'Voorschoten blijft van vwo verstoken' Lucas-College zou na fusie niet mogen uitbreiden I VEILIG FIETSPAD DOOR PARK Snel telefoon in Lissese woning van Warmondse burgemeester Zwemmers De Does moeten waarschijnlijk veel meer gaan betalen Verlichtiiig monumentale Voorstraat verdeelt raad Raadsleden tevreden over aanpak vervuiling lij stverbinding PvdA en Groen T inks bij verkiezingen Oegstgeest Rijverbod voor vreemde rijder SJJO Oegstgeest krijgt extra kraelit DONDERDAG 18 JANUARI 1990 REGIO LEIDEN VOORSCHOTEN/LEIDEN - Voorschoten krijgt ook na de fusie van de scholenge meenschappen De Vliet- schans en het Lucas-College geen vwo-afdeling. Volgens woordvoerder Blom van het Centraal Bureau Katholiek Onderwijs (CBKO) voert het ministerie van onderwijs een beleid waarbij in depen dances geen uitbreidingen worden toegestaan van on derwijsvoorzieningen. Di recteur Geleijns van het ka tholieke Lucas-College in Voorschoten gaat er echter nog steeds van uit dat ook in Voorschoten een vv/o-afde- ling kan komen. waardoor een school met 1100 leer lingen ontstaat. De hoofdvestiging komt in het gebouw van de protes tants-christelijke Vlietschans aan de Apollolaan in Leiden. De fusie zou onder meer het voordeel heb ben dat in Voorschoten naast de be staande havo- en mavo-afdelingen, ook een afdeling voor het voorgezet wetenschappelijk onderwijs zou kunnen komen. Volgens Blom van het CBKO, een koepelorganisatie van het katholiek onderwijs, zal het ministerie een dergelijke constructie nooit toe staan. Bij fusies mogen volgens de richtlijnen van de minister alleen in de hoofdvestiging, in dit geval aan de Apollolaan in Leiden, de brug klassen komen. Daarnaast bepaalt de minister dat de onderwijsvoor zieningen in een nevenvestiging, in dit geval de Beethovenlaan in Voor schoten, niet mogen worden uitge breid met Onlangs maakten de Leidse Vliet- rnncurrpntip schans en het Voorschotense Lu- ^"^urrenue cas-College bekend te gaan fuseren, Blom benadrukt dat hij de voorzit- WARMOND - De Warmondse bur gemeester, mevrouw G.W. van der Wel, krijgt eind deze week of begin volgende week een telefoonaanslui ting. Volgens P. de Jong, hoofd af deling public relations bij PTT Tele com in Haarlem, heeft de aanslui ting 'hoge prioriteit'. De burgemeester kan zowel in haar oude woonplaats Goor als in het Lissese buurtschap De Engel een telefoonaansluiting krijgen. Volgens de Jong is dat minder duur dan een PPT-woordvoerster eerder heeft verteld. Als Van der Wel bin nen een maand na de aansluiting in Lisse naar Warmond verhuist en de aansluiting in Goor opheft, dan be taalt ze 'slechts' 60 gulden verhuis kosten. Behoudt ze langer dan een maand een aansluiting in de Engel èn in Goor, dan betaalt ze 210 gul den extra. Leiderdorp wil tekort terugdringen ter en de directeur van het Lucas- College hierover duidelijk heeft in gelicht. Wanneer het ministerie van deze richtlijnen zou afwijken, wat volgens Blom een unicum zou zijn, kiest het CBKO de zijde van concur rerende scholen zoals het katholie ke St. Adelbert College uit Wasse- "Een vwo-afdeling in Voorscho ten kost het St. Adelbert College on getwijfeld leerlingen", stelt Blom vast. "Voorschoten vormt voor die school een belangrijkë voedingsbo dem. Er is nu een bepaald even wicht in deze regio wat betreft ver deling van vwo-afdelingen 'en dat zou bij zo'n fusie verstoord worden. De richtlijnen zijn er ook om dat te voorkomen. Wanneer het ministerie de fusie zou goedkeuren, staan er morgen 20 andere scholen bij ons voor de deur om ook te fuseren". Directeur Geleijns van het Lucas- College weet niet dat de richtlijnen ook de komst van een vwo-afdeling in de weg staan. Zijn school gaat er dan ook van uit dat Voorschoten het komend schooljaar een vwo-afde ling krijgt, waar scholieren vanaf hun tweede leerjaar terecht kun nen. Tevens zal de school proberen om op termijn toestemming te krij gen voor de vestiging van een brug klas aan de Beethovenlaan. De kans dat het fusie-voorstel strandt op de vwo-clausule is ge ring. In de aanvraag bij het ministe rie is namelijk slechts gesteld dat naast de hoofdvestiging in Leiden, een 'geloofwaardige vestiging' in Voorschoten moet komen. Volgens Geleijns zal de school 'niet moeilijk' doen wanneer het ministerie geen uitbreiding van de afdelingen toe staat: "We vinden dat wel jammer. Maar er zijn andere voordelen aan de fusie verbonden, zoals het uit breiden van het assortiment vakken en de schaalvergroting. Daardoor wordt de toekomst jran de scholen minder onzeker". VOORSCHOTEN - De gemeen te Voorschoten wil binnenkort het fietspad achter het gemeente huis doortrekken in de richting van de Elstlaan, waar verschil lende scholen gevestigd zijn. Fietsers kunnen dan langs het verzetsmonument, door het ach terliggende Burgemeester Berk houtpark, naar de Elstlaan. Het verkeer richting dorp kan ge woon gebruik blijven maken van het fietspad voor het ge meentehuis langs. De gemeente hoeft voor deze route nauwelijks aanpassingen te verrichten. Bovendien is deze route de meest veilige. Het vol tooien van het fietspad kost 70.000 gulden. De gemeenteraad mqet volgende week definitief zijn goedkeuring aan het voor stel hechten. (foto W. Dijkman) LEIDERDORP - Bezoekers van het Leiderdorpse zwembad De Does moeten volgend seizoen voor een kaartje waarschijnlijk vijftig cent meer betalen. B en W willen met deze verhoging de enorm tegenvallende kosten van energie en water dekken. De begroting van sportcomplex De Does is vorig jaar met 100.000 gul den overschreden. De kosten waren hoger dan geraamd en de opbreng sten uit verhuur van zwembad en sporthal vielen tegen. Bij de bouw van het sportcom plex heeft de gemeenteraad als randvoorwaarde gesteld dat Leider dorp jaarlijks niet meer dan 615.000 aan het gebouw uitgeeft. In het eer ste jaar is het bedrag echter ruim schoots overschreden. Voor 1990 voorzien B en W een exploitatiete kort van 730.000 gulden. Ze zien zich daarom genoodzaakt het prijs kaartje duurder te maken. De tegenvallende energiekosten zijn gedeeltelijk te wijten aan inci dentele gebeurtenissen. Vooral in het tweede kwartaal van 1989 was er een extreem hoog waterverbruik. 1 Het zwembad moest opnieuw ge vuld worden na een laat geconsta teerde lekkage bij het buitenbad. Sporthal De sporthal blijkt in de zomermaan den slechter bezet te zijn dan werd verwacht. In de begroting van vorig jaar werd uitgegaan van gemiddel de topbezetting in de wintermaan den van 56 uur per week en een dal bezetting van 38 uur tijdens de ove rige maanden. Het gebruik van de sporthal in de wintermaanden vol doet aan de verwachtingen. De rest van het jaar is de sporthal veel min der in gebruik. De gemiddelde be zetting is slechts 22 uur per week. Het precieze bezoekersaantal van het zwembad in 1989 is nog niet be kend maar wel is duidelijk dat het streefgetal van 170.000 is gehaald. De inkomsten van kaartverkoop liggen rond de 600.000 gulden. WD Voorschoten wil niet langer op Vlietbrug wachten VOORSCHOTEN - De Voorscho tense WD weigert nog jaren te wachten op de aanleg van een brug over de Vliet naar recreatiegebied Vlietland. In het verleden heeft de gemeenteraad bedongen dat de brug er pas komt wanneer de ver bindingsweg tussen de Leidse Eu- ropaweg en het recreatiegebied klaar is. De WD overweegt die voorwaar de te laten vallen, zo bleek gister avond tijdens een vergadering van de raadscommissie voor openbare werken. Invallend wethouder me vrouw M. .Breunesse wist formeel nog niet dat de verbindingsweg la ter gereed komt: "Zodra dat wèl ge beurt, moeten we onze strategie be palen". Volgens WD-raadslid J.W. Aeij- elts Averink ontwikkelt Vlietland zich tot een mooi en veelzijdig re creatiegebied en is het jammer wan neer Voorschotenaren verstoken blijven van een goede verbinding. Zonder vertragingen had de brug er dit jaar al kunnen liggen. De vertraging bij de aanleg van de weg is volgens een woordvoerder van de provincie Zuid - Holland te wijten aan het feit dat pas tijdens de werkzaamheden bleek dat een gas leiding het gekozen traject kruist. De provincie verwacht nu dat de weg aan het einde van dit jaar ge reed zal komen. VVD-raadslid mevrouw M.C. in der Kloes. ..'Goedkoper'.. (foto Wim Dijkman) Gas of elektriciteit in hart Voorschoten? VOORSCHOTEN - De verlich ting van de monumentale Voor straat verdeelt de Voorschotense politiek. Moeten de gaslampen in de klassieke lantaarns blijven of kunnen er elektrische lampjes in worden gedraaid? Over een ding zijn de raadsleden het eens: wan neer de gemeente kapot gegane gaslampen een voor een vervangt door elektrische tegenhangers, ontstaat een onooglijke situatie met verschillende kleuren licht. Dit bleek gisteravond tijdens een vergadering van de raads commissie voor openbare wer ken. De WD-fractie zou de gaslampen het liefst in een keer vervangen door elektrische lam pen. Dat zou goedkoper zijn en het milieu sparen, aldus raadslid mevrouw M.C. van der Kloes. D66 denkt daar heel anders over. Uit oogpunt van 'historische waarde' wil de fractie vasthouden aan gas. Wanneer mocht blijken dat de gasverlichting bijzonder milieu onvriendelijk is, wil D66 dat standpunt verlaten. Het CDA koos nog niet voor gas of elektri citeit. De partij wil eerst een goe de kosten vergelijking zien. Ook binnen het college van B en W zijn de meningen verdeeld en invallend wethouder me vrouw M. Breunesse kwam met een compromis. De partijen moe ten pas een beslissing nemen wanneer er in de aansluitende Treubstraat en de aangrenzende Molenlaan vergelijkbare, klassie ke lantaarns zijn gekomen met elektrische natriumverlichting. Ondertussen zullen ambtenaren de nodige rekensommen maken. Volgens de directeur openbare werken, W.J. Bedet, zal duidelijk blijken dat natriumverlichting goedkoper is. De historische waarde van de straat zou echter eveneens moeten meewegen in debeslissing. Gasverlichting geeft volgens hem een andere kleur en hij heeft weieens ge merkt dat toeristen daar gevoelig voor zijn. J. Peeters, secretaris van de commissie cultuur, schrok van de discussie. De Voorstraat is be schermd dorpsgezicht en de ge meente zou daar niet even aan kunnen sleutelen. Wanneer gas verlichting te duur is, zou Voor schoten rijkssubsidie moeten aanvragen. Warmondse licht gewond bij botsing OEGSTGEEST - Een 67-jarige auto mobiliste uit Warmond is gister middag licht gewond geraakt bij een botsing met een 71-jarige auto mobilist uit Katwijk. Om ongeveer twee uur reed de Katwijker in Oegstgeest over de Hazenboschlaan en stopte bij nadering van de voor- rangsweg Lange Voort, waar de Warmondse uit de richting van de Abtspoelweg kwam aanrijden. De Katwijker merkte de War mondse niet op en reed dé Lange Voort op. De automobiliste liep lichte verwondingen op, die ter plaatse door een arts werden behan deld. Automobilist ziet bromfietser niet VOORSCHOTEN - Een bromfietser uit Leidschendam is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Veurseweg in Voorschoten. Een 25-jarige automobilist uit Lei derdorp wilde de inrit van een ben zinepomp inrijden en zag daarbij de 19-jarige bromfietser over het hoofd. Deze liep een gebroken voet op. De Eerste Hulp Dienst behan delde de breuk ter plaatse, zodat op name in een ziekenhuis niet nodig Aan Voorschotense Tsjaikovsldlaan VOORSCHOTEN - Voorscho tense raadsleden zijn tevreden over de 'snelle en grondige' aan pak van de olievervuiling onder en naast het flatgebouw aan de plaatselijke Tsjaikovskilaan. Dit bleek gisteravond tijdens de vergadering van de raadscom missie voor openbare werken. WD-raadslid J.W. Aeijelts Averink prees de opzet van de informatie avond voor bewoners, maandag avond, en constateerde met genoe gen dat er al heel wat metingen zijn verricht. Hij vroeg zich echter af of ook het weggehaalde oliewater goed is onderzocht. Met een ge mengde vervuiling hield hij geen re kening: "Bij de bouw is alleen zand aangebracht en dat zand was niet vervuild". CDA-raadslid W. Valkenburg pleitte voor een goede voorlichting aan raadsleden. "Tot nu toe heeft het daar iets aan ontbroken", klaag de hij. "Voorlopig willen wij de ge meente echter complimenteren". De verantwoordelijk wethouder, J. Visser, was gisteravond door ziekte afwezig. PvdA/Groen Links-fractie leider mevrouw M.'Breunesse, ver ving hem en zegde toe dat ieder nieuwtje zo snel mogelijk zal wor-' den doorgespeeld. Ze gaf. gisteravond geen ant woord op de vraag van D66-raadslid mevrouw E. Mulder. 'Deze vroeg zich af of op de voorlichtingsavond voldoende duidelijk is gemaakt dat de volksgezondheid niet wordt be dreigd. Bovendien wilde ze weten of bewoners vertrouwen hebben in het voorlopige rapport. Volgens dit voorlopige rapport bestaat de vervuiling uit 15 tot 25.000 liter lichte huisbrandolie. De olie drijft op het water in de kruip ruimte en zit zeventig meter onder de grond aan d.e kop van de flat. Rond de kerstdagen, een week na de olievondst, werd 88.000 liter ver vuild water weggepompt. Leren meubels met mes bewerkt aan Meubelplein LEIDERDORP - Een onbe kende heeft gisteren in een meubelzaak aan het Meubel plein te Leiderdorp een aantal lederen banken en een lederen stoel met een mes bewerkt. De schade is aanzienlijk. De dader heeft waarschijn lijk in het voorbijlopen een scherp mes horizontaal op heuphoogte in het meubilair gestoken. De politie heeft de zaak in onderzoek. Kleine binnenbrand woning Voorschoten VOORSCHOTEN - In de Voorscho tense Hooghkamer ontstond gister avond een kleine binnenbrand in een woonhuis. Toen brandweer en politie ter plaatse waren hadden de bewoners de vuurhaard in de slaap kamer reeds onder controle. Naast beperkte brandschade ontstond flinke rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog niet be kend. Politie en brandweer stellen een onderzoek in. OEGSTGEEST - De Partij van de Arbeid en Groen Links gaan bij de komende gemeenteraads verkiezingen in Oegstgeest een lijstverbinding aan. Gisteren heeft het bestuur van Groen Links aan de PvdA laten weten akkoord te gaan met het voor stel. Door deze verbinding ma ken beide partijen in maart meer kans op een restzetel. Eerder deze maand ging de leden vergadering van de PvdA al ak koord met een lijstverbinding. De ledenvergadering van Groen Links hield nog een slag om de arm, om dat men eerst duidelijkheid wilde over de consequenties. Het bestuur en de lijsttrekker van de partij kre gen opdracht deze consequenties op een rijtje te zetten. Partijen die de kiesdeler niet ha len mogen bij gemeenteraadsver kiezingen meedingen naar een rest zetel als zij minstens 75 procent van de kiesdeler halen. De PPR, de be langrijkste component van Groen Links in Oegstgeest, haalde op die manier steeds een zetel in de raad. Bij de laatste verkiezingen kwam de partij overigens maar 12 stemmen tekort om de kiesdeler te halen. Uit het onderzoekje van bestuur en lijsttrekker bleek dan ook dat Groen Links op eigen kracht één ze tel kan halen. D66 Groen Links-lijsttrekker A.M. J. van Eisen stelt dat nadrukkelijk niet is gestreefd naar een lijstverbinding met D66: "In de afgelopen jaren is D66 niet op ons overgekomen als een constructieve partner in de raad. De partij heeft overigens ook geen contact met ons gezocht voor een eventuele lijstverbinding". De verhouding met de PvdA is volgens Van Eisen in de afgelopen jaren steeds goed geweest, 'en daar heeft zelfs de kwestié-Endegeest niets aan kunnen veranderen'. Ter wijl een grote meederheid van de Oegstgeester gemeenteraad ak koord gaat met de plannen om een deel van het landgoed Endegeest met villa's te bebouwen, is de PPR altijd eeri van de bezwaarmakers ge weest tegen deze door PvdA-wet- houder Kohlbeck verdedigde plan- OEGSTGEEST - De politie van Oegstgeest hèeft vannacht een 25-jarige Amsterdammer een rijverbod opgelegd. De man reed om ongeveer half drie in zijn auto over de Lange Voort en wekte door zijn rijgedrag de arg waan van twee agenten in een passerende surveillancewagen. Deze volgden de man, raakten hem even kwijt, maar wisten hem korte tijd later toch aan te houden aan de Lange Voort. De man werd voor een ademanalyse meegenomen naar het rijkspolitiebureau in Sassenheim. Daar kreeg hij een proces-verbaal aan de broek, omdat zijn bloed 300 mi crogram alcohol per liter bleek te bevatten. De maximaal toegestane hoeveelheid voor automobilisten is 220. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de tot voor kort gehanteerde meeteenheid van 0,5 promille. Stenengooiers vergoeden schade restaurant WARMOND - De rijkspolitie heeft de daders gevonden die op 6 januari van dit jaar een steen door de ruit gooiden van rèstaurant 'De stad Rome' aan de Baan in Warmond. Volgens een politiewoordvoeder betreft het 'twee jeugdige cafébezoekers uit een andere plaats in de regio'. Voor vergoeding van de schade is inmiddels een regeling getroffen. OEGSTGEEST - De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oegstgeest (SJJO) krijgt binnen enkele maan den een extra formatieplaats toege wezen. Voorlopig wordt deze jonge renwerker voor één jaar aangesteld en zal hij of zij ook beheerstaken moeten uitvoeren. De raadscom missies voor onderwijs en welzijn en financiën zullen zich op 31 janua ri en 1 februari buigen over dit voor stel van B èn W van Oegstgeest. Een formatieplaats staat in het welzijnswerk voor 36 uur per week. De SJJO heeft bij de gemeente her haaldelijk aangedrongen op het aantrekken van een extra medewer ker, omdat het huidige personeels bestand te krap is om voor een vol ledig programma van kinder- tie ner- en jongerenwerk te kunnen zorgen. Vorige zomer ontstonden pro Die- men met een groep jongeren uit Haaswijk die in de buurt van het SJJO-gebouw aan het Boerhaave- plein voor overlast zorgden. De SJJO kon ze in de zomervakantie niet opvangen, omdat de staf van de organisatie dan de programma's voor het nieuwe jaar voorbereidt of in de weer is met jeugdvakantie- kampen. DONDERDAG 18 JANUARI Alphen 'Begin van de Week van gebed voor de eenheid', met een kort avondgebed in de Pius X Kerk aan de V ri Nesstraat, 19.30 u Hoofddorp theater Het Oude Raadhuis vertoont de film "Bagdad Cafe", aanvang 20.30 uur. Katwijk tafelvoetbalwedstrijd bij SCUM aan de Helmbergweg, aanvang 19.30 uur. klaverjassen en jokeren bij Noord/Noord-Oost, aanvang 20.00 uur. voorlichtingsavond over versla vingen en hulpverlening in de Tri- umfatorkerk aan de Piet Heinlaan. aanvang 19.15 uur. postzegelavond in wijkgebouw klaverjassen bij De Buitenge- Frederikshof, aanvang informatie-avond van de Willi- brord-Mavo, Van Panhuysstraat. aanvang 20.00 uur. informatje-uur van de Voe dingsbond FNV Noordwijk in café De Wels aan de Royenstraat, aanvang 19.00 uur. vergadering van de N.C.V.B. afd. Noordwijk-Binnen, onder werp, 'De sloppenwijken van Li ma', aanvang 20.00 uur in De Vin- kenhof, Achterzeeweg. Valkenburg algemene jaarvergadering de C.D.A. afd. Valkenburg, vang 20.00 uur in de zaal Ned. -Herv. Kerk. 20.00 uur. VRIJDAG 19 JANUARI Alphen teken- en schildercursus 55-plussers Koppelklaverjassen in Halfje wit, Van Brakelstraat, aanvang 20.00 uur. jaarfeest Christelijke Platte- aanvang 19.45 i Parktheater, film 'Kroniek van een aangekondigde dood', aan- vang £0.30 uur. bingo-avond in buurthuis De Vierhoek aan de Vorselen.burg- straat, aanvang 20.00 uur. Hoofddorp theater Het Oude Raadhuis, cabaretduo Lebbis Jansen. ruilvereniging Koningskerk houdt ruilavond in buurthuis 't Spoortje aan de Bernhardkade, aanvang 19.00 uur. buurthuis Matilo houdt een bin go-avond en een loterij in haar ge bouw aan de Zaanstraat 126, aan vang 20.00 uur. wijkvereniging Aktief houdt kla verjas- en sjoelavond in het ge bouw aan de Berlagestraat 2, aanvang 19.30 uur. Micro-theater, 'Een bijzondere dag' aanvang 20.30 uur. Noordwijk tienerclub bij Evangelisch Ont moetingscentrum De Ark, Picke- plein, aanvang 19.00 uur, jonge- rensoos (vanaf 15 jaar.) aanvang 20.30 uur. Brasserie Bon-Bon, Koningin Wilhelminaboulevard 9a/b, met All that Jazz, aanvang 20.00 uur. Noordwijkerhout jeugdboerendisco van de Car navalsvereniging de 'Babyfaaten' in de Schelft, aanvang 19.00 uur. Valkenburg bijzondere ledenvergadering van voetbalvereniging "Valken '68" in de kantine aan de Duyfrak- laan, aanvang 20.30 uur. Voorhout bijeenkomst Jeugdvereniging De Boei in de Speleweij aan de Boekhorstlaan; 19.00 uur. ZATERDAG 20 JANUARI Alphen midwinterdag winkelcentrum

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 16