1, Veronica op Ned 2; donderdag: VARA op Ned 1, AVRO op Ned 2; vrijdag: KRO op Ned 1, TROS op Ned 2, zaterdag NCRV op Ned 1, Veronica op Ned 2 en zondag: VARA op Ned 1 en p VPRO op Ned 2. talen. Ook moet hij aan het zie kenfonds van het slachtoffer de gemaakte kosten vergoeden. De veroordeelde chirurg voer de de operatie niet zelf uit. Hij liet die over aan een collega maar ver zuimde om die de juiste gegevens over de patiënt te verschaffen. De chirurg die de operatie uitvoerde werd vrijgesproken. Eénrichtingverkeer De Noorse PTT heeft woensdag een telefoondienst geïntrodu ceerd waarbij abonnees die in het verleden wegens het niet voldoen van hun telefoonrekening wer den afgesloten, niet zelf meer kunnen bellen, maar nog wel kunnen worden opgebeld. Tot de maatregel is besloten uit sympathie met het grote aantal mensen dat door werkloosheid niet meer in staat is de kosten van hun telefoon te betalen. De werk loosheid in Noorwegen is geste gen tot 4,8 procent van de be roepsbevolking of 105.000. Natuurrampen Het aantal natuurrampen is de laatste 30 jaar sterk gestegen. De aangerichte schade wordt steeds groter. Behalve tornado's, on weersbuien en hagel zijn het vooral de stormvloeden die hun vernietigende sporen van toene mende omvang achterlaten. Dit blijkt uit een door Westduit- se geofysici en meteorologen sa mengestelde wereldkaart van na tuurcatastrofen. In de afgelopen 10 jaar werden zeker drie keer zo veel natuurrampen geregistreerd als in de jaren 60. In 1987 telden de samenstellers van de wereld kaart er zelfs 18. De schade die deze rampen aanrichtten, kwam in de jaren 60 niet boven de 4 miljard gulden per jaar. In 1988 veroorzaakten drie catastrofen, waaronder de aardbeving in Armenië en de alles verwoestende orkaan Gilbert in het Caraïbisch gebied, alleen al een schade van 32 miljard gulden. De wetenschappelijke onder zoekers wijten de toenemende fi nanciële gevolgen van een enkele natuurramp aan de groeiende we reldbevolking, die zich steeds meer gaat vestigen in risicovolle gebieden die tot voorheen wer den gemeden. IK VIND HET ONGEHOORD PAT DE OPPOSITIE pa r HOORT OP PP \AA fkrkêerpwais rag THUIS,NIET VCDR)N®J|

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 22